Chấm dứt ghi nhận NPT

  • Thread starter nttoan89
  • Ngày gửi
N

nttoan89

Sơ cấp
30/6/12
21
0
1
35
sai gon
Giúp mình dịch đoạn tiếng anh về điều kiện chấm dứt ghi nhận nợ phải trả theo USGAAP Topic 405-Liabilities này với các bạn ơi
Có một số chỗ mình cố dịch mà không thoát ý được
Thanks.

A debtor shall derecognize a liability if and only if it has been extinguished. A liability has been
extinguished if either of the following conditions is met:
a. The debtor pays the creditor and is relieved of its obligation for the liability. Paying the creditor
includes the following:
1. Delivery of cash
2. Delivery of other financial assets
3. Delivery of goods or services
4. Reacquisition by the debtor of its outstanding debt securities whether the securities are
cancelled or held as so -called treasury bonds.
b. The debtor is legally released from being the primary obligor under the liability, either judicially or
by the creditor. For purposes of applying this Subtopic, a sale and related assumption effectively
accomplish a legal release if nonrecourse debt (such as certain mortgage loans) is assumed by a
third party in conjunction with the sale of an asset that serves as sole collateral for that debt.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Chấm dứt ghi nhận NPT

A debtor shall derecognize a liability if and only if it has been extinguished. A liability has been
extinguished if either of the following conditions is met:
a. The debtor pays the creditor and is relieved of its obligation for the liability. Paying the creditor
includes the following:
1. Delivery of cash
2. Delivery of other financial assets
3. Delivery of goods or services
4. Reacquisition by the debtor of its outstanding debt securities whether the securities are
cancelled or held as so -called treasury bonds.
b. The debtor is legally released from being the primary obligor under the liability, either judicially or
by the creditor. For purposes of applying this Subtopic, a sale and related assumption effectively
accomplish a legal release if nonrecourse debt (such as certain mortgage loans) is assumed by a
third party in conjunction with the sale of an asset that serves as sole collateral for that debt.
Tạm dịch:
Bên mắc nợ (con nợ) cần ghi giảm (chấm dứt ghi nhận) một khoản nợ phải trả khi và chỉ khi khoản nợ đó được thanh toán. Một khoản nợ được thanh toán nếu một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

a. Con nợ trả chủ nợ và được giải phóng khỏi các trách nhiệm đối với khoản nợ. Việc thanh toán cho chủ nợ bao gồm chuyển giao tiền, các tài sản tài chính khác, hàng hóa, hoặc dịch vụ hay mua lại bởi chủ nợ các chứng khoán nợ đang lưu hành của chính minh cho dù các chứng khoán này được hủy bỏ hay nắm giữ như thể các trái phiếu quỹ.

b. Con nợ được giải phóng một cách hợp pháp từ việc là một bên có trách nhiệm chính đối với nghĩa vụ nợ, hoặc từ phương diện luật pháp, hoặc bởi các chủ nợ.
 
Sửa lần cuối:
N

nttoan89

Sơ cấp
30/6/12
21
0
1
35
sai gon
Ðề: Chấm dứt ghi nhận NPT

Cảm ơn bạn rất nhiều
 
N

nttoan89

Sơ cấp
30/6/12
21
0
1
35
sai gon
Ðề: Chấm dứt ghi nhận NPT

Bạn nào dịch giúp mình đoạn này nhé. Thanks:
Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions
that users make on the basis of financia l information about a specific reporting
entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based
on the nature or magnitude, or both, of the items to which the information
relates in the context of an individual entity’s financial report. Consequently, the
Board cannot specify a uniform quanti tative threshold for materiality or
predetermine what could be material in a particular situation
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Chấm dứt ghi nhận NPT

Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual entity’s financial report. Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or
predetermine what could be material in a particular situation.

Cái này nói về tính trọng yếu, bạn xem chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đều có dịch đoạn này ra.

Đoạn này là QC11 trong IASB Framework. Phải đọc nó trong bối cảnh của toàn bộ Framework thì mới hiểu được. Tạm dịch thế này:

Thông tin là trọng yếu nếu việc thiếu chúng hoặc chúng bị sai có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng dựa trên các thông tin tài chính về một đơn vị báo cáo cụ thể. Nói cách khác, mức trọng yếu là một khía cạnh của tính thích hợp mang tính đơn vị cụ thể dựa trên bản chất hoặc độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục mà các thông tin liên quan trong bối cảnh báo cáo tài chính của một đơn vị riêng lẻ. Do vậy Hội đồng soạn thảo chuẩn mực không thể đưa ra ngưỡng định lượng thống nhất cho mức trọng yếu hoặc xác định trước xem cái gì có thể là trong yếu trong một tình huống cụ thể.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA