Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi forget, 1 Tháng mười 2013.

82,409 lượt xem

 1. forget

  forget Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  nha trang
  Anh chị ơi! Công ty em tháng 1/2013 mua một máy giặt để dùng cho sx , nguyên giá TS này là 20.000.000 đồng, vậy em sẽ trích khấu hao cho máy giặt này là bao nhiêu năm theo TT 203/2009 ngày 20/10/2009.
  Nhưng đến 25/4/2013 TT 45 /2013 có hiệu lực từ 10/6/2013. Vậy em sẽ trích khấu hoa cho Máy giặt này như thế nào ạ?
  Máy giặt này có được xem là tài sản cố định và sẽ được trích khấu hao bình thường theo TT 203/2009 không ạ?
  Em cảm ơn các anh chị diễn đàn nhiều.
  Mong được mọi người giải đáp giùm.
   
  #1
 2. chudinhxinh

  chudinhxinh Moderator

  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  817
  Nơi ở:
  TP.Hồ Chí Minh
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  BỘ TÀI CHÍNH​
  --------
  Số: 45/2013/TT-BTC​
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013​

  THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định​
  Chương II:
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1173/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25/4/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH​
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:
  “11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
  Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ,
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VP, Cục TCDN. TUQ. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Nguyễn Đức Chi


  BẠN XEM VÍ DỤ SAU RỒI LÀM PHÙ HỢP KHÔNG THÌ PHẢI LIỆT KÊ THÔNG TIN CHI TIẾT THÌ MỚI LÀM CHO BẠN ĐƯỢC CHỨ THÔNG TIN CHUNG CHUNG SAO BIẾT NGÀY NÀO MÀ LÀM


  Điện thoại Iphon: mua 07/2012: Nợ 211/ có 111,112 = 17,263,636
  Khấu hang tháng 7/2012 – 5/2013 = Nợ 6424/ có 214 = 17,263,636/4 năm / 12 tháng =359,659
  Số khấu hao lũy kế =359,659 *11 tháng =3,956,250
  Giá trị còn lại = 17,263,636 - 3,956,250

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 359,659/30 ngày x 9 ngày = 107,898
  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 13,199,488
  Nợ 214 = 3,956,250 +107,898 = 4,064,148
  Có 211= 17,263,636

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 13,199,488/ 3/12 = 366,652
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 366,652/ 30 ngày = 12,222 x 21 ngày = 256,657
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242=366,652


  Máy vi tính: NG:10,090,909 - trích khấu hao: 60 tháng - mua từ tháng 10/2012

  Mua: Nợ 211/ có 111,112=10,090,909
  Phân bổ hàng tháng từ 10/2012 – 5/2013 = 10,090,909/5/12=168,182
  Số khấu hao lũy kế = 168,182 x 8 tháng = 1,345,455

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 168,182 /30 ngày x 9 ngày = 50,455

  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 8,695,000
  Nợ 214 = 1,345,455 + 50,455
  Có 211= 10,090,909

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 8,695,000 / 3/12 = 241,528
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 241,528 / 30 ngày = 8,051 x 21 ngày = 169,069
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242= 241,528
   
  #2
  CHI_CHI thích bài này.
 3. forget

  forget Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  nha trang
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Em cảm ơn anh ạ! anh ơi! Máy giặt mà công ty em mua từ tháng 1 /2013 , nhưng em vẫn chưa đăng kí phương pháp khấu hao với cơ quan thuế , vậy bây giờ tháng 10 em đăng kí như vậy em có được trích khấu hao theo thông tư Thông tư số 203/2009/TT-BTC với nguyên giá máy giặt là 20 triệu .
  Và thời gian được tinh cho tài sản này là bao nhiêu năm ạ?
  Em không tim thấy khung trích khấu hao tài sản này theo thông tư 203/2009 .
   
  #3
 4. vuthitien

  vuthitien Moderator Staff Member

  Bài viết:
  161
  Đã được thích:
  51
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  long an
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ  Bên em đã trích khấu hao và chuyển TSCĐ qua công cụ dụng cụ theo như hướng dẫn của a ở trên, nhưng khi coi trên sổ cái của tk 214 e thấy nó dư có, hjc, e không rành lắm về phân hệ TSCĐ nên không biết dư có như vậy có ổn hay k? hay khi chuyển qua CCDC thì tk 214 sẽ không còn số dư nữa????? e có đọc cách hạch toán của tk 214, có đoạn này e không hiểu cho lắm, ai có thể giải thích dùm e không ạ?
  "Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

  - Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

  - Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

  Có các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm) "  E coi trên tk 214 thì dư có là 210.000đ, vậy bây giờ e xử lý thế nào? mọi người giải thích giúp e với ạ

  Cảm ơn các anh chị
   
  #4
 5. martha ryna

  martha ryna Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tp. hồ chí minh
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Em đang nghiên cứu chuyên đề cái thông tư 45 này, nhờ vdu của anh giúp em nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều ạ:angel:
   
  #5
 6. loansoma

  loansoma Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Cả nhà giúp mình với. Cty mình mua lại một ô tô giá trên hóa đơn chỉ có 12.000.000. nhung nộp thuế chước bạ thì lại nộp 4.080.000 (tức giá trị xe hơn 200t).mình ko biết hoạch toán như thế nào nữa vi TSCĐ theo qui định mới là 30t cơ. cả nhà giúp mình giải bài toán này với vô cùng cảm ơn!
   
  #6
 7. nhi doan

  nhi doan Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  7
  Nơi ở:
  tp.ho chi minh
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  a chudingxinh oi sao e phan bo giong a ma khi tong pbổ(10/6-30/6) +(241,582*35tháng) =8.622.549<8.695.000 (còn 72.451đ) nó đi dău rùi a?
   
  #7
 8. vanthanhtam

  vanthanhtam Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  1,658
  Đã được thích:
  118
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Tuy Hoa
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Hạch toán số tiền mua máy giặt vào TK 242 phân bổ 36 tháng, lập bảng phân bổ hàng tháng như bảng KHTSCĐ
  Cty mua máy giặt dùng để giặt cái gì thế? xem chừng không hợp lý đâu đó, sẽ bị loại ra khi kiểm tra thuế
   
  #8
 9. chudinhxinh

  chudinhxinh Moderator

  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  817
  Nơi ở:
  TP.Hồ Chí Minh
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  = > số=72.451 được cộng gộp luôn cho tháng cuối cùng ( là số tiền nhỏ ko làm ảnh hưởng hay biến động giá thành lãi lỗ nhiều => nghiệp vụ ko làm thay đổi các yếu tố trọng yếu) hoặc để sang tháng sau bạn phân bổ tiếp 72.451 bỏi tháng 6 bạn phân bổ có = 30-10+1=21 ngày còn thiếu 9 ngày = 72.451 của bạn
  => cả hai cách làm đều ok
   
  #9
 10. nhi doan

  nhi doan Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  7
  Nơi ở:
  tp.ho chi minh
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  E cảm ơn a nhìu. Lúc e hỏi a xong thì cũng suy nghĩ giống a vậy đó, hjhj... ngai wa?
   
  #10
 11. dungkhanhdung

  dungkhanhdung Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  haiduong
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Cho em hỏi: Những tài sản mua từ trước đã hết khấu hao hoặc chưa hết khấu hao( đã đăng ký với đơn vị thuế trực tiếp quản lý về phương pháp trích khấu hao, thời gian khấu hao). Vậy những tài sản mua mới trong năm 2013, có phải đăng ký lại với đơn vị quản lý thuế nữa không ạ. Hay cứ theo khung trích khấu hao để mình áp dụng. Phần 3. Điều 13: Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khâú hao, thời gian trích khấu hao TSCD theo quy định tại TT45 và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện. Như vậy, nếu thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, thì thông báo bằng gì ạ!
   
  #11
 12. vanthanhtam

  vanthanhtam Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  1,658
  Đã được thích:
  118
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Tuy Hoa
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Bạn đã gửi CQ thuế đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì sang năm sau có PS mua sắm TSCĐ trích khấu hao theo phương pháp đã đăng ký, trừ trường hợp bạn thay đổi phương pháp hay thời gian khấu hao thì phải làm văn bản gửi CQ thuế.
  Phải lưu lại đăng ký khấu hao có đóng mộc của CQ thuế, để sau này khi kiểm tra CB thuế hỏi có cái mà trình bày
   
  #12
 13. dungkhanhdung

  dungkhanhdung Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  haiduong
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Vâng. em cảm ơn chị nhé.

  Công ty em tháng 12 năm 2012, mua 1 máy tính xách tay có nguyên giá:20 triệu, khấu hao 3 năm. Nay theo thông tư 45; 11. Điều 9:Đối với các TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo TT203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giaTSCĐ theo QD tại Điều 2 của TT này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của TT này. Ai định khoản giúp em với ạ!
   
  Last edited: 7 Tháng hai 2014
  #13
 14. dungkhanhdung

  dungkhanhdung Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  haiduong
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Công ty em tháng 12 năm 2012, mua 1 máy tính xách tay có nguyên giá:20 triệu, khấu hao 3 năm. Nay theo thông tư 45; 11. Điều 9:Đối với các TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo TT203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giaTSCĐ theo QD tại Điều 2 của TT này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của TT này. Ai định khoản giúp em với ạ!
   
  #14
 15. meo meo tu

  meo meo tu Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Chào các anh/chị,
  Nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp em trường hợp này nhé.
  Công ty em mới xây dựng xong trụ sở. Em muốn hỏi các anh/chị xem là các bước để đăng ký khấu hao tài sản cố định như thế nào. Em muốn là khi bắt đầu có doanh thu là em đã có thể được trích khấu hao tài sản trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp luôn.
  Các anh/chị hướng dẫn giúp em các bước nhé.
  Cảm ơn các anh/chị nhiều.
   
  #15
 16. mayhoathanhco

  mayhoathanhco Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  948 Tân Kỳ Tân Qúy-P.Bình Hưng Hòa-Q.Bình Tân
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Anh ơi cho em hỏi vậy em mua máy tính xách tay ngày 04/06/2013 thì em phân bổ như thế nào. Theo thông tư 45 thì ngày 10/06/2013 là áp dụng rồi.
  Ngày 04 tháng 06 năm 2013 em mua máy tính xách tay trị giá: 11.376.000 VNĐ. Em ko tính tài sản cố định được ko. E phân bổ theo như công cụ được ko ah. Mong anh chỉ bảo.
   
  #16
 17. vanthanhtam

  vanthanhtam Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  1,658
  Đã được thích:
  118
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Tuy Hoa
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Thông tư 45 hiệu lực từ ngày 10/6
  11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.
  máy tính mua 4/6 đưa vào TSCĐ thì không đủ tháng trích Kh theo TT 203, sau này phải làm thêm bút toán giảm TSCĐ
  Nên phân bổ như sau : 3 năm thì bạn hạch toán vào TK 242, phân bổ 2 năm thì hạch toán vào 142 và phân bổ dần cho đến hết
   
  #17
 18. nguyenduong213

  nguyenduong213 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tu 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Cảm ơn anh chudinhxinh đã có những ví dụ cụ thể để mọi người có thể hiểu rõ được vấn đề.

  Nhưng em thấy nếu làm theo cách này thì tài khoản 242 vẫn chưa kết chuyển hết được ạ. Trong cả 2 ví dụ trên, anh đều trích giá trị còn lại của TSCĐ tối đa là 3 năm, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng còn trong tháng 6, khi mà anh chỉ trích 21 ngày thì sẽ vẫn bị dư phần chưa chuyển. Theo em hiểu thì:
  + Ở ví dụ 1 TK 242 sẽ dư 109,995 chưa được kết chuyển hết sang TK 6423.
  + Còn ở ví dụ 2 TK 242 sẽ dư 72,459 chưa được kết chuyển hết sang TK 6423.

  Anh có thể nói rõ giúp em phần này được không ạ? Có thể là em chưa hiểu hết phần ví dụ này của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ!
   
  #18
 19. Hoa Ng150691

  Hoa Ng150691 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  137
  Đã được thích:
  2
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  tp Hồ Chí Minh
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Các tiền bối cho e ké đc k ạ? vừa rồi cty e có mua 1 máy in brother 3.500.000 và 1 máy tính 7.000.00 dùng cho văn phòng, và 1 máy bơm( đáng lẽ xuất bán cho ctrình nhưng k bán đc giữ lại kho) giá 28.000.000, các tiền bối có thể chỉ e trích khấu hao đc k ạ?
   
  #19
 20. Green0410

  Green0410 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  597
  Đã được thích:
  90
  Nơi ở:
  TpHCM
  Ðề: Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Em đọc kỹ thông tư 45/2013 nhé!
  "Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên."
   
  #20
  Hoa Ng150691 thích bài này.

Chia sẻ trang này