QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2006/QĐ-BTC - Văn bản hết hiệu lực pháp luật

 • Thread starter ketoan@
 • Ngày gửi
K

ketoan@

Cao cấp
24/5/04
315
4
16
Bụi mận gai...
#1
Không biết các bạn đã cập nhật cả chưa nhưng mình kiếm được quyết định này:
QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2006/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
Ban hành ngày 31-05-2006

Theo đó một loạt các văn bản mà ai làm kế toán tài chính cũng thuộc tên... đã hết hiệu lực:
Chẳng hạn như : QĐ 1141-TC/QĐ/CĐKT, QĐ167/2000/QĐ-BTC v.v...

Mời các bạn tham khảo và nhớ "thi hành" đúng luật nhé :)

BỘ TÀI CHÍNH

******
Số: 31/2006/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án NDTC; Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Tài chính;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn TáDANH MỤC I
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2005
ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. LĨNH VỰC THUẾ
STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
1
Thông tư
115 TC/GTBĐ
16/12/1994
Quy định chế độ quản lý thu và sử dụng nguồn thu lệ phí đăng ký tàu biển và thuyền viên
2
Thông tư
37 TC/TCT
25/06/1997
Về việc bổ sung Thông tư số 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính – Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc
3
Quyết định
142/1999/QĐ-BTC
19/11/1999
Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa
4
Quyết định
23/2000/QĐ-BTC
21/02/2000
Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
5
Thông tư
28/2000/TT-BTC
18/04/2000
Huớng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
6
Thông tư
40/2000/TT-BTC
15/05/2000
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu
7
Thông tư
50/2000/TT-BTC
02/06/2000
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa
8
Thông tư
65/2000/TT-BTC
05/07/2000
Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
9
Quyết định
182/2000/QĐ-BTC
14/11/2000
Về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo Cơ cấu AICO
10
Thông tư
117/2000/QĐ-BTC
21/12/2000
Bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu
11
Thông tư
53/2002/TT-BTC
25/06/2002
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
12
Thông tư
55/2003/TT-BTC
04/06/2003
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
13
Thông tư
118/2003/TT-BTC
08/12/2003
Hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
14
Thông tư
18/2004/TT-BTC
15/03/2004
Hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
15
Thông tư
24/2004/TT-BTC
26/03/2004
Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
16
Thông tư
87/2004/TT-BTC
31/08/2004
Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
II. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
17
Quyết định
1581/1998/QĐ-BTC
11/11/1998
Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu về tài chính, ngân sách nhà nước cho các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế và các nước
18
Quyết định
103/2000/QĐ-BTC
29/06/2000
Về việc bổ sung một số chỉ tiêu cung cấp số liệu đã quy định tại Quyết định số 1581/1998/QĐ-BTC ngày 11/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
19
Thông tư
111/2004/TT-BTC
19/11/2004
Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005
20
Thông tư
113/2004/TT-BTC
25/11/2004
Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004
III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
21
Thông tư
70/1998/TT-BTC
21/05/1998
Hướng dẫn sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100 QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
22
Thông tư
105/1998/TT-BTC
23/07/1998
Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với báo cáo viên của Đảng
23
Thông tư
45/1999/TT-BTC
04/05/1999
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
24
Thông tư
108/1999/TT-BTC
04/09/1999
Hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
25
Thông tư
141/1999/TT-BTC
07/12/1999
Hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng
26
Thông tư
105/2001/TT-BTC
27/12/2001
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
27
Thông tư
114/2002/TT-BTC
19/12/2002
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
28
Thông tư
104/2003/TT-BTC
30/10/2003
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan
29
Thông tư
82/2004/TT-BTC
16/08/2004
Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
30
Thông tư
94/2004/TT-BTC
01/10/2004
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan
IV. LĨNH VỰC HẢI QUAN

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
31
Thông tư
06/2001/TT-TCHQ
18/9/2001
Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 18/2000/NĐ-CP ngày 29/5/2000 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam
32
Thông tư
32/2003/TT-BTC
16/04/2003
Hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan
33
Quyết định
52/2003/QĐ-BTC
16/04/2003
Về việc ban hành Quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu
34
Quyết định
53/2003/QĐ-BTC
16/04/2003
Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu
35
Quyết định
55/2003/QĐ-BTC
16/04/2003
Ban hành Quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh
36
Quyết định
56/2003/QĐ-BTC
16/04/2003
Quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán
37
Quyết định
57/2003/QĐ-BTC
16/04/2003
Quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảnh và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng
38
Quyết định
69/2003/QĐ-BTC
14/05/2003
Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
39
Thông tư
96/2003/QĐ-BTC
10/10/2003
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
40
Thông tư
97/1998/TT-BTC
11/07/1998
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng đào tạo
41
Thông tư
117/2002/TT-BTC
27/12/2002
Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
42
Thông tư
121/2003/TT-BTC
12/12/2003
Hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
43
Thông tư
129/2003/TT-BTC
23/12/2003
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết
44
Thông tư
73/2004/TT-BTC
16/07/2004
Sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
45
Quyết định
10/2005/QĐ-BTC
02/02/2005
Công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương năm 2005
VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
46
Thông tư
28/2001/TT-BTC
03/05/2001
Hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách nhà nước
VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
47
Thông tư
70/2004/TT-BTC
14/07/2004
Hướng dẫn việc quản lý và thành toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La
VIII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
48
Thông tư
42/2005/TT-BTC
31/05/2005
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc
49
Thông tư
45/2005/TT-BTC
06/06/2005
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN
IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
50
Thông tư
65/1999/TT-BTC
07/06/1999
Hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
51
Thông tư
47/2000/TT-BTC
24/05/2000
Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp nhà nước
50
Thông tư
51/2000/TT-BTC
02/06/2000
Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ
X. LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
53
Quyết định
1141-TC/QĐ/CĐKT
01/11/1995
Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp
54
Thông tư
10TC/CĐKT
20/03/1997
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp
55
Thông tư
33/1998/TT-BTC
17/03/1998
Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp nhà nước
56
Thông tư
77/1998/TT-BTC
06/06/1998
Hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp
57
Thông tư
100/1998/TT-BTC
15/07/1998
Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
58
Thông tư
180/1998/TT-BTC
26/12/1998
Hướng dẫn bổ sung kế toán thu giá trị gia tăng
59
Thông tư
186/1998/TT-BTC
28/12/1998
Hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
60
Thông tư
107/1999/TT-BTC
01/09/1999
Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính
61
Thông tư
120/1999/TT-BTC
07/10/1999
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp
62
Thông tư
54/2000/TT-BTC
07/06/2000
Hướng dẫn kế toán đối với hàng hóa của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
63
Quyết định
167/2000/QĐ-BTC
25/10/2000
Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
64
Quyết định
141/2001/QĐ-BTC
21/12/2001
Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
65
Quyết định
208/2003/QĐ-BTC
15/12/2003
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
XI. LĨNH VỰC KHO BẠC, NHÀ NƯỚC

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
66
Quyết định
430 TC/QĐ-KBNN
17/09/1997
Ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
67
Thông tư
52/1999/TT-BTC
07/05/1999
Hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước
XII. LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
68
Quyết định
393/QĐ-TCKT
31/12/1996
Về việc ban hành "Chế độ kế toán Dự trữ quốc gia"
69
Quyết định
62/1998/QĐ-CDTQG
07/07/1998
Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hệ thống kế toán dự trữ quốc gia ban hành theo Quyết định số 393/QĐ-TCTK ngày 31/12/1996 của Cục trưởng Cục Dự trự quốc gia
XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
70
Quyết định
44/2003/QĐ-BTC
07/06/2003
Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
XIV. LĨNH VỰC KHÁC

STT
Tên văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu
71
Thông tư
16/2002/TT-BTC
08/02/2002
Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
72
Quyết định
194/2003/QĐ-BTC
28/11/2003
Ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu Chế xuất Tân Thuận
DANH MỤC II
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT
Tên
văn bản
Số, ký hiệu VB
Ngày
ban hành
Cơ quan
ban hành
Nội dung trích yếu
1
Thông tư
liên Bộ
343-TTLB
05/03/1987
Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (này là Bộ Khoa học Công nghệ)
Về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản
2
Thông tư
liên Bộ
64-TT/LB
12/12/1990
Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp quốc doanh
3
Thông tư
liên Bộ
65-TT/LB
29/07/1993
Liên Bộ Tài chính – Y tế
Quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam
4
Thông tư
liên Bộ
51/TTLB
03/07/1995
Liên Bộ Tài chính – Y tế
Quy định chế độ thu quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc
5
Thông tư
liên Bộ
06 TT/LB
22/01/1996
Liên Bộ Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hướng dẫn lập kế hoạch cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí chi công tác phòng cháy chữa cháy
6
Thông tư
liên tịch
113/1998/TTLT-BTC-BQP
07/08/1998
Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
7
Thông tư
liên tịch
135/1998/TTLT/BTC-BLĐTBXH
16/10/1998
Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí ủy quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng thuộc ngân sách trung ương
8
Thông tư
liên tịch
71/2000/TTLT/BTC-TCHQ
19/07/2000
Liên tịch Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan
9
Thông tư
liên tịch
89/2001/TTLT-BTC-BCA
08/11/2001
Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Công an
Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an
 
Dungphan

Dungphan

Thành viên thân thiết
6/7/05
82
1
0
35
HCM
#3
ketoan@ nói:
Các bạn có thể dùng file đính kèm với toàn bộ nguyên văn Quyết định này.
Thanks bác nhiều nhiều, may quá...nhà cháu đang tìm đỏ cả mắt mấy ngày nay... thanks bác :1luvu:
 

Thành viên trực tuyến

 • thuylinh0712
 • thuyhang75
 • Nguyễn Thị Siếu
 • sthink.com.vn
 • hoamattroicoi
 • hoacotu0792
 • daongocnam0603
 • thuongdan
 • hardes
 • auyeuch
 • kaishinee
 • killuahxh
 • trandung123
 • Bom2018
 • saxagifts
 • Anhnguyen712
 • HoangmiuTGG
 • Phạm Phương Trang nd
 • xediengiatot
Xem nhiều