Hệ thống văn bản của Ngân hàng Nhà nước năm 2005

  • Thread starter letrans
  • Ngày gửi
#1
Thể theo yêu cầu của đồng chí Honghot và để tạo điều kiện thuận lợi khi nghiên cứu về lĩnh vực tài chính, Letrans xin trích đăng danh mục những văn bản quan trọng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2005:

Danh mục văn bản của Ngân hàng Nhà nước năm 2005

01 - Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12-12-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng

02 - Chỉ thị 07/2005/CT-NHNN ngày 08-12-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác dự phòng cho các hệ thống thông tin nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng.

03 - Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01-12-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

04 - Quyết định 1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28-11-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước

05 - Quyết định 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18-11-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

06 - Quyết định 1653/2005/QĐ-NHNN ngày 16-11-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

07 - Quyết định 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

08 - Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng

09 - Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

10 - Quyết định 1411/2005/QĐ-NHNN ngày 28-09-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 180/2005/QĐ-NHNN ngày 21/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
11 - Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN ngày 20-09-2005 của Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

12 - Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN ngày 19-09-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ an toàn kho quỹ

13 - Quyết định 1328/2005/QĐ-NHNN ngày 06-09-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

14 - Thông tư 05/2005/TT-NHNN ngày 01-09-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

15 - Thông tư 04/2005/TT-NHNN ngày 26-08-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam


16 - Quyết định 1246/2005/QĐ-NHNN ngày 26-08-2005 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

17 - Quyết định 1247/2005/QĐ-NHNN ngày 26-08-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

18 - Quyết định 1130/2005/QĐ-NHNN ngày 01-08-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

19 - Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11-07-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

20 - Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 08-07-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 - Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

21 - Quyết định 1002/QĐ-NHNN ngày 08-07-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

22 - Công văn 676/NHNN-CSTT ngày 28-06-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

23 - Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27-06-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh

24 - Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16-06-2005 của Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

25 - Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN ngày 16-06-2005 của Ngân hàng Nhà nước quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

26 - Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01-06-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

27 - Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31-05-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

28 - Thông tư 03/2005/TT-NHNN ngày 25-05-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính

29 - Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN ngày 26-04-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN

30 - Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22-04-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

31 - Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN ngày 20-04-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống

32 - Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19-04-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”

33 - Quyết định 425/2005/QĐ-NHNN ngày 13-04-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 7 và Khoản 3, Điều 18 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

34 - Thông tư 02/2005/TT-NHNN ngày 11-04-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

35 - Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN ngày 25-03-2005 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

36 - Quyết định 316/2005/QĐ-NHNN ngày 25-03-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

37 - Quyết định 272/2005/QĐ-NHNN ngày 21-03-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Đô la Mỹ của Pháp nhân tại tổ chức tín dụng

38 - Thông tư 01/2005/TT-NHNN ngày 10-03-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

39 - Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN ngày 28-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu âu hoạt động tại Việt Nam

40 - Quyết định 180/2005/QĐ-NHNN ngày 21-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước

41 - Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

42 - Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

43 - Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN ngày 12-01-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước

44 - Quyết định 20/2005/QĐ-NHNN ngày 07-01-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

45 - Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04/01/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước
 
J

juzi

Sơ cấp
4/1/06
10
0
0
đỉnh Quang Minh
#2
Bạn có thể hướng dẫn tớ cách lấy tài liệu này không. Tớ vào rùi nhưng ko được.
 
#3
juzi nói:
Bạn có thể hướng dẫn tớ cách lấy tài liệu này không. Tớ vào rùi nhưng ko được.
Những văn bản nói trên bạn có thể tham khảo tại website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn - Lựa chọn vào "tra cứu văn bản", gõ số văn bản vào "Nội dung tìm kiếm" và thế là ....OK.

Nếu trong đó không có, hãy liên lạc với tôi... Tôi sẽ tìm giúp.
 
T

tuyenmsbvt

Sơ cấp
#4
hoặc bạn vào vinanet.com.vn vào tra cứu văn bản pháp luật chọn ngân hàng nhà nước là ra hết
nó còn có những ngành khác
 

Thành viên trực tuyến

  • TTTDung83
  • Cô gái Sư Tử
  • daongocnam0603
  • thuongdan
  • Thu Hằng27
  • hangvevietnam

Xem nhiều