Mã hóa dữ liệu

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi levanduyet, 28 Tháng năm 2006.

2,252 lượt xem

 1. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  Mã hóa dữ liệu
  Đây cũng là một đề tài khá hấp dẫn một khi các bạn đã phát triển các ứng dụng của mình đến một giai đọan nào đó. Khi làm việc với các dữ liệu nhạy cảm như password, số tài khỏan,...vv...
  Tôi xin giới thiệu với các bạn một class module để làm việc này:
  'Option Compare Database
  Option Explicit
  ' Comersus 5.0x Sophisticated Cart
  ' Developed by Rodrigo S. Alhadeff for Comersus Open Technologies
  ' USA - 2003
  ' Open Source License can be found at documentation/readme.txt
  ' http://www.comersus.com
  ' Details: RC4 and DES redirection encryption functions
  ' This script performs 'RC4' Stream Encryption (Based on what is widely thought to be RSA's RC4 algorithm. It produces output streams that are identical to the commercial products). This script is Copyright © 1999 by Mike Shaffer ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE

  Private sBox(255)
  Private rc4Key(255)
  Private pEncryptionMethod As String
  Private Password As String

  Property Let CryptoKey(CryptoPassword As String)
  Password = CryptoPassword
  End Property

  Property Get Encrypt(PlainText As String) As String
  If pEncryptionMethod = "DES" Then
  Encrypt = DESEncrypt(PlainText, Password)
  Else
  Encrypt = RC4EnCryptASC(PlainText, Password)
  End If
  End Property

  Property Get Decrypt(PlainText As String) As String
  If pEncryptionMethod = "DES" Then
  Decrypt = DESDecrypt(PlainText, Password)
  Else
  Decrypt = RC4DeCryptASC(PlainText, Password)
  End If
  End Property

  Function DESEncrypt(i1 As String, i2 As String)

  End Function

  Private Function DESDecrypt(i1 As String, i2 As String)

  End Function

  Private Sub RC4Initialize(strPwd As String)
  ' this routine called by EnDeCrypt function. Initializes the sbox and the key array
  Dim tempSwap, a, b
  Dim intLength
  ' get length of the key
  intLength = Len(strPwd)

  ' iterate through all characters contained in key repeating number of characters is 255
  For a = 0 To 255
  ' load ANSI for each char contained in the key
  rc4Key(a) = Asc(Mid(strPwd, (a Mod intLength) + 1, 1))
  ' load numbers from 0 to 255
  sBox(a) = a
  Next

  b = 0
  ' iterate through arrays
  For a = 0 To 255
  b = (b + sBox(a) + rc4Key(a)) Mod 256
  tempSwap = sBox(a)
  sBox(a) = sBox(b)
  sBox(b) = tempSwap
  Next
  End Sub

  Private Function EnDeCrypt(plaintxt As String, psw As String)
  Dim temp, a, i, J, k, cipherby, cipher
  i = 0
  J = 0

  RC4Initialize psw

  For a = 1 To Len(plaintxt)
  i = (i + 1) Mod 256
  J = (J + sBox(i)) Mod 256
  temp = sBox(i)
  sBox(i) = sBox(J)
  sBox(J) = temp

  k = sBox((sBox(i) + sBox(J)) Mod 256)

  cipherby = Asc(Mid(plaintxt, a, 1)) Xor k
  cipher = cipher & Chr(cipherby)
  Next

  EnDeCrypt = cipher
  End Function

  Private Function RC4EnCryptASC(plaintxt As String, psw As String)
  Dim temp, a, i, J, k, cipherby, cipher

  i = 0
  J = 0

  RC4Initialize psw

  For a = 1 To Len(plaintxt)
  i = (i + 1) Mod 256
  J = (J + sBox(i)) Mod 256
  temp = sBox(i)
  sBox(i) = sBox(J)
  sBox(J) = temp

  k = sBox((sBox(i) + sBox(J)) Mod 256)

  cipherby = Asc(Mid(plaintxt, a, 1)) Xor k
  cipher = cipher & "|" & cipherby
  Next

  RC4EnCryptASC = cipher

  End Function

  Private Function RC4DeCryptASC(plaintxt As String, psw As String)
  plaintxt = GetRC4String(plaintxt)
  Dim temp, a, i, J, k, cipherby, cipher
  i = 0
  J = 0
  Dim arrayEncrypted
  RC4Initialize psw
  For a = 1 To Len(plaintxt)
  i = (i + 1) Mod 256
  J = (J + sBox(i)) Mod 256
  temp = sBox(i)
  sBox(i) = sBox(J)
  sBox(J) = temp

  k = sBox((sBox(i) + sBox(J)) Mod 256)

  cipherby = Asc(Mid(plaintxt, a, 1)) Xor k
  cipher = cipher & Chr(cipherby)
  Next
  RC4DeCryptASC = cipher
  End Function

  Private Function GetRC4String(iString As String) As String
  Dim i As Long
  Dim J As Long
  ' remove dash
  Dim iStr As String
  Dim iRet As String
  iStr = iString
  While InStr(iStr, "|") <> 0
  i = InStr(1, iStr, "|")
  J = InStr(2, iStr, "|")
  If J = 0 Then
  iRet = iRet & Chr(Val(Mid(iStr, i + 1)))
  iStr = Mid(iStr, i + 1)
  Else
  iRet = iRet & Chr(Val(Mid(iStr, i + 1, J - i - 1)))
  iStr = Mid(iStr, J)
  End If
  Wend
  GetRC4String = iRet
  End Function

  Private Sub Class_Initialize()
  pEncryptionMethod = "RC4"
  End Sub

  Thân,

  Lê Văn Duyệt
  PS: hy vọng là chúng ta sẽ có một vài buổi học về chuyên đề class module để sử dụng được các nguồn tài nguyên OpenSource này.
   
  #1
 2. hai2hai

  hai2hai VNUNI Makes a difference

  Bài viết:
  2,012
  Đã được thích:
  128
  Nơi ở:
  Hà nội
  Cũng lại là Google :) : "Encryption + VB SourceCode"

  Thậm chí chỉ với google như vậy ta có thể có cả source code của 1 ứng dụng với hầu hết các kiểu mã hóa với giao diện chương trình chẳng kém gì 1 phần mềm thương mại của nước ngoài về món này (và hầu hết các món khác nữa như ZIP, UnZip, Rar, UnRAR, email client, ftp client/server,...)

  Chú ý: Nên tuân thủ luật khi sử dụng free/open source code (phải ghi rõ credit to tên (các) tác giả ở trong code nhé). Nếu dùng cho thương mại thì nên viết email xin phép quyền sử dụng (và vẫn phải ghi tên tác giả trong code, ko được xóa đi).
   
  #2

Chia sẻ trang này