Doanh thu tính thuế Thuế GTGT & TNDN

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
12/11/03
3,502
109
63
Ninh Thuận
#1
Có bạn tên Chi Nguyen đã gởi bài vào hộp thư của Mina thắc mắc như sau:
Tôi có vài thắc mắc muốn hỏi các bạn như sau:
1. Theo CB thuế thì Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN là như nhau. Tôi báo khác hơn: Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ tiền hang thể hiện trên hóa đơn mà DN đã phát hành, còn doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu của công ty chính và của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác.
2. Theo CB thuế thì phần thuế GTGT hàng nhập khẩu không phải hạch toán khi nhập hang, mà chỉ hạch toán khi nào doanh nghiệp nộp thuế cho Hải Quan. Công ty chúng tôi hạch toán ngay khi nhập hang: No 1561/Co 331 tien hang
No 1331/Co33312 Thue GTGT hang NK.
Chính vì lý do đó mà số dư TK 1331 và bảng kê 01 luôn chênh lệch số tiền thuế GTGThàng NK chưa nộp.

Theo các bạn thì tôi nên làm thế nào?
 
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
12/11/03
3,502
109
63
Ninh Thuận
#2
1. Bạn hoàn toàn đúng, doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN khác nhau, ngay trong chuẩn mực kế toán doanh thu có tài khoản doanh thu chưa thực hiện. Và các cơ sở hạch toán phụ thuộc (nếu khác địa bàn) thì người ta đã làm báo cáo thuế GTGT nơi chi nhánh đóng trụ sở. Doanh thu tính thuế TNDN tương ứng với chi phí mà bạn thực hiện.
2. CB thuế đứng trên quan điểm thuế, theo Mina thì chắc CB này nhầm, mình vẫn hạch toán nhưng chỉ không được khấu trừ thuế GTGT này ngay trong kỳ hạch toán mà thôi. Khi nào bạn nộp khoản thuế GTGT này tại cửa khẩu thì bạn mới được khấu trừ thuế đầu vào.
Bạn hạch toán như vậy là đúng.
Bạn có thể lý luận như thế này với cơ quan thuế, nếu như trong gần cuối niên độ kế toán bạn có nhập một lô hàng nếu như bạn không hạch toán như vậy thì làm sao bạn lên được bản ngân sách nhà nước thì làm sao bạn đưa lên khoản nợ với nhà nước (trong đó có khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp).
Thân
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
47
Ai trong diễn đàn
#3
MINA nói:
Có bạn tên Chi Nguyen đã gởi bài vào hộp thư của Mina thắc mắc như sau:
Tôi có vài thắc mắc muốn hỏi các bạn như sau:
1. Theo CB thuế thì Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN là như nhau. Tôi báo khác hơn: Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ tiền hang thể hiện trên hóa đơn mà DN đã phát hành, còn doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu của công ty chính và của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác.
2. Theo CB thuế thì phần thuế GTGT hàng nhập khẩu không phải hạch toán khi nhập hang, mà chỉ hạch toán khi nào doanh nghiệp nộp thuế cho Hải Quan. Công ty chúng tôi hạch toán ngay khi nhập hang: No 1561/Co 331 tien hang
No 1331/Co33312 Thue GTGT hang NK.
Chính vì lý do đó mà số dư TK 1331 và bảng kê 01 luôn chênh lệch số tiền thuế GTGThàng NK chưa nộp.

Theo các bạn thì tôi nên làm thế nào?
1- Cán bộ thuế này cần phải xem xét lại. Khẳng định của MINA là chính xác. Thời điểm để xác định Doanh thu tính thuế TNDN và Doanh thu tính thuế GTGT về cơ bản là thống nhất với nhau (cả trong chuẩn mực kế toán VN và theo quy định về quản lý sử dụng hóa đơn). Tuy nhiên, DT tính thuế TNDN và DT tính thuế GTGT không phải lúc nào cũng đồng nhất với nhau. Để tiện so sánh, tớ xin trích dẫn tại cuối bài này.

+ Điều này qúa rõ vì TK 3387 "DT chưa thực hiện" xuất hiện với vai trò góp phần thực hiện đúng nguyên tắc "Phù hợp" trong chuẩn mực KT VN (kể cả Quốc tế).
+ Vấn đề ở đây là chữ "hoặc xuất hóa đơn bán hàng". Chính nó chứ không phải gì khác tạo nên sự khác biệt này. Trong chuẩn mực KT, hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực đều có nêu lên các trường hợp hạch toán doanh thu bán trả chậm, trả góp; cho thuê tài sản hoạt động trả tiền trước cho nhiều nhiều kỳ/ niên độ kế toán...

Do vậy, để thống nhất được, cần phải điều chỉnh cả số dư đầu kỳ/ cuối kỳ, cộng trừ số phát sinh của TK 3387.

2- Bảng kê 01/GTGT sẽ không chênh lệch so với kê khai trên Tờ khai thuế hàng tháng- nếu bạn sử dụng tài khoản trung gian để hạch toán tạm thuế GTGT hàng NK đầu vào (vấn đề này đã được thảo luận tại Thread khác rồi- bạn Chi Nguyen tìm kiếm lại nhé). Việc phản ánh qua tài khoản trung gian chỉ là bước đệm mà thôi, không làm thay đổi bản chất của kế toán, đồng thời mục đích nhằm thu hẹp sự khác biệt giữa sổ sách kế toán -thời điểm hạch toán thuế GTGT- và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT nộp hàng tháng cho cơ quan thuế.

__________________________________________________
3- Thời điểm xác định doanh thu theo pháp luật về thuế và kế toán.
3.1- Việc xác định doanh thu theo pháp luật hiện hành về kế toán thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 14 (doanh thu và thu nhập khác) đã được quy định tại Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó (trích dẫn nội dung chuẩn mực):
a)- Đối với hàng hoá: " 10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

b)- Đối với dịch vụ: "16. Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó."

Theo các quy định trên thì thời điểm xác định doanh thu phải thoả mãn đủ các điều kiện quy định, tối thiểu là khi hàng hoá đã xác định là tiêu thụ, dịch vụ được xác định đã hoàn thành, người bán đã chuyển giao quyền sở hữu và không còn quyền như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

3.2- Theo pháp luật hiện hành về thuế thì thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo điểm 2, mục II, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003 của Chính phủ. Cụ thể là:

"2.1- Đối với hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá hoặc xuất hoá đơn bán hàng.
2.2- Đối với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc xuất hoá đơn bán hàng."
 
N

ntchi

Sơ cấp
20/12/05
9
0
0
Sai gon
#4
Kính gửi : Anh Đức và bạn MINA
I/Vấn đề 1 thì CB thuế yêu cầu tôi khai báo doanh thu tính thuế TNDN như là doanh thu tính thuế GTGT vì họ lý luận rằng cứ xem như chi nhánh là một đơn vị mua hàng của Công ty để đỡ rắc rối về hạch toán
a/Trong doanh thu tính thuế GTGT bao gồm :
- Trị gía hàng xuất bán cho khách hàng
- Trị gía hàng xuất sử dụng nội bộ
- Trị gía hàng xuất cho Chi nhánh bán.
- Trị gía TSCĐ nhượng bán.
Tức là toàn bộ trị gía ghi trên hoá đơn GTGT đã phát hành.
b/Trong doanh thu tính thuế TNDN bao gồm :
- Trị gía hàng xuất bán cho khách hàng
- Trị gía hàng xuất sử dụng nội bộ
- Trị gía hàng xuất cho Chi nhánh bán.
c/ Doanh thu khác:
- Trị gía TSCĐ nhượng bán.
Để có kết quả kinh doanh đúng thì trong phần chi phí phát sinh, khoản xuất cho chi nhánh và sử dụng nội bộ có trị gía chi phí đúng với trị gía trên hóa đơn, có nghĩa là ko có sự phát sinh lãi ờ nghiệp vụ này.
II/ Còn tôi thì hạch toán doanh thu tính thuế TNDN hoàn toàn khác:
a/Trong doanh thu tính thuế GTGT bao gồm :
- Trị gía hàng xuất bán cho khách hàng
- Trị gía hàng xuất sử dụng nội bộ
- Trị gía hàng xuất cho Chi nhánh bán.
- Trị gía TSCĐ nhượng bán.
Tức là toàn bộ trị gía ghi trên hoá đơn GTGT đã phát hành.
b/Trong doanh thu tính thuế TNDN bao gồm :
- Trị gía hàng Công ty xuất bán cho khách hàng
- Trị gía hàng Chi nhánh xuất bán cho khách hàng
c/ Doanh thu khác:
- Trị gía TSCĐ nhượng bán.
tức là khoản hàng xuất chi nhánh tôi xem như là bước chuyển kho thôi, mặc dù có ra hóa đơn cho Chi nhánh. Mục đích là để cho Chi nhánh kê khai thuế GTGT thuận lợi .
Còn khoản hàng xuất sử dụng tôi đã ghi chi phí ngay từ đầu, hạch toán như sau: Nợ 641/ Có 1561
Xin các bạn cho tôi ý kiến xem tôi bị sai ở phần nào để tôi tiện chỉnh sửa hạch toán kế toán trong năm 2006.
Còn vấn đề 2 tôi có xem là các bạn hạch toán qua bút toán trung gian TK338.
Tôi sẽ thực hiện trong năm 2006 theo cách này.
Mong sớm nhận được ý kiến của các bạn.
 
P

pholvonte

Sơ cấp
14/1/09
6
0
0
35
Quảng Bình quê ta
#5
xin hỏi Cty của bạn kinh doanh lĩnh vực nào, hạch toán ra sao?Loại hình DN gì?Bạn có thể nói chi tiết thì mình mới biết CBT đó nói đúng hay sai đc
 
T

thuyna24

Sơ cấp
20/3/08
14
0
0
34
Thành phố Thanh Hoá
#6
em chuan bi lam ke toan cho cong ty co phan hoat dong trong linh vuc giao duc. Nhung em chua hieu ve cach hach toan nhu the nao, em moi ra truong nen con mo ho lam. Cac anh chi giup em voi nhe. Thanks.
 
Y

Yagami Raito

Sơ cấp
14/7/16
2
1
3
24
#7
anh chị cho em hỏi với ạ. công ty em làm bên luật. khi thực hiện hợp đồng pháp lý ký năm 2014 đến năm 2016 mới hoàn thành dịch vụ pháp lý. trong quá trình thực hiện kh có yêu cầu xuất hóa đơn, theo em được biết thời điểm hoàn thành dịch vụ mới ghi nhận doanh thu, mà trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh hóa đơn VAT. do vậy em rất hoang mang không biết phải làm sao.a/c cho em lời khuyên với ạ (a/c có thể trích dẫn cụ thể thông tư nghị định nào kèm theo giúp em với ạ)
 
L

lightsphere

Sơ cấp
23/10/12
23
4
3
ha noi
#8
anh chị cho em hỏi với ạ. công ty em làm bên luật. khi thực hiện hợp đồng pháp lý ký năm 2014 đến năm 2016 mới hoàn thành dịch vụ pháp lý. trong quá trình thực hiện kh có yêu cầu xuất hóa đơn, theo em được biết thời điểm hoàn thành dịch vụ mới ghi nhận doanh thu, mà trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh hóa đơn VAT. do vậy em rất hoang mang không biết phải làm sao.a/c cho em lời khuyên với ạ (a/c có thể trích dẫn cụ thể thông tư nghị định nào kèm theo giúp em với ạ)
Bạn có thể xuất hóa đơn thu tiền trước được, nội dung ghi là dịch vụ cung cấp đến tháng/năm
Thông tư 39/2014 TT-BTC:
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
 
Y

Yagami Raito

Sơ cấp
14/7/16
2
1
3
24
#9
Bạn có thể xuất hóa đơn thu tiền trước được, nội dung ghi là dịch vụ cung cấp đến tháng/năm
Thông tư 39/2014 TT-BTC:
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.[/QUOTE]
vậy khi mình lập hóa đơn VAT thu tiền trước nhưng khoản doanh thu đó sẽ được treo đến khi hợp đồng kết thúc mình mới ghi nhận vào doanh thu của công ty hay sao ạ.
 
Thích: HO Anh Hue

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều