Tỷ lệ khấu hao trong công ty xây dựng

  • Thread starter tranvoduyduong
  • Ngày gửi
T

tranvoduyduong

Sơ cấp
5/9/05
1
0
0
34
quangnam
#1
Cho em hỏi tỷ lệ khấu hao trong công ty xây dựng với số lượng thiết bị máy móc lớn trong chế độ kế toán hiện hành là bao nhiêu?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Trong công ty nào thì tỷ lệ khấu hao cũng thế cả thôi (thương mại, sản xuất, xây dựng): đều áp dụng theo khung trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC
 
N

nguyenle

Sơ cấp
27/2/06
14
0
0
Vietnam
#3
Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2005
Tại mục c khoản 1.1 điểm B Quản lý tài sản và sử dụng Tài sản tại Công ty Quy định ' Mức trích khấu hao tối thiểu xác định theo thờii gian sử dụng tối đa theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo QĐ206/2003/QĐ-BTC.không khống chế mức trích khấu hao tối đa , Tổng Giám đốc quyết định mức trích khấu hao cho từng loại TSCĐ nhưng không được thấp hơn mức khấu hao tối thiểu".
Chúc thành công.
 
N

nguyenle

Sơ cấp
27/2/06
14
0
0
Vietnam
#4
Số: 33 /2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005
THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước
và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
B. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY.

1. Tài sản cố định, đầu tư tài sản cố định.

Việc đầu tư tài sản cố định, quản lý và sử dụng tài sản cố định thực hiện theo quy định tại Điều 13,14,15,16 Quy chế tài chính và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ( gọi tắt là Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ), trong đó:

1.1. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 13 Quyết định 206/2003/QĐ-BTC, nay thực hiện theo Điều 14 Quy chế tài chính, cụ thể như sau:

a/ Mọi tài sản cố định hiện có của công ty ( gồm cả tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh hạch toán vào chi phí kinh doanh; khấu hao tài sản cố định chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác.

b/ Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hư hỏng, mất mát, phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đối với công ty không có Hội đồng quản trị quyết định mức bồi thường. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường và giá trị thu hồi được hạch toán vào chi phí khác của công ty.

c/ Mức trích khấu hao tối thiểu xác định theo thời gian sử dụng tối đa quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC. Không khống chế mức khấu hao tối đa. Tổng giám đốc hoặc giám đốc công ty quyết định mức trích khấu hao cụ thể nhưng không được thấp hơn mức khấu hao tối thiểu.

1.2. Giá trị tổng tài sản được xác định theo số liệu trên bảng cân đối kế toán (Mã số 270) của báo cáo tài chính quý gần nhất

1.3. Công trình XDCB hoàn thành đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, căn cứ vào số liệu kế toán công ty ghi tăng giá trị tài sản theo giá tạm tính để trích khấu hao thu hồi vốn. Sau khi quyết toán công trình được duyệt phải điều chỉnh lại nguyên giá.


1.4. Đối với tài sản cố định cho thuê, cầm cố, thế chấp, phải trích khấu hao theo chế độ quy định và phải theo dõi, thu hồi tài sản.


1.5. Việc nhượng bán tài sản có giá trị nhỏ theo mức quy định trong Điều lệ công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định phương thức bán: đấu giá hoặc thoả thuận. Trường hợp bán thoả thuận thì giá bán không thấp hơn giá thị trường.

Việc nhượng bán tài sản gắn liền với đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp thanh lý tài sản bằng hình thức dỡ bỏ, huỷ bỏ, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty thành lập Hội đồng thanh lý để thực hiện.

Tiền thu được do thanh lý, nhượng bán, hạch toán vào thu nhập khác, giá trị còn lại theo sổ kế toán của tài sản, chi phí thanh lý, nhượng bán hạch toán vào chi phí khác.
==============================================
Đã mang lấy kiếp thân tằm
không vương tơ nữa vẫn nằm trong tơ
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xanha78
  • trinhnhai

Xem nhiều