Rất rất cần hàm dịch số ra chữ hoàn chỉnh

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi tungbv, 11 Tháng tám 2006.

6,678 lượt xem

 1. tungbv

  tungbv Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hoa Binh
  Mình đã dùng 1 số phần hướng dẫn chuyển số ra chữ như trong diễn đàn và đã làm được. Nhưng hiện đang gặp phải 1 vấn đề các nơi giao dịch chuyển tiền không chấp nhận cách viết bằng chữ đó:
  Nếu số tiền là: 123450 thì dịch ra là: Một trăm hai mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi đồng chẵn. OK
  Nhưng khi số tiền là: 120004 thì chỉ dịch là: Một trăm hai mươi ngàn bốn đồng. Như thế người ta không chấp nhận. Dịch đúng phải là: Một trăm hai mươi ngàn không trăm linh bốn đồng
  Hoặc 120040 phải dịch là Một trăm hai mươi ngàn không trăm bốn mươi đồng chẵn chứ không được dịch Một trăm hai mươi ngàn bốn mươi đồng chẵn
  Vì tôi chuyển qua word nên cần phải dịch ra o dạng font unicode
  Có ai giúp mình chuyển ra chữ đầy đủ với. Cảm ơn các bạn
  Emai ketoanbv@yahoo.com
   
  Last edited: 11 Tháng tám 2006
  #1
 2. Longlv

  Longlv Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  44
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hanoi
  Bạn thử hàm sau xem :

  Function WriteVN(num As Currency) As String
  Dim deci(), ll, w, w1 As String
  Dim x, y, z, t, j, k As Long
  Dim a(), q, donvi(), chuc(), tram(), xu, hao As Integer

  y = Abs(num)
  x = Fix(y)
  q = Fix((y - x) * 100)
  z = Len(x)
  xu = q Mod 10
  hao = q \ 10 Mod 10
  If q = 0 Then
  w1 = w1
  Else
  End If
  If z <> 3 * Int(z / 3) Then
  t = Int(z / 3) + 1
  Else
  t = Int(z / 3)
  End If
  ReDim a(1 To t)
  If z = 1 Then
  a(1) = Val(Mid(x, 1, 1))
  End If
  If z = 2 Then
  a(1) = Val(Mid(x, 1, 2))
  End If
  If z = 3 * Int(z / 3) Then
  For j = 1 To t
  a(j) = Val(Mid(x, z + 1 - j * 3, 3))
  Next j
  End If
  If z = 3 * Int(z / 3) + 1 And t > 1 Then
  a(t) = Val(Mid(x, 1, 1))
  For j = 2 To t
  a(j - 1) = Val(Mid(x, z + 4 - j * 3, 3))
  Next j
  End If
  If z = 3 * Int(z / 3) + 2 And t > 1 Then
  a(t) = Val(Mid(x, 1, 2))
  For j = 2 To t
  a(j - 1) = Val(Mid(x, z + 4 - j * 3, 3))
  Next j
  End If
  ReDim deci(1 To 5)
  deci(1) = "": deci(2) = " ngh×n"
  deci(3) = " triÖu": deci(4) = " tû"

  If t = 5 Then
  If a(t - 1) = 0 Then
  deci(5) = " ngh×n tû"
  Else
  deci(5) = " ngh×n"
  End If
  End If
  ReDim donvi(1 To t)
  ReDim chuc(1 To t)
  ReDim tram(1 To t)
  For k = 1 To t
  donvi(k) = a(k) Mod 10
  chuc(k) = a(k) \ 10 Mod 10
  tram(k) = a(k) \ 100
  If a(k) <> 0 Then
  w = deci(k) + w
  Select Case donvi(k)
  Case 1
  If chuc(k) > 1 Then
  w = " mèt" + w
  Else
  w = " mét" + w
  End If
  Case 2: w = " hai" + w
  Case 3: w = " ba" + w
  Case 4
  If chuc(k) = 1 Or (chuc(k) = 0 And tram(k) = 0) Then
  w = " bèn" + w
  Else
  w = " t&shy;" + w
  End If
  Case 5
  If chuc(k) = 0 Then
  w = " n¨m" + w
  Else
  w = " l¨m" + w
  End If
  Case 6: w = " s¸u" + w
  Case 7: w = " b¶y" + w
  Case 8: w = " t¸m" + w
  Case 9: w = " chÝn" + w
  End Select
  Select Case chuc(k)
  Case 1: w = " m&shy;êi" + w
  Case 2: w = " hai m&shy;¬i" + w
  Case 3: w = " ba m&shy;¬i" + w
  Case 4: w = " bèn m&shy;¬i" + w
  Case 5: w = " n¨m m&shy;¬i" + w
  Case 6: w = " s¸u m&shy;¬i" + w
  Case 7: w = " b¶y m&shy;¬i" + w
  Case 8: w = " t¸m m&shy;¬i" + w
  Case 9: w = " chÝn m&shy;¬i " + w
  Case 0
  If tram(k) <> 0 And donvi(k) <> 0 Then
  w = " linh" + w
  End If
  End Select
  Select Case tram(k)
  Case 1: w = " mét tr¨m" + w
  Case 2: w = " hai tr¨m" + w
  Case 3: w = " ba tr¨m" + w
  Case 4: w = " bèn tr¨m" + w
  Case 5: w = " n¨m tr¨m" + w
  Case 6: w = " s¸u tr¨m" + w
  Case 7: w = " b¶y tr¨m" + w
  Case 8: w = " t¸m tr¨m" + w
  Case 9: w = " chÝn tr¨m" + w
  Case 0
  If t > k And chuc(k) = 0 Then
  w = " kh«ng tr¨m linh" + w
  End If

  If t > k And chuc(k) <> 0 Then
  w = " kh«ng tr¨m" + w
  End If

  End Select
  Else
  w = w
  End If
  Next k
  ll = LTrim(w)
  If num < 0 Then
  WriteVN = " ¢m " & ll & " ®ång" & w1 & "."
  WriteVN = Replace(WriteVN, " ", " ")
  WriteVN = Replace(WriteVN, " ", " ")
  Else
  WriteVN = "" & UCase(Left(ll, 1)) & Mid(ll, 2, Len(ll) - 1) & " ®ång ch½n" & w1 & "."
  WriteVN = Replace(WriteVN, " ", " ")
  WriteVN = Replace(WriteVN, " ", " ")
  End If

  End Function
   
  #2
 3. tungbv

  tungbv Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hoa Binh
  Trả lời

  Tôi đã chuyển được sang fonr unicode roiif, tuy nhien còn chữ "tỷ" tôi không chuyển được mong các bạn sửa lại mã chữ "tỷ" bằng unicode cho tôi

  Function Tung(num As Currency) As String
  Dim deci(), ll, w, w1 As String
  Dim x, y, z, t, J, k As Long
  Dim a(), q, donvi(), chuc(), tram(), xu, hao As Integer

  y = Abs(num)
  x = Fix(y)
  q = Fix((y - x) * 100)
  z = Len(x)
  xu = q Mod 10
  hao = q \ 10 Mod 10
  If q = 0 Then
  w1 = w1
  Else
  End If
  If z <> 3 * Int(z / 3) Then
  t = Int(z / 3) + 1
  Else
  t = Int(z / 3)
  End If
  ReDim a(1 To t)
  If z = 1 Then
  a(1) = Val(Mid(x, 1, 1))
  End If
  If z = 2 Then
  a(1) = Val(Mid(x, 1, 2))
  End If
  If z = 3 * Int(z / 3) Then
  For J = 1 To t
  a(J) = Val(Mid(x, z + 1 - J * 3, 3))
  Next J
  End If
  If z = 3 * Int(z / 3) + 1 And t > 1 Then
  a(t) = Val(Mid(x, 1, 1))
  For J = 2 To t
  a(J - 1) = Val(Mid(x, z + 4 - J * 3, 3))
  Next J
  End If
  If z = 3 * Int(z / 3) + 2 And t > 1 Then
  a(t) = Val(Mid(x, 1, 2))
  For J = 2 To t
  a(J - 1) = Val(Mid(x, z + 4 - J * 3, 3))
  Next J
  End If
  ReDim deci(1 To 5)
  deci(1) = "": deci(2) = " ng" & ChrW$(224) & "n"
  deci(3) = " tri" & ChrW$(7879) & "u": deci(4) = " t" & ChrW$(272)

  If t = 5 Then
  If a(t - 1) = 0 Then
  deci(5) = " ngh×n tû"
  Else
  deci(5) = " ng" & ChrW$(224) & "n"
  End If
  End If
  ReDim donvi(1 To t)
  ReDim chuc(1 To t)
  ReDim tram(1 To t)
  For k = 1 To t
  donvi(k) = a(k) Mod 10
  chuc(k) = a(k) \ 10 Mod 10
  tram(k) = a(k) \ 100
  If a(k) <> 0 Then
  w = deci(k) + w
  Select Case donvi(k)
  Case 1
  If chuc(k) > 1 Then
  w = " m" & ChrW$(7889) & "t" + w
  Else
  w = " m" & ChrW$(7897) & "t" + w
  End If
  Case 2: w = " hai" + w
  Case 3: w = " ba" + w
  Case 4
  If chuc(k) = 1 Or (chuc(k) = 0 And tram(k) = 0) Then
  w = " b" & ChrW$(7889) & "n " + w
  Else
  w = " t&shy;" + w
  End If
  Case 5
  If chuc(k) = 0 Then
  w = " n" & ChrW$(259) & "m " + w
  Else
  w = " l" & ChrW$(259) & "m" + w
  End If
  Case 6: w = " s" & ChrW$(225) & "u" + w
  Case 7: w = " b" & ChrW$(7849) & "y" + w
  Case 8: w = " t" & ChrW$(225) & "m " + w
  Case 9: w = " ch" & ChrW$(237) & "n" + w
  End Select
  Select Case chuc(k)
  Case 1: w = " m" & ChrW$(432) & ChrW$(7901) & "i" + w
  Case 2: w = " hai m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 3: w = " ba m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 4: w = " b" & ChrW$(7889) & "n m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 5: w = " n" & ChrW$(259) & "m m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 6: w = " s" & ChrW$(225) & "u m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 7: w = " b" & ChrW$(7849) & "y m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 8: w = " t " & ChrW$(225) & "m m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 9: w = " ch" & ChrW$(237) & "n m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i" + w
  Case 0
  If tram(k) <> 0 And donvi(k) <> 0 Then
  w = " linh" + w
  End If
  End Select
  Select Case tram(k)
  Case 1: w = " m" & ChrW$(7897) & "t tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 2: w = " hai tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 3: w = " ba tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 4: w = " b" & ChrW$(7889) & "n tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 5: w = " n" & ChrW$(259) & "m tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 6: w = " s" & ChrW$(225) & "u tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 7: w = " b" & ChrW$(7849) & "y tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 8: w = " t" & ChrW$(225) & "m tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 9: w = " ch" & ChrW$(237) & "n tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  Case 0
  If t > k And chuc(k) = 0 Then
  w = " kh" & ChrW$(244) & "ng tr" & ChrW$(259) & "m linh" + w
  End If

  If t > k And chuc(k) <> 0 Then
  w = " kh" & ChrW$(244) & "ng tr" & ChrW$(259) & "m" + w
  End If

  End Select
  Else
  w = w
  End If
  Next k
  ll = LTrim(w)
  If num < 0 Then
  Tung = " ¢m " & ll & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng" & w1 & "."
  Tung = Replace(Tung, " ", " ")
  Tung = Replace(Tung, " ", " ")
  Else
  Tung = "" & UCase(Left(ll, 1)) & Mid(ll, 2, Len(ll) - 1) & " " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng ch" & ChrW$(7861) & "n " & w1 & "."
  Tung = Replace(Tung, " ", " ")
  Tung = Replace(Tung, " ", " ")
  End If

  End Function
   
  #3
 4. doremon1028

  doremon1028 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Mình ko biết cách làm như của các bạn, mình có xem trong diễn đàn cách đổi chữ ra số và cũng gặp TH giống như Tungbv. Cách đổi chữ ra số mà mình xem được là các bạn dùng hàm UPPER(LEFT(TRIM(IF.....
  Các bạn có thể giúp mình giải quyết vấn đề này với.
  Nếu có thể xin gửi qua địa chỉ mail: doremon1028@yahoo.com cho mình.
  Xin chân thành cảm ơn.
   
  #4
 5. fthaoabc

  fthaoabc Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Yên Bái
  Tôi cũngđã viết một bài chuyển số ra chữ từ năm 2001 trên Web Lê Hoàn, hiện tại tôi đã viết thêm phần sửa lỗi để chuyển từ qua lại các font mã ABC<-->UNICODE, VNI<-->UNICODE...

  Bạn có thể xem cách làm cũ, còn cái mới tui sẽ post lên sau

  http://www.echip.com.vn/echiproot/weblh/ctv/2001/npthao/ttexcel/index.htm
   
  #5
 6. thainc

  thainc Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hcm
  Xem thử cái này coi!
  http://nguyencaothai.5u.com
  hay http://caothaidhsp.topcities.com/huongdan.htm
   
  Last edited: 23 Tháng chín 2006
  #6
 7. thuyquan

  thuyquan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Da Lat
  cảm ơn anh Thái, nhưng...

  Trước tiên, thay mặt cho những người ... "chỉ biết dùng" và "hay thắc mắc" chân thành cảm ơn Anh Thái đã cung cung một chương trình khá hay và hữu ích cho dân KT!
  Sau khi cài đặt, em chạy thử thì gặp trục trặt rồi anh ui!
  em gõ =Ho("Nguyễn Hoàng Việt" thì chỉ ra được chữ "Nguyễn" thôi
  hoten(font Arial) họ tên
  Nguyễn Hoàng Việt Nguyễn Việt
  Vậy là sao hả anh, trong khi ở Sampe tải về em thấy anh làm được mừ. Giúp em với nha.
  Nếu có thể, anh mail cho em theo: cromatic_hg@yahoo.com.vn nhé. "Thanh kiều ve ri mút"
   
  #7
 8. vanhai

  vanhai Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  56
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  HCM Cty
 9. ochuchoa

  ochuchoa Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Da nang
  Phần đổi số ra chữ cũng có một lỗi nho nhỏ là sau chữ đồng vẫn còn chữ xu, cho dù không phải là số lẻ.
  Nghe "một trăm đồng xu" lạ tai quá xá hê hê
  Anh Thái sửa lại giúp anh em nhé vì file VBA có pw, có gì mail giúp ochuchoa về địa chỉ admin.spm@gmail.com
  Cảm ơn rất nhiều
   
  #9
 10. ochuchoa

  ochuchoa Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Da nang
  Hàm này tuyệt vời, tớ đã sửa được chữ tỷ, cảm ơn :))
   
  #10

Chia sẻ trang này