Khai bổ sung điều chỉnh tờ khai qt thuế tndn các năm trước

  • Thread starter UTLY
  • Ngày gửi
U

UTLY

Sơ cấp
30/11/09
20
1
3
Q5,TP.HCM
Năm 2010 bên em có bán 2 XE:
1. 1 chiếc có NG: 158.040.238, số khấu hao tới thời điểm bán: 144.870.220. Và bút toán kế toán phản ảnh cho nghiệp vụ này:
N111: 55.000.000
C211: 50.000.000( giá bán tài sản)
C3331: 5.000.000
Mặt dù Xe này đã bán nhưng năm 2012 kế toán có trích số khấu hao: 6.880.050
2. 1 chiếc có NG: 469.609.612, số khấu hao tới thời điểm bán: 775.218. Và bút toán kế toán phản ánh cho nghiệp vụ này:
N 131: 450.000.000
C211: 409.090.909(giá bán tài sản)
C3331: 40.909.091

Do vậy mặc dù 2 xe này đã bán hết nhưng trên sổ vẫn còn : Nguyên giá đã bị giảm do hạch toán sai và số khấu hao.

Để điều chỉnh cho bút toán sai này năm 2014 em đã điều chỉnh như sau:
1. - Khôi phục NG chiếc xe:
N211: 50.000.000
C421: 50.000.000
- Xóa Tài sản xe này:
N421: 13.170.018
C214:144.870.220
C211: 158.040.238
Và xóa bút toán trích khấu hao năm 2012:
N214: 6.880.050
C421: 6.880.050
2. Khôi phục NG chiếc xe thứ 2:
N211: 409.090.909
C421: 409.090.909
Xóa Tài sản xe này :
N421: 468.834.394
C214: 775.218
C211: 469.609.612
Tổng hợp lãi lỗ trong năm 2010 khi bán tài sản các tài sản này như sau:
Thu nhập: 459.090.909
Chi phí: 482.004.412
Lỗ: (22.913.503)
______________
Giờ em muốn làm điều chỉnh tờ khai quyết toán năm 2010,2012 mà không biết làm thế nào.
Có A/C nào đã từng làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thì chỉ giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyencongthuy

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/11/11
982
243
43
Bienhoadongnai
Năm 2010 bên em có bán 2 XE:
1. 1 chiếc có NG: 158.040.238, số khấu hao tới thời điểm bán: 144.870.220. Và bút toán kế toán phản ảnh cho nghiệp vụ này:
N111: 55.000.000; C211: 50.000.000 ( giá bán tài sản)/ C3331: 5.000.000
Mặt dù Xe này đã bán nhưng năm 2012 kế toán có trích số khấu hao: 6.880.050
2. 1 chiếc có NG: 469.609.612, số khấu hao tới thời điểm bán: 775.218. Và bút toán kế toán phản ánh cho nghiệp vụ này:
N 131: 450.000.000/ C211: 409.090.909(giá bán tài sản) C3331: 40.909.091
Do vậy mặc dù 2 xe này đã bán hết nhưng trên sổ vẫn còn : Nguyên giá đã bị giảm do hạch toán sai và số khấu hao.
Để điều chỉnh cho bút toán sai này năm 2014 em đã điều chỉnh như sau:

1. - Khôi phục NG chiếc xe:
N211: 50.000.000/ C421: 50.000.000
- Xóa Tài sản xe này:
N421: 13.170.018/ C214:144.870.220; C211: 158.040.238
Và xóa bút toán trích khấu hao năm 2012:
N214: 6.880.050/ C421: 6.880.050

2. Khôi phục NG chiếc xe thứ 2:
N211: 409.090.909/ C421: 409.090.909
Xóa Tài sản xe này :
N421: 468.834.394/ C214: 775.218; C211: 469.609.612
Tổng hợp lãi lỗ trong năm 2010 khi bán tài sản các tài sản này như sau:
Thu nhập: 459.090.909
Chi phí: 482.004.412
Lỗ: (22.913.503)
______________
Giờ em muốn làm điều chỉnh tờ khai quyết toán năm 2010,2012 mà không biết làm thế nào.
Có A/C nào đã từng làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thì chỉ giúp em với
M hiểu tại thời điểm chốt luỹ kế KH, tài sản đã bán khỏi cty và xuất hđ GTGT và b đã ht 2 nghiệp vụ bán và khấu hao : Năm 2014 chỉ cần sửa :
1, Xe 1 : N111: 55.000.000r/ C211: - 50.000.000; N154...(tài khoản đã được phân bổ KH )/C214 số tiền - 6.880.050 (số âm) & ht lại :
> N111/C711; 50.000.000r; C333: 5.000.000
> N214 : 144.870.220; N811: (158.040.238 - 144.870.220=13.170.018)/ C211 : 158.040.238.
# Cuối năm kết chuyển 711 & 811 vào 911 xe này lãi 36.829.982.
2, Xe 2 : N131: 450.000.000/ C211: - 409.090.909; C3331: - 40.909.091 (số âm) & ht lại :
> N131/C711; 409.090.909; C333: 40.909.091
> N214 : 775.218; N811: (469.609.612 - 775.218 = 468.834.394)/ C211 : 469.609.612.
# Cuối năm kết chuyển 711 & 811 vào 911 xe này lỗ : 59.743.485. cộng chung 2 xe lỗ 22.913.503 .
Làm như vây ko phải điều chỉnh tờ khai qt .
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA