Lớp thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

  • Thread starter ketoan@
  • Ngày gửi
K

ketoan@

Cao cấp
24/5/04
315
4
16
Bụi mận gai...
#1
Cho tất cả các bạn sắp bước vào nghề Kế toán với nhiều say mê và sáng tạo đây.

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH VÀ THUẾ COM.PT
[FONT=.VnTime]lu«n më c¸c líp ®µo t¹o - KÕ to¸n tæng hîp víi chu¬ng tr×nh häc:[/FONT]

[FONT=.VnTime]Ghi sæ s¸ch kÕ to¸n theo mét sè h×nh thøc kÕ to¸n c¬ b¶n; vµ[/FONT]
[FONT=.VnTime]LËp b¸o c¸o tµi chÝnh.[/FONT]


[FONT=.VnTime]Thêi gian häc: 1 th¸ng hoÆc 1.5 th¸ng tuú theo buæi häc[/FONT]
[FONT=.VnTime]TuÇn häc 5 buæi hoÆc 3 buæi (Tæng sè 70 tiÕt). [/FONT]

[FONT=.VnTime]Hoc phi': 500.000d/tha'ng ([/FONT]Bao gồm cả tài liệu kèm theo).

[FONT=.VnTime]Khai gi¶ng và häc: 18h c¸c ngµy trong tuÇn [/FONT]

[FONT=.VnTime]Lµm thñ tôc häc: Tõ 7h30 ®Õn 17h hµng ngµy.[/FONT]

[FONT=.VnTime]Sè luîng häc viªn giíi h¹n ë 20-30 nguêi/líp[/FONT]

[FONT=.VnTime]§éi ngò gi¶ng viªn cã tr×nh ®é cao, nhiÖt t×nh nhiÒu uy tÝn, giµu kinh nghiÖm.[/FONT]

[FONT=.VnTime]Sau kho¸ häc, ch¾c ch¾n c¸c b¹n cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hµnh thµnh th¹o c«ng viÖc lËp sæ s¸ch vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña mét kÕ to¸n tæng hîp ë doanh nghiÖp.[/FONT]

[FONT=.VnTime]C¸c vÊn ®Ò kh¸c;[/FONT]
- [FONT=.VnTime]Häc viªn ®uîc b¶o luu thêi gian häc (chuyÓn kho¸ sau) nÕu cã c«ng viÖc ®ét xuÊt trong thêi gian häc.[/FONT]
- [FONT=.VnTime]Häc viªn ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ mäi néi quy cña líp häc. Sau khi kÕt thóc kho¸ häc, häc viªn ®uîc cÊp chøng chØ.[/FONT]
- [FONT=.VnTime]C¸c líp víi néi dung trªn, thêi gian häc trong tuÇn: Thø 7, Chñ nhËt hoÆc 3 buæi/tuÇn. Häc viªn cã thÓ lùa chän thêi gian thÝch hîp cho m×nh.[/FONT]

[FONT=.VnTime]- [FONT=.VnTime]§Æc biÖt cho thµnh viªn webketoan: [/FONT][/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]+ C¸c b¹n thµnh viªn webketoan, cã nick cô thÓ ®¨ng ký sÏ ®uîc gi¶m gi¸ 5%.[/FONT][/FONT]
[FONT=.VnTime]+ C¸c nhãm sinh viªn tõ 5 nguêi trë lªn, lµ thµnh viªn webketoan ®uîc gi¶m gi¸ 10%[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ C¸c nhãm b¹n kh¸c mµ chua lµ thµnh viªn webketoan th× víi 10 b¹n trë lªn còng ®uîc gi¶m gi¸ 10%.[/FONT]

[FONT=.VnTime]Mäi chi tiÕt liªn hÖ t¹i V¨n phßng C«ng ty : [/FONT]

[FONT=.VnTime]Sè 20 Ngâ 273 Chïa béc[/FONT]
[FONT=.VnTime]§iÖn tho¹i: (04) 2517402[/FONT]
[FONT=.VnTime]Hay göi mail trùc tiÕp cho chÞ Hång V©n: Mayhong0724@yahoo.com.[/FONT]
 
Sửa lần cuối:

BQT trực tuyến

  • Rua Diu Dang
    Rua Diu Dang
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • Rua Diu Dang
  • nguyennhung245
  • luhai123

Xem nhiều