Xin mẫu quyết định bầu ra chủ tài khoản ngân hàng

  • Thread starter Rua2802
  • Ngày gửi
R

Rua2802

Guest
17/7/09
47
0
6
mien que
Công ty minh mở tài khoản ngân hàng họ yêu cầu có:
- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản
- Quyết định bổ nhiệm kế toán
- Biên bản họp hội đồng thành viên thống nhất bầu ra người làm chủ Tài khoản, kế toán công ty
Bạn nào có những mẫu quyết định này cho mình xin với nhé. Gmail của minh là: tuanphuongbac@gmail.com
mình đang cần gấp ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Công ty minh mở tài khoản ngân hàng họ yêu cầu có:
- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản
- Quyết định bổ nhiệm kế toán
- Biên bản họp hội đồng thành viên thống nhất bầu ra người làm chủ Tài khoản, kế toán công ty
Bạn nào có những mẫu quyết định này cho mình xin với nhé. Gmail của minh là: tuanphuongbac@gmail.com
mình đang cần gấp ạ

mẫu đây bạn, bạn tự soạn lại nhé

CÔNG TY …………….
-----------------


Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty
__

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty .............................................................................................................................;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ...........................................................................................................;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ...............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ............................................................................................................................

CMND số ....................................................................................................................................................

Nơi cấp: ......................................Ngày cấp: ................................................................................................

Địa chỉ thường trú........................................................................................................................................

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ...................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN A

---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:53 ----------CÔNG TY CỔ PHẦN.....


Số: ../20.../QĐ – AS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..***.....
Hà Nội, ngày tháng năm 20...


QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY .............
V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ...............................
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ....................................;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ......................................;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay bổ nhiệm:
Họ và tên: ………………………….. Giới tính: Nam
Sinh ngày:……………….. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMTNN/Hộ chiếu số: ………do công an Tp.Hà Nội cấp ngày: …………….
Nơi đăng ký HKTT: …………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………
Giữ chức vụ: Giám đốc
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
- Tuyển dụng lao động;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.
2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
- Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;
- Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;
- Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
Điều 3: Ông .................. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận
- Như Điều 3
- Lưu VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA