AsiaSoft thông báo cập nhật tt138 cho DN vừa và nhỏ theo QĐ48

  • Thread starter nguyentrang2909
  • Ngày gửi
Thông tư 138 được ban hành ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi và bổ sung chế độ kế toán liên quan tới doanh nghiệp vừa và nhỏ; thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2012.
Chú ý: Thông tư này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp đang sử dụng chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo QĐ48.

Theo đó, những thay đổi có liên quan đến phần mềm như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung “Hệ thống tài khoản kế toán” như sau:

a) Bổ sung tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.
b) Bổ sung Tài khoản 3389 - “Bảo hiểm thất nghiệp”.
c) Sửa đổi số hiệu tài khoản 431 - “Quỹ khen thưởng phúc lợi” như sau:
- Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”;
- Đổi số hiệu tài khoản 4311 - “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531-“ Quỹ khen thưởng”;
- Đổi số hiệu tài khoản 4312 - “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”.
d) Bổ sung tài khoản 3533 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.
đ) Bổ sung tài khoản 3534 - “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”, là tài khoản cấp 2 của tài khoản 353 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.
e) Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” và bổ sung 2 tài khoản cấp 2 như:
- Tài khoản 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
- Tài khoản 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ.

2. Sửa đổi, bổ sung phương pháp lấy dữ liệu cho một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính (xem thông tư).

Cập nhật cho các sản phẩm SIMBA và Asia Standard
Mọi vấn đề liên quan đến Update TT138 vui lòng liên hệ

Phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp | Cty Asiasoft
Phần mềm kế toán phổ biến nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ | SIMBA
 
Webketoan PRO

Xem nhiều