Hướng dẫn xử lý trường hợp mất hóa đơn

  • Thread starter Thanhtuan83
  • Ngày gửi
T

Thanhtuan83

Trung cấp
4/9/08
53
1
8
40
Hà Nội
Hướng dẫn xử lý trường hợp mất hóa đơn được hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư 64/2013/TT-BTC "hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ"

A. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MẤT HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO LIÊN 2:

1. Lập Biên bản mất hóa đơn: trong Biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, Bên bán và Bên mua ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có).

2. Sao chụp liên 1 của hóa đơn có ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật bên bán và đóng dấu. Hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn liên 2 được dùng làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

3. Lập mẫu số BC21/AC (đính kèm thông tư 64) gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 05 ngày kể từ ngày mất hóa đơn.

4. Mức xử phạt đối với hành vi mất hóa đơn đầu vào liên 2 của người mua được quy định tại Điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn. Mức phạt là từ 2.000.000 - 4.000.000. Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

B. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MẤT HÓA ĐƠN ĐẦU RA:

1. Lập mẫu số BC21/AC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 05 ngày kể từ ngày mất hóa đơn (bao gồm cả trường hợp hóa đơn đã lập hay chưa lập).

2. Trường hợp hóa đơn đầu ra liên 2 đã lập nhưng người bán làm mất, thì Bên bán và Bên mua Lập Biên bản mất hóa đơn có chữ ký của người đại diện pháp luật Bên mua, Bên bán và đóng dấu. Sao chụp liên 1 của hóa đơn, người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu xác nhận trên bản sao gửi cho Bên mua để làm chứng từ hạch toán kế toán và kê khai thuế.

3. Mức phạt tiền đối với trường hợp mất hóa đơn đầu ra được quy định tại Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn:

Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

- Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

- Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

- Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

Lưu ý: Trường hợp mất hóa đơn (cả trường hợp do Bên mua hay Bên bán) đều phải lập Mẫu BC21/AC gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 05 ngày kể từ ngày mất hóa đơn. Nếu không gửi đúng hạn ngoài xử phạt hành vi mất hóa đơn còn bị phạt thêm hành vi vi phạm gửi thông báo, báo cáo cho cơ quan thuế quy định tại Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC:

Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều