hach toan chenh lech tai san danh gia lai

  • Thread starter ntq
  • Ngày gửi
N

ntq

Guest
Toi dang lam ke toan cho DNTN hien nay giam doc DN quyet dinh giai the DN de thanh lap cty co phan . toan bo so tai san hien co dem gop von cty co phan duoc hoi dong danh gia gia tri gop von cao hon . vay DNTN co phai hach toan so chenh lech danh gia lai khong ? ai biet chi gium toi . xin cam on nhieu /.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Bạn đọc thông tư Số: 76/2002/TT-BTC phần này nhé:
III. Xử lý tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần

1. Căn cứ vào quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền, doanh nghiệp phải điều chỉnh sổ kế toán và bảng cân đối kế toán theo chế độ kế toán Nhà nước quy định, đồng thời có trách nhiệm tiếp tục theo dõi và xử lý các khoản nợ và tài sản được loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; hạch toán đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến việc thực hiện cổ phần hoá phát sinh trong kỳ.

2. Đến thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải chủ động lập báo cáo tài chính, tiếp tục xử lý những vấn đề về tài chính theo qui định tại Mục II Thông tư này và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác định lại giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hoá và thực hiện bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước với công ty cổ phần.

3. Khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được xử lý như sau:

a. Trường hợp có chênh lệch tăng thì nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cùng cấp.

b. Trường hợp có chênh lệch giảm thì doanh nghiệp phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm để xử lý như sau:

- Xử lý bồi thường vật chất theo quy định hiện hành đối với phần chênh lệch giảm thuộc trách nhiệm cá nhân, tập thể.

- Toàn bộ khoản chênh lệch giảm sau khi bồi thường vật chất (nếu có) thì cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hoá quyết định giảm giá trị doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cùng cấp bổ sung vốn để đảm bảo tỷ lệ cổ phần Nhà nước cần thiết nắm giữ trong cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

4. Đối với các khoản nợ và tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp:

a. Trong giai đoạn chưa chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tiếp tục theo dõi và tổ chức thu hồi công nợ, thanh lý, nhượng bán tài sản nói trên (bao gồm cả việc bán lại cho các tổ chức có chức năng kinh doanh mua bán nợ và tài sản tồn đọng) và nộp toàn bộ số tiền thu được về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước .

b. Trường hợp đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần vẫn chưa xử lý xong các khoản nợ và tài sản trên thì cơ quan quyết định cổ phần hoá xem xét, quyết định chuyển giao việc xử lý các khoản nợ và tài sản được loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá cho doanh nghiệp khác hoặc uỷ quyền cho công ty tiếp tục bảo quản và xử lý. Công ty cổ phần được hưởng 10% tổng số tiền thu được từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản và thu hồi công nợ để bù đắp chi phí và có trách nhiệm nộp số thu còn lại về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước .

Công ty cổ phần phải tổ chức thanh lý, nhượng bán tài sản này trong thời hạn 6 tháng, nếu quá thời hạn trên phải báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá để xử lý. Nếu Công ty cổ phần có nhu cầu sử dụng thì báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá để thuê hoặc mua theo giá thị trường.
 
N

ntq

Guest
Cam on ban da co thoi gian quan tam den toi . Nhung nhu toi duoc biet TT nay chi ap dung cho DNNN con DN cua toi la DN tu nhan. Toi da lam the nay co duoc khong ? can cu vao bien ban ket luan cua hoi dong danh gia TS gop von CTY co phan So chenh lech do danh gia lai tai san hach toan tang nguon von cua DNTN : no 211/co 412 : so chenh lech tang ; no 412/co 411 : k/c tang nguon von cua DNTN. Sau do giam doc DN ra quyet dinh rut von dem gop von CTY co phan moi ( chu yeu la TSCD): no 411/co 211 .
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Trường hợp doanh nghiệp của bạn là DN tư nhân thì tiến hành giải thể theo luật doanh nghiệp, sau đó đăng ký mới DN Cổ phần, việc đánh giá lại tài sản khi giải thể tiến hành theo Luật DN, giá trị đánh giá lại này không thể làm căn cứ để làm giá trị ban đầu của vốn góp trong Công ty Cổ phần mới được.
 
N

ntq

Guest
DNTN xe giai the theo LDN . Nhung tai thoi diem Giam doc DN rut von mang gop von CTY CP (chu yeu la TSCD) Thi DN chua co quyet dinh giai the ( QD giai the chinh thuc sau 20 ngay ke tu ngay rut von ) , trong khi do hoi dong danh gia gia tri TS cua cong ty CP danh gia gia tri TS ma GD DN cua toi cao hon ( CTY CP danh gia chu khong phai DNTN danh gia). do do gia tri danh gia lai do da duoc CTY CP lam can cu tinh tri gia von gop ban dau cua cong ty, cu the la cua co dong la GDoc cua tọi . rat mong duoc su tham gia gop y cua moi ng­uoi .
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA