Bản tin VBPL đợt 3 tháng 11/2006

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Hoàn thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

Theo đó, một công ty có số thuế đầu ra lớn hơn đầu vào thì phải nộp theo quy định.

Trường hợp công ty đó trong 3 tháng liên tục trở lên có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra thì thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định trên. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 4108/TCT-PCCS ngày 07 tháng 11 năm 2006).

Chính sách thuế GTGT – Đối với cơ sơ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sơ kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.

Theo đó, một công ty có dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư chưa phát sinh doanh thu, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo quý. Công ty phải hạch toán, kê khai và lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án này.

Đối với hoạt động kinh doanh khác của công ty thì công ty phải thực hiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành. (Theo Công văn số 4146/TCT-PCCS ngày 009 tháng 11 năm 2006).

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ công ty cổ phần – Theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán.

Theo đó, khoản chênh lệch phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần (dưới dạng cổ phiếu) của cá nhân trong công ty cổ phần không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. (Theo Công văn số 4145/TCT-TNCN ngày 09 tháng 11 năm 2006).

Bàn giao hồ sơ thuế GTGT - Theo quy định hiện hành, khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó, một công ty là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho công ty khác thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (hồ sơ bao gồm toàn bộ các hoá đơn có liên quan đến dự án). (Theo Công văn số 4144/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006).

Thuế đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ từ khu thương mại và công nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài hưởng thuế suất là 0%; Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam vào KTM-CN được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0%. Điều kiện được hoàn thuế GTGT thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về hoàn thuế GTGT.

Theo quy định trên, trường hợp một công ty xuất bán hàng hoá cho Chi nhánh một công ty khác trong khu thương mại và công nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. (Theo Công văn số 4162/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006).

Góp vốn bằng máy móc thiết bị - Theo quy định hiện hành, trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định gía tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố đinh theo quy định. Trường hợp giá trị tài sản cố định do đơn vị tự định giá không phù hợp so với giá thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lí của tài sản cố định; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá trị thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định theo quy định của pháp luật.

Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyển sử dụng đất góp vốn phải xiất hoá đơn, trong hoá đơn ghi giá trị của tài sản đúng bằng giá trị của tài sản góp vốn theo biên bản của Hội đồng quản trị, dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Hoá đơn này làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ.

Riêng tài sản phải đăng ký quyển sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất làm tài sản kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Theo đó, một công ty đem tài sản là máy móc thiết bị đi góp vốn khôgn phải xuâấthoá đơn. Chứng từ đối với tài sản góp vốn bao gồm: Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định gía tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. (Theo Công văn số 4077/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2006).

Chi phí hợp lý – Theo Công văn số 4130/TCT-PCCS ngày 08 tháng 11 năm 2006 của TCT về chi phí hợp lý thì các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thi nhập chịu thuế.

Theo đó, các khoản chi ủng hộ xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, cứu trợ lũ lụt không liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý. Các khoản quảng cáo, tiếp thị được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế quy định của pháp luật.


Vướng mắc về hoá đơn – Theo quy định hiện hành, mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện từ theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

Theo đó, chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Đối với các loại hoá đơn, chứng từ bằng giấy thì phải ký tay bằng bút bi hoặc bút mực trên chứng từ.

Về việc thay đổi địa điểm giao dịch, một công ty khi có sự thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm kinh doanh, trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo cho cơ quan thuế biết.

Theo đó, khi chuyển địa điểm kinh doanh mới, doanh nghiệp gửi thông báo cho cơ quan thuế biết. Cơ quan thuế tại nơi chuyển đến không phải làm thủ tục xác minh địa điểm kinh doanh khi doanh nghiệp mới chuyển đến xin mua hoá đơn. (Theo Công văn số 4163/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006).

Thương mại khu vực biên giới - Ngày 07/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Theo đó, hàng hóa do cư dân nước có chung biên giới sản xuất nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế nhập khẩu nếu giá trị hàng hóa đó không quá 02 triệu đồng/người/ngày…

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục phải kiểm tra chất lượng và kiểm dịch theo quy định hiện hành thì phải được kiểm tra về chất lượng trước khi thông quan, không được nhập khẩu qua những cửa khẩu không có các điểm kiểm dịch động thực vật, kiểm dịch y tế, kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam…

Phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa của chủ thể kinh doanh của nước có chung biên giới khi ra vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu để vận chuyển hàng hóa được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, khi có nhu cầu đi ra khỏi phạm vi chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu để vào sâu nội địa Việt Nam thì phải thực hiện các thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh cho người và phương tiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy định đối với Khu kinh tế mở Chu Lai - Ngày 06/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Quy chế này quy định: tất cả các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong KKTM Chu Lai được: áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 9 năm tiếp theo, hưởng các ưu đãi khác về thuế áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế, pháp luật khác liên quan…

Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 55 năm, kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất đối với hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm thuộc diện hàng hoá trong nước chưa sản xuất được, được nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong KKTM Chu Lai.

Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKTM Chu Lai.

Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài, có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại KKTM Chu Lai.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phiên họp Chính phủ tháng 10 - Theo Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP ra ngày 07/11/2006, Chính phủ đã họp bàn va quyết nghị các vấn đề sau: để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng cuối năm và cả năm 2006, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương rà soát lại các nhiệm vụ, đánh giá tiến độ thực hiện và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ và tín dụng đầu tư nhà nước, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khẩn trương dập tắt dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa, có biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống mới có hiệu quả, năng suất cao vào sản xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ để khôi phục và đưa nông nghiệp phát triển, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân...

Các bộ, địa phương có liên quan chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp với cơ quan chức năng để tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ tổ chức tốt lực lượng, triển khai các phương án cần thiết, giữ ổn định an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị…

Hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở - Ngày 01/11/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Theo đó, chủ nhà có thể tự đo vẽ hoặc thuê tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng, đo đạc thực hiện đo vẽ hoặc do cơ quan cấp giấy chứng nhận đo vẽ. Trong trường hợp chủ nhà tự đo vẽ thì bản vẽ phải có chữ ký của chủ nhà và có kiểm tra xác nhận của Sở Xây dựng nếu là nhà ở của tổ chức, có kiểm tra xác nhận của cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nếu là nhà ở của cá nhân tại đô thị, có kiểm tra xác nhận của UBND xã nếu là nhà ở của cá nhân tại nông thôn. Các bản vẽ đã có kiểm tra xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (không phải thẩm tra lại)…

Trường hợp người thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn kê khai trung thực, đầy đủ các nội dung theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó đang làm việc về đối tượng, mức thu nhập, điều kiện nhà ở và gửi cho Sở Xây dựng…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cứu nạn giao thông - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, nhanh và chính xác mọi thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn.

Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đối với tai nạn xảy ra tại vùng giáp ranh của hai hay nhiều quốc gia hoặc theo đề nghị của quốc gia nơi xảy ra tai nạn, Ban Chỉ đạo thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
 • Quyết định số 1424/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ.
 • Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.
 • Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
 • Quyết định số 252/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn.
 • Nghị quyết số 28/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Về việc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2006.
 • Công văn số 6451/VPCP-VX ngày 06 tháng 11 năm 2006 VPCP về việc vận dụng chế độ đặc thù theo Quyết định số 234/QĐ-TTg.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.
 • Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2006 của BTC về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
 • Thông tư số 103/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.
 • Công văn số 14012/BTC-TCT ngày 09 tháng 11 năm 2006 của BTC gửi liên danh giữa Công ty ABB Oy và Công ty Kinden về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 13986/BTC-TCT ngày 09 tháng 11 năm 2006 của BTC về thuế suất thuế GTGT mặt hàng hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện.
 • Công văn số 13186/BTC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2006 của BTC về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 4166/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 4164/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam về hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 4163/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT về một số vướng mắc về hoá đơn.
 • Công văn số 4162/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi công ty thương mại Sài Gòn về chính sách thuế.
 • Công văn số 4157/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 4156/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT doanh nghiệp tư nhân Thành Liên về khấu hao TSCĐ.
 • Công văn số 4146/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT về chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 4145/TCT-TNCN ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty cổ phần du lịch và thương mại VINAPEAL về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần.
 • Công văn số 4144/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 4136/TCT-DNNN ngày 08 tháng 11 năm 2006 của TCT về chính sách thuế.
 • Công văn số 4135/TCT-DNNN ngày 08 tháng 11 năm 2006 của TCT về kê khai, khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu
 • Công văn số 4130/TCT-PCCS ngày 08 tháng 11 năm 2006 của TCT về chi phí hợp lý.
 • Công văn số 4117/TCT-TS ngày 07 tháng 11 năm 2006 của TCT về thuế chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 4116/TCT-ĐTNN ngày 07 tháng 11 năm 2006 của TCT về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào của VPĐD KfW tại Hà Nội.
 • Công văn số 4108/TCT-PCCS ngày 07 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 4107/TCT-PCCS ngày 07 tháng 11 năm 2006 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4102/TCT-PCCS ngày 06 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển đưa đón nhân viên của doanh nghiệp chế xuất.
 • Công văn số 4095/TCT-PCCS ngày 06 tháng 11 năm 2006 của T CTvề việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 4077/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2006 của TCT gửi Công ty HHCH EAGLE việc góp vốn bằng MMTB.
 • Công văn số 4076/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2006 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 5348/TCHQ-KTSTQ ngày 08 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài.
 • Công văn số 5357/TCHQ-KTTT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Công văn số 5325/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng hoá mẫu thử nghiệm của Cty SGS vào phòng thí nghiệm tại KCX Tận Thuận.
 • Công văn số 5319/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 11 năm 2006 của CTHQ gửi Công ty TNHH SX-TM-DV về việc trả lời khiếu nại.
 • Công văn số 5317/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 11 năm 2006 của TCHQ về việc giá tính thuế xe ôtô Trung Quốc sản xuất.
 • Công văn số 5315/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền về thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 5298/TCHQ-KTTT ngày 03 tháng 11 năm 2006 của TCHQ gửi công ty TNHH nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng về thời gian ân hạn thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 • Công văn số 3930/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc xếp hạng doanh nghiệp.
 • Công văn số 3917/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc đơn giá nhân công thi công công trình DKI/11, DKI/14, DKI/17.
 • Công văn số 3869/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02 tháng 11 năm 2006 của BLĐTBXH về việc điều chỉnh chức danh một số nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Công văn số 3874/LĐTBXH-TL ngày 03 tháng 11 năm 2006 về việc triển khai công văn số 3851/LĐTBXH-TL.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 43/2006/QĐ-BBCVT ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông về danh mục dịch vụ viễn thông công ích.
 • Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2006 của BCN hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng.
 • Quyết định số 40/2006/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải.
 • Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành bổ sung chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
 • Quyết định số 38/2006/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ giao thông vận tải).
 • Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông Vận tải về Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt
 • Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
 • Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông Vận tải về Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
 • Quyết định số 99/2006/QĐ-BNN ngày 06/11/2006 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định số 98/2006/QĐ-BNN ngày 30/10/2006 về ban hành Quy chế kết hợp giữa các Trường đại học và Viện nghiên cứu thuộc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Quyết định số 97/2006/QĐ-BNN ngày 30/10/2006 về chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê.
 • Chỉ thị số 96/2006/CT-BNN ngày 27/10/2006 về việc phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa ở các tỉnh phía Nam.
 • Thông tư số 10/2006/TT-BNV ngày 05 tháng 11 năm 2006 của BNV về việ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức.
 • Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 

Thành viên trực tuyến

 • letuyet1502
 • nguyentiep91
 • daongocnam0603
 • tuandv102
 • nguyennguyen05
 • Tình QT
 • thoibimat
 • homeclassic3
 • phanthuy0206abc
 • auyeuch
 • NhungNhungGau
 • Huyền Mia
 • chucsoho
 • s2dungnguyen
 • vachngancnc
 • khanh2511
 • qthi2209
Xem nhiều