Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán t

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,286
1,095
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1544/QĐ-BTC​
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ NỘI ĐỊA​
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn các Luật, Pháp lệnh thuế hiện hành;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BTC ngày 23/5/2011 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt đề án “Kế toán thuế nội địa”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng thí điểm “Chế độ kế toán thuế nội địa” cho Tổng cục Thuế và các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung, gồm:
Phần thứ nhất: Quy định chung
Phần thứ hai: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần thứ ba: Hệ thống tài khoản kế toán
Phần thứ tư: Hệ thống sổ kế toán
Phần thứ năm: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Thời gian áp dụng thí điểm: năm tài chính 2014 (Thời điểm lấy số liệu để áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa từ 01/01/2014 đến 31/12/2014).
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.
1. Tổng cục Thuế
- Lựa chọn Cục thuế, Chi cục Thuế phù hợp để thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.
- Hướng dẫn, chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.
- Phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước giải quyết vướng mắc của các Cục Thuế, Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ bố trí nhân sự làm kế toán thuế nội địa tại cơ quan thuế các cấp.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm kế toán thuế nội địa như phần mềm ứng dụng kế toán thuế; đào tạo cán bộ kế toán thuế, bố trí, phân công cán bộ phù hợp theo chức năng nhiệm vụ và năng lực cán bộ.
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, khắc phục các vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế độ kế toán thuế nội địa để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
2. Cục Thuế, Chi cục Thuế
- Tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo các nội dung ban hành tại Quyết định này.
- Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm, phản ánh đầy đủ, kịp thời về cơ quan thuế cấp trên.
3. Kho bạc Nhà nước
- Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tổng cục Thuế giải quyết các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm.
- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện thí điểm kế toán thuế nội địa.
4. Cơ quan Tài chính địa phương
Phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn triển khai thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo quy định tại Quyết định này.
5. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
Phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo quy định tại Quyết định này và giải quyết các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Tổng cục Thuế;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ NSNN;
- Vụ TCCB;
- Lưu VT, CĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà
 

Đính kèm

  • 1544_QD-BTC_239927.doc
    21 KB · Lượt xem: 311
Sửa lần cuối:
K

khampha65

Trung cấp
27/11/08
156
2
18
ha noi
Ðề: Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Em ko hiểu "Chế độ kế toán thuế nội bộ" khác với Chế độ kế toán thuế mình đang áp dụng ở chỗ nào anh Nam nhỉ?
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,286
1,095
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
Ðề: Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Em ko hiểu "Chế độ kế toán thuế nội bộ" khác với Chế độ kế toán thuế mình đang áp dụng ở chỗ nào anh Nam nhỉ?

Anh chưa có tài liệu này trong tay, tuy nhiên đọc qua mục lục ban đầu thì có lẽ cái này chỉ áp dụng cho các cơ quan thuế mà thôi. :wall:
 
K

khampha65

Trung cấp
27/11/08
156
2
18
ha noi
Ðề: Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Tức là chỉ áp dụng cho "nội bộ ngành thuế", có lẽ là vậy anh ạ.
 
Tứ Phong

Tứ Phong

Cao cấp
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Ðề: Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Kế toán nội địa: hộ kd, Doanh nghiệp cứ nộp thuế 1 cục không cần biết là thuế gì => nhiệm vụ của thuế là tách ra từng loại thuế => không cho kho bạc can thiệp vào số liệu của thuế như trước đây.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,286
1,095
113
19
HCM
www.thanhnamtax.com
Ðề: Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Kế toán nội địa: hộ kd, Doanh nghiệp cứ nộp thuế 1 cục không cần biết là thuế gì => nhiệm vụ của thuế là tách ra từng loại thuế => không cho kho bạc can thiệp vào số liệu của thuế như trước đây.

Được vậy cũng mừng nha anh. Trước giờ tiền thuế doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế mà khổ quá chừng, "chạy vạy" kiếm cái số tài khoản cũng đủ khổ rồi. Chuyện của quan mà đổ hết lên đầu dân
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Thuế có 2 khái niệm: Thuế nội địa là thuế trong nước do Tổng cục Thuế quản lý thu; và thuế ngoài nội địa tức là thuế xuất nhập khẩu thì do Tổng cục Hải quan qu3n lý thu.
Lâu nay kế toán thuế là hạch toán đơn, không có tài khoản (chỉ hạch toán đúng mục lục ngân sách thôi), nay có Chế độ kế toán thuế nội địa là cơ quan thuế hạch toán kép, có tài khoản cùng với hạch toán theo mục lục ngân sách. Cái này cỉ có thuế sử dụng thôi
 

Thành viên trực tuyến

  • dennistu
  • sahara1515

Xem nhiều