Xây dựng bộ máy kế toán

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán

Nguyễn Thị Kim Hương

1. Căn cứ tổ chức mô hình bộ máy kế toán

Để xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán ở đơn vị một cách khoa học và hợp lý cần phải căn cứ vào các cơ sở sau:

- Lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

- Đặc điểm và quy trình hoạt động của đơn vị.

- Quy mô và phạm vi địa bàn hoạt động của đơn vị.

- Mức độ phân cấp quản lý kinh tế, tài chính nội bộ.

- Trình độ trang bị, sử dụng các phương tiện ký thuật tính toán.

Biên chế bộ máy kế toán và trình độ nghề nghiệp của đội ngủ nhân viên kế toán hiện có
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
2. Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán

2.1. Mô hình kế toán tập trung

Theo mô hình này toàn bộ công tác kế toán được phân bổ tập trung ở đơn vị cấp trên hay còn gọi là mô hình 1 cấp. Các đơn vị cấp dưới không có tổ chức công tác kế toán riêng.

* Mô hình bộ máy kế toán tập trung

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung là một bộ máy kế toán chỉ có một cấp. Nghĩa là toàn bộ doanh nghiệp (đơn vị hạch toán cơ sở) chỉ tổ chức 1 phòng kế toán ở đơn vị chính, conf các đơn vị phụ thuộc đều không có tổ chức kế toán riêng.
Có thể khái quát mô hình này qua sơ đồ sau:

Phòng kế toán chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính trong toàn doanh nghiệp. Các đơn vị cấp dưới không có tổ chức kế toán riêng mà chỉ có nhân viên làm nhịêm vụ hạch toán ban đầu, thu nhận, kiểm tra và định kỳ gửi các chứng từ về phòng kế toán. Hoặc cũng có trường hợp các đơn vị cấp dưới trở thành đơn vị hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ và định kỳ gửi các sổ theo chế độ báo sổ này về Phòng kế toán. Phòng kế toán tổ chức hệ thống sỏ tổng hợp và chi tiết đê xử lý, ghi chép toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, lập báo cáo kế toán và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý toàn doanh nghiệp.

Các đơn vị phụ thuộc trong trường hợp này chưa được phân cấp quản lý kinh tế tài chính nội bộ ở mức độ cao (chưa được giao vốn, chưa tính kết quả kinh doanh riêng)

Ưu điểm: Số liệu kế toán được tập trung, phục vụ kịp thời cho chỉ đạo toàn đơn vị, tát cả các công việc kế toán tập trung chủ yếu ở văn phòng trung tâm nên tránh đựơc tình trạng báo cáo sai lệch về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị

Nhược điểm: Khối lượng công tác kế toán ở Phòng kế toán trung tâm nhiều và cồng kềnh, Các đơn vị phụ thuộc không có thông tin cho chỉ đạo nghiệp vụ ở đơn vị.

Điều kiện vận dụng Ap dụng cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trên địa bàn tập trung.

ivggc00ezlmywpm.JPG

Phòng kế toán chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính trong toàn doanh nghiệp. Các đơn vị cấp dưới không có tổ chức kế toán riêng mà chỉ có nhân viên làm nhịêm vụ hạch toán ban đầu, thu nhận, kiểm tra và định kỳ gửi các chứng từ về phòng kế toán. Hoặc cũng có trường hợp các đơn vị cấp dưới trở thành đơn vị hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ và định kỳ gửi các sổ theo chế độ báo sổ này về Phòng kế toán. Phòng kế toán tổ chức hệ thống sỏ tổng hợp và chi tiết đê xử lý, ghi chép toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, lập báo cáo kế toán và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý toàn doanh nghiệp.

Các đơn vị phụ thuộc trong trường hợp này chưa được phân cấp quản lý kinh tế tài chính nội bộ ở mức độ cao (chưa được giao vốn, chưa tính kết quả kinh doanh riêng)

Ưu điểm: Số liệu kế toán được tập trung, phục vụ kịp thời cho chỉ đạo toàn đơn vị, tát cả các công việc kế toán tập trung chủ yếu ở văn phòng trung tâm nên tránh đựơc tình trạng báo cáo sai lệch về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị

Nhược điểm: Khối lượng công tác kế toán ở Phòng kế toán trung tâm nhiều và cồng kềnh, Các đơn vị phụ thuộc không có thông tin cho chỉ đạo nghiệp vụ ở đơn vị.

Điều kiện vận dụng Ap dụng cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trên địa bàn tập trung.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
2.2. Mô hình tổ chức kế toán phân tán: Với mô hình này công tác kế toán được phân bổ chủ yếu cho ácc đơn vị cấp dưới, còn lại công việc kế toán thực hiện ở cấp trên phàn lớn là tổng hợp và lập báo cáo kế toán chung toán doanh nghiệp.

* Mô hình bộ máy kế toán phân tán

Có thể khái quát mô hình này qua sơ đồ sau:

mdocrf0gbsjfrxd.JPG


Theo hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán thì ở đơn vị chính (đơn vị hạch toán cơ sở) lập phòng kế toán trung tâm, còn ở đơn vị kế toán phụ thuộc đều có tổ chức kế toán riêng và đã được phân cấp quản lý kinh tế tài chính nội bộ ở mức độ cao (đuợc giao vốn và tính kết quả hoạt động kinh doanh riêng)

Trong mô hình này, toàn bộ công việc kế toán, tài chính, thống kê trong toàn bộ doanh nghiệp được phân công, phân cấp như sau:

Ở phòng kế toán trung tâm có nhiệm vụ

- Thực hiện các phần hành công việc kế toán phát sinh ở đơn vị chính và lập báo cáo kế toán phần hành công việc thực hiện.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và hướng dẫn, thực hiện công tác thống kê các chỉ tiêu cần thiết.

- Hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị phụ thuộc.

- Thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán ở các đơn vị phụ thuộc gửi lên để tổng hợp lập báo cáo kế toán toàn doanh nghiệp.

Ở các đơn vị phụ thuộc có nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở đơn vị phụ thuộc để định kỳ lập báo cáo kế toán gửi về phòng kế toán trung tâm.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của đơn vị.

- Thống kê các chỉ tiêu cần thiết trong phạm vi đơn vị thực hiện.

Ưu điểm: Gắn với cơ sở sản xuất kinh doanh - nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Nhờ đó, làm tăng tính chính xác, kịp thời của thông tin kế toán cho lãnh đạo nghiệp vụ ở các bộ phận kinh doanh của đơn vị tạo điều kiện cho hạch toán nội bộ tại đơn vị.

Nhược điểm: Bộ máy kế toán cồng kềnh, việc tổng hợp số liệu ở phòng kế toán trung tâm thường bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tính kịp thời của thông tin kế toán cho lãnh đạo toàn đơn vị.

Điều kiện vận dụng: Đơn vị có quy mô lớn, địa bàn sản xuất kinh doanh phân tán, các đơn vị thành viên được phân cấp quản lý.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
2.3. Mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán

Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng, có nhiều đơn vị phụ thuộc mà mức độ phân cấp quản lý kinh tế tài sản nội bộ doanh nghiệp khác nhau thì có thể tổ chức công tác kế toán theo mô hình hổn hợp : vừa tập trung vừa phân tán. Thực chất, là sự kết hợp hai mô hình tổ chức công tác kế toán đã nói trên phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh ở đơn vị.

* Mô hình bộ máy kế toán hổn hợp: vừa tập trung vừa phân tán.
f6pqu2ranm4fhw7.JPGTrong bộ máy kế toán ở một cấp cụ thể, các kế toán phần hành và kế toán tổng hợp đều có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng về công tác kế toán ở đơn vị.

Các kế toán phần hành thường được chuyên môn hoá sâu theo một hoặc một số phần hành. Khi đã được phân công ở phần hành nào, kế toán đó phải đảm nhiệm từ giai đoạn hạch toán ban đầu (trực tiếp ghi chứng từ hoặc tiếp nhận và kiểm tra chứng từ) tới các giai đoạn kế tiếp theo : ghi sổ kế toán phần hành, đối chiếu kiểm tra số liệu trên sổ với thực tế, lập báo cáo kế toán phần hành được giao. Trong quá trình đó các phần hành có mối liên hệ ngang, có tính chất tác nghiệp, đồng thời các kế toán phần hành đều có mối liên hệ với kế toán tổng hợp trong việc cung cấp số liệu đảm bảo cho kế toán tổng hợp chức năng kế toán tổng hợp

Ở đơn vị chính vẫn lập phòng kế toán trung tâm, ở các đơn vị phụ thuộc đã được phân cấp quản lý kinh tế tài chính mức độ cao thì có tổ chức công tác kế toán riêng, còn các đơn vị phụ thuộc chưa được phân cấp quản lý kinh tế tài chính ở mức độ cao thì không tổ chức công tác kế toán riêng mà tất cả các hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị này do phòng kế toán trung tâm ghi chép, tổng hợp và báo cáo.

Toàn bộ công việc kế toán ở doanh nghiệp trong trường hợp này được phân công, phân cấp như sau:

Ở phòng kế toán trung tâm

- Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

- Thực hiện các phần hành công việc kế toán và thống kê phát sinh ở đơn vị chính và các đơn vị trực thuộc không có tổ chức kế toán riêng.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị phụ thuộc có tổ chức kế toán riêng.

- Thu nhận, kiểm tra báo cáo kế toán của các đơn vị phụ thuộc gửi lên và của phần hành công việc ở đơn vị chính để lập báo cáo kế toán tổng hợp toán doanh nghiệp.

Ở các đơn vị phụ thuộc có tổ chức kế toán riêng có nhiệm vụ

- Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính ở đơn vị.

- Tổ chức thực hiện toàn bộ công việc kế toán và thống kê trong đơn vị và định kỳ lập báo cáo kế toán gửi về phòng kế toán trung tâm.

Ở các đơn vị phụ thuộc không có tổ chức kế toán riêng:

- Bố trí các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu.

- Thực hiện từng phần hành công việc kế toán cụ thể được kế toán trưởng phân công và định kỳ gửi chứng từ kế toán và báo cáo sơ bộ về các phần hành công việc kế toán được giao về phòng kế toán trung tâm để kiểm tra và ghi sổ kế toán.

Ưu điểm Khắc phục được một số nhược điểm của 2 mô hình trên. Khối lượng công tác nhiều, không cập nhật thông tin kịp thời...Cho nên, trong thực tế hình thức này rất được sử dụng nhiều. Công tác kế toán được phân công hợp lý cho các đơn vị trực thuộc.

Nhược điểm Bộ máy kế toán cồng kềnh,

Điều kiện áp dụng Mô hình này thường áp dụng cho các doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc có những đặc điểm, điều kiện khác nhau. Một số đơn vị trực thuộc có quy mô lớn hoặc ở xa trung tâm, cần thiết phải có thông tin phục vụ cho quản lý, có hạch toán kinh doanh thì sẽ tổ chức bộ máy kế toán riêng. Còn các đơn vị trực thuộc khác do điều kiện, đặc điểm, quy mô chưa đến mức phải phân công công tác kế toán thì không tổ chức hạch toán riêng.
 
C

congtytranhtheu

Guest
10/8/15
9
1
1
40
Điều kiện áp dụng Mô hình này thường áp dụng cho các doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc có những đặc điểm, điều kiện khác nhau. Một số đơn vị trực thuộc có quy mô lớn hoặc ở xa trung tâm, cần thiết phải có thông tin phục vụ cho quản lý, có hạch toán kinh doanh thì sẽ tổ chức bộ máy kế toán riêng. Còn các đơn vị trực thuộc khác do điều kiện, đặc điểm, quy mô chưa đến mức phải phân công công tác kế toán thì không tổ chức hạch toán riêng.
 
C

congtytranhtheu

Guest
10/8/15
9
1
1
40
2.2. Mô hình tổ chức kế toán phân tán: Với mô hình này công tác kế toán được phân bổ chủ yếu cho ácc đơn vị cấp dưới, còn lại công việc kế toán thực hiện ở cấp trên phàn lớn là tổng hợp và lập báo cáo kế toán chung toán doanh nghiệp.
 
C

congtytranhtheu

Guest
10/8/15
9
1
1
40
Điều kiện để được cấp chứng chỉ kế toán trưởng đỏ của bộ tài chính:

- Đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có 3 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời gian cấp bằng.

- Đối với người tốt nghiệp trình độ Đại Học thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có 2 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời gian cấp bằng.

Lớp Kế toán trưởng Theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012.
QĐ 199/04/2012 - (Sửa đổi theo thông tư 200/2014TT-BTC chế độ kế toán tài chính mới.)
Về việc đào tạo kế toán trưởng sẽ do bộ tài chính trực tiếp cấp chứng chỉ.
 
  • Like
Reactions: Vuthihuongthao
Phần mềm Kế toán MISA

Phần mềm Kế toán MISA

Đối tác đồng hành
Thành viên BQT
23/12/22
48
2
8
amis.misa.vn
Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật Kế toán, trong đó, số lượng người làm kế toán nhiều hay ít tùy thuộc vào quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, mức độ phức tạp của công việc và biên chế của đơn vị. Doanh nghiệp có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật về kế toán không nghiêm cấm.

Làm thế nào để xây dựng một mô hình tổ chức kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý, hiệu quả cao và phù hợp với doanh nghiệp của bạn? Hãy cùng MISA tìm hiểu vấn đề này Tại đây

Ngoài việc xây dựng tổ chức bộ máy kế toán, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư công cụ quản lý tài chính, kế toán giúp doanh nghiệp tối ưu công tác quản lý và nâng cao năng suất lao động của đội ngũ.
______
MISA SME - Phần mềm Kế toán phổ biến nhất Việt Nam: https://sme.misa.vn/
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA