Nhờ chỉ giùm Code tính tồn

Thảo luận trong 'Ứng dụng Access' bắt đầu bởi Nina, 21 Tháng một 2007.

5,606 lượt xem

 1. Nina

  Nina Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Đâu đó trên WKT.
  Chào các anh chị !Em mới học Access nên chưa thể viết code được cho table tồn VD:Table thu chi gồm có THu,chi,tồn.có ai biết chỉ giùm em nhe.Em cảm ơn nhiều
   
  #1
 2. nguoiconxunui

  nguoiconxunui Khách vãng lai

  Bài viết:
  1,258
  Đã được thích:
  220
  Nơi ở:
  Bình Định
  mới học access mà lo viết code. hihi đúng là khó thiệt
   
  #2
 3. ĐỖ SƠN HẢI

  ĐỖ SƠN HẢI Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  130
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Phan Thiết
  Mình giup ban nha :
  doan code 1:
  Dim C01 As Recordset
  Set C01 = CurrentDb.OpenRecordset("SOQUY", dbOpenTable)
  Do Until C01.EOF
  If C01.RecordCount > 0 Then
  C01.Delete
  End If
  C01.MoveNext
  Loop
  C01.Close
  Dim TB As Recordset
  Dim Dd As Database
  Dim NEWQR As QueryDef
  Set Dd = CurrentDb
  Set NEWQR = Dd.CreateQueryDef("TAOLAO")
  NEWQR.SQL = "SELECT THUCHI.NGAY, THUCHI.MA, THUCHI.PHIEUCHI, THUCHI.DIENGIAI, THUCHI.SOTIENTHU, THUCHI.PHIEUNHAP, THUCHI.SOTIENCHI, THUCHI.CONG, THUCHI.MAKH, THUCHI.[NO], THUCHI.CO, THUCHI.PHIEUTHU, [NGAY] & [ma] AS hu, THUCHI.CHIPHI FROM THUCHI WHERE (((THUCHI.NGAY) Between [tungay] And [denngay]))ORDER BY [NGAY] & [ma];"

  NEWQR.Close
  Set TB = CurrentDb.OpenRecordset("SOQUY")
  Dim q09 As QueryDef
  Dim X09 As Recordset
  TB.Index = "PRIMARYKEY"
  Set q09 = CurrentDb.QueryDefs("TAOLAO")
  q09.Parameters("tungay") = TUNGAY.Value
  q09.Parameters("denngay") = DENNGAY.Value
  'q09.Parameters("TAIKHOAN") = taikhoan.Value
  Set X09 = q09.OpenRecordset()
  If X09.RecordCount > 0 Then
  X09.MoveFirst
  Do Until X09.EOF
  'On Error Resume Next
  TB.Seek "=", maMOI
  If TB.NoMatch Then
  TB.AddNew
  TB!NGAY = X09!NGAY
  TB!MA = X09!hu
  TB!PHIEUCHI = X09!PHIEUCHI
  TB!DIENGIAI = X09!DIENGIAI
  TB!SOTIENTHU = X09!SOTIENTHU
  TB!PHIEUNHAP = X09!PHIEUNHAP
  TB!SOTIENCHI = X09!SOTIENCHI
  TB!CONG = X09!CONG
  TB!no = X09!no
  TB!co = X09!co
  TB!PHIEUTHU = X09!PHIEUTHU
  TB!CHIPHI = X09!CHIPHI

  'TB!TONDAU = 0
  'TB!TONCUOI = 0
  'On Error Resume Next
  TB.UPDATE
  TB.Bookmark = TB.LastModified
  End If
  TB.Edit
  TB.UPDATE: X09.MoveNext
  Loop
  End If
  Dd.QueryDefs.Delete "TAOLAo"
  'Dim T07 As Recordset, DAUKY As Variant
  'Set T07 = CurrentDb.OpenRecordset("TONQUY", dbOpenTable)
  'THANG As Variant
  'THANG = Month(TUNGAY)
  'Do Until T07.EOF
  'T07.Seek
  'RunCommand acCmdSelectRecord
  Dim T7 As Recordset, TH As Integer
  Set T7 = CurrentDb.OpenRecordset("TONQUY", dbOpenTable)
  'TH As Variant
  TH = Month(TUNGAY)
  Dim A As Variant
  T7.MoveFirst
  Do Until T7.EOF
  If T7!THANG = TH Then A = T7!SOTIEN
  'End If
  T7.MoveNext
  Loop
  T7.Close
  Dim Dd1 As Database
  Dim mn As QueryDef
  Set Dd1 = CurrentDb
  Set mn = Dd1.CreateQueryDef("TAOLAO")
  mn.SQL = "SELECT THUCHI.NGAY, Sum(THUCHI.SOTIENTHU) AS THU, Sum(THUCHI.SOTIENCHI) AS CHI FROM THUCHI GROUP BY THUCHI.NGAY HAVING (((THUCHI.NGAY) < [TUNGAY]))"
  mn.Close
  'Set TB = CurrentDb.OpenRecordset("SOQUY")
  Dim q091 As QueryDef
  Dim X091 As Recordset
  'TB.Index = "PRIMARYKEY"
  Set q091 = CurrentDb.QueryDefs("TAOLAO")
  q091.Parameters("tungay") = TUNGAY.Value
  'q09.Parameters("denngay") = DENNGAY.Value
  'q09.Parameters("TAIKHOAN") = taikhoan.Value
  Set X091 = q091.OpenRecordset()
  B = 0
  Do Until X091.EOF
  If X091.RecordCount > 0 Then
  A = A + X091!thu
  B = B + X091!chi
  End If
  X091.MoveNext
  Loop
  'TB.Close
  X091.Close
  Dd1.QueryDefs.Delete "TAOLAo"
  C = A - B
  'X09.MoveFirst
  'Do Until X09.EOF
  'On Error Resume Next
  'TB.Seek "=", maMOI
  'If TB.NoMatch Then
  'TB!PHIEUTHU = X09!PHIEUTHU
  'X09.MoveNext
  'Loop
  Dim T06 As Recordset, DAUKY As Variant
  Set T06 = CurrentDb.OpenRecordset("SOQUY", dbOpenTable)
  If T06.RecordCount = 0 Then
  MsgBox " Xem lai ngay nhap lieu ?": Exit Sub
  Else
  T06.Index = "PRIMARYKEY": T06.MoveFirst
  NGAYDAU = T06!NGAY: LUADAU = T06!tondau
  'DAUKY = InputBox("SO DAU KY NGAY " & NGAYDAU & vbCr & "(" & LUASAU & ")", "TINH QUY LIEN TUC")
  'If DAUKY = "" Or Val(DAUKY) = 0 Then DAUKY = T06!TONDAU
  DAUKY = C
  tondau.Value = C
  Do Until T06.EOF
  T06.Edit: T06!tondau = DAUKY
  T06!TONCUOI = DAUKY + T06!SOTIENTHU - T06!SOTIENCHI
  T06.UPDATE: DAUKY = T06!TONCUOI
  T06.MoveNext
  Loop
  End If
  T06.Close: Me.Requery: Me.Refresh
  x.Value = DAUKY
  Y.Value = C
  DoCmd.OpenReport "soquy", acViewPreview

  doan code 2

  Public Function soquy()
  Dim C01 As Recordset
  Set C01 = CurrentDb.OpenRecordset("THUCHI", dbOpenTable)
  Do Until C01.EOF
  If C01.RecordCount > 0 Then
  C01.Delete
  End If
  C01.MoveNext
  Loop
  C01.Close
  Dim TB As Recordset
  Dim Dd As Database
  Dim NEWQR As QueryDef
  Set Dd = CurrentDb
  Set NEWQR = Dd.CreateQueryDef("TAOLAO")
  NEWQR.SQL = "SELECT vndmaphieuchitienmat.maphieu, vndmaphieuchitienmat.makhach, vndmaphieuchitienmat.ngay, vndmaphieuchitienmat.diengiai, vndmaphieuchitienmat.tenkhach, vndmaphieuchitienmat.phanloai, vndmaphieuchitienmat.sotien, vndmaphieuchitienmat.Cong, vndmaphieuchitienmat.chungtukem, 'PC' & [MAPHIEU] AS MAMOI, Left([MAPHIEU],3) AS PHIEUCHI, 1111 AS TAICO FROM vndmaphieuchitienmat;"
  NEWQR.Close
  Set TB = CurrentDb.OpenRecordset("THUCHI")
  Dim q09 As QueryDef
  Dim X09 As Recordset
  TB.Index = "PRIMARYKEY"
  Set q09 = CurrentDb.QueryDefs("TAOLAO")
  'q09.Parameters("tungay") = TUNGAY.Value
  'q09.Parameters("denngay") = DENNGAY.Value
  'q09.Parameters("TAIKHOAN") = taikhoan.Value
  Set X09 = q09.OpenRecordset()
  If X09.RecordCount > 0 Then
  X09.MoveFirst
  Do Until X09.EOF
  'On Error Resume Next
  TB.Seek "=", maMOI
  If TB.NoMatch Then
  TB.AddNew
  TB!NGAY = X09!NGAY
  TB!MA = X09!maMOI & "vnd"
  TB!PHIEUCHI = X09!PHIEUCHI & "vnd"
  TB!DIENGIAI = X09!DIENGIAI
  TB!SOTIENCHI = X09!SOTIEN
  TB!CONG = X09!SOTIEN
  TB!CHIPHI = X09!MAKHACH
  TB!MAKH = X09!TENKHACH
  TB!LOAICP = X09!PHANLOAI
  TB!co = X09!taico
  TB!PHIEUNHAP = X09!CHUNGTUKEM
  'On Error Resume Next
  TB.UPDATE: TB.Bookmark = TB.LastModified
  End If
  TB.Edit
  TB.UPDATE: X09.MoveNext
  Loop
  End If
  Dd.QueryDefs.Delete "TAOLAo"
  'cap nhat phieu thu
  Dim kh As Recordset
  Dim dm As Database
  Dim oldqr As QueryDef
  Set dm = CurrentDb
  Set oldqr = dm.CreateQueryDef("laotao")
  oldqr.SQL = "SELECT vndmaphieuthutienmat.maphieu, vndmaphieuthutienmat.madoanhthu, vndmaphieuthutienmat.diengiai, vndmaphieuthutienmat.ngay, vndmaphieuthutienmat.[ten khach], vndmaphieuthutienmat.diachi, vndmaphieuthutienmat.sotien, 'PT' & [MAPHIEU] AS MAPTHU, Left([MAPHIEU],2) AS PHIEUTHU, vndmaphieuthutienmat.PHANLOAI, 1111 AS TAINO FROM vndmaphieuthutienmat;"

  oldqr.Close
  Set kh = CurrentDb.OpenRecordset("THUCHI")
  Dim m09 As QueryDef
  Dim z09 As Recordset
  kh.Index = "PRIMARYKEY"
  Set m09 = CurrentDb.QueryDefs("laotao")
  'm09.Parameters("tungay") = TUNGAY.Value
  'm09.Parameters("denngay") = DENNGAY.Value
  'm09.Parameters("TAIKHOAN") = taikhoan.Value
  Set z09 = m09.OpenRecordset()
  If z09.RecordCount > 0 Then
  z09.MoveFirst
  Do Until z09.EOF
  'On Error Resume Next
  kh.Seek "=", mapthu
  If kh.NoMatch Then
  kh.AddNew
  kh!NGAY = z09!NGAY
  kh!MA = z09!mapthu & "vnd"
  kh!PHIEUTHU = z09!PHIEUTHU & "vnd"
  kh!DIENGIAI = z09!DIENGIAI
  kh!SOTIENTHU = z09!SOTIEN
  kh!CONG = z09!SOTIEN
  kh!no = z09!taino
  kh!CHIPHI = z09!PHANLOAI
  'kh!PHIEUNHAP = z09!CHUNGTUKEM
  'On Error Resume Next
  kh.UPDATE: kh.Bookmark = kh.LastModified
  End If
  kh.Edit
  kh.UPDATE: z09.MoveNext
  Loop
  End If
  dm.QueryDefs.Delete "laotao"

  dm.Close

  Dim dd10 As Recordset
  Dim zz10 As Recordset
  Set dd10 = CurrentDb.OpenRecordset("ma", dbOpenTable)
  dd10.Index = "PRIMARYKEY"
  Set zz10 = CurrentDb.OpenRecordset("thuchi", dbOpenTable)
  If zz10.RecordCount > 0 Then
  zz10.MoveFirst
  Do Until zz10.EOF
  dd10.Seek "=", zz10!CHIPHI
  If Not dd10.NoMatch Then
  zz10.Edit
  zz10!no = dd10!taino
  zz10!co = dd10!taico
  zz10.UPDATE
  End If
  zz10.MoveNext
  Loop
  End If
  dd10.Close
  zz10.Close
  End Function

  chuc thanh cong
   
  #3
 4. Nina

  Nina Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Đâu đó trên WKT.
  Cảm ơn anh Sơn

  Em cảm ơn anh Sơn nhiều nha.Để em tai về và làm theo anh ,có gì em hỏi anh tiếp nhe.Chúc anh năm mới có nhều niềm vui,dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc và thành đạt.Hẹn gặp lại anh.
   
  #4
 5. phoenixking

  phoenixking Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thành phố hồ chí minh
  ông viết vậy cho người mới học thi e.c em nó làm theo hiểu hết or không hiểu thì không seo nhưng lở mà không hiêu lắm mà sử dụng dể bị tẩu hỏa nhâp ma à nghe .
   
  #5
 6. ĐỖ SƠN HẢI

  ĐỖ SƠN HẢI Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  130
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Phan Thiết
  ban lam theo cac buoc sau
  1. tao table thu (ngay, mathu,maphieu, noidung, sotienthu)
  2. tao table chi (ngay , machi, maphieu, noidung, sotienchi)
  3. tao table thuchi (ngay,phieuthu,phieuchi, thu , chi, ton, diengiai)
  4. tao table soquy giong table thuchi chi de lay du lieu ngay can xem
  VND : ban cho xem ton quy tu ngay .... den ngay....
  luc do thứ tự lập trình như sau
  lấy toàn bộ dữ liệu trong pham vi xem chuyển sang table thuchi sau đó lọc và chuyển sang table sổ quỹ (table thuchi và sổ quỹ bạn có thể tự tạo bằng code hoặt bạn có thể tạo cố định)

  chúc ban học giỏi access
   
  #6
 7. hai2hai

  hai2hai VNUNI Makes a difference

  Bài viết:
  2,012
  Đã được thích:
  128
  Nơi ở:
  Hà nội
  Có lẽ bạn chỉ cần Union 2 cái table thu/chi với nhau thì thành cái sổ quỹ ngay thôi mà. Khi Union nhớ trong câu SQL có bổ sung fake field nhé vì Union chỉ cho phép làm việc với cấu trúc đồng nhất.

  Ví dụ:


  strSQL_Condition = "WHERE ngay BETWEEN '...' AND '...' "

  strSQL = "SELECT ngay, maphieu AS maphieuthu, '' AS maphieuchi, noidung, sotien AS tien_thu, null AS tien_chi FROM tb_thu " & strSQL_Condition
  strSQL = strSQL & vbcrlf & " UNION ALL "
  strSQL = strSQL & "SELECT ngay, '' AS maphieuthu, maphieu AS maphieuchi, noidung, null AS tien_thu, sotien AS tien_chi FROM tb_chi " & strSQL_Condition

  Đại khái là như thế.

  Thực ra các loại chứng từ kế toán như: hóa đơn mua/bán, trả lại, bán lẻ, nhập, xuất, thu, chi, phiếu thanh toán, v.v... người ta đều gọi là các giao dịch (financial/inventory,... transactions). Hàng ngày các transactions được tạo ra từ các chứng từ kế toán phát sinh (financial/inventory... documents) và được lưu vào sổ nhật ký (journals). Sổ nhật ký này bản chất là lưu các giao dịch theo tuần tự thời gian. Các chứng từ này sẽ được Ghi sổ (Posted) sang sổ cái tùy theo tính chất của từng loại nghiệp vụ.

  Như vậy, về bản chất, cái mà các bạn gọi là sổ quỹ thực ra chỉ cần tổ hợp của 2 loại giao dịch (có thể gọi là 4 loại cũng được) là thu/chi (tiền mặt/tiền gửi). Tất cả đều nằm trong cái mà mình hay gọi là tb_T_Transactions --> tb_T_Journal. Chỉ cần phải cái câu lệnh SQL đơn giản là bạn có các sổ nhật ký các loại, sỗ quỹ, sổ xyz ngay.

  Hope that helps!
   
  #7
 8. ĐỖ SƠN HẢI

  ĐỖ SƠN HẢI Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  130
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Phan Thiết
  Ban chú ý cấu trúc lập trình nếu chỉ tạo query khó cụ thể
  bạn muốn chạy sổ quỹ từ ngày 15/10/2007 đến ngày 25/10/2007 thỉ bạn phải tính tồn kho đến ngày 14/10/2007 sau đó mới mới lấy dữ liệu tiếp tục
  thể hiện lên sổ quỹ báo cáo . Thêm vào đó còn tùy thuộc vào loại báo cáo xếp yêu cầu nếu chỉ báo cáo tồn quỹ thì đơn giản nhưng nếu xếp yếu câu báo cáo như sau thì làm thế nào :

  ngay...... P.thu......P.chi ......dien giai........no....co......thu........chi.....ton
  .....................................................................tồn đầu.................1
  1/1 ..........1.......................xxxx.............111....xxx....1.................. 2
  1/2 .......................1..........xxxx..............xxx....111...............0.5......1.5

  nếu có cách nào không lập trình chỉ dùng querry chỉ giúp mình .
   
  Last edited: 9 Tháng hai 2007
  #8
 9. hai2hai

  hai2hai VNUNI Makes a difference

  Bài viết:
  2,012
  Đã được thích:
  128
  Nơi ở:
  Hà nội
  1. Có lẽ Sơn dùng từ sai. Trong sổ quỹ thì ko có khái niệm "Tồn kho". (Người ta gọi là dư đầu kỳ của tài khoản (dư đầu kỳ của 111 chẳng hạn).

  2. Trong trường hợp kỳ là FromDate - ToDate thì phải xác định dư đầu kỳ của FromDate (là thời điểm T0 = Month(FromDate)) + phát sinh tăng - phát sinh giảm (trong khoảng từ T0 đến FromDate) và gọi kết quả đó là T1 (Dư đầu tới tính thời điểm FromDate).

  (Ở các phần mềm tốt, bao giờ fiscal year cũng được chia thành các accounting periods (ở VN thì hay dùng tháng làm acc periods chứ bọn nước ngoài thì nhiều loại fiscal year và accounting periods lắm). Và sau mỗi kỳ thì người ta thực hiện động tác Closing (mình hay gọi là khóa kỳ kế toán ấy) và bao giờ tại 1 đầu kỳ mới cũng có giá trị là số dư ban đầu cho tất cả các đối tượng như tài khoản, khách hàng, hàng hóa, v.v....)

  3. Còn cái đoạn PS tăng (thu), PS giảm (chi) trong khoảng fromdate - todate ở dưới thì quá dễ rồi.

  4. Kết hợp 3 cái đó và vận dụng Fake fields ở 3 sub-queries trước khi Union thì ổn thôi. Chỉ có điều là có biết vận dụng hay ko thôi.

  Mấy cái sql tớ viết cách đây hơn 8 năm rồi ko chỉ áp dụng cho mỗi tính số dư tài khoản mà còn tính dư tồn kho (về lượng) nữa. Tất cả chỉ là vận dụng cách viết pl sql thôi. (à, bạn đừng nghĩ là ai từng viết PM, từng biết tới DB thì biết viết SQL ngon nhé. 80% SQL trong các SP hiện nay ở VN đều chưa chắc đã là optimized sql đâu)

  Mà thôi, bạn viết kiểu gì cũng được. Miễn là nó chạy. Tớ giải thích mấy món này mệt lắm. Tớ cũng chỉ có sức viết đến thế thôi.
   
  Last edited: 9 Tháng hai 2007
  #9
 10. nguyendinhhieu

  nguyendinhhieu Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha noi
  Tính tồn kho không cần code VB

  Các bác muốn tính tồn thì vào query của access mà làm, cần gì dùng code làm gì, vừa chậm, vừa phức tạp
  chỉ cần dùng
  1. Total query
  2. Union query
  3. Select query

  Kết hợp ba cái loại này là tính được

  Nhanh, gọn
   
  #10
 11. huydungktv

  huydungktv Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  kien giang
  Xin Chào Các Bạn!!!! (Mình là thành viên mới)
  Các bạn giúp mình cái này nhe. Bây giờ mình có hai Table: nhap(Ngaynhap, Masp, Soluong,...) và xuat(ngayxuat, Masp, Soluong,...)

  Dữ liệu bên trong của từng table như sau:

  Table Nhap:
  Masp Soluong
  01 | 100
  02 | 50
  04 | 50

  Table Xuat:
  Masp Soluong
  01 | 50
  02 | 50
  03 | 100

  Kết quả mong muốn của mình là:

  Masp SoluongTon
  01 | 50
  02 | 0
  03 | -100
  04 | 50

  Do không phải chuyên ngành nên mình không thể viết lệnh SQL để giải quyết vấn đề này được, nếu bạn nào có thể giúp được mình xin cám ơn nhiều.

  Nếu có thể gửi kết quả cho mình nhe. Đây là Y!M của mình: huydung_1987
   
  #11

Chia sẻ trang này