Khóa học hướng dẫn CMKT mới

  • Thread starter dragon76
  • Ngày gửi
dragon76

dragon76

Thành viên thân thiết
12/3/04
257
1
18
#1
Hiện nay có nhiều hướng dẫn Chuẩn mực kế toán và quy định kế toán mới ban hàng, bạn nào biết thông tin về các khoá tập huấn về các chủ đề này trong thời gian sắp tới, post lên cho mọi người tham gia nhé. Thanks!!:bigok:
 
K

ketoan@

Cao cấp
24/5/04
315
4
16
Bụi mận gai...
#2
Các lớp học về chuẩn mực kế toán Việt nam

[FONT=.VnTime]Víi môc ®Ých ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é kÕ to¸n thùc hµnh theo chuÈn mùc nghÒ nghiÖp vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin míi trong lÜnh vùc tµi chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]C«ng ty TNHH Tu vÊn KÕ to¸n, tµi chÝnh, thuÕ - KiÓm to¸n COM . PT më líp cËp nhËt c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam víi chu¬ng tr×nh häc:[/FONT]

[FONT=.VnTime]. Tr×nh bµy néi dung vµ h­íng dÉn kÕ to¸n 04 ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®ît I (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§ - BTC, ngµy 31/12/2001 vµ Th«ng tu; 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/02 cña Bé Tµi chÝnh)cã hiÖu lùc ¸p dông tõ 01/01/2002, bao gåm:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Hµng tån kho (ChuÈn mùc sè 02);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc TSC§ h÷u h×nh (ChuÈn mùc sè 03);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc TSC§ v« h×nh (ChuÈn mùc sè 04); [/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c (ChuÈn mùc sè 14). [/FONT]

[FONT=.VnTime]- Tr×nh bµy néi dung vµ huíng dÉn kÕ to¸n cña 06[/FONT][FONT=.VnTime]ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®ît II (ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§ - BTC, ngµy 31/12/2002 vµ Th«ng tu; 105/2003/TT-BTC ngµy 04/11/03 cña Bé Tµi chÝnh) cã hiÖu lùc ¸p dông tõ 01/01/2003bao gåm:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Chung (ChuÈn mùc sè 01);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Thuª tµi s¶n (ChuÈn mùc sè 06);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc [/FONT][FONT=.VnTimeH]¶[/FONT][FONT=.VnTime]nh huëng cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i (ChuÈn mùc sè 10);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Hîp ®ång x©y dùng (ChuÈn mùc sè 15);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Chi phÝ ®i vay (ChuÈn mùc sè 16);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (ChuÈn mùc sè 24).[/FONT]

[FONT=.VnTime]- Tr×nh bµy néi dung 06 [/FONT][FONT=.VnTime]ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (§ît III) (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 234/2003/Q§ - BTC, ngµy 30/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc ¸p dông tõ 01/01/2004); gåm[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc sè 05 - BÊt ®éng s¶n ®Çu tu;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc sè 07 - KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu tu vµo c«ng ty liªn kÕt;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc sè 08 - Th«ng tin tµi chÝnh vÒ nh÷ng vèn gãp liªn doanh;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc sè 21 - Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc sè 25 - B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt vµ kÕ to¸n kho¶n ®Çu tu; vµo c«ng ty con;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc sè 26 - Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan.[/FONT]

[FONT=.VnTime]. Tr×nh bµy néi dung QuyÕt ®Þnh 12/2005/Q§-BTC ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ ban hµnh 06[/FONT][FONT=.VnTime]ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®ît 4 cã hiÖu lùc ¸p dông tõ 01/01/2005 bao gåm:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (ChuÈn mùc sè 17);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Tr×nh bµy bæ sung b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh t­¬ng tù (ChuÈn mùc sè 22);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc C¸c sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m (ChuÈn mùc sè 23);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc B¸o c¸o tµi chÝnh gi÷a niªn ®é (ChuÈn mùc sè 27);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc B¸o c¸o bé phËn (ChuÈn mùc sè 28);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n, uíc tÝnh kÕ to¸n vµ c¸c sai sãt (ChuÈn mùc sè 29);[/FONT]

[FONT=.VnTime]. Tr×nh bµy néi dung 04[/FONT][FONT=.VnTime]ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®ît 5 (ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 100/2005/Q§ - BTC, ngµy 28/12/2005 cña Bé Tµi chÝnh) cã hiÖu lùc ¸p dông tõ 01/01/2006 trë ®i bao gåm:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Hîp nhÊt kinh doanh (ChuÈn mùc sè 11);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc C¸c kho¶n dù phßng tµi s¶n vµ nî tiÒm n¨ng (ChuÈn mùc sè 18);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc Hîp ®ång b¶o hiÓm (ChuÈn mùc sè 19);[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ChuÈn mùc L·i trªn cæ phiÕu (ChuÈn mùc sè 30);[/FONT]

[FONT=.VnTime]Thêi gian häc: 40 buæi (120 tiÕt)[/FONT]
[FONT=.VnTime]TuÇn häc 2 buæi (vµo thø 2 vµ 4 hoÆc thø 3 vµ thø 5, thø 7 vµ Chñ nhËt)[/FONT]
[FONT=.VnTime]Häc phÝ: 1.000.000®ång (bao gåm c¶ tµi liÖu häc kÌm theo).[/FONT]

[FONT=.VnTime]Khai gi¶ng và häc: 18h c¸c ngµy trong tuÇn [/FONT]
[FONT=.VnTime]Lµm thñ tôc häc: Tõ 7h30 ®Õn 17h hµng ngµy.[/FONT]

[FONT=.VnTime]§éi ngò gi¶ng viªn cã tr×nh ®é cao, nhiÖt t×nh nhiÒu uy tÝn, giµu kinh nghiÖm.[/FONT]

[FONT=.VnTime]C¸c vÊn ®Ò kh¸c[/FONT]
- [FONT=.VnTime]Häc viªn ®uîc b¶o luu thêi gian häc (chuyÓn kho¸ sau) nÕu cã c«ng viÖc ®ét xuÊt trong thêi gian häc.[/FONT]
- [FONT=.VnTime]Häc viªn ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ mäi néi quy cña líp häc. Sau khi kÕt thóc kho¸ häc, häc viªn ®­îc cÊp chøng nhËn.[/FONT]
- [FONT=.VnTime]Häc viªn cã thÓ lùa chän thêi gian thÝch hîp cho m×nh.[/FONT]


[FONT=.VnTime]Mäi chi tiÕt liªn hÖ t¹i V¨n phßng C«ng ty :
[/FONT]
Số 20 Ngõ 273 Chùa bộc
Điện thoại: (04) 2517402
Hoặc gửi Email liên hệ chị Vân:
Mayhong0724@yahoo.com.

Chú ý:
Thành viên webketoan, có xác nhận nick name của webketoan sẽ được giảm giá 5%
Các nhóm thành viên webketoan từ 5 bạn trở lên sẽ được giảm giá 10%.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • dangtaihuy
Xem nhiều