Thủ tục giải thể

  • Thread starter hoangaccounting
  • Ngày gửi
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
837
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
#1
Chào các anh chị, có anh chị nào rành bên giải thể tư vấn giúp em với.
-Trình tự giải thể.
-Thủ tục giải thể.
-Những vấn đề về kế toán liên quan đến giải thể.
Thật ra thì em cũng tìm hiểu sơ qua và nắm bắt được một số vấn đề nhưng em chưa làm qua lần nào, muốn cho chắc ăn ấy mà :mrstraetz các anh chị giúp em với nhé.
Cảm ơn các anh chị nhiều.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#2
I. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

A. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn.
2. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục.
4. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
B. THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, trụ sở doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
đ) Thành lập tổ thanh lý tài sản; quyền và nhiệm vụ của tổ thanh lý tài sản được quy định trong phụ lục kèm theo quyết định giải thể;
e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp; quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trung ương trong ba số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
4. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổ thanh lý phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ về giải thể doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
5. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy định tại Điều này.
Hồ sơ giải thể DN (Điều 112 Luật Doanh nghiệp)
Căn cứ xác định doanh nghiệp thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả
Doanh nghiệp được coi là thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả nếu :
1. Không có nợ quá hạn, không có các nghĩa vụ tài sản khác đã quá hạn mà chưa thanh toán được;
2. Không dùng vốn vay mới, kể cả đảo nợ, để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

II. PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.
 
N

Nguyen Hong Hue

Sơ cấp
17/3/06
10
0
1
38
Ha Noi
#3
Thu tuc giai the

GIẢI THỂ
HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
(Theo Điều 112 - Luật Doanh nghiệp)

1. Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp ( mẫu tham khảo GT1)
2. Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (mẫu tham khảo GT2)
3. Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo địa phương hoặc báo hàng ngày của trung ương (VD: báo Sài gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Phụ nữ bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...)
4. Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).
5. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3).
6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, gồm có:

1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD (mẫu tham khảo GT4)
2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)
5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).
6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.
Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu thành lập tổ thanh lý tài sản

Mẫu thông báo giải thể


TÊN DN

PHỤ LỤC
THÀNH LẬP, QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ THANH LÝ TÀI SẢN

Điều 1: Thành lập Tổ thanh lý tài sản của doanh nghiệp gồm: (ghi rõ họ tên, chức vụ của từng người trong tổ thanh lý. Ít nhất phải 2 người)
Điều 2: Quyền của Tổ thanh lý tài sản:
- Được toàn quyền định giá tài sản còn lại.
- Được quyền ưu tiên bán, cho, tặng tài sản cho khách hàng thân thiết, nhân viên trong doanh nghiệp
- Có quyền sử dụng giá trị tài sản để thanh toán nợ nếu chủ nợ đồng ý
Điều 3: Nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản:
- Chỉ được thanh lý tài sản sau khi đã trả hết nợ khách hàng, Ngân hàng, nợ thuế
- Định giá đúng giá trị còn lại của tài sản
- Lập biên bản thanh lý
Điều 4: Thanh lý tài sản (ghi rõ loại tài sản, số lượng, trị giá còn lại, cách xử lý cụ thể: bán, cho, tặng đối tượng nào)

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú :
1- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp; quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trung ương trong 3 số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
2- Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doang. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định trên
3- Doanh nghiệp phải thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
4- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổ thanh lý phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM
- Đây chỉ là hướng dần, đề nghị đánh máy lại và thay đổi thông tin cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Những dòng in nghiêng là chú giải nên không cần đánh máy lại.
- Nộp kèm giấy đăng kinh doanh , giấy phép thành lập bản sao có thị thực và phụ lục quyết định, 3 số báo đã đăng.


TÊN DNTN
Số: CỘNG HOÀ- XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
-----o0o-----
TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..2000.

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ

Kính gởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh……………….
-Tên Doanh nghiệp: .............................................................................................................................
- Giấy ĐKKD:............................................... ngày cấp:............................................................................
- Trụ sở chính: .........................................................................................................................................
- Điện thoại:.................................................................................. Fax: ...................................................
- Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh : ........................................................................................................
- Họ tên chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật: ...........................................................................
+ Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................................
+ Giấy CMND số:....................... ngày cấp........................... Nơi cấp: .............................................
- Tổ thanh lý theo Quyết định giải thể gồm :Ong (Bà) ............................................. (nêu rõ tên họ, chức vụ)
Ong (Bà)………………………………………………………………………………………………………..
Ong (Bà)………………………………………………………………………………………………………..

THÔNG BÁO
Doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể theo quy định pháp luật. Quyết định giải thể nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư .
Sau khi thông qua quyết định giải thể:
1/ Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể 3 số trên báo …………….vào các ngày ………………
2/ Đối với việc thanh lý hợp đồng: Doanh nghiệp đã thanh lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự(nêu rõ loại hợp đồng) vào ngày ……………. . (Doanh nghiệp nêu rõ thời điểm thanh lý đối với từng hợp đồng hoặc thời điểm thanh lý hợp đồng cuối cùng).
3/ Đối với việc thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác: Doanh nghiệp đã thanh lý tất cả các hợp đồng, các khoản nợ vào ngày ……………. . (Doanh nghiệp nêu rõ thời điểm thanh lý đối với từng khoản nợ hoặc thời điểm thanh toán khoản nợ cuối cùng).
4/ Đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế : Doanh nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế vào ngày ……………………kèm xác nhận không nợ thuế ngày …………………
5/ Đối với người lao động: Doanh nghiệp đã hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và trả đủ các khoản lương, trợ cấp cho người lao động vào ngày ………………. (Nếu doanh nghiệp có qui mô nhỏ, không thuê mướn lao động thì nêu rõ tình trạng của doanh nghiệp)
6/ Đối với việc thanh lý tài sản: Doanh nghiệp hoàn tât việc thanh lý tài sản vào ngày ………………...
Nay Doanh nghiệp xin thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những nội dung thông báo trên cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về sau.

TP. HCM, ngày tháng năm 2000
ĐẠI DIỆN TỔ THANH LÝ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký,ghi rõ họ tên, chức vụ) HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
TÊN DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:………………………/QĐ Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc
------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm………..

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Giải thể doanh nghiệp)

- Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.
- Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty …………………..được thông qua ngày ………………………..
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………………………
Doanh nghiệp……………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp ..................................................................................................
- Số Đăng ký kinh doanh………………………………………ngày cấp…… ……nơi cấp …………
- Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……..
- Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………….
Điều 2: Lý do giải thể: ..............................................................................................................
Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:
(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).
Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.
Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.
Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:
Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:
(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán.
Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế
Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:
(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.
Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:
Doanh nghiệp sử dụng ……….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày / / . (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.
Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo Sài Gòn Giải Phóng 3 kỳ liên tiếp.
Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Các chủ nợ
- Người lao động
- Cơ quan Thuế
- Lưu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN DN

PHỤ LỤC
THÀNH LẬP, QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ THANH LÝ TÀI SẢN

Điều 1: Thành lập Tổ thanh lý tài sản của doanh nghiệp gồm: (ghi rõ họ tên, chức vụ của từng người trong tổ thanh lý. Ít nhất phải 2 người)
Điều 2: Quyền của Tổ thanh lý tài sản:
- Được toàn quyền định giá tài sản còn lại.
- Được quyền ưu tiên bán, cho, tặng tài sản cho khách hàng thân thiết, nhân viên trong doanh nghiệp
- Có quyền sử dụng giá trị tài sản để thanh toán nợ nếu chủ nợ đồng ý
Điều 3: Nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản:
- Chỉ được thanh lý tài sản sau khi đã trả hết nợ khách hàng, Ngân hàng, nợ thuế
- Định giá đúng giá trị còn lại của tài sản
- Lập biên bản thanh lý
Điều 4: Thanh lý tài sản (ghi rõ loại tài sản, số lượng, trị giá còn lại, cách xử lý cụ thể: bán, cho, tặng đối tượng nào)

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú :
1- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp; quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trung ương trong 3 số liên tiếp.
Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
2- Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doang. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định trên
3- Doanh nghiệp phải thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
4- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổ thanh lý phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM
- Đây chỉ là hướng dần, đề nghị đánh máy lại và thay đổi thông tin cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Những dòng in nghiêng là chú giải nên không cần đánh máy lại.
- Nộp kèm giấy đăng kinh doanh , giấy phép thành lập bản sao có thị thực và phụ lục quyết định, 3 số báo đã đăng.
 
L

linhnv

Sơ cấp
14/3/06
11
0
0
TP.HCM
#4
Chào các anh các chị,
Cho em hỏi thủ tục thanh lý khi giải thể công ty 1 chút
Vi dụ công ty em có 2 người góp vốn, và tiến hành giải thể. Sau khi trả hết nợ rồi Tài sản công ty còn 2 cái nhà. Về thanh lý tài sản 2 cái nhà này có thể thỏa thuận mối người góp vốn nhận 1 cái nhà không (theo giá trị góp vốn tương ứng), hay là phải bán 2 cái cái nhà đó đi rồi được bao nhiêu mới chia tiền cho thành viên góp vốn.
Thanks.
 
H

hthuyen

Sơ cấp
18/1/06
1
0
0
TPHCM
#5
Ho So Ke Toan bi mat lam the nao???

Xin chào các anh chị, cho mình hỏi việc này với. Mình lo quáaaaa


Hồ sơ kế toán bị mất thì có bị phạt không? trong trường hợp công ty chưa phát sinh nghiệp vụ gì, khi quyết toán thuế thì có bị kiểm tra sổ sách, báo cáo thuế hàng tháng....?
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Thành viên thân thiết
21/10/05
659
3
18
46
Q8, tpHCM
#6
Ăn thua là làm việc với cán bộ thuế tốt thì không xuống kiểm tra.

À mà chưa phát sinh nghiệp vụ thì sổ sách có gì đâu để mất nhỉ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phuong Nam

Phuong Nam

Trung cấp
14/11/05
221
1
0
Ha Noi
#7
hoangaccounting nói:
Chào các anh chị, có anh chị nào rành bên giải thể tư vấn giúp em với.
-Trình tự giải thể.
-Thủ tục giải thể.
-Những vấn đề về kế toán liên quan đến giải thể.
Thật ra thì em cũng tìm hiểu sơ qua và nắm bắt được một số vấn đề nhưng em chưa làm qua lần nào, muốn cho chắc ăn ấy mà :mrstraetz các anh chị giúp em với nhé.
Cảm ơn các anh chị nhiều.
Mình không bít gì nhiều về giải thể doanh nghiệp, nhưng mình đọc thấy trong này nói rõ lắm, bạn tham khảo nhé: http://www.hapi.gov.vn/portals/default.aspx?portalid=11&tabid=144&docid=520
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều