Mã hóa dữ liệu

  • Thread starter levanduyet
  • Ngày gửi
L

levanduyet

Welcome
16/10/04
535
13
18
HCM
my.opera.com
#1
Mã hóa dữ liệu
Đây cũng là một đề tài khá hấp dẫn một khi các bạn đã phát triển các ứng dụng của mình đến một giai đọan nào đó. Khi làm việc với các dữ liệu nhạy cảm như password, số tài khỏan,...vv...
Tôi xin giới thiệu với các bạn một class module để làm việc này:
'Option Compare Database
Option Explicit
' Comersus 5.0x Sophisticated Cart
' Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies
' USA - 2003
' Open Source License can be found at documentation/readme.txt
' http://www.comersus.com
' Details: RC4 and DES redirection encryption functions
' This script performs 'RC4' Stream Encryption (Based on what is widely thought to be RSA's RC4 algorithm. It produces output streams that are identical to the commercial products). This script is Copyright © 1999 by Mike Shaffer ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE

Private sBox(255)
Private rc4Key(255)
Private pEncryptionMethod As String
Private Password As String

Property Let CryptoKey(CryptoPassword As String)
Password = CryptoPassword
End Property

Property Get Encrypt(PlainText As String) As String
If pEncryptionMethod = "DES" Then
Encrypt = DESEncrypt(PlainText, Password)
Else
Encrypt = RC4EnCryptASC(PlainText, Password)
End If
End Property

Property Get Decrypt(PlainText As String) As String
If pEncryptionMethod = "DES" Then
Decrypt = DESDecrypt(PlainText, Password)
Else
Decrypt = RC4DeCryptASC(PlainText, Password)
End If
End Property

Function DESEncrypt(i1 As String, i2 As String)

End Function

Private Function DESDecrypt(i1 As String, i2 As String)

End Function

Private Sub RC4Initialize(strPwd As String)
' this routine called by EnDeCrypt function. Initializes the sbox and the key array
Dim tempSwap, a, b
Dim intLength
' get length of the key
intLength = Len(strPwd)

' iterate through all characters contained in key repeating number of characters is 255
For a = 0 To 255
' load ANSI for each char contained in the key
rc4Key(a) = Asc(Mid(strPwd, (a Mod intLength) + 1, 1))
' load numbers from 0 to 255
sBox(a) = a
Next

b = 0
' iterate through arrays
For a = 0 To 255
b = (b + sBox(a) + rc4Key(a)) Mod 256
tempSwap = sBox(a)
sBox(a) = sBox(b)
sBox(b) = tempSwap
Next
End Sub

Private Function EnDeCrypt(plaintxt As String, psw As String)
Dim temp, a, i, J, k, cipherby, cipher
i = 0
J = 0

RC4Initialize psw

For a = 1 To Len(plaintxt)
i = (i + 1) Mod 256
J = (J + sBox(i)) Mod 256
temp = sBox(i)
sBox(i) = sBox(J)
sBox(J) = temp

k = sBox((sBox(i) + sBox(J)) Mod 256)

cipherby = Asc(Mid(plaintxt, a, 1)) Xor k
cipher = cipher & Chr(cipherby)
Next

EnDeCrypt = cipher
End Function

Private Function RC4EnCryptASC(plaintxt As String, psw As String)
Dim temp, a, i, J, k, cipherby, cipher

i = 0
J = 0

RC4Initialize psw

For a = 1 To Len(plaintxt)
i = (i + 1) Mod 256
J = (J + sBox(i)) Mod 256
temp = sBox(i)
sBox(i) = sBox(J)
sBox(J) = temp

k = sBox((sBox(i) + sBox(J)) Mod 256)

cipherby = Asc(Mid(plaintxt, a, 1)) Xor k
cipher = cipher & "|" & cipherby
Next

RC4EnCryptASC = cipher

End Function

Private Function RC4DeCryptASC(plaintxt As String, psw As String)
plaintxt = GetRC4String(plaintxt)
Dim temp, a, i, J, k, cipherby, cipher
i = 0
J = 0
Dim arrayEncrypted
RC4Initialize psw
For a = 1 To Len(plaintxt)
i = (i + 1) Mod 256
J = (J + sBox(i)) Mod 256
temp = sBox(i)
sBox(i) = sBox(J)
sBox(J) = temp

k = sBox((sBox(i) + sBox(J)) Mod 256)

cipherby = Asc(Mid(plaintxt, a, 1)) Xor k
cipher = cipher & Chr(cipherby)
Next
RC4DeCryptASC = cipher
End Function

Private Function GetRC4String(iString As String) As String
Dim i As Long
Dim J As Long
' remove dash
Dim iStr As String
Dim iRet As String
iStr = iString
While InStr(iStr, "|") <> 0
i = InStr(1, iStr, "|")
J = InStr(2, iStr, "|")
If J = 0 Then
iRet = iRet & Chr(Val(Mid(iStr, i + 1)))
iStr = Mid(iStr, i + 1)
Else
iRet = iRet & Chr(Val(Mid(iStr, i + 1, J - i - 1)))
iStr = Mid(iStr, J)
End If
Wend
GetRC4String = iRet
End Function

Private Sub Class_Initialize()
pEncryptionMethod = "RC4"
End Sub

Thân,

Lê Văn Duyệt
PS: hy vọng là chúng ta sẽ có một vài buổi học về chuyên đề class module để sử dụng được các nguồn tài nguyên OpenSource này.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#2
Cũng lại là Google :) : "Encryption + VB SourceCode"

Thậm chí chỉ với google như vậy ta có thể có cả source code của 1 ứng dụng với hầu hết các kiểu mã hóa với giao diện chương trình chẳng kém gì 1 phần mềm thương mại của nước ngoài về món này (và hầu hết các món khác nữa như ZIP, UnZip, Rar, UnRAR, email client, ftp client/server,...)

Chú ý: Nên tuân thủ luật khi sử dụng free/open source code (phải ghi rõ credit to tên (các) tác giả ở trong code nhé). Nếu dùng cho thương mại thì nên viết email xin phép quyền sử dụng (và vẫn phải ghi tên tác giả trong code, ko được xóa đi).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều