Phần mở đầu Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Thread starter phantuannam
 • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#1
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1- Hình thức sở hữu vốn : Tư nhân
2- Lĩnh vực kinh doanh : Lươngthực - Thực phẩm và thực phẩm công nghiệp
3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, hàng tiêu dùng ngành nước uống

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01 – 01 – 2005 kết thúc vào ngày 31 - 12 – 2005.
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chế độ kế toán áp dụng
1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ Kế toán Việt Nam
2- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Báo cáo tài chính năm được lập và trình bày tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế t óan số 21 – “Trình bày báo cáo tài chính” và chế đội kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.

V- Các chính sách kế toán áp dụng
1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Quy đổi ra tiền đồng Việt Nam
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Tỷ giá thực tế


2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Theo giá thực tế mua hàng
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 02 – “Hàng tồn kho” của Bộ tài chính

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- Nguyên tắc ghi nhận : Các khoản thu thương mại được ghi nhận khi xác định doanh thu theo chuẩn mực số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác”, đối với các khoản thu khác được ghi nhận tại thời điểm phát sinh.
- Lập dự phòng phải thu khó đòi : Khi xác định khoản phải thu là chắc chắn không thu được thì phải lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo chuẩn mực số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” quy định và theo chế độ tài chính hiện hành.

4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:
- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng : Không có
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng : Không có

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo giá thực tế hình thành tài sản
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo đường thẳng

6- Hợp đồng thuê tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính : Việc ghi nhận nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tại thời điểm khởi đầu thuê được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 06 – “Thuê tài sản”. Sau thời điểm đó thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 – “TSCĐ hữu hình”
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính : Chính sách khấu hao tài sản thuê tài chính nhất quán với chính sách khấu hao TSCĐ cùng loại thuộc sở hữu của Doanh nghiệp theo chuẩn mực số 03 “TSCĐ hữu hình”. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

7- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau theo chuẩn mực kế toán số 05 – “ Bất động sản đầu tư”:
a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và
b. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được xác nhận một cách đáng tin cậy.

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Sau khi được ghi nhận là tài sản, bất động sản được khấu hao theo chuẩn mực Kế toán số 03 – “ TSCĐ hữu hình” và chuẩn mực số 04 – “TSCĐ vô hình”. Phương pháp khấu hao : Theo đường thẳng.

8- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay : Có phân biệt từng khoản vay chi phí đi vay được vốn hóa khi có đủ điều kiện theo quy định Chuẩn mực kế toán số 16 – “Chi phí đi vay”
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ : Không.
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
+ Chi phí trả trước : Là khoản chi phí trả trước chi phí đi vay có đủ điều kiện được vốn hóa khi có đủ điều kiện theo quy định Chuẩn mực kế toán số 16 – “Chi phí đi vay” và theo chế độ kế toán hiện hành.

+ Chi phí khác : Những khoản chi phí khác có đủ điều kiện được vốn hóa theo quy định Chuẩn mực kế toán số 16 – “Chi phí đi vay” và theo chế độ kế toán hiện hành.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phương pháp đường thẳng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại : Không có

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai : Thực hiện theo từng dự án cụ thể đã được phê duyệt.

10- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết : Chưa có
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn : Theo sô tiền thực trả khi mua chứng khoán bao gồm cả chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua chứng khoán theo chuẩn mực kế toán số 07 – “Kế toán các khoản đầu tư và công ty liên kết” và các chế độ kế toán hiện hành.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Theo giá gốc.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn : Cuối niên độ kế toán, nếu giá thị trường của chứng khoán đầu tư dài hạn bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, công ty lập dự phìng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn, ngắn hạn. Việc lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn, ngắn hạn phải theo quy định của chuẩn mực kế toán và cơ chế quản lý tài chính.

11- Kế toán các hoạt động liên doanh : Chuẩn mực kế toán số 08 – “Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh”.

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác : Khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận khi công ty phát sinh nghĩa vụ nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý nhưng chưa thanh toán vào thời điểm phát sinh, hoặc nhận trước tiền của khách hàng nhưng chưa thực hiện xong nghĩa vụ của mình.

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích qũi dự phòng trợ cấp mất việc làm.
- Chi phí phải trả : Được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 07 – “Kế toán các khoản đầu tư và công ty liên kết”, chuẩn mực kế toán số 16 – “Chi phí đi vay”, các khoản trích trước vào chi phí SXKD phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ theo chuẩn mực số 01 – “Chuẩn mực chung”.
- Chi phí sửa chữa lớn : Theo kế hoạch sửa chữa lớn hằng năm
- Chi phí bảo hành sản phẩm : Được ghi nhận sau ngày giao sản phẩm có bảo hành và chỉ được xác định chắc chắn khi các điều kiện ghi nhận doanh thu được thỏa mãn.
- Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: Trích lập vào cuối niên độ kế toán và thực hiện teo thông tư 82/2003/TT-BTC (14/8/2003) của Bộ Tài chính.

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.
- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước: Được thực hiện theo chuẩn mực số 05 – “Bất động sản đầu tư”, Chuẩn mực số 06 – “Thuê tài sản”, chuẩn mực số 10 – “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” và chuẩn mực số 16 – “Chi phí đi vay”
- Ghi nhận các khoản chi phí dự phòng : Theo chuẩn mực số 02 – “Hàng tồn kho”, chuẩn mực số 10 – “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” và chuẩn mực số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác”

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi : Chưa có

16- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái : Theo tỷ giá thời điểm tại ngân hàng giao dịch và thực hiện theo chuẩn mực số 10 – “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”.

17- Nguồn vốn chủ sở hữu:
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại : Chưa có
- Ghi nhận cổ tức : sau khi có Nghi quyết của Hội đồng quản trị công ty
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các qũy từ lợi nhuận sau thuế : Theo điều lệ của Doanh nghiệp.

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính: Áp dụng theo quy định của chuẩn mực số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” và chuẩn mực số 01 – “Chuẩn mực chung”.

19- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng : Không có
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng : Không có
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#2
Đây là phần mở đầu Thuyết minh báo cáo tài chính ở Công ty mình, mình mạo muội post lên để mọi người cùng tham khảo, thảo luận.

Mong nhận được góp ý của các bạn.
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#3
Phần mở đầu của báo cáo mà Phantuannam đưa ra là hết sức đầy đủ. Tuy nhiên theo mình nếu có các giao dịch và số dư mà công ty phantuannam ltd không có thì cũng không cần nêu. Ví dụ: nguyên tắc xác đinh doanh thu theo hợp đồng chẳng hạn, hiện tại công ty phantuannam ltd chưa phát sinh trường hợp này thì không cần nêu chế độ kế toán áp dụng, chỉ khi nào có mới cần nêu.
 
P

phuongthanh_8384

Sơ cấp
#4
Bài thuyết minh của phamtuannam đã giúp mình rất nhiều trong việc lập BCTC,cảm ơn bạn, nhưng mà còn phần về sau nữa, nếu bạn đã làm xong thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#5
phuongthanh_8384 nói:
Bài thuyết minh của phamtuannam đã giúp mình rất nhiều trong việc lập BCTC,cảm ơn bạn, nhưng mà còn phần về sau nữa, nếu bạn đã làm xong thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé
Bạn ơi phần chữ thì mình đã post hết rồi, còn phần sau toàn các bảng biểu thôi mà.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#6
phantuannam nói:
Bạn ơi phần chữ thì mình đã post hết rồi, còn phần sau toàn các bảng biểu thôi mà.
hmm quan trọng là cái bảng biểu đó ptn!
Nói thì hiểu, nhưng cách trình bày như thế nào không phải ai cũng biết đâu

phuongthanh_8384 nói:
Bài thuyết minh của phamtuannam đã giúp mình rất nhiều trong việc lập BCTC,cảm ơn bạn, nhưng mà còn phần về sau nữa, nếu bạn đã làm xong thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé
Nè! nếu bạn không biết, có thể bỏ 100k lên Tổng cục thuế TP mua 1 cái CD về xem và làm luôn trong đó luôn cũng được.

Cái cd đó có trợ giúp về phần lập và thuyết minh BCTC đó bạn.

Chúc bạn làm tốt!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
149
1
0
Ha Noi
#8
nếu cty mới thành lập thì tất cả các phía dưới không có thì ghi là không có đúng không ? vì em lần đầu tiên làm báo cáo mà ? mọi ngưới có thể chỉ giáo giúp e sâu hơn không ? cty em là cổ phần thành lập tháng 9/2005 nhưng vẫn chưa có doanh thu và bắt đầu năm nay mới mở rộng ngành nghề kinh doanh trước thành lập thì làm thương mại nhưng không có hợp đồng gì cả ? giúp em nhé
 
H

huytq

Sơ cấp
16/11/05
82
0
0
36
Hà Nội
#9
Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo quy định nếu ko có thì bỏ trống chứ không được lược bớt hoặc bỏ đi những phần không liên quan đến doanh nghiệp mình bạn ạ
 
T

thanhTam

Sơ cấp
20/12/05
97
0
0
hanoi
#10
các anh chị ơi cho em hỏi một chút sao bảng thuyết minh báo cáo tài chính lại dài nhu vậy nhỉ, em moi vào mot cty làm em thay bảng thuyết minh năm2004 rat là ngắn chỉ có bốn trang la hết rồi
em thấy tất cả các dòng các khoản mục rất ngắn gọn đơn giản và dễ hiểu sao báo cáo năm nay lại khác nhiều vậy mà báo cáo năm nay em lại không tháy có mục
Giải trích và ý kiến của doanh nghiệp ...............
mong các anh chị hãy trả lời giúp em nhé em cảm ơn nhiều nhiều
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#11
Cám ơn bạn PhanTuanNam nhiều nhiều.

Trong phần VI của BCTC còn mấy khỏan mục mình chưa hiểu rõ, mong các bạn giải thích giúp.

Mục 13:Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Lấy số liệu ở đâu để ghi vào?


Mục 27.1 : Nguyên vật liệu Không thắc mắc
Mục 27.2 : Nhân công Nhân công phân xưởng hay văn phòng?
Mục 27.3 : CP kháu hao TSCD Cả VP và PX hay chỉ có PX thôi?
Mục 27.4: CP dịch vụ mua ngòai , Lấy chi phí này từ tài khỏan nào? vì 642,641,627 đều có dịch vụ mua ngòai.

Mục 27.5 : Chi phí khác bằng tiền Có phải là lấy tổng phát sinh nợ 911 trừ đi các khỏan trên số còn lại đưa vào đây? Hay là số còn lại của tổng phát sinh 632 trừ đi các khỏan trên?

Cộng tất cả các khỏan trong mục 27 thì kết quả sẽ bằng tổng phát sinh nợ 911 hay bằng tổng phát sinh nợ 632?

Mong các bạn trả lời sớm giúp mình nhé.
Cám ơn các bạn nhiều:inlove:
 
Sửa lần cuối:
S

soundmax

Sơ cấp
5/3/05
54
0
0
37
Ở đây
#12
thanhTam nói:
các anh chị ơi cho em hỏi một chút sao bảng thuyết minh báo cáo tài chính lại dài nhu vậy nhỉ,... thuyết minh năm2004 rat là ngắn chỉ có bốn trang la hết rồi
Thuyết minh BCTC bi giờ làm theo thông tư 23 mà, có thay đổi và chỉnh sửa rất nhiều so với mẫu thuyết minh cũ-> Khác và dài hơn. Bạn ngó qua Thông tư 23 là sẽ biết ngay mà:friend:
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#13
Úi ui, sao không ai trả lời giúp mình với,
Mình đang gấp quá các bạn ơi. Hic hic.:eyepop:Trong phần VI của BCTC còn mấy khỏan mục mình chưa hiểu rõ, mong các bạn giải thích giúp.

Mục 13:Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Lấy số liệu ở đâu để ghi vào?


Mục 27.1 : Nguyên vật liệu Không thắc mắc
Mục 27.2 : Nhân công Nhân công phân xưởng hay văn phòng?
Mục 27.3 : CP kháu hao TSCD Cả VP và PX hay chỉ có PX thôi?
Mục 27.4: CP dịch vụ mua ngòai , Lấy chi phí này từ tài khỏan nào? vì 642,641,627 đều có dịch vụ mua ngòai.

Mục 27.5 : Chi phí khác bằng tiền Có phải là lấy tổng phát sinh nợ 911 trừ đi các khỏan trên số còn lại đưa vào đây? Hay là số còn lại của tổng phát sinh 632 trừ đi các khỏan trên?

Cộng tất cả các khỏan trong mục 27 thì kết quả sẽ bằng tổng phát sinh nợ 911 hay bằng tổng phát sinh nợ 632?

Mong các bạn trả lời sớm giúp mình nhé.
Cám ơn các bạn nhiều
 
Sửa lần cuối:
F

F.a.s.t. & ATSSFC

Sơ cấp
#14
Thưa chú.

Cháu thích cái chủ đề này của Chú đưa ra. Các điều khoản chú ghi rất rõ ràng mà lại cũng được điểm. Nhưng theo cháu, xin mạo phạm thêm vài thuật ngữ cho "độc hàng" hơn.

Bác hãy thay các từ lằng nhằng đằng trước bằng các cụm từ : Tham chiếu chuẩn mực ... số ... . Cụ thể thêm Luật kế toán (chế độ là cái quái gì, phải là luật, ...).
Ví dụ: "Đơn vị tính : đồng việt nam" thì thêm vào "đ","VNĐ"
(Bác hãy đọc kỹ chuẩn mục chung). Khi đã có chuẩn mực này, chúng ta (chú và cháu) làm kế toán là phải gật đầu khi nói đến điếu số ... chuấn mực số ... .
Như vậy bài BCTMTC của chú sẽ chuyên ngành hơn. Ngắn gọn, xúc tích.
(Lưu ý: các điều khoản từ 1-19 kể trên không quan trọng lắm, chả ai đọc. Chính yếu báo cáo thuyết minh này nằm ở các trang sau, đặc biệt 3 điều khoản giải thích cuối trang BCTM, bởi nơi đó chúng ta phải giải thích mọi cái khúc mắc của tài chính kế toán, cho thủ trưởng xem, cơ quan ngành họ kiểm tra)...

Một vài ý góp vui cùng chú! Có gì chưa thỏa, mong tha thứ cho cháu.

[B]Trăm năm mấy bước đi về đó.
Ngẩn lại đằng sau bóng xế chiếu ....
[/B]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimages.animationfactory.com%2Fimagedir%2Fanimations%2Fobjects%2Fclothing%2Fbunny_slippers_walking%2Fbunny_slippers_walking_ty_wht.gif&hash=f39dda7536afd03b32366c824470c457
 
T

thanhTam

Sơ cấp
20/12/05
97
0
0
hanoi
#15
mình cám ơn Soundmax nhe
mình đã xem thông tư rồi một lần nưa xin cảm ơn bạn vậy báo cáo năm này khác nhiều quá nhỉ hình như cả bảng cân đối kế toán cũng thay đổi phải ko các bạn ?
 
P

pthao

Thành viên thân thiết
7/10/03
153
0
0
36
Ho Chi Minh City
#16
Bảng Thuyết minh TC năm nay rất dài khoản 13 trang ; đối với những chỉ tiêu không có số liệu thì liệu có được bỏ hẳn các chỉ tiểu này ra khỏi báo cáo để báo cáo ngắn hơn còn vài trang & người đọc sẽ không phải tìm thông tin nào có & cái nào không . hay là bắt buộc phải in ra theo mẫu hết & để trống những chỉ tiêu ko có
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#17
pthao nói:
Bảng Thuyết minh TC năm nay rất dài khoản 13 trang ; đối với những chỉ tiêu không có số liệu thì liệu có được bỏ hẳn các chỉ tiểu này ra khỏi báo cáo để báo cáo ngắn hơn còn vài trang & người đọc sẽ không phải tìm thông tin nào có & cái nào không . hay là bắt buộc phải in ra theo mẫu hết & để trống những chỉ tiêu ko có
Theo thông tư 23 phần cuối mỗi bảng biểu (CĐKT, KQHĐKD, LCTT, TMBCTC thì có dòng ghi chú:

Những chỉ tiêu hoặc nội dung đơn vị không có số liệu hoặc thông tin thì không phải trình bày và không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

Phân tích một tẹo :

- Không phải trình bày ~ bỏ cũng được mà không bỏ cũng được:wall:

- Nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu ~ không bỏ được vì nếu bỏ sẽ thành nháy cóc => không bỏ được :wall:

Thôi thì cứ để nguyên cho được việc. :cool2:
 
S

sktltb

Sơ cấp
11/12/03
38
0
6
Hà Nội
#18
Cảm ơn bác PTN, tôi tìm cái này đỏ cả mắt, có cái mẫu này giúp cho tui nhiếu lắm
 
lehuong

lehuong

Sơ cấp
24/12/05
53
0
6
37
abc
#19
Em cũng đang vướng mắc khi lập thuyết minh BCTC giống Anh SonTung mong bác nào biết thì chi giúp em với sắp đến hạn nộp rồi :wall:

Trong phần VI mục 27 của thuyết minh BCTC còn mấy khỏan mục mình chưa hiểu rõ, mong các bạn giải thích giúp.

Mục 27.1 : Nguyên vật liệu Không thắc mắc
Mục 27.2 : Nhân công Nhân công phân xưởng hay văn phòng?
Mục 27.3 : CP kháu hao TSCD Cả VP và PX hay chỉ có PX thôi?
Mục 27.4: CP dịch vụ mua ngòai , Lấy chi phí này từ tài khỏan nào? vì 642,641,627 đều có dịch vụ mua ngòai.

Mục 27.5 : Chi phí khác bằng tiền Có phải là lấy tổng phát sinh nợ 911 trừ đi các khỏan trên số còn lại đưa vào đây? Hay là số còn lại của tổng phát sinh 632 trừ đi các khỏan trên?

Cộng tất cả các khỏan trong mục 27 thì kết quả sẽ bằng tổng phát sinh nợ 911 hay bằng tổng phát sinh nợ 632?

Mong các bạn trả lời sớm giúp mình nhé.
 
Sửa lần cuối:
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
#20
tungson nói:
Mục 13:Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Lấy số liệu ở đâu để ghi vào?
Các bác ơi, sao ko thấy ai trả lời nhỉ?! Em mạo muội đưa ra ý kiến, nếu ko đúng các bác sửa giùm em nhé.

(Trước đây có một bài nào đó của bác Ned viết về CM 17 … )

Một ví dụ nhỏ:
Lợi nhuận kế toán: 1 000
Cphí khấu hao(ktoán) 600
Cphí khấu hao(theo thuế) 400


Thuế TNDN phải nộp theo thuế: (1 000 + 600 - 400)*28%
Nhưng sổ sách Ktoán lại ghi: (1 000)*28%
à TS Thuế TNDN hoãn lại: (1 000 + 600 - 400)*28% - (1 000)*28% ( = a )

Có lẽ sẽ có TK 3 chữ x: TS thuế TNDN hoãn lại.
Bác nào hiểu rõ thì bổ sung phần hạch toán giùm bà con nhé…
Cáo lỗi!
 

Thành viên trực tuyến

 • Phần mềm FAST
 • tuvanluat12
 • anntkkt
 • xediengiatot
 • daongocnam0603
 • Hằng_Phạm2410
 • rvseolovely
 • linhhailongvan123
 • Quyen-ltv
 • khanh2511
 • traganhsao
 • Hoa1994
 • nguyenthaovi122017
 • monxinh
 • dnv2019
 • khanhhuyen146
 • DuyThanhPerfume
Xem nhiều