Bài tập phân tích

  • Thread starter badboyhd1000
  • Ngày gửi
B

badboyhd1000

Guest
9/5/14
1
0
0
31
Hai Duong
Bài 1:
Cho tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp như sau:
Tên sản phẩm Khối lượng sản xuất
(tấn) Giá bán (1000đ) Giá thành đơn vị (1000đ)
KH TH KH TH Năm trước KH TH
A 100 110 50 51 20 20 19
B 500 600 30 32 10 9 8
C 300 290 40 38 20 18 20
Yêu cầu:
1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh được?
2. Phân tích chi phí tính trên 1000đ doanh thu hàng hóa bán ra? (hoặc là “chi phí tính trên 1000đ giá trị sản lượng hàng hóa” cũng như nhau).
3. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm ở kỳ thực hiện so với kế hoạch?
4. Phân tích tình hình thực hiện KHSX theo mặt hàng
GIẢI:
1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được:
Sản phẩm Q0Z0 Q1Z1 Q0P0 Q1P1 Q1Z0 Q1P0 Q0ZNT Q1ZNT Q0Z0- Q0ZNT Q1Z1-Q1ZNT
A 2000 2090 5000 5610 2200 5500 2000 2200 0 - 110
B 4500 4800 15000 19200 5400 18000 5000 6000 - 500 - 1200
C 5700 5800 12000 11020 5220 11600 6000 5800 - 300 0
Tổng 12200 12690 32000 35830 12820 35100 13000 14000 - 800 - 1310
Ta có:
M0 = - 800 , To = -800/13000 = - 6,15%
-> Giá thành kế hoạch năm nay so với thực tế năm trước giảm 800.000 đ, tương ứng số tương đối giảm là 6.15%.
M1 = - 1310 , T1 = -1310/14000 = - 9,35%
-> Giá thành thực tế năm nay so với thực tế năm trước giảm 1.310.000đ, tương ứng số tương đối giảm là 9,35%.
Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của 2 chỉ tiêu trên ta được: ΔM = M1 – M0 = (-1310) – (-800) = - 510 (ngđ)
Vậy trong kỳ doanh nghiệp đã hoàn thành việc hạ giá thành sản phẩm một cách toàn diện.
( Lưu ý: Cả 3 sản phẩm ở trên đều xuất hiện ở năm trước và năm nay nên so sánh được, còn nếu giả sử thêm 1 sản phẩm D nữa mà chỉ xuất hiện ở năm nay còn năm trước không có thì không so sánh được)
2. Phân tích chỉ tiêu chi phí tính trên 1000đ doanh thu hàng hóa bán ra.
Đối tượng phân tích: Chi phí tính trên 1000đ doanh thu hàng hóa bán ra
Gọi F là chỉ tiêu chi phí tính trên 1000đ doanh thu hàng hóa bán ra, ta lập phương trình kinh tế:
- Kỳ kế hoạch: F0 = = 381,25 (đồng)
- Kỳ thực hiện: F1 = = 354,17 (đồng)
- Mức độ biến động: = -27,08 (đồng)
* Dễ dàng nhận thấy chi phí tính cho 1000đ doanh thu bán ra trong kỳ thực hiện giảm so với kế hoạch đề ra. Điều này có nghĩa là tương ứng với mức doanh thu thu vào thì doanh nghiệp tiết kiệm được 27,08 đồng chi phí.
Để xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu chi phí tính cho 1000đ doanh thu bán ra, ta sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn:
- Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng Q:
ΔFQ = - = -16 (đồng)
- Ảnh hưởng của nhân tố giá thành sản xuất sản phẩm:
ΔFZ = - = -3,7 (đồng)
- Ảnh hưởng của nhân tố giá bán sản phẩm:
ΔFP = - = -7,37 (đồng)
-> Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu chi phí tính cho 1000đ doanh thu hàng hóa bán ra:
ΔF = ΔFQ + ΔFZ + ΔFP = - 27,08 (đồng)
* Nhận xét: ( tự nhận xét theo ý của mình)
3. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm:
- Phần trăm hoàn thành kế hoạch sản xuất từng mặt hàng:
+ % hoàn thành mặt hàng A: x100% = 110%
+ % hoàn thành mặt hàng B: x100% = 120%
+ % hoàn thành mặt hàng C: x100% = 96,67%
- Phần trăm hoàn thành kế hoạch mặt hàng toàn doanh nghiệp: x100% = 111,11%
- Phần trăm hoàn thành kế hoạch mặt hàng bình quân: x100% = 98,89%
* Nhận xét: ( tự nhận xét theo ý mình)
4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm:
Dùng phương pháp so sánh để đối chiếu giữa 2 kỳ theo số tuyệt đối và tương đối sau đó cho nhận xét
Số liệu có ở bản trên ( so sánh Q1Z1 và Q0Z0).
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều