Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2014

  • Thread starter moonkid209
  • Ngày gửi
M

moonkid209

Guest
13/6/13
11
1
1
33
hà nam

Cá nhân có thu nhập dưới mức phải nộp thuế TNCN không phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc.

1, Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công
a) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
- Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) có hiệu lực từ ngày 20/12/2013) áp dụng từ ngày 1/1/2014. Tải mẫu đăng ký người phụ về tại đây: Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

- Nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
+ Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.
+ Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.
+ Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN.
+ Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tãt không có khả năng lao động: mẫu 22/XN-TNCN.
Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN.

- Sau khi đã xác nhận, tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.
Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Theo TT 111/2013/TT-BCTC:
Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó”.
Điểm 2, Mục III công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 có hướng dẫn:
- Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” đúng với thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi quyết toán thuế TNCN được tính lại theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không phải đăng ký lại.

- Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế thì khi quyết toán thuế để được tính lại theo thực tế phát sinh, cá nhân đăng ký lại tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.

b) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:
Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo Mẫu số: 16/ĐK-TNCN và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
* Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.
Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
Chú ý: Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

2, Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh

a) Đăng ký người phụ thuộc
- Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng với tờ khai tạm nộp thuế. Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
- Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán.
- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).
- Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.

Xem thêm: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

huongmon

Sơ cấp
30/7/13
7
0
0
Hải Dương
Ðề: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2014

Cho mình hỏi ở tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì cột 14 và cột 15 phải điền như thế nào?
- Ngày sinh của người phụ thuộc: 27/9/2002 (con đẻ). Ngày 27/8/2014 mình mới khai báo giảm trừ. Vậy Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ thì điền như thế nào và thời điểm kết thúc tính giảm trừ thì điền như thế nào ah?
Cảm ơn mọi người ah
 
M

moonkid209

Guest
13/6/13
11
1
1
33
hà nam
Ðề: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2014

Cho mình hỏi ở tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì cột 14 và cột 15 phải điền như thế nào?
- Ngày sinh của người phụ thuộc: 27/9/2002 (con đẻ). Ngày 27/8/2014 mình mới khai báo giảm trừ. Vậy Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ thì điền như thế nào và thời điểm kết thúc tính giảm trừ thì điền như thế nào ah?
Cảm ơn mọi người ah

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ là thời điểm bắt đầu phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, cong tdiem kết thúc bạn có thể để trống nhé
chi tiết http://ketoanthienung.vn/mau-to-khai-dang-ky-giam-tru-gi-canh-nguoi-phu-thuoc.htm
 
X

XUAN THAI TRAN

Guest
2/3/15
1
0
1
32
E làm xong mẫu đó rồi mà bên thuế đòi có thêm 1 bảng tổng hợp tên các cá nhân nộp thuế có chữ ký của Hiệu Trưởng
Anh (chị) có mẫu đó không cho em với (tại mới vào nên E không biết rõ)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA