Xử lý đối với TSCĐ vô hình đã hết khấu hao!

  • Thread starter gaconlonton
  • Ngày gửi
G

gaconlonton

Thành viên thân thiết
7/10/05
103
0
0
18
Phi đội gà bay
#1
Các bạn cho mình hỏi là đối với các TSCĐ vô hình mà đã trích hết khấu hao thì mình nên xử lý thế nào trên sổ sách kế toán. VD như có nên xóa sổ TSCĐ đó hay cứ để như vậy trên sổ sách kế toán? Hoặc là khi nào không còn có giá trị thị trường nữa thì mình mới xóa sổ TSCĐ vô hình đó đi? :wall:
Có quy định nào nói về vấn đề này không nhỉ???
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
0
13
HN
#2
Trích hết khấu hao rồi thì nó làm gì còn nữa mà hạch toán.Làm sao bạn xóa sổ nó được cơ chứ :dzo:
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#3
gaconlonton nói:
Các bạn cho mình hỏi là đối với các TSCĐ vô hình mà đã trích hết khấu hao thì mình nên xử lý thế nào trên sổ sách kế toán. VD như có nên xóa sổ TSCĐ đó hay cứ để như vậy trên sổ sách kế toán? Hoặc là khi nào không còn có giá trị thị trường nữa thì mình mới xóa sổ TSCĐ vô hình đó đi? :wall:
Có quy định nào nói về vấn đề này không nhỉ???
TSCĐ vô hình đã khấu hao hết, thì không khấu hao nữa, nhưng cũng phải theo dõi. Vì TSCĐ vô hình đã khấu hao hết, về mặt giá trị hạch toán thì không còn nhưng giá trị trên thị trường và/hoặc giá trị sử dụng rất lớn : như Quyền sử dụng đất bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, các phần mềm quản lý ,...Như vậy bạn phải theo dõi. Sau này sẽ còn nhiều nghiệp vụ liên quan: ví dụ đánh giá lại để tham gia góp vốn liên doanh, đáng giá lại vốn để cổ phần hóa, ...
Cho đến khi công ty bạn không sử dụng và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, bạn mới ghi giảm TSCĐ vô hình đó
 
V

vannhat

~*Vô Đối*~
#4
cho em hỏi nếu Tscđ đã khấu hao hết nhưng vẫn đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thì hạch toán như thế nào.
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#5
vannhat nói:
cho em hỏi nếu Tscđ đã khấu hao hết nhưng vẫn đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thì hạch toán như thế nào.
Bạn vẫn theo dõi nó bình thường trên sổ tài sản cố định nhưng không trích khấu hao, và cũng chẳng cần hạch toán nếu như không phải sửa chữa, đánh giá lại hay thanh lý nó đi.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,111
1,403
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#6
levanton nói:
TSCĐ vô hình đã khấu hao hết, thì không khấu hao nữa, nhưng cũng phải theo dõi. Vì TSCĐ vô hình đã khấu hao hết, về mặt giá trị hạch toán thì không còn nhưng giá trị trên thị trường và/hoặc giá trị sử dụng rất lớn : như Quyền sử dụng đất bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, các phần mềm quản lý ,...Như vậy bạn phải theo dõi. Sau này sẽ còn nhiều nghiệp vụ liên quan: ví dụ đánh giá lại để tham gia góp vốn liên doanh, đáng giá lại vốn để cổ phần hóa, ...
Cho đến khi công ty bạn không sử dụng và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, bạn mới ghi giảm TSCĐ vô hình đó
Theo em thì không cần thiết để các TSCĐ vô hình đã khấu hao hết trên Bảng cân đối kế toán. Khi khấu hao hết ghi: N2143/C213.
Theo GAAP của một số nước thì họ amortise TSCĐ vô hình bằng cách ghi giảm trực tiếp TS vô hình: N chi phí/C TS vô hình.
Việc TSCĐ vô hình của DN có thể có giá trị lớn trên thị trường thì mặc nó. Giá trị sổ sách khác với giá thị trường mà.
 
D

diemxua

Thành viên thân thiết
#7
Nguyên văn bởi Hien:
Theo em thì không cần thiết để các TSCĐ vô hình đã khấu hao hết trên Bảng cân đối kế toán. Khi khấu hao hết ghi: N2143/C213.
[/QUOTE]
Tớ nghĩ đối với TSCĐ chỉ được ghi giảm (N214,811/C211,213) khi đã thanh lý hoặc nhượng bán, nếu không vẫn phải theo dõi trên sổ sách kế toán như các TS khác có điều không trích khấu hao nữa thôi.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
#8
Tớ nghĩ đối với TSCĐ chỉ được ghi giảm (N214,811/C211,213) khi đã thanh lý hoặc nhượng bán, nếu không vẫn phải theo dõi trên sổ sách kế toán như các TS khác có điều không trích khấu hao nữa thôi.[/quote]


Chuẩn mực về tài sản cố định nói điều kiện để cho nó nằm yên ở 211 là:
Tieâu chuaån ghi nhaän TSCÑ höõu hình:

Caùc tai saûn ñöôïc ghi nhaän laø TSCÑ höõu hình phaûi thoûa maõn ñoàng thôøi taát caû boán (4) tieâu chuaån ghi nhaän sau:

(a) Chaéc chaén thu ñöôc lôi ích kinh teá trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi saûn ñoù;
(b) Nguyeân giaù taøi saûn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy;
(c) Thôøi gian söû duïng öôùc tính treân 1 naêm;
(d) Coù ñuû tieâu chuaån giaù trò theo quy ñònh hieän haønh.
Vì cái a nên khi ts bị hư hỏng or đã khấu hao hết thì xoá sổ - bất kể đã thanh lý hay chưa.

TT nói vậy có đúng ko [you] nhỉ?!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,111
1,403
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#9
Các tài sản cố định vô hình khi đã khấu hao hết giá trị thì nó như được thanh lý. Do vậy nó không cần theo dõi trên sổ sách nữa. Nếu kỳ cuối cùng trước khi trích khấu hao mà DN có ý định tiếp tục sử dụng các tài sản cố định vô hình phải tính khấu hao thì không được khấu hao hết giá trị tài sản (Khi này cần thay đổi mức khấu hao do thay đổi ước tính về thời gian sử dụng hữu ích của TSCD).
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Phan Huyền Ngọc
  • nangsuatxanh
  • xediengiatot
Xem nhiều