Bản tin VBPL đợt 1 tháng 3/2006.

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Kỳ kế toán - Luật Kế toán qui định, trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày, thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để hình thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Cũng theo Luật Kế toán thì, đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản, thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quí, kỳ kế toán tháng đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất…đơn vị kế toán có hiệu lực. (Theo Công văn số 649/TCT-PCCS ngày 21/02/2006).

Tỷ giá hối đoái – Theo Luật Kế toán thì, đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính qui định làm đơn vị tiền tệ để kiếm toán. Nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính.

Căn cứ qui định trên, khi doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để kiểm toán thì số dư cuối kỳ kế toán năm trước và số dư cuối kỳ kế toán năm nay được qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính. (Theo Công văn số 646/TCT-PCCS ngày 21/02/2006).

Thuế chuyển quyền sử dụng đất – Đối với tổ chức, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tham gia sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, phát sinh từ ngày 01/01/2004 trở đi thì, (i) đối với cá nhân và tổ chức không kinh doanh sẽ thực hiện nộp thuế chuyền quyền sử dụng đất theo qui đinh; (ii) đối với tổ chức kinh doanh thì thuộc diện không chịu thuế thu nhập từ chuyền quyền sử dụng đất và cũng không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất. Nếu Cục Thuế đã thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp góp vốn của tổ chức kinh doanh thì sẽ phải thực hiện hoàn trả theo luật định. (Theo Công văn số 695/TCT-PCCS ngày 23/02/2006).

Thuế cho thuê cơ sở hạ tầng – Hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật chịu thuế suất thuế GTGT là 10%. Doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền doanh nghiệp cho thuê nhận được, bao gồm cả giá trị tiền thuê đất.

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, thì doanh thu tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã trừ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp NSNN. (Theo Công văn số 692/TCT-ĐTNN ngày 23/02/2006).

Thuế dịch vụ xuất khẩu – Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo qui định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, thì sẽ được áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu đó. (Theo Công văn số 677/TCT-PCCS ngày 22/02/2006).

Thuế hoạt động người nước ngoài thuê nhà – Trong Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam đã qui định, giá cho thuê nhà do hai bên thoả thuận. Các khoản trích nộp vào NSNN theo nghĩa vụ của bên cho thuê nhà phải căn cứ vào giá ghi trong hợp đồng thuê nhà, nhưng k o được thấp hơn mức giá tính thuế áp dụng tại địa phương đã được qui định.

Trường hợp giá cho thuê nhà tại địa phương có biến động ở mức trên dưới 10%, thì chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có trách nhiệm điều chỉnh lại giá tính thuế cho phù hợp. (Theo Công văn số 676/TCT-DNK ngày 22/02/2006).

Thuế hoạt động góp vốn đầu tư – Các khoản thu nhập từ hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Tuy nhiên, trường hợp một công ty liên doanh nhận được khoản thu nhập từ hoạt động góp vốn cổ phần, mà đó là khoản thu nhập được chia sau khi các đơn vị nhận vốn góp đã nộp đủ thuế TNDN thì số lợi nhuận nhận được đó sẽ không phải nộp thuế TNDN. Công ty liên doanh phải hạch toán riêng và xuất trình các tài liệu, chứng từ chứng minh khoản thu nhập này đã được nộp thuế TNDN trước khi cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu. (Theo Công văn số 675/TCT-ĐTNN ngày 22/02/2006).

Thuế Môn bài – Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc có nhưng không có vốn đăng ký, thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm. (Theo Công văn số 655/TCT-DNNN ngày 21/02/2006).

Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, đã nộp tiền sử dụng đất, nếu được phép của cơ quan Nhà nước cho phép chuyển quyền một phần diện tích đất được giao theo qui định của pháp luật về đất đai hiện hành, thì hoạt động chuyền quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, đối với thuế GTGT đầu vào của phần diện tích đất chuyển quyền sử dụng sẽ không được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Nếu trong thời gian xây dựng cơ bản, phát sinh thuế GTGT đầu vào được hoàn thuế, cơ sở kinh doanh đang lập hồ sơ hoàn thuế song song với thời gian chuyển quyền sử dụng đất, thì không thực hiện hoàn thuế GTGT tương ứng với phần đất chuyển quyền sử dụng. (Theo Công văn số 609/TCT-DNNN ngày 17/02/2006).


Quản lý doanh thu, mức thuế - Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 697/TCT-DNK ngày 23/02/2006, về biện pháp quản lý thu đối với khu vực kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trong năm 2006.

Tổng cục Thuế qui định, ít nhất một quí một lần sẽ kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ của các hộ kinh doanh đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, để phát hiện và xử lý kịp thời những hộ vi phạm, đồng thời thông báo không chấp nhận cho nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với những hộ vi phạm; ấn định doanh thu, tính thuế theo phương pháp trực tiếp và thông báo yêu cầu hộ kinh doanh nộp thuế theo thông báo.

Đối với những hộ kinh doanh mới nộp hồ sơ xin nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hàng tháng việc chấp hành chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ trong thời gian tối đa 03 tháng. Sau thời gian đó, nếu hộ kinh doanh chấp hành đúng qui định thì mới được chấp nhận cho nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế nhập khẩu xe ôtô vốn đầu tư nước ngoài – Đối với các trường hợp phương tiện vận tải – xe ôtô vận chuyển hành khách từ 24 chỗ ngồi trở lên, nhập khẩu tạo TSCĐ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước ngày 01/01/2006 thì, Cục Hải quan địa phương sẽ căn cứ vào Giấy phép đầu tư, Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng với mục tiêu kinh doanh vận tải hành khách công cộng của cơ quan có thẩm quyền xét duyệt miễn thuế nhập khẩu để làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp. (Theo Công văn số 635/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2006).


Vướng mắc chứng từ thanh toán – Đối với các trường hợp trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán có tên người thanh toán phù hợp với tên người phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì việc thanh toán qua bên thứ ba phải được thể hiện rõ trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán.

Nếu hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán không thể hiện việc thanh toán qua bên thứ ba, doanh nghiệp phải xuất trình thông báo bằng văn bản của phía người mua về việc bên thứ ba sẽ thanh toán hộ cho lô hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản về việc khai báo thì chứng từ thanh toán đã xuất trình được chấp nhận làm thủ tục hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu. (Theo Công văn số 697/TCHQ-KTTT ngày 22/02/2006).

Thủ tục chuyển cửa khẩu - Về việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu, theo Luật Hải quan thì, nếu Chi nhánh của một Công ty không có nhà máy, cơ sở sản xuất sẽ không được áp dụng thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với các lô hàng là nguyên liệu, vật tư, linh kiện…mà Chi nhánh Công ty đó nhập khẩu. (Theo Công văn số 683/TCHQ-GSQL ngày 22/02/2006).


Xuất xứ hàng hoá - Xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được qui định tại Luật Thương mại. Và ngày 20/02/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2006/NĐ-CP để qui định chi tiết về vấn đề này.

Theo Nghị định, hàng hoá được coi là có xuất xứ khi thuộc trường hợp Xuất xứ thuần tuý hoặc Xuất xứ không thuần tuý. Trong đó, hàng hoá xuất xứ thuần túy được công nhận khi có xuất xứ từ 1 quốc gia, vùng lãnh thổ; hàng hoá có xuất xứ không thuần tuý được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi quốc gia, vùng lãnh thổ đó thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng, làm thay đổi cơ bản hàng hoá này.

Nội dung của Nghị định nêu rõ, vật phẩm dùng để đóng gói, nguyên liệu đóng gói, và bao bì của hàng hoá được coi như có cùng xuất xứ đối với hàng hoá mà nó chứa đựng và thường dùng để bán lẻ; Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hàng hoá, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ đi kèm hàng hoá với chủng loại số lượng phù hợp cũng được coi là có cùng xuất xứ với hàng hoá đó; Hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc đang ở tình trạng bị tháo rời, được nhập khẩu thành nhiều chuyến hàng do điều kiện vận tải hoặc sản xuất không thể nhập khẩu trong một chuyến hàng, nếu người nhập khẩu có yêu cầu, xuất xứ của hàng hoá trong từng chuyến hàng được coi là có cùng xuất xứ với hàng hoá đó.

Tổ chức được phép xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 – Danh sách tổ chức được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp trong năm nay (đợt 2/2006) được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 858/QĐ-BTC ngày 17/02/2006.

Trong danh sách những đơn vị có đủ tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp đợt này gồm có 04 công ty chứng khoán, công ty quản lý Quỹ; 06 công ty kiểm toán, kế toán; và Trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội cũng có tên trong danh sách này.


Thủ tục mua hoá đơn lần đầu – Đối với các tổ chức kinh doanh, thủ tục mua hoá đơn lần đầu phải có: Đơn xin mua hoá đơn; Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn; Giấy chứng nhận đăng ký thuế phản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.

Nếu người đứng đầu tổ chức không thể ký vào đơn xin mua hoá đơn và giấy giới thiệu thì có thể uỷ quyền cho người dưới quyền ký. Đơn xin mua hoá đơn và giấy giới thiếu do người được uỷ quyền ký kèm theo Giấy uỷ quyền hợp pháp của người đứng đầu tổ chức được sử dụng để làm thủ tục mua hoá đơn lần đầu tại cơ quan thuế. (Theo Công văn số 696/TCT-PCCS ngày 23/02/2006).

Điều lệ BHXH - Điều lệ BHXH đã qui định, hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bằng 15% so với tổng quĩ tiền lương của những người tham gia BHXH trong đơn vị, và người lao động đóng 5% tiền lương tháng của từng người. (Theo Công văn số 530/LĐTBXH-TL ngày 21/02/2006). ./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của CP về việc quy định chi tiết Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
 • Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.
 • Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2006 của TTCP về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010.
 • Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 của TTCP về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Cần Thơ.
 • Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của TTCP về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010.
 • Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 23 tháng 02 năm 2006 của VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Vũ Khoan tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Thông báo số 34/TB-VPCP ngày 22 tháng 02 năm 2006 của VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Thông tư số 11/2006TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực Ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
 • Quyết định số 858/QĐ-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2006 của BTC về việc công bố danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 (đợt 2/2006).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 713/TCT-TS ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT về kê khai lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 712/TCT-DNNN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Trung tâm Viễn thông Điện lực Miền Nam về hướng dẫn kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 709/TCT-PCCS ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT về xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 708/TCT-DNNN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT về thuế GTGT đối với sản phẩm quặng êmênhit.
 • Công văn số 704/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT khấu hao TSCĐ.
 • Công văn số 703/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An về hạch toán NVL mua ngoài.
 • Công văn số 701/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 02 năm 2006 của TCT về thuế suất thuế GTGT gỗ rừng trồng.
 • Công văn số 697/TCT-PCCS ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT về biện pháp quản lý thu đối với khu vực kinh tế CTN và dịch vụ ngoài quocos doanh.
 • Công văn số 696/TCT-PCCS ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT về thủ tục mua hoá đơn lần đầu.
 • Công văn số 695/TCT-PCCS ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT về chính sách thuế CQSD đất.
 • Công văn số 692/TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty liên doanh Segis Pisico Việt nam về lập chứng từ đối với các khoản chi hộ.
 • Công văn số 689/TCT-DNK ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc về trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 688/TCT-DNK ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi HTX Vận tải số 9 về tỷ lệ % ấn định TNDN chịu thuế trên doanh thu.
 • Công văn số 687/TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam về báo cáo miễn giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 678/TCT-TS ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc giá đất tính thu tiền sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 677/TCT-PCCS ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 676/TCT-DNK ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc giá tính thuế đối với hoạt động người nước ngoài thuê nhà.
 • Công văn số 675/TCT-ĐTNN ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam về thuế TNDN đối với hoạt động góp vốn đầu tư.
 • Công văn số 656/TCT-DNNN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty thép Miền nam về thuế GTGT của Công trình N.M thép Phú Mỹ.
 • Công văn số 655/TCT-DNNN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc trả lời chính sách thuế môn bài.
 • Công văn số 653/TCT-DNNN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về việcgiá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 652/TCT-TS ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
 • Công văn số 651/TCT-PCCS ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc sử dụng hoá đơn GTGT và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
 • Công văn số 650/TCT-PCCS ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về chính sách thuế và kế toán.
 • Công văn số 649/TCT-PCCS ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc chính chính sách thuế.
 • Công văn số 646/TCT-PCCS ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về tỷ giá hối đoái.
 • Công văn số 645/TCT-PCCS ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải biển quốc tế.
 • Công văn số 641/TCT-DNNN ngày 20 tháng 02 năm 2006 của TCT về chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 634/TCT-TS ngày 20 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc nộp lệ phí trước bạ đối với đất thuê.
 • Công văn số 628/TCT-ĐTNN ngày 20 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Đồng Nai ATA/Engineering Việt Nam về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 612/TCT-PCCS ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCT về việc miễn giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 609/TCT-DNNN ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCT về giải đáp chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 607/TCT-DNNN ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCT gửi Công ty Cổ phầm Mai Lan về giãn nợ thuế và xoá tiền phạt chậm nộp thuế.
 • Công văn số 606/TCT-DNNN ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCT về khấu trừ thuế đối với hoá đơn GTGT quá 3 tháng.
 • Công văn số 605/TCT-PCCS ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCT về miễn, giảm thuế TNDN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 697/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ về xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán của hồ sơ hoàn thuế.
 • Công văn số 696/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Ôtô Hyundai Vinamotor Việt Nam về hướng dẫn chính sách thuế.
 • Công văn số 695/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ về hoàn thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 693/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty giày Lạc Cường về ân hạn nộp thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 691/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty phát triển công nghệ và truyền hình – TEKCAST về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 690/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty XNK, du lịch và đầu tư Hồ Gươm về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 683/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Chi nhánh Công ty TNHH SXTM Huy hoàng tại Hà nội về thủ tục Hải quan đối với hàng hoá NK chuyển cửa khẩu.
 • Công văn số 676/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Dầu thực vật – hương liệu - mỹ phẩm Việt nam về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 665/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Xí nghiệp lắp ráp ô tô về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và xin giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 649/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 635/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu xe ôtô đối với đầu tư nước ngoài.
 • Công văn số 622/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên về xử lý thuế đối với NLNK.
 • Công văn số 602/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Thanh Tiến về xử lý thuế NK hàng khuyến khích đầu tư trong nước.
 • Công văn số 577/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam về xử lý nợ thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20 tháng 02 năm 2006 của NHNNVN về hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Thông tư số 11/2006/TT-BNN ngày 14 tháng 02 năm 2006 của BNN&PTNT về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt – Trung theo Quyết định số 60/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2006 của TTCP.
 • Công văn số 566/LĐTBXH-TL ngày 23 tháng 02 năm 2006 của BLĐTB&XH gửi Ban quản lý dự án khu tái định cư Hoà Phú về hướng dẫn pháp luật lao động.
 • Công văn số 535/LĐTBXH-LĐVL ngày 22 tháng 02 năm 2006 của BLĐTB&XH về việc thực hiện trợ cấp thôi việc.
 • Công văn số 530/LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 02 năm 2006 của BLĐTB&XH gửi Công đoàn Công ty TNHH AVENTISSRL về hướng dẫn pháp luật lao động.
 • Thông báo số 0049/TM-DM ngày 24/02/2006 về điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại dành cấp visa tự động Cat 341/641 .
 • Thông báo số 0051/TM-DM ngày 24/02/2006 về cấp visa cho các lô hàng cat. 638/639, 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ bằng đường hàng không từ ngày 24/2 đến 28/2/2006 ../.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • Fly0hFLy
 • NHUNGBLFX
 • Vu Sakura
 • AnNhien2006
 • Huỳnh Ái Nhi
 • daongocnam0603
 • honggiao
 • hoang lao ta
 • doanhuyen1508
 • huybin8196
 • Rua Diu Dang
 • thùy giang 18
 • boss_sgu
 • ungxd1998
 • Cuchoami123
 • mingoc

Xem nhiều