Nhờ cac bác giúp đỡ với về excel

 • Thread starter anhoanh
 • Ngày gửi
anhoanh

anhoanh

Trung cấp
25/3/04
105
1
0
40
Đà Nẵng
#1
Tôi có file như thế này các bác giúp tôi đặt công thức với!
[FONT=.VnArial NarrowH]B¶ng theo dâi chi tiÕt b¸n hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]TT[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]M· hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tªn hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Ngµy b¸n[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Sè l­îng (kg)[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§¬n gi¸[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]TiÒn gi¶m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Thµnh tiÒn[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]1[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]A[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Nh«m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]15/04/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]50[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]7000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]350000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]2[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]F[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]S¾t[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]20/04/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]100[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]600000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]3[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]C[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§ång[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]14/05/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]150[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4500[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]675000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]A[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Nh«m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]16/05/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]200[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]8000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]1600000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]5[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]X[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Xi m¨ng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]01/06/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]30[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]300000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]F[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]S¾t[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10/06/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]7000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow] [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]70000[/FONT]

Yêu cầu:
[FONT=.VnArial NarrowH]B¶ng thèng kª[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Th¸ng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]3[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]5[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tæng thµnh tiÒn[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè l­îng cña mÆt hµng S¾t b¸n trong th¸ng 6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT]
Xin lỗ tôi không thể gửi được file dính kèm

Cảm ơn nhiều
 
anhoanh

anhoanh

Trung cấp
25/3/04
105
1
0
40
Đà Nẵng
#2
Xin lỗi bị lỗi rồi! Có Bác nào chỉ giúp cho tôi là làm thế nào để gửi file đính kèm. Hình như là tôi không gửi được. Cảm ơn
 
F

ForestC

Cao cấp
11/1/05
377
1
0
39
E'rywhere
#4
anhoanh nói:
Tôi có file như thế này các bác giúp tôi đặt công thức với!
[FONT=.VnArial NarrowH]B¶ng theo dâi chi tiÕt b¸n hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]TT[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]M· hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tªn hµng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Ngµy b¸n[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Sè l­îng (kg)[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§¬n gi¸[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]TiÒn gi¶m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Thµnh tiÒn[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]1[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]A[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Nh«m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]15/04/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]50[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]7000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]350000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]2[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]F[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]S¾t[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]20/04/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]100[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]600000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]3[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]C[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§ång[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]14/05/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]150[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4500[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]675000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]A[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Nh«m[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]16/05/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]200[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]8000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]1600000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]5[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]X[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Xi m¨ng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]01/06/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]30[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]300000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]F[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]S¾t[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10/06/05[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]10[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]7000[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]70000[/FONT]

Yêu cầu:
[FONT=.VnArial NarrowH]B¶ng thèng kª[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Th¸ng[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]3[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]4[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]5[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tæng thµnh tiÒn[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè l­îng cña mÆt hµng S¾t b¸n trong th¸ng 6[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]?[/FONT]
Xin lỗ tôi không thể gửi được file dính kèm

Cảm ơn nhiều
Tạm dùng sumproduct nhé:

1. [FONT=.VnArial Narrow]Th¸ng3456Tæng thµnh tiÒn????[/FONT]
=sumproduct((month(NgayBan)>=3)*(month(NgayBan)<=6)*SoLuong*DonGia)


2. [FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè l&shy;îng cña mÆt hµng S¾t b¸n trong th¸ng 6????[/FONT]
=sumproduct((TenHang="Sắt")*(month(NgayBan)=6)*SoLuong)


Vậy thôi!
 

Thành viên trực tuyến

 • Võ_Thị_Kim_Thoa
 • TrangTrang11
 • auyeuch
 • Nancy Dao
 • giaduynguyen
 • sahara1515
 • thuva123
 • daongocnam0603
 • xediengiatot
 • vumanhtuan8493

Xem nhiều