Thi CPA & Chứng chỉ Hành nghề kế toán - 2006

  • Thread starter VuHoaiDuc
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
47
Ai trong diễn đàn
#1
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 111 TB/BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006
V/v: Thông báo thi KTV
và kế toán viên hành nghề năm 2006
THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KIỂM TOÁN VIÊN CẤP NHÀ NƯỚC

Về kỳ thi kiểm toán viên lần thứ XIII

và kỳ thi kế toán viên hành nghề lần thứ III năm 2006


Kính gửi: - Các công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán
- ....………………………………....

Thực hiện Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ KTV và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 09/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng thi tuyển kiểm toán viên cấp Nhà nước thông báo kỳ thi kiểm toán viên lần thứ XIII và kỳ thi kế toán viên hành nghề lần thứ III năm 2006, như sau:

I. THI TUYỂN KIỂM TOÁN VIÊN
1. Các môn thi: Thi 8 môn, trong đó:
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]-[/FONT] [/FONT]06 môn thi viết, thời gian 180 phút/1 môn, gồm:
1. Luật kinh tế
2. Tài chính doanh nghiệp
3. Tiền tệ - Tín dụng
4. Kế toán
5. Kiểm toán
6. Phân tích hoạt động tài chính
Nội dung các môn thi nêu trên đã được cập nhật đến 30/5/2006.
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]-[/FONT] [/FONT]02 môn thi viết, thời gian 120 phút/1môn và thi vấn đáp hoặc thực hành 30 phút/1môn, gồm:
1. Tin học: Lý thuyết, thực hành trên máy vi tính
2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thi viết, thi vấn đáp
Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2004 muốn thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ Kiểm toán viên, số môn gồm:
1. Kiểm toán
2. Phân tích hoạt động tài chính
3. Ngoại ngữ
Thời gian và hình thức thi theo quy định tại điểm 1 trên đây.
2. Điều kiện dự thi
2.1. Dự thi lần đầu
Người đăng ký dự thi lần đầu kỳ thi năm 2006 phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được hành nghề kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật.
b) Có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc kế toán, kiểm toán và đã làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán đủ 5 năm trở lên, hoặc đã làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên (tính đến 31/8/2006).
c) Có chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên.
d) Có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ C trở lên của 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức.
2.2. Dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi: Phải có giấy chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi tuyển kiểm toán viên cấp Nhà nước cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước chỉ được bảo lưu kết quả thi của kỳ thi năm 2004 và năm 2005.
2.3. Dự thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có các điều kiện sau đây:
a) Đủ điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm d Mục 2.1 trên đây;
b) Phải có Chứng chỉ hành nghề kế toán được cấp năm 2004.

II. THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
1. Các môn thi: Thi 5 môn, trong đó:
- 04 môn thi viết, thời gian 180 phút/môn, gồm:
1. Luật kinh tế
2. Tài chính doanh nghiệp
3. Tiền tệ - Tín dụng
4. Kế toán
Nội dung các môn thi nêu trên đã được cập nhật đến 30/5/2006.
- Môn Tin học: Thi lý thuyết 120 phút và thi thực hành trên máy vi tính 30 phút.
2. Điều kiện dự thi
2.1. Dự thi lần đầu
Người đăng ký dự thi lần đầu kỳ thi năm 2006 phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Phải có điều kiện quy định tại điểm a, c Mục 2.1 Phần I trên đây.
- Có bằng cử nhân chuyên ngành tài chính, kế toán và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán đủ 5 năm trở lên, hoặc đã làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm trở lên (tính đến 31/8/2006).
2.2. Dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi
Phải có giấy chứng nhận điểm thi kỳ thi năm 2004, 2005 do Hội đồng thi tuyển KTV cấp Nhà nước cấp.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đăng ký dự thi lần đầu kỳ thi năm 2006
a) Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ kiểm toán viên có thể đăng ký dự thi cả 8 môn hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn trong số 8 môn thi nói trên; các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp kỳ thi năm 2007 hoặc năm 2008.
b) Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán có thể đăng ký dự thi cả 5 môn hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 3 môn trong số 5 môn thi nói trên; các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp kỳ thi năm 2007 hoặc năm 2008.
c) Người đăng ký dự thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải đăng ký dự thi đủ 3 môn quy định tại Mục 1 Phần I thông báo này.
d) Miễn thi môn ngoại ngữ cho những người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên có đủ điều kiện sau:
- Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên và có chứng chỉ trình độ C tiếng Anh trở lên;
- Có bằng cử nhân ngoại ngữ Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc tốt nghiệp đại học tại các nước Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.
2. Đăng ký dự thi lại hoặc thi tiếp các môn chưa thi
Những người đã dự thi kỳ thi năm 2004, 2005 nhưng chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi sẽ được đăng ký dự thi kỳ thi năm 2006 theo hướng dẫn sau:
a) Đối với người dự thi lấy Chứng chỉ KTV: Đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi chưa đạt 5 điểm và có thể thi thêm các môn đã đạt từ 5 điểm trở lên để đảm bảo tổng số điểm tối thiểu 8 môn thi là 50 điểm.
b) Đối với người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán: Đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi chưa đạt 5 điểm và có thể thi thêm các môn đã đạt từ 5 điểm trở lên để đảm bảo tổng số điểm tối thiểu 5 môn thi là 32 điểm.

IV. HỒ SƠ DỰ THI
Mỗi người đăng ký dự thi KTV và kế toán viên hành nghề nộp 01 bộ hồ sơ.
1. Người dự thi lần đầu, hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi dán ảnh cỡ 4x6;
b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc Uỷ ban Nhân dân địa phương nơi thường trú;
c) Các bản sao văn bằng chứng chỉ có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc cơ quan công chứng: Bằng cử nhân, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (photo dọc khổ giấy A4);
d) 2 ảnh mầu cỡ 4x6 chụp năm 2006 ghi rõ họ tên, năm sinh phía sau ảnh và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
2. Người thi lại hoặc thi tiếp các môn chưa thi, hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan quản lý và dán ảnh cỡ 4x6;
b) Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi kỳ thi 2004, 2005 do Hội đồng thi kiểm toán viên cấp Nhà nước cấp;
c) 2 ảnh màu cỡ 4x6 chụp năm 2006 ghi rõ họ tên, năm sinh phía sau ảnh và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
3. Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán đăng ký dự thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ kiểm toán viên, hồ sơ gồm:
a) Phải có đủ hồ sơ quy định tại điểm a, b, d Mục 1 Phần IV Thông báo này;
b) Bản sao Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp năm 2004;
c) Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc cơ quan công chứng.
4. Hồ sơ dự thi làm không theo mẫu quy định, lập không đủ, không đúng theo thông báo này và hướng dẫn kèm theo sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại người đăng ký dự thi.
5. Phát hành hồ sơ dự thi: Từ 01/3/2006 đến 31/3/2006:
a) Hồ sơ dự thi kiểm toán viên:
- Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Phòng 504 Tòa nhà Dự án - Cục Tài chính doanh nghiệp - Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối - Hà Nội; Điện thoại: 04.9724334.
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng 23 Lầu 1 Văn phòng Bộ Tài chính - 138 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. HCM; Điện thoại: 08.9306435.
b) Hồ sơ dự thi kế toán viên hành nghề:
- Tại Hà Nội: Văn phòng Trung ương Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - 192 Đường Giải Phóng - Hà Nội; Điện thoại: 04.8686714.
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kế toán TP. HCM - 142 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. HCM; Điện thoại: 08.9303908.
5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/3 đến 30/4/2006 tại các địa chỉ nêu tại Mục 5 trên đây.
6. Lệ phí dự thi: Chỉ tính cho những môn dự thi. Người dự thi phải nộp một khoản lệ phí vào ngày nộp hồ sơ dự thi theo mức thông báo của Hội đồng thi tại địa điểm nhận hồ sơ.
7. Tổ chức học thi: Trong tháng 5, 6, 7/2006:
7.1. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tổ chức lớp học tại Hà Nội và tại TP. HCM cho người dự thi kiểm toán viên.
7.2. Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam sẽ tổ chức lớp học tại Hà Nội; Hội Kế toán TP. HCM sẽ tổ chức lớp học tại TP. HCM cho người dự thi kế toán viên hành nghề.
Yêu cầu và tài liệu học thi sẽ do Hội đồng Thi tuyển KTV và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước phát hành và sử dụng thống nhất trong cả nước từ tháng 5/2006.
Hội đồng Thi tuyển KTV và kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước đề nghị các đơn vị có nhu cầu cử người dự thi và cá nhân có nhu cầu, đăng ký dự thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề kỳ thi năm 2006 làm thủ tục theo thông báo này.
Mọi chi tiết về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2006 xin liên hệ tại 4 địa điểm nêu trên hoặc xem thông báo tại thường trực Hội đồng thi - Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính - Số 7 Phan Huy Chú - Hà Nội, hoặc liên hệ Ông Ngô Đức Chín (Điện thoại: 04.8253391); Ông Ngô Văn Thịnh; Ông Nghiêm Mạnh Hùng (Điện thoại: 04.9331242).

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI
Thời gian thi từ ngày 17/8 đến ngày 22/8/2006 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Lịch thi và địa điểm thi cụ thể Hội đồng thi sẽ thông báo cho từng người đủ điều kiện dự thi từ 15/5 đến 15/6/2006.

VI. THI SÁT HẠCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KẾ TOÁN HOẶC CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI
1. Điều kiện
Người Việt Nam và người nước ngoài có chứng chỉ chuyên gia kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên (CPA, ACCA, AC…) do tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoặc tổ chức nước ngoài cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận được dự thi lấy Chứng chỉ KTV.
2.Thời gian thi: Dự kiến vào ngày 17/8/2006.
3. Địa điểm thi: Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung và cách thức thi sát hạch: Theo quy định tại Điều 21 - Chương III của Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ KTV và Chứng chỉ hành nghề kế toán (Ban hành theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 09/7/2004 của Bộ Tài chính).
Bộ Tài chính đề nghị các công ty thông báo dự kiến số lượng người dự thi hoặc danh sách người dự thi trước ngày 01/4/2006 để Hội đồng thi có kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở đăng ký của các công ty, Bộ Tài chính sẽ có Quyết định chính thức về tổ chức kỳ thi và thông báo cụ thể cho công ty.
Danh sách người dự thi hoặc dự kiến số lượng người dự thi gửi về Hội đồng thi kiểm toán viên cấp Nhà nước - Bộ Tài chính - Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Số 8 Phan Huy Chú - Hà Nội (số fax: 04.8262266). Chi tiết cụ thể đề nghị liên hệ Ông Nghiêm Mạnh Hùng - Điện thoại 04.9331242.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi;
b) Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có công chứng Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ KTV do tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoặc tổ chức nước ngoài cấp;
c) 03 tấm ảnh cỡ 4x6 chụp năm 2006, 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của người dự thi;
d) Bản sao hộ chiếu có xác nhận của tổ chức quản lý lao động đối với người dự thi là người nước ngoài.
6. Hồ sơ thi sát hạch mua và nộp tại Văn phòng Hội đồng thi tuyển KTV số 7 Phan Huy Chú - Hà Nội.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN


VÀ KIỂM TOÁN


Bùi Văn Mai


Chủ tịch Hội đồng thi tuyển
KTV và kế toán viên hành nghề
cấp Nhà nướcNơi nhận:


- Như trên
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Kiểm toán Nhà nước
- Các Tổng công ty 90, 91
- Các thành viên Hội đồng thi
- Trưởng Ban môn thi
- TW Hội Kế toán và Kiểm toán VN;
Hội Kế toán TP. HCM (để thông báo công khai,
đưa lên Tạp chí Kế toán, trang web và thực hiện
theo uỷ quyền)
- Hội Kiểm toán viên hành nghề VN
(để thông báo công khai, đưa lên trang web
và thực hiện theo uỷ quyền)
- Thông báo tóm tắt trên Báo Nhân dân,
Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Hà Nội mới
- Lưu: VT, Vụ CĐKT, Hội đồng thi


Nguồn: www.mof.gov.vn

 
Sửa lần cuối:
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,953
341
83
46
TP.HCM
www.taman.com.vn
#2
Ôn thi hành nghề kế toán năm 2006

Để phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2006, Hội Kế toán TP.HCM tổ chức ôn thi các môn phục vụ kỳ thi cho các học viên.
* Thời gian học : 4 tháng
Khai giảng : 3/4/2006
Kết thúc : cuối tháng 7/2006.

Vào các buổi tối (2,4,6) từ 17h30' - 20'45'

Học phí : 1.200.000 đ/người / khoá
Dự kiến số buổi học là : 48 buổi
Chương trình như sau : ôn 5 môn học
1. Luật kinh tế : 10 buổi (cả giải bài tập)
2. Tài chính doanh nghiệp : 12 buổi (cả giải bài tập)
3. Kế toán : 12 buổi (cả giải bài tập)
4. Tiền tệ – Tín dụng : 10 buổi (cả giải bài tập)
5. Lý thuyết tin học : 4 buổi (cả giải bài tập)* Thời gian ghi danh :

6/3/2006 đến hết ngày 25/3/2006

Địa điểm : VP. Hội Kế toán TP.HCM

142 Nguyễn Thị Minh Khai P.6 , Q.3
* Mọi thông tin xin liên hệ với Hội Kế toán TP.HCM

ĐT: 9.303.908 – 9.306.729 – 9.330.973 -

Fax : 9.305.716

HỘI KẾ TOÁN TP.HCM
 
V

Vando

Thành viên thân thiết
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
#3
Mình ở Bắc Giang nên chỉ có thể học và thi ở Hà Nội. Bạn nào đã biết lịch học tại Hà Nội xin chỉ giúp.
Xin cảm ơn!
 
L

leelytran

Sơ cấp
23/3/06
2
0
0
Tp.HCM
#4
Trường hợp mình không có chứng chỉ B tin học thì chắc là không được thi phải không? đến giờ mà còn quy định cc B nghe có vẻ bất hợp lý nhỉ, thời đại cntt rồi mà, ai cũng phải biết làm chứ nhưng có cần thiết là phải học cho có cc B hay không? chán quá .
 
T

Tolan

Guest
#5
leelytran: Bạn qua Đại học mở đăng ký thi rất dễ !
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
#6
leelytran nói:
Trường hợp mình không có chứng chỉ B tin học thì chắc là không được thi phải không? đến giờ mà còn quy định cc B nghe có vẻ bất hợp lý nhỉ, thời đại cntt rồi mà, ai cũng phải biết làm chứ nhưng có cần thiết là phải học cho có cc B hay không? chán quá .
Tất nhiên rồi, nếu không có CC B tin học thì phải đi thi cho được mới đủ ĐK.
Cố lên bạn ơi, Môn Tin học là 1 môn dễ kiếm điểm nhất đó. Có thể kiếm 7-9 điểm nếu làm tốt bài tập.
 
T

Thai Ha

Sơ cấp
7/11/05
15
0
0
40
HN
#7
Các Anh Chị cho Em hỏi:
E chỉ mới tốt nghiệp trung cấp kế toán thôi thì Em có được thi chứng chỉ hành nghề kế toán viên không?
có Anh chị nào biết thì trả lời sớm giúp E với
E cảm ơn.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#8
Thai Ha nói:
Các Anh Chị cho Em hỏi:
E chỉ mới tốt nghiệp trung cấp kế toán thôi thì Em có được thi chứng chỉ hành nghề kế toán viên không?
có Anh chị nào biết thì trả lời sớm giúp E với
E cảm ơn.
Sao bạn không đọc bài #1, trên đó đã ghi rõ điều kiện để đăng ký là : Cử nhân chuyên ngành TCKT, vậy trên bằng Tốt nghiệp của bạn có ghi là " Cử nhân trung cấp TCKT" không ? Nếu có thì quá được còn gì .
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
610
113
53
#9
Thông báo lại là ôn thi ngày thứ 3, 5, 7 chứ không phải 2,4,6 như thông báo trước đây đâu nhen bà con
 
H

HoaGoTrang

Trung cấp
23/3/05
113
0
0
Ho Chi Minh
#10
Chán quá đi mất, lu bu quá nên không biết Hội kế toán đã mở lớp ôn thi rồi. Giờ thì không có biết gì để ôn mà thi. Lỡ đóng tiền thi mất rùi. Huhu..
 
thehuongthe

thehuongthe

Thành viên thân thiết
21/4/06
233
0
0
Hanoi
#11
Vando nói:
Mình ở Bắc Giang nên chỉ có thể học và thi ở Hà Nội. Bạn nào đã biết lịch học tại Hà Nội xin chỉ giúp.
Xin cảm ơn!
Tôi cũng có câu hỏi như của Vando, vậy ai có thông tin về lớp ôn thi tại HN thì xin cho biết với. Cảm ơn rất nhiều!
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,163
990
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#13
Bộ tài chính đã phát hành sách ôn thi chứng chỉ kế toán viên và kiểm toán viên năm 2006, giá sách khá mắc (sách gốc quyền I là 200K)

Hội kế toán TP.HCM có bán quyển này giá là 150K (sách photo, chỉ Hội được quyền photo).
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,163
990
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#14
Có 2 đề thi môn tin học thực hành của kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán, gởi các bạn tham khảo. Mình đã giải rồi nhưng không biết có đúng không, nhờ các mod excel kiểm tra và nếu có cách giải ngắn hơn thì post lên cho mọi người tham khảo
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
N

Nguyễn Quốc Bảo

Guest
#15
Các bạn ơi, vậy mình ở Đà Nẵng thì đăng ký thi ở đâu TP HCM hay Hà Nội.
Xa nhỉ, phải xin nghĩ làm mới đi thi được.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều