Mỗi tuần một chuyên đề

Bài tập môn kế toán quản trị

  • Thread starter Doquang060789
  • Ngày gửi
D

Doquang060789

Guest
12/10/14
1
0
1
34
Mấy anh chị xem và giải dùm.

Bài 10:

Cty A SX tủ sách rất được thị trường ưa chuộng, do đó có rất nhiều đơn đặt hàng. Tuy nhiên, công suất SX tối đa của Cty chỉ có 4.000 tủ/năm. Số liệu chi phí hàng năm hiện nay ở mức công suất này như sau: (đvt: triệu đồng).

- Chi phí nguyên liệu trực tiếp 400

- Lương nhân viên văn phòng cty 110

- Lương nhân viên PXSX 70

- Hoa hồng bán hàng 60

- Khấu hao TSCĐ của PX 105

- Khấu hao TSCĐ văn phòng 22

- Chi phí vật liệu SX 20

- Chi phí nhân công trực tiếp 120

- Chi phí quảng cáo 100

- Chi phí bằng tiền khác thuộc PX 6

- Chi phí văn phòng phẩm 8

- Chi phí dụng cụ SX 34

- Chi phí dịch vụ mua ngoài cho SX 45

Yêu cầu:

1. Phân loại các khoản chi phí trên theo mẫu sau:

Khoản mục

Chi phí


Theo ứng xử của chi phí


Chi phí bán hàng và QLDN


Chi phí SX

Biến phí


Định phí


CP hỗn hợp


Trực tiếp


Gián tiếp


2. Tính tổng các cột và xác định chi phí tính cho mỗi tủ sách, biết rằng trong chi phí hỗn hợp có 15% là biến phí.

3. Giả sử do tình hình thị trường biến động nên cty dự kiến chỉ có thể SX và tiêu thụ 2.000 hoặc (3.000+ ngày sinh x 10) tủ mỗi năm. Hãy tính chi phí tính cho mỗi tủ sách ở các mức tiêu thụ dự kiến này.


Bài 11:

Khách sạn “Phương Nam” có tất cả 200 phòng, số phòng cho thuê được ở tháng cao nhất là 80% ngày – phòng, ở mức này chi phí hoạt động bình quân là 100.000đ / phòng – ngày; tháng thấp nhất trong năm tỷ lệ phòng thuê chỉ đạt 50%. Tổng số chi phí hoạt động trong tháng này là (354.000.000 + ngày sinh x 1.000.000) đ

Yêu cầu:

1. Xác định biến phí của mỗi phòng trong ngày.

2. Xác định tổng định phí hoạt động trong tháng

3. Xây dựng công thức dự toán chi phí, nếu trong tháng dự kiến số phòng được thuê là 65%, cho biết chi phí hoạt động dự kiến chi là bao nhiêu.

4. Xác định chi phí hoạt động bình quân cho mỗi phòng/ ngày ở các mức độ hoạt động là 80%, 65% và 50% căn cứ trên tổng số phòng của khách sạn. Giải thích nguyên nhân sự biến động chi phí hoạt động bình quân được xác định ở 3 mức hoạt động trên.
Em cảm ơn anh / chị .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA