QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2006/QĐ-BTC - Văn bản hết hiệu lực pháp luật

Thảo luận trong 'Các sắc thuế khác' bắt đầu bởi ketoan@, 23 Tháng sáu 2006.

3,586 lượt xem

 1. ketoan@

  ketoan@ Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  315
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  Bụi mận gai...
  Không biết các bạn đã cập nhật cả chưa nhưng mình kiếm được quyết định này:
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2006/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
  Ban hành ngày 31-05-2006

  Theo đó một loạt các văn bản mà ai làm kế toán tài chính cũng thuộc tên... đã hết hiệu lực:
  Chẳng hạn như : QĐ 1141-TC/QĐ/CĐKT, QĐ167/2000/QĐ-BTC v.v...

  Mời các bạn tham khảo và nhớ "thi hành" đúng luật nhé :)

  BỘ TÀI CHÍNH

  ******
  Số: 31/2006/QĐ-BTC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ******
  Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2006

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  - Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;

  - Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

  2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
  - VPTW và các Ban của Đảng;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Toà án NDTC; Viện Kiểm sát NDTC;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - Sở Tài chính;
  - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
  - Cục Kiểm tra VB (Bộ TP);
  - Công báo;
  - Lưu: VT, PC.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Tá  DANH MỤC I
  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2005
  ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  I. LĨNH VỰC THUẾ
  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  1
  Thông tư
  115 TC/GTBĐ
  16/12/1994
  Quy định chế độ quản lý thu và sử dụng nguồn thu lệ phí đăng ký tàu biển và thuyền viên
  2
  Thông tư
  37 TC/TCT
  25/06/1997
  Về việc bổ sung Thông tư số 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính – Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc
  3
  Quyết định
  142/1999/QĐ-BTC
  19/11/1999
  Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa
  4
  Quyết định
  23/2000/QĐ-BTC
  21/02/2000
  Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
  5
  Thông tư
  28/2000/TT-BTC
  18/04/2000
  Huớng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  6
  Thông tư
  40/2000/TT-BTC
  15/05/2000
  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu
  7
  Thông tư
  50/2000/TT-BTC
  02/06/2000
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa
  8
  Thông tư
  65/2000/TT-BTC
  05/07/2000
  Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
  9
  Quyết định
  182/2000/QĐ-BTC
  14/11/2000
  Về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo Cơ cấu AICO
  10
  Thông tư
  117/2000/QĐ-BTC
  21/12/2000
  Bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu
  11
  Thông tư
  53/2002/TT-BTC
  25/06/2002
  Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
  12
  Thông tư
  55/2003/TT-BTC
  04/06/2003
  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  13
  Thông tư
  118/2003/TT-BTC
  08/12/2003
  Hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
  14
  Thông tư
  18/2004/TT-BTC
  15/03/2004
  Hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
  15
  Thông tư
  24/2004/TT-BTC
  26/03/2004
  Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
  16
  Thông tư
  87/2004/TT-BTC
  31/08/2004
  Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
  II. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  17
  Quyết định
  1581/1998/QĐ-BTC
  11/11/1998
  Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu về tài chính, ngân sách nhà nước cho các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế và các nước
  18
  Quyết định
  103/2000/QĐ-BTC
  29/06/2000
  Về việc bổ sung một số chỉ tiêu cung cấp số liệu đã quy định tại Quyết định số 1581/1998/QĐ-BTC ngày 11/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
  19
  Thông tư
  111/2004/TT-BTC
  19/11/2004
  Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005
  20
  Thông tư
  113/2004/TT-BTC
  25/11/2004
  Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004
  III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  21
  Thông tư
  70/1998/TT-BTC
  21/05/1998
  Hướng dẫn sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100 QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
  22
  Thông tư
  105/1998/TT-BTC
  23/07/1998
  Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với báo cáo viên của Đảng
  23
  Thông tư
  45/1999/TT-BTC
  04/05/1999
  Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
  24
  Thông tư
  108/1999/TT-BTC
  04/09/1999
  Hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
  25
  Thông tư
  141/1999/TT-BTC
  07/12/1999
  Hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng
  26
  Thông tư
  105/2001/TT-BTC
  27/12/2001
  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
  27
  Thông tư
  114/2002/TT-BTC
  19/12/2002
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
  28
  Thông tư
  104/2003/TT-BTC
  30/10/2003
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan
  29
  Thông tư
  82/2004/TT-BTC
  16/08/2004
  Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
  30
  Thông tư
  94/2004/TT-BTC
  01/10/2004
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan
  IV. LĨNH VỰC HẢI QUAN

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  31
  Thông tư
  06/2001/TT-TCHQ
  18/9/2001
  Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 18/2000/NĐ-CP ngày 29/5/2000 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam
  32
  Thông tư
  32/2003/TT-BTC
  16/04/2003
  Hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan
  33
  Quyết định
  52/2003/QĐ-BTC
  16/04/2003
  Về việc ban hành Quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu
  34
  Quyết định
  53/2003/QĐ-BTC
  16/04/2003
  Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu
  35
  Quyết định
  55/2003/QĐ-BTC
  16/04/2003
  Ban hành Quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh
  36
  Quyết định
  56/2003/QĐ-BTC
  16/04/2003
  Quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán
  37
  Quyết định
  57/2003/QĐ-BTC
  16/04/2003
  Quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảnh và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng
  38
  Quyết định
  69/2003/QĐ-BTC
  14/05/2003
  Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
  39
  Thông tư
  96/2003/QĐ-BTC
  10/10/2003
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  40
  Thông tư
  97/1998/TT-BTC
  11/07/1998
  Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng đào tạo
  41
  Thông tư
  117/2002/TT-BTC
  27/12/2002
  Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
  42
  Thông tư
  121/2003/TT-BTC
  12/12/2003
  Hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
  43
  Thông tư
  129/2003/TT-BTC
  23/12/2003
  Hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết
  44
  Thông tư
  73/2004/TT-BTC
  16/07/2004
  Sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
  45
  Quyết định
  10/2005/QĐ-BTC
  02/02/2005
  Công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương năm 2005
  VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  46
  Thông tư
  28/2001/TT-BTC
  03/05/2001
  Hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách nhà nước
  VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  47
  Thông tư
  70/2004/TT-BTC
  14/07/2004
  Hướng dẫn việc quản lý và thành toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La
  VIII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  48
  Thông tư
  42/2005/TT-BTC
  31/05/2005
  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc
  49
  Thông tư
  45/2005/TT-BTC
  06/06/2005
  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN
  IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  50
  Thông tư
  65/1999/TT-BTC
  07/06/1999
  Hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
  51
  Thông tư
  47/2000/TT-BTC
  24/05/2000
  Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp nhà nước
  50
  Thông tư
  51/2000/TT-BTC
  02/06/2000
  Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ
  X. LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  53
  Quyết định
  1141-TC/QĐ/CĐKT
  01/11/1995
  Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp
  54
  Thông tư
  10TC/CĐKT
  20/03/1997
  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp
  55
  Thông tư
  33/1998/TT-BTC
  17/03/1998
  Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp nhà nước
  56
  Thông tư
  77/1998/TT-BTC
  06/06/1998
  Hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp
  57
  Thông tư
  100/1998/TT-BTC
  15/07/1998
  Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  58
  Thông tư
  180/1998/TT-BTC
  26/12/1998
  Hướng dẫn bổ sung kế toán thu giá trị gia tăng
  59
  Thông tư
  186/1998/TT-BTC
  28/12/1998
  Hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
  60
  Thông tư
  107/1999/TT-BTC
  01/09/1999
  Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính
  61
  Thông tư
  120/1999/TT-BTC
  07/10/1999
  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp
  62
  Thông tư
  54/2000/TT-BTC
  07/06/2000
  Hướng dẫn kế toán đối với hàng hóa của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
  63
  Quyết định
  167/2000/QĐ-BTC
  25/10/2000
  Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
  64
  Quyết định
  141/2001/QĐ-BTC
  21/12/2001
  Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
  65
  Quyết định
  208/2003/QĐ-BTC
  15/12/2003
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
  XI. LĨNH VỰC KHO BẠC, NHÀ NƯỚC

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  66
  Quyết định
  430 TC/QĐ-KBNN
  17/09/1997
  Ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
  67
  Thông tư
  52/1999/TT-BTC
  07/05/1999
  Hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước
  XII. LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  68
  Quyết định
  393/QĐ-TCKT
  31/12/1996
  Về việc ban hành "Chế độ kế toán Dự trữ quốc gia"
  69
  Quyết định
  62/1998/QĐ-CDTQG
  07/07/1998
  Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hệ thống kế toán dự trữ quốc gia ban hành theo Quyết định số 393/QĐ-TCTK ngày 31/12/1996 của Cục trưởng Cục Dự trự quốc gia
  XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  70
  Quyết định
  44/2003/QĐ-BTC
  07/06/2003
  Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
  XIV. LĨNH VỰC KHÁC

  STT
  Tên văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  71
  Thông tư
  16/2002/TT-BTC
  08/02/2002
  Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
  72
  Quyết định
  194/2003/QĐ-BTC
  28/11/2003
  Ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu Chế xuất Tân Thuận
  DANH MỤC II
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
  BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  STT
  Tên
  văn bản
  Số, ký hiệu VB
  Ngày
  ban hành
  Cơ quan
  ban hành
  Nội dung trích yếu
  1
  Thông tư
  liên Bộ
  343-TTLB
  05/03/1987
  Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (này là Bộ Khoa học Công nghệ)
  Về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản
  2
  Thông tư
  liên Bộ
  64-TT/LB
  12/12/1990
  Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp quốc doanh
  3
  Thông tư
  liên Bộ
  65-TT/LB
  29/07/1993
  Liên Bộ Tài chính – Y tế
  Quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam
  4
  Thông tư
  liên Bộ
  51/TTLB
  03/07/1995
  Liên Bộ Tài chính – Y tế
  Quy định chế độ thu quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc
  5
  Thông tư
  liên Bộ
  06 TT/LB
  22/01/1996
  Liên Bộ Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Hướng dẫn lập kế hoạch cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí chi công tác phòng cháy chữa cháy
  6
  Thông tư
  liên tịch
  113/1998/TTLT-BTC-BQP
  07/08/1998
  Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng
  Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
  7
  Thông tư
  liên tịch
  135/1998/TTLT/BTC-BLĐTBXH
  16/10/1998
  Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí ủy quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng thuộc ngân sách trung ương
  8
  Thông tư
  liên tịch
  71/2000/TTLT/BTC-TCHQ
  19/07/2000
  Liên tịch Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan
  Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan
  9
  Thông tư
  liên tịch
  89/2001/TTLT-BTC-BCA
  08/11/2001
  Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Công an
  Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an
   
  #1
 2. ketoan@

  ketoan@ Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  315
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  Bụi mận gai...
  Các bạn có thể dùng file đính kèm với toàn bộ nguyên văn Quyết định này.
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 23 Tháng sáu 2006
  #2
 3. Dungphan

  Dungphan Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  82
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  HCM
  Thanks bác nhiều nhiều, may quá...nhà cháu đang tìm đỏ cả mắt mấy ngày nay... thanks bác :1luvu:
   
  #3

Chia sẻ trang này