hợp đồng lương khoán

Thảo luận trong 'Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp' bắt đầu bởi naybebu, 18 Tháng mười một 2006.

4,023 lượt xem

 1. naybebu

  naybebu Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TPHCM
  Các bạn cho mình hỏi chút xíu :
  Công ty mình dự định chuyển đổi cách trả lưong cho 01 số người trong công ty theo dạng ký hợp đồng giao khoán công việc , những người nảy không nằm trong danh sách bảng lương nữa. vậy thủ tục chứng từ như thế nào để đưa khoản tiền này vào chi phí hợp lý, và người được khoán đóng thuế cá nhân hay thuế gì khác không? văn bản nào nói về vấn đề này cho mình xin luôn nhé !
   
  #1
 2. phinguyen79

  phinguyen79 Phụ nữ là gì..???

  Bài viết:
  407
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Một túp lều tranh & người đàn ông thầm lặng.!!!
  Lam hợp đồng thời vụ, nếu số tiền phải trả trên 500.000đ/người thì trích lại 10% để nộp thuế.
   
  #2
 3. NGUYENTHIHOA

  NGUYENTHIHOA Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Bạn có công văn nào nói về trích nộp 10%/lương thời vụ để nộp thuế, cho mình xin với. Đia chỉ hoadn66@gmail.com
   
  #3
 4. kidmandang

  kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ

  Bài viết:
  522
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HCM
  Bạn có thể tìm TT81/2004/TT-BTC ngày 04/02/2005
   
  #4
 5. naybebu

  naybebu Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TPHCM
  Mình cảm ơn bạn Phinguyen79 nhé!
   
  #5
 6. boyhn1979

  boyhn1979 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha noi
  Lam hợp đồng thời vụ, nếu số tiền phải trả trên 500.000đ/người thì trích lại 10% để nộp thuế.
  ---------------
  sorry ban co nham k?
  Minhda doc ky TT81 roi, k co khoan muc thu nhap nao >500.000 phai chiu 10% thue ca.
  ban xem lai di.
  co gi pm lai cho minh biet
  --------------
  trich dan:
  Cña Bé TµI CHÝNH Sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2004 H­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh
  thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao

  C¨n cø Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19/5/2001; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao sè 14/2004/PL-UBTVQH11 ngµy 24/3/2004;
  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao;
  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh;
  Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn nh­ sau:

  I. PH¹M VI ¸P DôNG:

  1. §èi t­îng nép thuÕ:
  §èi t­îng nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao (d­íi ®©y gäi t¾t lµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n) bao gåm:
  1.1. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong n­íc hoÆc ®i c«ng t¸c, lao ®éng ë n­íc ngoµi cã thu nhËp;
  1.2. C¸ nh©n lµ ng­êi kh«ng mang quèc tÞch ViÖt Nam nh­ng ®Þnh c­ kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp (sau ®©y gäi lµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c­ t¹i ViÖt Nam);
  1.3. Ng­êi n­íc ngoµi cã thu nhËp t¹i ViÖt Nam bao gåm:
  - Ng­êi n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x• héi, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh c«ng ty n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp t¹i ViÖt Nam;
  - Ng­êi n­íc ngoµi tuy kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam nh­ng cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam.
  2. Thu nhËp chÞu thuÕ:
  Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp th­êng xuyªn vµ thu nhËp kh«ng th­êng xuyªn.
   
  #6
 7. nghiepkt

  nghiepkt Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  67
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hanoi
  bạn nên nhớ thời vụ 3 của tháng, nếu sau 1 năm mà tổng số tiền lương của người làm thời vụ đó tính tb > 5trđ/ tháng là bạn lại phải tính lại thuế TNCN cho người đó theo lũy tiến nhé
   
  #7

Chia sẻ trang này