Hướng dẫn một số chính sách thuế đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán

  • Thread starter Thao Minh KT
  • Ngày gửi
T

Thao Minh KT

Guest
4/11/14
17
5
3
39
Hướng dẫn một số chính sách thuế đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 4926/TCT-TNCN hướng dẫn một số chính sách thuế liên quan đến quyết toán thuế, thuế bảo vệ môi trường, thuế môn bài đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khoán.

Về việc quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hoá đơn lẻ thực hiện như sau:

Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh và không có trách nhiệm quyết toán thuế.
Căn cứ thực hiện: tại điểm d, khoản 3, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:
“ 3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:

d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ”
Và căn cứ tại điểm b, khoản 5, Điều 30 Nghị định 65/2013/NĐ-CP nêu trên về Khai quyết toán thuế:
“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh; cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm trừ các trường hợp sau:

b) Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này;”
Về việc áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với hộ khoán thực hiện như sau:
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán thuế, bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường.
Căn cứ thực hiện: Điều 23 Nghị định số 83 ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lí thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế quy định:
“1.Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
2. Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
…”
Về thuế môn bài đối với hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện như sau:
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân cho thuê mặt bằng làm trạm thu phát sóng, thuộc diện nộp thuế môn bài theo mức quy định.
Căn cứ thực hiện: Điều 22, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế”

Nguồn tin: Tổng Cục Thuế
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA