Bản tin VBPL đợt 1 tháng 5/2006

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Kê khai nộp thuế - Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, thì các đơn vị này phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo Luật định.

Trường hợp đơn vị không hạch toán và không xác định được riêng chi phí, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế thì thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp được xác định căn cứ vào doanh thu, tỷ lệ % GTGT và tỷ lệ % TNDN tính trên doanh thu do cơ quan thuế xác định kê khai, nộp thuế. (Theo Công văn số 1668/TCT-DNNN ngày 10/5/2006).

Nộp thuế truy thu xe máy năm 2001 – Căn cứ theo số nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 (số thuế truy thu thực tế còn nợ), doanh nghiệp lập kế hoạch nộp thuế truy thu với Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu theo từng tháng trong năm 2006. Nộp thuế đảm bảo tổng số tiền thuế truy thu đăgn ký trả nợ năm 2006 ít nhất bằng 25% số thuế truy thu còn nợ. Kế hoạch đăng ký nộp thuế truy thu được lập thành 02 bản, có đóng dấu xác nhận của Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu. Trong đó, 01 bản lưu giữ tại cơ quan thuế, 01 bản giao doanh nghiệp.

Cục Hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế truy thu sẽ có trách nhiệm theo dõi việc nộp thuế truy thu của doanh nghiệp. Sau 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế truy thu đã đăng ký theo kế hoạch mà doanh nghiệp vẫn không thực hiện nộp thuế truy thu, thì Cục Hải quan sẽ thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác và doanh nghiệp biết, đồng thời thực hiện việc cưỡng chế toàn quốc. (Theo Công văn số 1991/TCHQ-KTTT ngày 09/5/2006).

Thuế hàng uỷ thác gia công xuất khẩu – Đối với hàng hoá uỷ thác gia công xuất khẩu mà cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với người nước ngoài, nhưng ký hợp đồng giao lại cho cơ sở khác gia công. Cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài chỉ hưởng hoa hồng trên tiền gia công thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. (Theo Công văn số 1641/TCT-PCCS ngày 08/5/2006).

Hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay
(i)[FONT=&quot] [/FONT]Trường hợp vay vốn để bổ sung vốn pháp định do chưa góp đủ vốn, thì khoản trả lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN;
(ii)[FONT=&quot] [/FONT]Trường hợp doanh nghiệp vay vốn của các bên góp vốn, các cổ đông chưa góp đủ vốn pháp định để đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kể cả trường hợp vay vốn để bổ sung vốn lưu động không thuộc vốn pháp định, thì khoản trả lãi tiền vay tương ứng với số vốn pháp định chưa góp đủ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN;
(iii)[FONT=&quot] [/FONT]Trường hợp vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kể cả trường hợp vay vốn để bổ sung vốn lưu động không thuộc vốn pháp định, thì khoản trả lãi tiền vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác đối với khoản vay này được tính vào nguyên giá TSCĐ hoặc chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Theo Công văn số 1640/TCT-PCCS ngày 08/5/2006).

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh – Trường hợp một Công ty ký hợp đồng thuê tài sản dưới hình thức thuê tài chính, nhưng thực tế tài sản thuê tài chính lại được điều chuyển tới Chi nhánh tại một địa phương khác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh, hàng tháng Chi nhánh có kê khai doanh số từ việc khai thác, sử dụng tài sản thuê tài chính thì, để phản ánh đúng doanh thu, chi phí của Chi nhánh, Công ty phải lập Biên bản điều chuyển tài sản về Chi nhánh và xuất hoá đơn GTGT giao cho Chi nhánh, nội dung và số liệu ghi trên hoá đơn GTGT giao cho Chi nhánh phải trùng khớp đúng với nội dung và số liệu ghi trên hoá đơn GTGT do Công ty cho thuê tài chính xuất cho Công ty.
Căn cứ vào hoá đơn này, Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra tại Công ty và Chi nhánh Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại địa phương, nơi Chi nhánh đặt trụ sở. (Theo Công văn số 1638/TCT-DNK ngày 08/5/2006).

Lệ phí trước bạ
(I)[FONT=&quot] [/FONT]Đối với tài sản được thừa kế - Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình, khi phân chia tài sản đó cho những người trong hộ gia đình thì người được chia tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ.
Đối với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản chỉ do một người đứng tên thì không phải là tài sản thuộc sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế Việt Nam, nếu chủ tài sản chuyển giao tài sản của mình cho vợ/chồng, cha mẹ, con thì người nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ. (Theo Công văn số 1695/TCT-TS ngày 11/5/2006).

(II)[FONT=&quot] [/FONT]Đối với đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân – không phân biệt kinh doanh hay không kinh doanh, thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hoá đơn, nhưng không được thấp hơn giá đất do UBND tỉnh qui định áp dụng tại thời điểm trước bạ. (Theo Công văn số 1635/TCT-TS ngày 08/5/2006).

Hồ sơ hải quan làm thủ tục nhập khẩu – Theo Bộ Tài chính, khi làm thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện ôtô dạng CKD để sản xuất, lắp ráp, doanh nghiệp phải nộp thêm 01 bản sao, xuất trình bản chính văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không phải nộp văn bản xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam về nhãn hiệu của ôtô đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của xe.

Tuy nhiên, các giấy tờ trên doanh nghiệp phải xuất trình với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô. (Theo Công văn số 2007/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2006).

Áp dụng mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI – Căn cứ theo qui định và Chính phủ đã ban hành về mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc te và cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì, mức lương tối thiểu được qui định 03 mức tương ứng với 03 vùng khác nhau. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu qui định đối với địa bàn vùng đó.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở hoạt động trên các vùng khác nhau, thì hoạt động trên địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu qui định đối với vùng đó, hoặc có thể thoả thuận áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn sơ với qui định. (Theo Công văn số 1520/LĐTBXH-TL ngày 08/5/2006).

Chế độ tiền lương của công ty cổ phần
(I)[FONT=&quot] [/FONT]Các Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần được vận dụng các qui định như Công ty nhà nước để xây dựng đơn giá tiền lương, xác định quĩ tiền lương kế hoạch của HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc và đăng ký với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Công ty, đồng thời thông báo cho Sở LĐTBXH biết để theo dõi, kiểm tra.

Khi vận dụng, các thông số làm cơ sở để xác định đơn giá tiền lương và quĩ lương kế hoạch của HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty được tính như đối với Công ty nhà nước. Do đó, hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc của thành viên không chuyên trách HĐQT cũng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. (Theo Công văn số 1468/LĐTBXH-TL ngày 04/5/2006).

(II)[FONT=&quot] [/FONT]Công ty cổ phần không thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng đơn giá tiền lương như Công ty nhà nước. Các công ty này được tự quyền xây dựng đơn giá tiền lương và trả lương cho người lao động hoặc vận dụng các qui định như Công ty nhà nước để xây dựng đơn giá tiền lương.

Khi vận dụng phải thực hiện xây dựng đúng việc xây dựng đơn giá tiền lương như Công ty nhà nước và đăng ký với HĐQT Tổng công ty, Công ty, đồng thời thông báo cho Sở LĐTBXH. (Theo Công văn số 1467/LĐTBXH-TL ngày 04/5/2006). ./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị quyết 06/2006/NQ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2006.
 • Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 20056 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chụi trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2006 của TTCP về biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc.
 • Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 05 năm 2006 của TTCP về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
 • Quyết định số 97/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2006 của TTCP về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
 • Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2006 của TTCP về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 30/2006/QĐ-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2006 của BTC về việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
 • Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 05 năm 2006 của BTC về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban quản lý lao động ngoài nước.
 • Công văn số 5957/BTC-TCT ngày 11 tháng 05 năm 2006 của BTC về xử lý mất tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.
 • Công văn số 5713/BTC-TCDN ngày 04 tháng 05 năm 2006 của BTC về phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 1696/TCT-TS ngày 11 tháng 05 năm 2006 của TCT về chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 1695/TCT-TS ngày 11 tháng 05 năm 2006 của TCT về nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thừa kế.
 • Công văn số 1694/TCT-TTr ngày 11 tháng 05 năm 2006 của TCT về xác định số lần trốn thuế.
 • Công văn số 1680/TCT-TS ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT về chính sách thu liên quan đến đất đai.
 • Công văn số 1675/TCT-PCCS ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT về xác định giá tính thuế CQSD đất nhà nhiều tầng.
 • Công văn số 1673/TCT-PCCS ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT về chi phí hợp lý.
 • Công văn số 1671/TCT-PCCS ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT về xuất khẩu hàng hoá qua đường phi mậu dịch.
 • Công văn số 1668/TCT- DNNN ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT về kê khai nộp thuế.
 • Công văn số 1667/TCT- DNK ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Hồng Hiệp về ưu đãi TNDN và thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 1660/TCT- ĐTNN ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH TOA Việt Nam về miễn, giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 1653/TCT-TS ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCT về chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 1649/TCT- DNNN ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về thu cước và hạch toán doanh thu cước dịch vụ khách hàng doanh nghiệp viễn thông khác.
 • Công văn số 1648/TCT-ĐTNN ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty xi măng Bút Sơn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 1642/TCT- DNK ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH 1TV bảo vệ thực vật Sài Gòn – Chi nhánh tại Hà Nội về kê khai, nộp thuế.
 • Công văn số 1641/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH KB Việt Nam về thuế GTGT đối với hàng hoá uỷ thác gia công xuất khẩu.
 • Công văn số 1640/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT về hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay.
 • Công văn số 1639/TCT- ĐTNN ngày 08 tháng 05 năm 2006 của Công ty The Zenitaka Corporation về thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 1638/TCT- DNK ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Quốc Hoàng về hạch toán và kê khai đối với việc điều chuyển tài sản cho chi nhánh.
 • Công văn số 1635/TCT- TS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT về giá tính lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 1634/TCT- TTr ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT về xử phạt vi phạm hành chính.
 • Công văn số 1632/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ hoá cao su về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1629/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT về xuất hoá đơn và nộp thuế khi tổ chức tín dụng bán đấu giá tàu đánh bắt xa bờ để thu hồi nợ.
 • Công văn số 1627/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu lâm sản Sài Gòn về TSCĐ được trích khấu hao.
 • Công văn số 1626/TCT- DNNN ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về cơ chế điều tiết lợi nhuận, chi phí trong nội bộ Tổng công ty.
 • Công văn số 1621/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT về thuế suất thuế GTGT đối với nhân hạt điều.
 • Công văn số 1620/TCT- PCCS ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCT về thuế TNDN đối với DN phần mềm.
 • Công văn số 1614/TCT- ĐTNN ngày 05 tháng 05 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH ADEN SERVICE Việt Nam về giảm thuế GTGT năm 1999.
 • Công văn số 1613/TCT- DNNN ngày 05 tháng 05 năm 2006 của TCT về quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh SXKT.
 • Công văn số 1609/TCT- TS ngày 05 tháng 05 năm 2006 của TCT về giá tính lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 1599/TCT- DNNN ngày 04 tháng 05 năm 2006 của TCT về chính sách thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 2052/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Dịch lịch và Thương mại Hòn Tre về xử lý làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá.
 • Công văn số 2039/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về xét miễn thuế hàng NK phục vụ GDĐT.
 • Công văn số 2036/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2007/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Hoàng Trà về giải đáp thủ tục hải quan.
 • Công văn số 2004/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về trị giá tính thuế.
 • Công văn số 2003/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2002/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2000/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty XNK& Đầu tư Hà Nội ( chi nhánh tại TP.HCM) về thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 1999/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty cổ phần sản xuất cửa Hoa Kỳ về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1997/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1995/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam về giãn thời hạn nộp thuế vật tư, nguyên liệu phục vụ cho đóng tàu biển xuất khẩu.
 • Công văn số 1991/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về nộp thuế truy thu xe máy năm 2001 theo hướng dẫn tại công văn số 4028/BTC-TCHQ.
 • Công văn số 1987/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đông Phong về đơn vị làm thủ tục hải quan cho máy móc, thiết bị nhập khẩu.
 • Công văn số 1984/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về việc cung cấp dữ liệu giá xe ôtô.
 • Công văn số 1980/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Âu Lạc về thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 1979/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM về thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 1977/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Đức Thạnh về phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 1974/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về vướng mắc TTHQ.
 • Công văn số 1962/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH DV XNK Nam Phương về xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1961/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về xác định trị giá tính thuế.
 • Công văn số 1954/TCHQ-GSQL ngày 05 tháng 05 năm 2006 của TCHQ về vướng mắc thủ tục hải quan.
 • Công văn số 1953/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Thực phẩm miền Bắc về xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 04 năm 2006 của TCHQ về giải quyết các vướng mắc (về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Công văn số 1520/LĐTBXH-TL ngày 8 tháng 5 năm 2006 của BLĐTBXH-TL về áp dụng mức lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI.
 • Công văn số 1468/LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 5 năm 2006 của BLĐTB&XH về chế độ tiền lương của công ty cổ phần.
 • Công văn số 1467/LĐTBXH-TL ngày 4 tháng 5 năm 2006 của BLĐTB&XH về chế độ tiền lương của công ty cổ phần.
 • Công văn số 416/2006/QĐ-BKH ngày 03 tháng 05 năm 2006 của BKH&ĐT về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo.
 • Thông tư liên tịch số 46/2006/TTLT/BVHTT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2006 của BVH-TT-BTC về hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá.
 

BQT trực tuyến

 • HungTV
  HungTV
  Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

 • Nguyenquynh92
 • lapbitas
 • Kaspersky
 • HungTV

Xem nhiều