Kiểm toán tài chính

  • Thread starter hồng minh204
  • Ngày gửi
H

hồng minh204

Guest
23/10/14
1
0
1
28
Khi kiểm toán BCTC cho công ty T.T, bước đầu KTV thu thập được một số thông tin , tài liệu sau (đơn vị tính : 1000d):
1, Trích Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2002:
Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ
Phải thu khách hàng 650.000 850.000
Dự phòng phải thu (10.000) (8.000)
khó đòi
2, Trong số các người mua,chỉ khách hàng X nợ quá hạn chưa thanh toán đầy đủ (nợ tháng 10/1999, số tiền: 10.000; cho đến tháng 11/2002 đã trả được 5.000)
3, Theo số liệu trên sổ cái tài khoản 131- Phải thu khách hàng, tháng 12/2002: Số dư đầu tháng 650.000; Tổng số PS bên Nợ: 2.350.000; Tổng số phát sinh bên Có: 2.150.000; Số dư cuối tháng 850.000
4, Có 3 hóa đơn bán hàng cho khách hàng mới trong tháng 12,số hàng khá lớn,chưa thu tiền, nhưng không thấy có Đơn đặt hàng và hợp đồng thương mại.
5, Theo bảng giá công ty T.T, đơn giá bán năm nay so với năm trước là ổn định.
6, Khi phỏng vấn thủ kho cho thấy, có một lô hàng xuất bán trong tháng 12/2002 đến đầu tháng 1/2003 nhập lai kho toàn bộ.
Yêu cầu:
1, Dựa vào thông tin 1,2 hãy: a> Phân tích,đánh giá khái quát vè các chỉ tiêu :phải thu khách hàng ,dự phòng phải thu khó đòi và trị giá thuần của nợ phải thu từ người mua
b> Xét đoán các khả năng chủ yếu dẫn đến sự biến động của chỉ tiêu Phải thu của khách hàng cuối kỳ so với đầu năm( nếu là biến đọng hợp lý hay biến động không hợp lý)
2, Dựa vào 3,4,5,6 hãy : a> Phân tích để chỉ ra khả năng chủ yếu dẫn đến sai lệch của phải thu khách hàng cuối kỳ so với đầu năm so với BCTC( tức chỉ ra nghi ngờ về các khả năng sai phạm )
b> Trình bày các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần áp dụng để thu thập bằng chứng nhằm giải tỏa các ngi ngờ vừa chỉ ra ở trên.
 

Thành viên trực tuyến

  • Hilda Nguyen

Xem nhiều