Mỗi tuần một chuyên đề

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel trong kế toán

  • Thread starter moonkid209
  • Ngày gửi
M

moonkid209

Guest
13/6/13
11
1
1
33
hà nam

Khi làm sổ sách kế toán, chúng ta hay sử dụng hàm Sumif trong các công việc sau:
+ Kết chuyển các bút toán cuối kỳ
+ Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm
+ Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “ Bảng NHập Xuất Tồn “
+ Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng
Và cá bảng tính có liên quan..

Tác dụng hàm SUmif: Hàm sumif là hàm tính tổng theo điều kiện.
Cú pháp: = SUMIF(Dãy ô điều kiện, Điều kiện cần tính, Dãy ô tính tổng)

Giải thích:

+ Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chứa điều kiện cần tính. Cụ thể trong bài: Là dãy ô chứa tài khoản trong cột TK Nợ/TK Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa mã hàng trên Phiếu nhập kho, Xuất kho …vv

+ Điều kiện cần tính: Phải có “ Tên “ trong dãy ô điều kiện. CỤ thể trong bài : Là Tài khoản cần tính trên NKC hoặc mã hàng trên kho ( bảng Nhập Xuất Tồn ) hoặc TK cần tổng hợp trên bảng Cân đối phát sinh…. ( Điều kiện cần tính chỉ là một ô )

+ Dãy ô tính tổng: Là dãy ô chứa giá trị trong cột phát sinh Npj hoặc phát sinh Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền trên kho ( trên phiếu NK, XK ). Dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng nhau, tức điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng nhau.

- Hướng dẫn khi muốn tuyệt đối dòng hoặc cột ( việc tuyệt đối dòng hoặc cột là tuỳ vào từng trường hợp )

+ Bấn F4 ( 1 lần ): Để có gái trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ( $cột$dòng);

Ví dụ: $E$12 – tức là cố định cột E và cố định dòng 12

+ Bấm F4 ( 2lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng) ; Ví dụ: E$12 – tức là cố định Dòng 12, không cố định cột E

+ Bấm F4( 3lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng) ; Ví dụ: $E12 – tức là cố định Cột E, không cố định dòng 12.
Ngoài ra trong khi làm kế toán, để giảm thiểu công việc tìm kiếm tính toán kế toán hay sử dụng hàm Vlookup, các bạn có thể xem thêm tại đây:
Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel khi làm kế toán

 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA