Bản tin VBPL đợt 2 tháng 12/2006

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thuế nhập khẩu xăng, du - Ngày 11 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết đnh s 70/2006/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đi vi mt s mt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đ?i.

Theo Quyết đnh này, các sản phẩm dầu nhẹ và các chế phẩm, xăng đng cơ có pha chì, xăng đng cơ không pha chì kể cả loại cao cấp và dân dụng, các loại xăng đng cơ, dung môi trng, du nh và các dung môi chế phẩm khác đ pha chế xăng có mc thuế 10%.

Riêng xăng máy bay vn được gi nguyên ở mức 15%. Dầu hoả và dầu hoả thắp sáng đ nguyên mức 0%. Các chế phẩm khác như nhiên liệu đng cơ tuc bin dùng cho hàng không, nhiên liệu diesel, các loại nhiên liệu đt đu gi nguyên theo mức cũ.

Mức thuế mới sẽ áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký vi cơ quan hi quan k t ngày 12/12/2006.

Quyết đnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phân loại mặt hàng nhập khẩu trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu – Ngày 06 tháng 12 năm 2006, Bộ tài chính có Công văn s 15350/BTC-CST về việc hướng dẫn phân loại một số mặt hàng nhập khẩu trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ 39/2006/QĐ-BTC.

Theo đó, nguyên tắc phân loại là một mặt hàng sau khi phân loại phải có mã số đầy đ là 10 chữ số và chỉ được xếp vào một mã số duy nhất theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Những hướng dẫn về sắp xếp lại mã số tên của một số mặt hàng theo hướng dẫn tại Quyết đnh số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/12/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính tiếp tục được thực hiện.
Phê chuẩn nghị đnh thư – Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 71/2006/QH11 về việc phê chuẩn nghị đnh thư gia nhập hiệp đnh thành lập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký ngày 07 tháng 11 năm 2006 tại Giơ – ne – vơ, Thuỵ Sĩ.

Theo đó, áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại Phụ lục đính kèm Nghị đnh này và các cam kết khác của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy đnh rõ, chi tiết trong Nghị đnh thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp đnh thành lập Tổ chức thương mại thế giới.

Trong trường hợp quy đnh của Pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy đnh của Hiệp đnh thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị đnh thư và các tài liệu đính kèm theo áp dụng quy đnh của Hiệp đnh thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị đnh thư và các tài liệu đính kèm.


Lệ phí công chứng, chứng thực – Theo quy đnh hiện hành, hành vi xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hợp đng, giấy tờ khi người sử dụng đt thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đt trong khi công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy đnh hiện hành không phải là hoạt đng công chứng, chứng thực.

Do đó, các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đng, văn bản về bất đng sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy đnh. (Theo Công văn s 15183/BTC-CST ngày 01 tháng 12 năm 2006).

Lao đng nước ngoài - Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội thông qua Luật số 72/2006/QH11 - Luật người lao đng Vit Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng.

Luật này quy đnh: Doanh nghip dch v tho thun vi người lao đng v vic thu tin dch v mt ln trước khi người lao đng xut cnh hoc thu nhiu ln trong thi gian người lao đng làm việc ở nước ngoài...

Trong trường hợp người lao đng đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời gian làm việc theo hợp đng mà phải về nước trước thời hạn không do lỗi của người lao đng th? doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho người lao đng phn tin dch v theo t l tương ng vi thi gian c?n lại của Hợp đng đưa người lao đng đi làm việc ở nước ngoài...

Trường hợp người lao đng vi phm Hp đng đưa người lao đng đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao đng được doanh nghip dch v s dng đ bù đp thit hi phát sinh do li ca người lao đng gây ra cho doanh nghip, khi s dng tin ký qu đ bù đp thit hi, nếu tin ký qu không đ th? người lao đng phi np b sung, nếu c?n thừa thì phải trả lại cho người lao đng...

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao đng đi làm việc ở nước ngoài khi có đ các điu kin sau đây: Người lao đng được doanh nghip đưa đi làm việc ở nước ngoài phải có Hợp đng lao đng vi doanh nghip; Chỉ được đưa người lao đng đi làm việc tại các công tr?nh, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài; Có phương án sử dụng và quản l? người lao đng nước ngoài, có phương án tài chính đưa người lao đng v nước trong trường hp bt kh kháng...

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.

Luật Bình đng gii - Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đng gii - Luật số 73/2006/QH11, gồm 6 chương 44 điu, quy đnh: nam, n b?nh đng trong vic t ng c và được gii thiu ng c đi biu Quc hi, đi biu HĐND, t ng c và được gii thiu ng c vào cơ quan l?nh đo ca t chc chính tr, t chc chính tr - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, b?nh đng v tiêu chuẩn chuyên môn, đ tui khi được đ bt, b nhim vào cùng vị trí quản lý, lãnh đo ca cơ quan, t chc...

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao đng n được ưu đãi về thuế và tài chính...

Lao đng n khu vc nông thôn được h tr tín dng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư...

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được h tr theo quy đnh...

Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, b?nh đng trong s dng ngun thu nhp chung ca v chng và quyết đnh các ngun lc trong gia đ?nh, b?nh đng vi nhau trong vic bàn bạc, quyết đnh la chn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con m theo quy đnh ca pháp lut...

Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đng gii trong lĩnh vc lao đng bao gm: áp dng các điu kin khác nhau trong tuyn dng lao đng nam và lao đng n đi vi cùng một công việc mà nam, nữ đu có trình đ và khả năng thc hin như nhau; Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế lao đng, sa thi hoc cho thôi vic người lao đng với lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ; Phân công công việc mang tính phân biệt đi x gia nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc áp dụng mức trả lương khác nhau cho những người lao đng có cùng tr?nh đ, năng lc với lý do giới tính...

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007.

Sửa đi B lut Lao đng - Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đi, b sung mt s điu ca B lut Lao đng - Luật số 74/2006/QH11.

Theo đó, vic gii quyết tranh chp lao đng ti cơ quan, t chc gii quyết tranh chp lao đng được tiến hành khi một bên từ chối thương lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà vẫn không giải quyết được và một hoặc hai bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao đng...

Người lao đng được min án phí trong các hot đng t tng đ đ?i tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao đng, bnh ngh nghip, đ gii quyết nhng vn đ bi thường thit hi hoc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đng lao đng trái pháp lut...

Đ?nh công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tổ chức và l?nh đo. Đi vi doanh nghip chưa có Ban chp hành công đoàn cơ sở thì việc tổ chức và lãnh đo đình công phải do đi din được tp th lao đng c và việc cử này đã được thông báo vi công đoàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tương đương...

Cuộc đ?nh công thuộc một trong những trường hợp sau đây là bất hợp pháp: Không phát sinh từ tranh chấp lao đng tp th; Không do những người lao đng cùng làm việc trong một doanh nghiệp tiến hành; Khi vụ tranh chấp lao đng tp th chưa được hoc đang được cơ quan, t chc gii quyết...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác - Luật số 75/2006/QH11 đ? được Quc hi thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, quy đnh: vic hiến, ly, ghép mô, b phn cơ th người và hiến, lấy xác phải tuân theo các nguyên tắc sau: Tự nguyện đi với người hiến, người được ghép; Vì mục đích nhân đo, cha bnh, ging dy hoc nghiên cứu khoa học; Không nhằm mục đích thương mi; Giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến người hiến, người được ghép, tr trường hp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy đnh khác.

Cấm các hành vi quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người v? mục đích thương mi...

Người đã hiến bộ phận cơ thể người có các quyền lợi sau: Được chăm sóc, phc hi sc kho min phí ngay sau khi thc hin vic hiến b phn cơ th người ti cơ s y tế và được khám sức khỏe đnh kỳ min phí; Được cp th bảo hiểm y tế miễn phí; Được ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người khi có chỉ đnh ghép ca cơ s y tế...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

Luật Dạy nghề - Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quôc hội đã thông qua Luật Dạy nghề - Luật số 76/2006/QH11.

Luật quy đnh: người hc ngh đơn phương chm dt hp đng hc ngh thì không được tr li hc phí. Trường hp người hc ngh đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nn, thai sn không đ sc kho hoc gia đ?nh có khó khăn không th tiếp tc hc ngh th? được tr li phn hc phí đ? đóng ca thi gian hc c?n lại...

Cơ sở dạy nghề đơn phương chm dt hp đng hc ngh th? phải báo cho người học nghề biết trước ít nhất ba ngày làm việc và trả lại toàn bộ học phí đã thu, trừ những sự kiện bất khả kháng theo quy đnh ca pháp lut dân s.

Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề đ làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi hoàn chi phí dạy nghề. Mức bồi hoàn do hai bên thoả thuận theo hợp đng hc ngh.

Nhà nước có chính sách giao hoặc cho thuê đt, cơ s vt cht, ưu đãi về tín dụng, miễn, giảm thuế theo quy đnh ca pháp lut đi vi cơ s dy ngh, min thuế theo quy đnh ca pháp lut đi vi sn phm được to ra t hot đng dy ngh phc v cho cơ s dy ngh...

Trong quá trình học nghề nếu người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nn, thai sn không đ sc kho hoc gia đình có khó khăn không th tiếp tc hc ngh hoc đi làm th? được bo lưu kết qu hc ngh và được tr li tiếp tc hc tp đ hoàn thành khóa học. Thời gian được bo lưu kết qu hc ngh không quá 04 năm...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2007.

Luật Thể dục, Thể thao - Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đ? thông qua Luật Thể dục, Thể thao – Luật số 77/2006/QH11.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, thành lập cơ sở dịch vụ hoạt đng th thao đáp ng nhu cu tp luyn, vui chơi, gii trí ca nhân dân, bo đm đ các cơ s th thao công lp và tư nhân được bình đng trong vic hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng, đt đai theo quy đnh...

Luật quy đnh: đài phát thanh, truyền hình có trách nhiệm phát sóng hàng ngày chương trình thể dục buổi sáng.

Trong thời gian tập luyện và thi đu, vn đng viên được: Thc hin các bin pháp bo đm an toàn; Được tham gia bo him y tế, bo him xã hội, học tập văn hoá, chính tr, chuyên môn; Được chăm sóc và chữa trị chấn thương; Được hưởng chế đ dinh dưỡng đc thù, tiền công...

Vận đng viên đt thành tích xuất sắc trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế được hưởng các chế đ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sc kho, tiền thưởng và các chế đ khác... Không c?n khả năng thi đu th thao được Nhà nước tạo điu kin hc ngh và giải quyết việc làm theo quy đnh...

Việc chuyển nhượng vận đng viên chuyên nghiệp giữa hai câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trong nước được thc hin bng hp đng khi hp đng lao đng ca vn đng viên chuyên nghiệp còn hiệu lực...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Quản lý thuế - Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế - Luật số 78/2006/QH11.

Luật quy đinh: người np thuế có quyn: Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn đnh thuế, yêu cầu cơ quan, tổ chức giám đnh s lượng, cht lượng, chng loi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Hưởng các ưu đ?i về thuế, hoàn thuế; Ký hợp đng vi t chc kinh doanh dch v làm thủ tục về thuế...

Tổ chức, cá nhân khác khi tham gia quản lý thuế có quyền yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ phải giao hoá đơn, chng t bán hàng hoá, dịch vụ đúng s lượng, chng loi, giá tr thc thanh toán khi mua hàng hoá, dịch vụ...

Người được cp chng ch hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đng tr lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đ? có thời gian làm việc từ 02 trở lên trong các lĩnh vực này...

Đi tượng đăng ký thuế phi đăng ký thuế trong thi hn mười ngày làm việc, kể từ ngày: Được cp giy chng nhn đăng ký kinh doanh hoc giy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đu tư; Bắt đu hot đng kinh doanh đi vi t chc không thuc din đăng ký kinh doanh hoc h gia đ?nh, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cp giy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

Trường hợp người nộp thuế tự xác đnh s tin thuế được min, s tin thuế được gim th? việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thc hin đng thi vi vic khai, np và tiếp nhận hồ sơ khai thuế...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Luật Đê điu - Luật số 79/2006/QH11 được Quc hi thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy đnh: việc quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê phải được rà soát, bổ sung đnh kỳ mười năm mt ln hoc khi có s biến đng do thiên tai, có sự thay đi v quy hoch tng th phát trin kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh, chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...

Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi hoặc các tác đng t nhiên gây tổn hại hoặc đe da đến an toàn của đê điu thì phải báo ngay cho UBND nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước quản lý đê điu trên đa bàn đ kp thi ngăn chn và có biện pháp xử lý...

Đi với những công trình, nhà ở hiện có không phù hợp với quy hoạch thì phải di dời, trong khi chưa di dời được thì có thể sửa chữa, cải tạo đ bo đm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân nhưng không được m rng din tích mt bng...

Trong trường hợp đê điu, công trình có liên quan xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND các cấp phải huy đng lc lượng, vt tư, phương tin đ bo v, cu h, quyết đnh và tổ chức thực hiện việc di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm đ bo đm an toàn...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Luật Chuyển giao công nghệ - Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội đã thông qua Luật Chuyển giao công nghệ - Luật số 80/2006/QH11.

Luật quy đnh: vic giao kết hp đng chuyn giao công ngh được thc hin thông qua hp đng bng văn bn hoc hình thức khác có giá trị tương đương văn bn, bao gm đin báo, telex, fax, thông đip d liu và các hình thức khác theo quy đnh...

Trường hợp công nghệ là đi tượng được bo h quyn s hu công nghip th? việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thc hin cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy đnh ca pháp lut v s hu trí tu...

Bên giao công nghệ có trách nhiệm thông báo cho bên nhận công nghệ và áp dụng các biện pháp thích hợp khi phát hiện có khó khăn v k thut làm cho kết quả chuyển giao công nghệ không đt yêu cầu quy đnh trong hp đng, bi thường thit hi cho bên nhận công nghệ, bên thứ ba do không thực hiện đúng cam kết trong hp đng...

Trường hợp vi phạm không cơ bản hợp đng chuyn giao công ngh th? không được áp dng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đng, đình chỉ thực hiện hợp đng hoc hy b hp đng, tr trường hp các bên có thỏa thuận khác...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Luật Cư trú - Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quc hi thông qua Luật số 81/2006/QH11.

Theo đó, công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú ti tnh đó. Trường hp ch hp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đng ý bng văn bn...

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ti thành phố trực thuộc trung ương: (i) Có chỗ ở hợp pháp và đ? tạm trú liên tục tại thành phố đó t mt năm tr lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân th? phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đng ý bng văn bn; (ii) Được người có s h khu đng ý cho nhp vào sổ hộ khẩu của m?nh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: V v vi chng, chng v vi v, con v vi cha, mẹ, cha, mẹ về ở với con; Người hết tuổi lao đng, ngh hưu, ngh mt sc, ngh thôi vic chuyển về ở với anh, chị, em ruột; (iii) Được điu đng, tuyn dng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế đ hp đng không xác đnh thi hn và có chỗ ở hợp pháp...

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đ h sơ, cơ quan có thm quyn phi cấp sổ hộ khẩu cho người đ? nộp hồ sơ đăng ký thường trú, trường hp không cp phi tr li bng văn bn và nêu rõ lý do...

Người đã đăng ký thường trú mà thay đi ch hp pháp thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến ch hp pháp mi có trách nhim làm thủ tục thay đi nơi đăng ký thường trú...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Luật Công chứng - Luật số 82/2006/QH11 được Quc thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy đnh: người có Giy chng nhn tt nghip đào tạo nghề công chứng th? được tp s ti mt t chc hành nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng, kể từ ngày tập sự tại tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự hành nghề công chứng phải đăng ký ti S Tư pháp nơi có t chc hành nghề công chứng mà m?nh tập sự...

Nhiều bất đng sn thuc các tnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau cùng được thế chp đ bo đm thc hin mt nghĩa v thì việc công chứng hợp đng thế chp đó do công chng viên của tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở đt ti tnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có một trong số bất đng sn thc hin...

Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc...

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác đnh rõ phần di sản được hưởng ca tng người thì họ có quyền yêu cầu công chứng văn bn tho thun phân chia di sn. Trong văn bn tho thun phân chia di sn, người được hưởng di sn có th tng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của m?nh cho người thừa kế khác...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

Đăng ký thuc bo v thc vt - Ngày 08 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ? ban hành Quyết đnh s 108/2006/QĐ-BNN Về việc đăng ký đc cách mt s loi thuc bo v thc vt vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép s dng Vit Nam.

Theo đó, đăng ký đc cách 103 loi thuc (gm 64 loi thuc tr sâu, 22 loi thuc tr bnh, 08 loi thuc điu hoà sinh trưởng, 08 loại thuốc trừ ốc, 01 loại thuốc trừ mối) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép s dng Vit Nam.
Quyết đnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trung tâm Ph?ng, chống bệnh x? hội - Ngày 07 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Y tế đ? ban hành Quyết đnh s 38/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đc S Y tế v lĩnh vc phòng, chống bệnh xã hội, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt đng chuyên môn, kỹ thuật về ph?ng, chống bệnh xã hội trên đa bàn tỉnh, Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh xã hội trên cơ sở mục tiêu của chương trình y tế quốc gia và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đc S Y tế phê duyệt…

Quyết đnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy chế điu tra ng đc hc phm Ngày 13 tháng 12 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết đnh s 39/2006/QĐ-BYT quy đnh: khi điu tra ng đc thc phm phi thc hin theo nguyên tắc sau: Điu tra trước khi b ng đc 48 gi hoc ít nht là 24 giờ thông qua: bệnh nhân (nếu còn tỉnh), những người xung quanh đ nm được các thông tin liên quan đến người b ng đc thc phm đã ăn, ung nhng gì, các biểu hiện trong thời gian 24 - 48 giờ kể từ khi thực phẩm được ăn, ung; Phải lưu giữ thức ăn kh nghi, cht nôn, cht ra d dày - ruột, nước tiểu, phân...của người bị ngộ đc thc phm, ly mu theo quy đnh gi v Trung tâm Y tế d phòng hoặc Viện chuyên ngành đ xét nghim, Nm vng tình hình dịch tễ của đa phương đ có hướng phân bit ng đc thc phm hay là dịch, tránh nhầm lẫn…

Bất kể một nhân viên y tế nào khi tiếp nhận thông tin về ngộ đc thc phm và các bệnh truyền qua thực phẩm phải báo cáo ngay cho thủ trưởng đơn v m?nh về nội dung vụ việc…

Trong trường hợp ngoài giờ làm việc, nếu xét thấy tính khẩn cấp của vấn đ vn cn phi điu đng đi điu tra đi thc đa ngay. Các mu biu, máy móc, dng c cn thiết cho điu tra phi được chun b sn sàng, cần phải được chun b và bảo quản luôn ở trạng thái sẵn sàng, kể cả ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ…

Quyết đnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vệ sinh môi trường - Ngày 11 tháng 12 năm Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết đnh s 277/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đon 2006 - 2010.

Mục tiêu của Chương trình đến cui năm 2010 là 85% dân số nông thôn được s dng nước sinh hot hp v sinh, 70% s h gia đình ở nông thôn, số hộ nông dân chăn nuôi, có nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, tất cả các nhà trẻ, trường học, trạm xá, chợ, trụ sở xã và các công trình công cộng khác ở nông thôn có đ nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đc bit là các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm…

Chương tr?nh được thc hin vi các gii pháp ch yếu như: đy mnh xã hội hoá, phát triển thị trường nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đy mnh công tác thông tin - giáo dc - truyn thông và huy đng s tham gia ca cng đng dân cư, xây dng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, giải pháp về khoa học công nghệ, quản lý đu tư xây dng, khai thác và bảo vệ công tr?nh, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường các hot đng kim tra giám sát và giải pháp về các cơ chế quản lý và điu hành Chương trình…

Chương trình có 7 dự án ưu tiên, gồm: Đu tư xây dng các công trình cấp nước vệ sinh và vệ sinh nông thôn đ đm bo thc hin được mc tiêu của Chương trình về cấp nước sạch và vệ sinh cho công cộng, trường học, trạm y tế và công trình cộng đng ở vùng nông thôn; Nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế chính sách; Lựa chọn và ứng dụng công nghệ về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; Điu tra, rà soát quy hoạch và giám sát đánh giá đu tư Chương trình; Tăng cường hp tác quc tế

Dự kiến tổng kinh phí đu tư cho các d án trên là 22.600 tỷ đng…

Quyết đnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BN MI
QUỐC HỘI
1. Luật số 82/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Công chứng.
2. Luật số 81/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Cư trú.
3. Luật số 80/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Chuyển giao công nghệ.
4. Luật số 79/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Đê điu.
5. Luật số 78/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Quản lý thuế.
6. Luật số 77/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Thể dục, Thể thao.
7. Luật số 76/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Dạy nghề.
8. Luật số 75/2006/QH11 của Quốc hội - Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
9. Luật số 74/2006/QH11 của Quốc hội Luật sửa đi, b sung mt s điu ca B lut Lao đng.
10. Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội - Luật Bình đng gii
11. Luật số 72/2006/QH11 của Quốc hội - Luật người lao đng Vit Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
CHÍNH PHỦ
12. Nghị đnh s 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 ca Chính Ph v vic quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu Pháp lnh Cu chiến binh.
13. Nghị đnh s 149/2006/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v vic điu chnh đa gii hành chính xã Phước Long Thọ, thành lập thị trấn Đt Đ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đt Đ, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
14. Nghị đnh s 147/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v vic sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 ca Chính ph quy đnh chi hết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đi)
15. Nghị đnh s 146/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v vic thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
16. Quyết đnh s 1620/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca Th tướng Chính ph v vic thành lập Ban biên tập Báo cáo tổng kết công tác đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới.
17. Quyết đnh s 277/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v vic phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đon 2006 – 2010.
18. Nghị quyết số 35/2006/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v vic quy hoch s dng đt đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đt 5 năm (2006 - 2010) tnh Đk Lk.
19. Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006.
20. Nghị quyết số 33/2006/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2006 ca Chính ph v vic điu chnh quy hoch s dng đt đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đt 5 năm (2006 - 2010) tnh Qung Bình.
21. Chỉ thị số 2337/2006/CT-TTCP ngày 06 tháng 12 năm 2006 ca Thanh tra chính ph v vic tiếp tc đy mnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác thanh tra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đi hi Đng toàn quốc lần thứ X.
22. Chỉ thị 38/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca th tướng Chính ph v mt s bin pháp cp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 – 2007.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
BỘ TÀI CHÍNH
23. Quyết đnh s 71/2006/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2006 ca BTC v vic quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống.
24. Quyết đnh s 70/2006/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca BTC v vic ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đi vi mt s mt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
25. Quyết đnh s 69/2006/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2006 ca B Tài chính về việc quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.
26. Quyết đnh s 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 ca B Tài chính về việc quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và sử dụng phí thẩm đnh ni dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phm.
27. Quyết đnh s 67/2006/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2006 ca B Tài chính về việc sửa đi, b sung thuế sut thuế xut khu mt s nhóm mt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.
28. Thông tư số 110/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2006 ca B Tài chính về hướng dẫn việc giải ngân, thanh toán vốn và thu hồi nợ vay theo Hiệp đnh tín dng gia Chính ph nước Cng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia VC-01 ký ngày 10/10/2005.
29. Công văn s 15350/BTC-CST ngày 06 tháng 12 năm 2006 ca BTC v vic hướng dn phân loi mt s mt hàng nhập khẩu trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ 39/2006/QĐ-BTC.
30. Công văn s 15183/BTC-CST ngày 01 tháng 12 năm 2006 ca BTC v vic không thu l phí công chng, chng thc khi xác nhn hp đng, văn bn v bt đng sn ca Ban Qun lý KCN, KKT, KCNC.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC THUẾ

1. Công văn s 4753/TCT-PCCS ngày 15 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chính sách thuế.
2. Công văn s 4751/TCT-PCCS ngày 15 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chính sách thuế.
3. Công văn s 4750/TCT-PCCS ngày 15 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic min gim thuế TNDN.
4. Công văn s 4745/TCT-PCCS ngày 15 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic thuế sut thuế GTGT 5%.
5. Công văn s 4739/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Ban qun lý d án ETV2 v vic hoàn thuế GTGT dự án ODA.
6. Công văn s 4736TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi chi nhánh công ty TNHH Bnh vin mt Thái Thành Nam về việc giải thích chính sách thuế.
7. Công văn s 4735TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic hoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA.
8. Công văn s 4734/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic thuế sut thuế GTGT.
9. Công văn s 4733/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chi phí lãi vay.
10. Công văn s 4732/TCT-ĐTNN ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty hu hn Shell Gas Hi Ph?ng về việc giảm thuế GTGT.
11. Công văn s 4731/TCT-PPCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic thuế sut thuế GTGT.
12. Công văn s 4730/TCT-PPCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ.
13. Công văn s 4729/TCT-TS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic gim tin s dng đt.
14. Công văn s 4728/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic tr li chính sách thuế.
15. Công văn s 4727/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic hoàn thuế GTGT.
16. Công văn s 4726/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty TNHH Seorim v vic hoàn thuế GTGT.
17. Công văn s 4725/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic in vé thu phí tham quan di tích.
18. Công văn s 4724/TCT-PCCS ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic biên lai thu tiền phạt và quản l?, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
19. Công văn s 4719/TCT-ĐTNN ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic hoàn thuế GTGT.
20. Công văn s 4709/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty TNHH Mai Linh v vic đãi thuế TNDN; chứng từ hạch toán chi phí.
21. Công văn s 4708/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty Liên doanh gạch ceramic Đng Tâm v vic chính sách thuế đi vi nhà thầu nước ngoài.
22. Công văn s 4707/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic áp dng thuế GTGT, thuế TNDN đi vi dch v chăm sóc khách hàng.
23. Công văn s 4704/TCT-TS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT v chính sách thu tin s dng đt.
24. Công văn s 4702/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty c phn lương thc và công nghiệp thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT.
25. Công văn s 4701/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty c phn Sn xut Thương mi Thiên Long về chính sách thuế TNDN.
26. Công văn s 4699/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic min, gim thuế TNDN.
27. Công văn s 4698/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic ưu đãi thuế TNDN.
28. Công văn s 4697/TCT-PCCS ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chính sách chi phí khuyến mi.
29. Công văn s 4693/TCT-PCCS ngày 12 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty liên doanh Đi Dương v vic tr li chính sách thuế.
30. Công văn s 4688/TCT-PCCS ngày 12 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chính sách thuế đi vi khon tin đóng góp đ XD h tng.
31. Công văn s 4686/TCT-TS ngày 12 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic h sơ lê khai lệ phí trước bạ.
32. Công văn s 4681/TCT-PCCS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chi phí hơp lý.
33. Công văn s 4676/TCT-PCCS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic n đnh chi phí tính thuế TNDN.
34. Công văn s 4674/TCT-TS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty TNHH thương mi Thành Nhơn về việc chính sách thu tiền sử dụng đt.
35. Công văn s 4673/TCT-TS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic thu thuế nhà đt.
36. Công văn s 4672/TCT-PCCS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic chính sách thuế.
37. Công văn s 4671/TCT-PCCS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty c phn đu tư Vit Nam v vic chi phí khu hao TSCĐ.
38. Công văn s 4670/TCT-PCCS ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT v vic ưu đãi thuế TNDN đi vi công ty phi di chuyn đa đim sn xut.
39. Công văn s 4667/TCT-TNCN ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Văn phòng Luật sư Hồng Đc v vic kê khai nộp thuế TNCN của VPĐD ti Vit Nam.
40. Công văn s 4666/TCT-TNCN ngày 11 tháng 12 năm 2006 ca TCT gi Công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam v vic xác đnh thi gian cư trú đ tính thuế ca cá nhân người nước ngoài.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
TỔNG CỤC HẢI QUAN
1.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn s 7158/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca TCHQ gi Công ty TNHH TCI SPECIAL STEEL (Vit Nam) v vic np tin thuế truy thu theo kế hoch.
2.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 7157/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 12 năm 2006 của TCHQ về việc giá tính thuế xe máy.
3.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 7154/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 12 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty Vạn Lợi về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu.
4.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn s 7135/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca TCHQ gi Công ty TNHH Văn Minh v vic x lý n thuế.
5.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 7134/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty xây dựng công tr?nh giao thông 1 về việc thời gian ân hạn thuế.
6.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6062/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ về việc ân hạn thuế.
7.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6055/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH TOC Việt Nam về việc ân hạn thuế.
8.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6053/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ về việc giá tính thuế rượu vang đỏ nhập khẩu.
9.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6052/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ gửi Đại sứ quán Cộng hoà Achentina tại CHXHCN Việt Nam về việc giá tính thuế rượu vang nhập khẩu.
10.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6050/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH thương mại và đầu tư Quang Minh về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu.
11.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6049/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ về việc giá tính thuế vải phế liệu.
12.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 6042/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 12 năm 2006 của TCHQ gửi Công ty TNHH Long Giang về việc xử lý nợ thuế.
13.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5999/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 12 năm 2006 của TCHQ về việc trị giá xe máy nhập khẩu.
14.[FONT=&quot] [/FONT]Công văn số 5998/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 12 năm 2006 của TCHQ về việc xác nhận máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ HỘI
 • Quyết đnh s 11/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2006 ca B Lao đng, Thương binh và X? hội về việc công bố Danh mục văn bn quy phm pháp lut do B Lao đng - Thương binh và X? hội ban hành đến hết ngày 31/12/2005 đ? hết hiệu lực pháp luật.
 • Công văn s 4511/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca BLĐTBXH v vic gii quyết chính sách đi vi người lao đng theo Ngh đnh s 41/2002/NĐ-CP.
 • Công văn s 4510/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 12 năm 2006 ca BLĐTBXH v vic th tc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#8
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết đnh s 1922/2006/QĐ-BCA(C11) ngày 05 tháng 12 năm 2006 ca B Công an v vic ban hành quy đnh nhim v, quyn hn và hoạt đng tun tra, kim soát ca Cnh sát giao thông đường b.
 • Quyết đnh s 108/2006/QĐ-BNN ngày 08 tháng 12 năm 2006 ca B Nông nghip và Phát triển nông thôn về việc đăng ký đc cách mt s loi thuc bo v thc vt vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép s dng Vit Nam.
 • Quyết đnh s 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 ca B Y tế v vic ban hành “Quy chế điu tra ng đc thc phm”.
 • Quyết đnh 35/2006/QĐ-BTM ngày 8 tháng 12 năm 2006 ca B Thương mi v lượng hn ngch thuế quan đi vi hàng hoá nhập khẩu năm 2007.
 • Quyết đnh s 25/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 12 năm 2006 ca B Khoa hc và Công nghệ về việc ban hành "Quy đnh v ni dung chi thc hin các nhim v thuc Đ án trin khai thc hin Hip đnh hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đon 2006 - 2010".
 • Thông tư số 110/2006/TT-BTC ngày 4 tháng 12 năm 2006 ca BTC hướng dn vic gii ngân, thanh toán vn và thu hồi nợ vay theo Hiệp đnh tín dng gia Chính ph Vit Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.
 • Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 ca B Văn hoá-Thông tin v vic b sung Thông tư s 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dn thc hin Ngh đnh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt đng mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt đng đi lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.
 • Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2006 ca B Văn hoá-Thông tin, B Ni v và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết đnh s 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế đ ph cp ưu đ?i theo nghề và bồi dưỡng đi vi lao đng biu din ngh thut ngành văn hóa - thông tin.
 • Thông tư số 15/2006/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2006 ca B Y tế v hướng dn vic kim tra v sinh nước sch, nước ăn ung và nhà tiêu hộ gia đÌnh.
 • Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng ngày 20 tháng 11 năm 2006 v hướng dn khám sc kho thc hin nghĩa v quân s.
 • Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 ca B Ni v v vic hướng dn vic xây dng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 • Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 4 tháng 12 năm 2006 ca B Kế hoch và Đu tư, U ban Mt trn T quc Vit Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết đnh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đu tư ca cng đng.
 • Chỉ thị số 14/2006/CT-BTM ngày 06 tháng 12 năm 2006 ca B Thương mi v vic trin khai Kế hoch tng th phát trin thương mi đin t giai đon 2006 – 2010.
 

Thành viên trực tuyến

 • votrungduc21
 • noithatluxxy01
 • donganhvantai
 • Bách Ân Vy
 • killuahxh
 • nguyenthaovi122017
 • daongocnam0603
 • Oto Nhất Nhất
 • locvungtdv
 • vyvy1808
 • Trieu Vi
 • lmahanoi
 • quangktb52
 • lehao219
 • Hà Thị Duyên
 • nguyenthuym46
 • camthithi
 • xediengiatot
 • thuongdan
 • Tường Vy 10
 • Lê Hà NB
Xem nhiều