file *.odc là gì

  • Thread starter tmtri
  • Ngày gửi
T

tmtri

Sơ cấp
26/7/06
1
0
0
47
Sài gòn
#1
tôi có một file đuôi là odc. Bấm vào thì Internet Explorer mở ra, vào View\source thì thấy như sau:
<html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/x-ms-odc; charset=utf-8">
<meta name=ProgId content=ODC.Database>
<meta name=SourceType content=OLEDB>
<xml id=docprops></xml><xml id=msodc><odc:OfficeDataConnection
xmlns:eek:dc="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:dc"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<odc:SourceFile>C:\HoiDong\DataHD.Mdb</odc:SourceFile>
<odc:Connection odc:Type="OLEDB">
<odc:ConnectionString>Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=C:\HoiDong\DataHD.Mdb;Mode=Share Deny Write;Extended Properties=&quot;&quot;;Jet OLEDB:System database=&quot;&quot;;Jet OLEDB:Registry Path=&quot;&quot;;Jet OLEDB:Database ;Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password=&quot;&quot;;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False</odc:ConnectionString>
</odc:Connection>
</odc:OfficeDataConnection>
</xml>
<style>
<!--
.ODCDataSource
{
behavior: url(dataconn.htc);
}
-->
</style>

</head>

<body onload='init()' scroll=no leftmargin=0 topmargin=0 rightmargin=0 style='border: 0px'>
<table style='border: solid 1px threedface; height: 100%; width: 100%' cellpadding=0 cellspacing=0 width='100%'>
<tr>
<td id=tdName style='font-family:arial; font-size:medium; padding: 3px; background-color: threedface'>
&nbsp;
</td>
<td id=tdTableDropdown 3px; background-color: threedface; vertical-align: top; padding-bottom: 3px'>

&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id=tdDesc colspan='2' style='border-bottom: 1px threedshadow solid; font-family: Arial; font-size: 1pt; padding: 2px; background-color: threedface'>

&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='2' style='height: 100%; padding-bottom: 4px; border-top: 1px threedhighlight solid;'>
<div id='pt' style='height: 100%' class='ODCDataSource'></div>
</td>
</tr>
</table>


<script language='javascript'>

function init() {
var sName, sDescription;
var i, j;

try {
sName = unescape(location.href)

i = sName.lastIndexOf(".")
if (i>=0) { sName = sName.substring(1, i); }

i = sName.lastIndexOf("/")
if (i>=0) { sName = sName.substring(i+1, sName.length); }

document.title = sName;
document.getElementById("tdName").innerText = sName;

sDescription = document.getElementById("docprops").innerHTML;

i = sDescription.indexOf("escription>")
if (i>=0) { j = sDescription.indexOf("escription>", i + 11); }

if (i>=0 && j >= 0) {
j = sDescription.lastIndexOf("</", j);

if (j>=0) {
sDescription = sDescription.substring(i+11, j);
if (sDescription != "") {
document.getElementById("tdDesc").style.fontSize="x-small";
document.getElementById("tdDesc").innerHTML = sDescription;
}
}
}
}
catch(e) {

}
}
</script>

</body>

</html>
Tôi có thể làm gì với file này. Ý nghĩa của các câu lệnh ? Cám ơn nhiều
 
Đào Việt Cường

Đào Việt Cường

Moderator
22/11/05
400
3
18
Khánh Hòa
#2
Trời đất ạ!
----------
Mình cũng vừa nhặt được một quả tên lửa hạt nhân (hình như của Bush đánh rơi). Bạn tmtri thử mổ xẻ xem bên trong nó có cái gì họ mình với!
Hít!!! Hít!!! Hít!
 

Thành viên trực tuyến

  • binhnd84
  • MICA LIVINA
  • hai1980webketoan
Xem nhiều