Module VB với các ứng dụng dữ liệu cơ bản

Thảo luận trong 'Ứng dụng Access' bắt đầu bởi luongvanluyen, 26 Tháng mười một 2005.

3,398 lượt xem

 1. luongvanluyen

  luongvanluyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HCM CITY
  Chào các bạn,
  Tôi xin đưa lên một vài đọan mã mà các bạn thường sử dụng khi làm việc với cơ sở dữ liệu trong Visual basic (đọan mã tôi sưu tầm được, không nhớ tên tác giả). Tôi nghĩ rằng khi đọc đọan mã này các bạn có thể tìm thấy một vài điều gì đó...hay hay...
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Option Explicit
  Public cnn As New ADODB.Connection
  Public nmthg As String
  Public username As String
  Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal _
  hwndinsertafter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wflagsv As Long) As Long
  Public Sub Dchuyen(frm As Form, rst As ADODB.Recordset, Index As Integer)
  If Not Capnhat(frm, rst) Then Exit Sub
  With rst
  Select Case Index
  Case 0
  .MoveFirst
  Case 1
  .MovePrevious
  If .BOF Then .MoveFirst
  Case 2
  .MoveNext
  If .EOF Then .MoveLast
  Case 3
  .MoveLast
  End Select
  End With
  End Sub
  Public Sub CheDC(frm As Form, rst As ADODB.Recordset)
  Dim i%
  For i = 0 To 3
  frm.Cmddc(i).Enabled = False
  Next
  If rst.BOF Or rst.EOF Then Exit Sub
  If rst.EditMode = adEditAdd Then Exit Sub
  With frm.Cmddc
  .Item(0).Enabled = rst.AbsolutePosition <> 1
  .Item(1).Enabled = .Item(0).Enabled
  .Item(2).Enabled = rst.AbsolutePosition <> rst.RecordCount
  .Item(3).Enabled = .Item(2).Enabled
  End With
  End Sub
  Public Sub Chnang(frm As Form, rst As ADODB.Recordset, Index As Integer)
  On Error GoTo loi
  Dim bmk
  If (Index = 0 And rst.EditMode <> adEditAdd) Or Index > 3 Then
  If Not Capnhat(frm, rst) Then Exit Sub
  End If
  Select Case Index
  Case 0
  If rst.EditMode = adEditNone Then
  rst.AddNew
  End If
  Case 1
  Dim ctrl As Control, biloi As Boolean
  Set ctrl = XdinhCtrl(frm, rst, biloi)
  If biloi Then
  Dim vung() As String, i%
  vung = frm.Napvung()
  For i = 0 To UBound(vung)
  If LCase(ctrl.DataField) = LCase(vung(i, 1)) Then Exit For
  Next
  Thongbao vung(i, 0) & " bт nhaдp lieдu sai kieеu", 16, "Xin chu y"
  ctrl.SetFocus
  Exit Sub
  End If
  rst.Update
  Case 2
  If rst.EditMode = adEditAdd Then
  KTKieu frm, rst
  Else
  Phuchoi frm, rst
  End If
  rst.CancelUpdate
  rst.Move 0
  Case 3
  If Thongbao("Maгu tin hieдn haшnh seх bт huыy. Baпn coщ сoаng yщ ?", 32 + 4, "Xin chu y") = 6 Then
  If rst.EditMode = adEditAdd Then
  KTKieu frm, rst
  rst.CancelUpdate
  Exit Sub
  End If
  bmk = rst.Bookmark
  rst.Delete
  rst.MoveNext
  If rst.EOF Then rst.MoveLast
  End If
  Case 4
  Set FrmTimN.rstim = rst
  Set FrmTimN.mh = frm
  FrmTimN.Show 0, MDIQLNS
  Case 5
  If FrmTimN.tenmh = frm.Name Then Unload FrmTimN
  Unload frm
  End Select
  If Index <> 5 Then CheDC frm, rst
  Exit Sub
  loi:
  Dim tloi As String
  tloi = frm.Baoloi()
  If Index = 3 Then
  rst.CancelBatch
  rst.Bookmark = bmk
  End If
  Thongbao tloi, 16, "Xin chu y"
  If Index = 3 Then CheDC frm, rst
  End Sub

  Public Function Thongbao(tbao As String, Optional bonut As Integer, Optional tde As String) As Byte
  Dim nut As Byte, img As Byte, mdinh As Integer
  Dim dai As Long, i%
  nut = bonut Mod 16
  With F_tbao
  .Caption = IIf(IsMissing(tde) Or tde = "", F_tbao.Caption, tde)
  .tb = tbao
  dai = Len(.tb) \ 25 + 1
  dai = dai * 250
  .Height = .Height + dai - .tb.Height
  .tb.Height = dai
  For i = 1 To 3
  .nut(i).Top = .tb.Top + .tb.Height + 200
  Next
  Select Case nut
  Case 0
  .nut(1).Caption = "&Tieбp"
  .nut(1).Visible = True
  .nut(1).Left = .Width / 2 - .nut(1).Width / 2
  Case 1
  .nut(1).Caption = "&Tieбp"
  .nut(1).Visible = True
  .nut(1).Left = .Width / 3 - .nut(1).Width / 2
  .nut(3).Visible = True
  .nut(3).Left = .nut(1).Left + .Width / 3
  Case 2
  .nut(1).Caption = "&Boы"
  .nut(2).Caption = "&Thцы laпi"
  .nut(3).Caption = "&Cho qua"
  .nut(1).Visible = True
  .nut(2).Visible = True
  .nut(3).Visible = True
  Case 3
  .nut(1).Visible = True
  .nut(2).Visible = True
  .nut(3).Visible = True
  Case 4
  .nut(1).Visible = True
  .nut(2).Visible = True
  .nut(1).Left = .Width / 3 - .nut(1).Width / 2
  .nut(2).Left = .nut(1).Left + .Width / 3
  Case 5
  .nut(2).Caption = "&Thцы laпi"
  .nut(2).Visible = True
  .nut(3).Visible = True
  .nut(2).Left = .Width / 3 - .nut(2).Width / 2
  .nut(3).Left = .nut(2).Left + .Width / 3
  End Select
  img = (bonut - nut) Mod 256
  Select Case img
  Case 16
  .hinh.Picture = LoadPicture(App.Path & "\graphics\w95mbx01.ico")
  Case 32
  .hinh.Picture = LoadPicture(App.Path & "\graphics\w95mbx02.ico")
  Case 48
  .hinh.Picture = LoadPicture(App.Path & "\graphics\w95mbx03.ico")
  Case 64
  .hinh.Picture = LoadPicture(App.Path & "\graphics\w95mbx04.ico")
  End Select
  .Show 1
  Thongbao = .dap
  End With
  End Function

  Public Sub KTKieu(frm As Form, rst As ADODB.Recordset)
  Dim i%
  For i = 0 To rst.Fields.Count - 1
  Select Case rst(i).Type
  Case adDate
  rst(i) = Date
  Case adBigInt, adCurrency, adDecimal, adDouble, adInteger, adNumeric, adSingle, adSmallInt, adTinyInt, adVarNumeric
  rst(i) = 0
  End Select
  Next
  End Sub

  Public Sub LinkCtrl(frm As Form, rst As ADODB.Recordset)
  Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In frm.Controls
  If TypeOf ctrl Is CheckBox Or TypeOf ctrl Is TextBox Or TypeOf ctrl Is DataCombo Then
  Set ctrl.DataSource = rst
  ctrl.DataField = IIf(Mid(ctrl.Name, 4) <> "", Mid(ctrl.Name, 4), "")
  If TypeOf ctrl Is TextBox Then
  Select Case rst(ctrl.DataField).Type
  Case adChar, adWChar, adVarChar, adVarWChar, adLongVarChar, adLongVarWChar
  ctrl.MaxLength = IIf(rst(ctrl.DataField).DefinedSize <= 255, rst(ctrl.DataField).DefinedSize, 0)
  End Select
  End If
  End If
  Next
  End Sub

  Public Function Capnhat(frm As Form, rst As ADODB.Recordset) As Boolean
  Capnhat = True
  If Thaydoi(frm, rst) Then
  If Thongbao("Maгu tin сaх thay сoеi. Coщ lцu caщc thay сoеi naшy laпi khoвng ?", 32 + 4, "Xin cho biet") = 6 Then
  Chnang frm, rst, 1
  Else
  Chnang frm, rst, 2
  End If
  Capnhat = Not Thaydoi(frm, rst)
  End If
  End Function

  Public Function XdinhCtrl(frm As Form, rst As ADODB.Recordset, Optional loi As Boolean) As Control
  Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In frm.Controls
  If TypeOf ctrl Is TextBox Then
  If ctrl.DataField <> "" Then
  Select Case rst(ctrl.DataField).Type
  Case adDate
  If Not (IsDate(ctrl) Or IsNull(rst(ctrl.DataField))) Or _
  (ctrl <> "" And IsNull(rst(ctrl.DataField))) Then
  loi = True
  End If
  Case adBigInt, adCurrency, adDecimal, adDouble, adInteger, adNumeric, adSingle, adSmallInt, adTinyInt, adVarNumeric
  If Not (IsNumeric(ctrl) Or IsNull(rst(ctrl.DataField))) Or _
  (ctrl <> "" And IsNull(rst(ctrl.DataField))) Then
  loi = True
  End If
  End Select
  End If
  If loi Then
  Set XdinhCtrl = ctrl
  Exit For
  End If
  End If
  Next
  End Function

  Public Sub Phuchoi(frm As Form, rst As ADODB.Recordset)
  Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In frm.Controls
  If TypeOf ctrl Is TextBox Then
  If ctrl.DataField <> "" Then
  If IsNull(rst(ctrl.DataField).OriginalValue) Then
  ctrl = ""
  Else
  ctrl = Format(rst(ctrl.DataField).OriginalValue, ctrl.DataFormat.Format)
  End If
  End If
  ElseIf TypeOf ctrl Is CheckBox Then
  If ctrl.DataField <> "" Then ctrl = IIf(rst(ctrl.DataField).OriginalValue, 1, 0)
  ElseIf TypeOf ctrl Is DataCombo Or TypeOf ctrl Is DataList Then
  If ctrl.DataField <> "" Then ctrl.BoundText = rst(ctrl.DataField).OriginalValue
  End If
  Next
  End Sub

  Public Function Thaydoi(frm As Form, rst As ADODB.Recordset) As Boolean
  Dim ctrl As Control, tri As String
  Thaydoi = rst.EditMode <> adEditNone
  If Not Thaydoi Then
  For Each ctrl In frm.Controls
  If TypeOf ctrl Is TextBox Then
  tri = IIf(IsNull(rst(ctrl.DataField).OriginalValue), "", rst(ctrl.DataField).OriginalValue)
  If ctrl.DataField <> "" Then
  Dim dd As String
  dd = ctrl.DataFormat.Format
  Thaydoi = ctrl <> Format(tri, dd)
  End If
  ElseIf TypeOf ctrl Is CheckBox Then
  If ctrl.DataField <> "" Then Thaydoi = ctrl <> IIf(rst(ctrl.DataField).OriginalValue, 1, 0)
  ElseIf TypeOf ctrl Is DataCombo Or TypeOf ctrl Is DataList Then
  If ctrl.DataField <> "" Then Thaydoi = ctrl.BoundText <> rst(ctrl.DataField).OriginalValue
  End If
  If Thaydoi Then Exit For
  Next
  If Not Thaydoi And rst.EditMode = adEditNone Then rst.Update
  End If
  End Function
  Public Function Ctrlrong(frm As Form, rst As ADODB.Recordset) As Control
  Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In frm.Controls
  If TypeOf ctrl Is TextBox Or TypeOf ctrl Is DataCombo Or TypeOf ctrl Is DataList Then
  If ctrl.DataField <> "" Then
  Select Case rst(ctrl.DataField).Type
  Case adChar, adWChar, adVarChar, adVarWChar, adLongVarChar, adLongVarWChar
  If ctrl = "" Then Exit For
  End Select
  End If
  End If
  Next
  Set Ctrlrong = ctrl
  End Function
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Lương Văn Luyện.
   
  #1
 2. paulsteigel

  paulsteigel Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  103
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hoà Bình
  Bạn Luyện thân mến! Cám ơn bạn vì đã rất nhiệt tình đăng bài, tuy nhiên mình xin góp ý thế này nhé:
  1. Nên đăng bài hướng chủ đề hơn - tức là bạn nên nêu ra mục đích chủ yếu của nội dung bạn định đăng vì điều này sẽ tiết kiệm được thời gian của bạn đọc, họ sẽ thấy được nội dung qua sự tóm tắt của bạn ngay mà không phải mất thời gian tự tìm tòi nữa.
  2. Với các đoạn mã, có lẽ bạn nên gưỉ kèm hoặc nếu có thể thì bạn nên chú thích - ít nhất là cho các hàm hoặc thủ tục (ví dụ là để làm gì chẳng hạn), vì điều đó sẽ dễ theo dõi hơn.
  Có vài ý kiến như vậy, mong bạn thông cảm.
   
  #2
 3. luongvanluyen

  luongvanluyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HCM CITY
  Vâng,
  Các bài sau tôi sẽ chú ý hơn.
  LVL
   
  #3
 4. hai2hai

  hai2hai VNUNI Makes a difference

  Bài viết:
  2,012
  Đã được thích:
  128
  Nơi ở:
  Hà nội
  Đồng ý với paulsteigel về vấn đề này. Mình cũng đang định nói như thế.

  To luongvanluyen: Anh D.t à :), Code như vừa rồi em có cả mấy chục cái CD chỉ có code ko thôi. Nếu list ra thì nhiều vô kể.

  Tuy nhiên, em nhìn thấy mấy đoạn code trên (ko biết của tác giả nào) mà thấy buồn quá. Hình như mọi người ko bao giờ tuân thủ coding convention 1 tẹo nào trong quá trình coding. Nhìn tên hàm, thủ tục...chẳng hiểu mục đích của nó, tên biến hầu như ko có chuẩn. Đã thế, trong code ko hề có tý comment nào. Error handling thì ... quá tệ.

  Em mong anh hãy nêu ra vấn đề cần giải quyết trong 1 ứng dụng, sau đó mọi người cùng bàn về cách giải quyết vấn đề đó trong Access. Phương án cuối cùng thì mới đưa ra code để minh họa. (Vì theo em, đưa ra cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề mới là quan trọng - quan trọng hơn là những dòng code cụ thể)

  Cheers!
   
  #4
 5. Đào Việt Cường

  Đào Việt Cường Moderator

  Bài viết:
  400
  Đã được thích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Có chủ để - Tóm tắt -Dễ hiểu - Dễ thấy!

  Dear LuongVanLuyen,
  Cùng toàn thể các mem quan tâm đến "Module VB và các ứng dụng cơ sở dữ liệu cơ bản"
  --------------------
  Trước hết cũng như các bác mem, xin cám ơn bác luongvanluyen đã cung cấp cho Access và Kế toán những đoạn chương trình hữu ích. Không thể phủ nhận, đối với các bạn lập trình ứng dụng Access, việc tham khảo các đoạn mã chương trình là rất bổ ích - nhất là lập trình cơ sở dữ liệu nâng cao!
  Nhưng hầu hết các Acc&Acc mem - và bản thân em - cũng không tán thành cách tiếp cận không có trọng tâm (thấy hay mà thích) như thế vì suy cho cùng, Access hay "vi bi" cũng chỉ là công cụ của kế toán mà thôi! Mọi người gặp nhau, cùng trao đổi trên diễn đàn này là để được giải toả những khó khăn trong nghề kế toán của mình. Va chạm đến lĩnh vực nào thì nêu những khúc mắc đó ra để được giải quyết. Tất nhiên được sự góp ý và nhận xét của các chuyên gia quản trị hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu thì thật là quý báu!
  Xung quanh những vấn đề của bác đưa ra và thảo luận của các thành viên, xin được phép nhận xét và có ý kiến như sau:
  I. Mã chương trình của bác luongvanluyen là một hệ các hàm và thủ tục được sử dụng phổ biến trong lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu. Nói là "hệ" nghĩa là chúng có quan hệ với nhau, bổ trợ cho nhau trong module chương trình - nếu thiếu hàm này, thủ tục kia thì không thực hiện được. Tôi xin tóm tắt giúp bác LuongVanLuyen - theo cách hiểu của tôi như sau:
  1. Sub Dchuyen(Form, ADODB.Recordset, Index): Xử lý & điều khiển Cursor trong recordset
  2. Sub CheDC(Form, rst As ADODB.Recordset): Xử lý nút điều khiển cursor
  3. Sub Chnang(Form,ADODB.Recordset, Index ): Xử lý nút chức năng (Update, Addnew, Edit)
  4. Function Thongbao(tbao, bonut, tde): Message Box "tự chế"
  5. Sub KTKieu(Form, ADODB.Recordset): Kiểm tra, xử lý kiểu dữ liệu
  6. Function Capnhat(Form, ADODB.Recordset) As Boolean: Chức năng update dữ liệu vào recordset
  7. Function XdinhCtrl(Form, ADODB.Recordset, loi As Boolean) As Control: Validation: kiểm tra các dàng buộc và xác định điều kiển gây lỗi trước khi update
  8. Sub Phuchoi(Form, ADODB.Recordset): Undo hoặc cancel quá trình update dữ liệu
  9. Thaydoi(Form, ADODB.Recordset) As Boolean: Kiểm tra xử lý khi dữ liệu bị thay đổi
  10. Function Ctrlrong(Form, ADODB.Recordset) As Control: Xử lý khi recordset rỗng
  (...vvvvv...)
  Các thủ tục/hàm này được xây dựng trên cơ sở đáp ứng các công việc cụ thể của tác giả, do đó để tận dụng lại, "người tận dụng" phải có thời gian nghiên cứu để hiểu mục tiêu và chức xử lý của chương trình. Mặc dù "thấy hay... hay..." (luongvanluyen) nhưng phải là "hay...hay..." với ai (!).
  II. Qua đây, Acc&Acc cũng nảy sinh một vấn đề là cần có một thư viện tổng hợp các hàm, thủ tục, các ví dụ minh hoạ có chủ đề - giống như các box vẫn thấy trên WKT. (Chuyên mục Ebook chỉ là sách và tài liệu tham khảo) Thư viện này sẽ là nơi giúp các "Accesser" tìm kiếm nhanh nhất các công cụ nâng cao của mình. Điều đó thật là bổ ích
  Xin các bác cho ý kiến!
   
  Last edited: 29 Tháng mười một 2005
  #5

Chia sẻ trang này