Giới thiệu chung về phần mềm Meliasoft2014

  • Thread starter Meliasoft_ERP
  • Ngày gửi
M

Meliasoft_ERP

Guest
18/11/14
0
0
0
34
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM MELIASOFT 2014


QUẢN TRỊ HỆ THỐNG


1533758_665734330205759_3432515380012495844_n.png


Tổng quan: Làm nền tảng cho các phân hệ khác.

Hỗ trợ, tác nghiệp: NSD có quyền Quản trị và khai báo.

Những điểm chính:

· Cho phép dễ dàng khai báo, thiết lập các tham số hệ thống của phần mềm phù hợp với yêu cầu. Chức năng truy vết cho phép theo dõi các thao tác của người sử dụng vào phần mềm qua “Lịch sử sử dụng” và “Lịch sử tác động dữ liệu”. Công cụ trợ giúp theo ngữ cảnh.

· Chức năng tìm kiếm và tự sửa lỗi dữ liệu. Tìm sự khác biệt giữa số liệu ban đầu của vật tư, kế toán, giá thành. Kiểm tra các chứng từ chưa chuyển vào sổ cái.

· Cho phép lấy số liệu vào phần mềm thông qua tính năng “Nhận dữ liệu từ Excel, Text...” (Import data)

· Các tiện ích khác: Tự động sao lưu số liệu theo lịch đã lập. Nhắc việc, thông báo nội dung và hạn hoàn thanh công việc. Công cụ kết xuất dữ liệu ra Excel, Word ...

Liên kết dữ liệu: Khai báo hệ thống và ảnh hưởng đến tất cả các phân hệ khác.


MODULE QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH:

Lập kế hoạch là khâu rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh nó hỗ trợ người quản lý lập ra những kế hoạch hoạt động phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp.Bao gồm kế hoạch mục tiêu (Hàng năm, dài hạn) và kế hoạch thực hiện (hàng kỳ).

- Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí

- Kế hoạch bán hàng - phải thu

- Kế hoạch mua hàng - phải trả

- Kế hoạch vốn bằng tiền

- Kế hoạch hàng tồn kho

- Kế hoạch thuế

- Kế hoạch chi phí giá thành

- Kế hoạch tiền lương, nhân sự…

MODULE QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH:

Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác quản lý doanh nghiệp. Bao gồm.

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán bán hàng - phải thu

- Kế toán mua hàng - phải trả

- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán hàng tồn kho

- Kế toán chủ đầu tư

- Kế toán TSCĐ, CCDC

- Kế toán chi phí giá thành

- Kế toán tiền lương, nhân sự

- Kế toán thuế

MODULE QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH:

Quản lý điều hành là việc căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Bao gồm.

- Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

- Quản lý mua hàng, bán hàng, Quản lý hợp đồng

- Quản lý hàng tồn kho

- Quản lý sản xuất và tính giá thành sản phẩm

- Quản lý dự án, công trình (Hạng mục), dịch vụ, vụ việc

- Quản lý bảo hành

- Quản lý thiết bị

- Quản lý chiết khấu, khuyến mãi mua, bán hàng

- Quản lý hạn mức tín dụng

- Quản lý tuổi kho (Lô hàng)

- Quản lý vận tải, bốc dỡ, lắp đặt

PHÂN HỆ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN:


Sơ đồ tổng quát:

10325353_665734290205763_5453377238905938401_n.pngTổng quan: Phần mềm Meliasoft 2014 cho phép lập kế hoạch và quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền, kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu–chi để cân đối thu chi hợp lý.

Hỗ trợ và tác nghiệp: Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo.

Những điểm chính:

· Lập kế hoạch thu, chi, tồn quỹ tiền mặt hàng năm – dài hạn, ngắn hạn - hàng kỳ.

· Phần mềm tự động so sánh giữa kế hoạch và thực tế để đưa ra kết quả nhanh chóng hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác cho hoạt động kinh doanh sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp.

· Lập và in phiếu thu/chi/ủy nhiệm chi bằng máy tính.

· Xử lý, theo dõi và hạch toán thu/chi các quỹ cũng như rút, gửi, chuyển khoản bằng tiền tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ như VND, USD, EUR…

· Xử lý, theo dõi thu/chi/tạm ứng theo đối tượng, hợp đồng, công trình,… Tập hợp chi theo khoản mục.

· Thanh toán cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền bán hàng, bù trừ công nợ.

· Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh của chứng từ gốc. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ( tháng/quý/năm).

· Tính năng lập và theo dõi kế hoạch các khoản thu/chi, vay/trả nợ vay theo khế ước–các khoản vay. Đồng thời so sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế.

· In báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán tiền mặt, Nhật ký thu/chi tiền, Sổ tiền gửi, Sổ theo dõi các khoản vay/khế ước, Bảng tính lãi vay, Kế hoạch trả nợ vay, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ …

Liên kết dữ liệu: với phân hệ “Bán hàng–phải thu”, “Mua hàng–phải trả”, “Chi phí-Giá thành” và “Kế toán tổng hợp”.

PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG, PHẢI TRẢ

Sơ đồ tổng quát:

10801689_665734253539100_521975168522370821_n.png


Tổng quan: Mua hàng là khâu đầu tiên của quy trình sản xuất trong doanh nghiệp. Quy trình mua hàng bắt đầu từ nhu cầu mua hàng đến lập kế hoạch mua hàng, chọn nhà cung cấp, lập đơn đặt hàng mua, phiếu nhập mua đồng thời quản lý công nợ chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng hợp đồng, đơn hàng mua một cách đầy đủ và chính xác.

Những điểm chính:

· Lập kế hoạch cụ thể cho việc mua hàng hóa sẽ giúp doanh nghiệp quản lý được nguồn lực về vật tư và tài chính. Lập và in đơn hàng mua, phiếu nhập mua, chi phí vận chuyển-dịch vụ, phiếu chi trả nhà cung cấp, phiếu bù trừ công nợ, phiếu thanh toán tạm ứng bằng máy tính.

· Theo dõi được khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp với nhà cung cấp.

· Phân bổ chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các mặt hàng, lô hàng (theo giá trị/số lượng).

· Theo dõi thanh toán công nợ theo từng hóa đơn, lô hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn đặt hàng. Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp. Theo dõi tiền hàng trả trước, tuổi nợ của các hóa đơn, nhà cung cấp và lô hàng mua.

· Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau (chi tiết hóa đơn, lô hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, công trình, đơn hàng, nhân viên, …)

· Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau (Nhà cung cấp, nhân viên mua, lô hàng, bộ phận, hình thức mua, theo nhóm – mặt hàng, theo đơn hàng…)

PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG, PHẢI THU

Sơ đồ tổng quát:

10434052_665734196872439_2334972746045503532_n.png


Tổng quan: Trợ giúp các bộ phận kinh doanh - bán hàng, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ của doanh nghiệp một cách chặt chẽ, chính xác.

Những điểm chính:

· Xác định kế hoạch về số tồn kho, xuất kho để doanh nghiệp có hình thức bán hàng phù hợp nhằm tối đa lợi nhuận và tối thiểu chi phí. Theo dõi và quản lý được chiết khấu bán hàng, và khuyến mại của khách.

· Kiểm soát hạn mức công nợ, kiểm tra hàng tồn kho và số dư tài khoản khi lập phiếu. Kiểm soát hàng bán bị trả lại / cấn trừ công nợ phải thu.

· Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như tự động tính toán tiền chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mại.

· Theo dõi chi tiết hóa đơn bán hàng theo đối tượng, hợp đồng, bộ phận, nhân viên kinh doanh, vùng/miền, nhóm hàng, mặt hàng…

· Lập và theo dõi ghi nhận ứng trước tiền hàng, lịch thanh toán hóa đơn, đối chiếu thu tiền với hóa đơn.

· Theo dõi phân tích tuổi nợ, các kỳ hạn nợ. Tạo bút toán, ghi nhận và điều chỉnh doanh thu công nợ.

· Theo dõi, phân tích doanh thu, giảm giá, chiết khấu, công nợ theo đối tượng, hóa đơn, đơn hàng, nhân viên, hợp đồng, công trình, nhóm-mặt hàng.... Phân tích lãi lỗ theo bộ phận, vùng/miền, nhóm-mặt hàng…

· Theo dõi xuất kho, tự động tính giá vốn của hàng bán theo nhiều phương pháp giá khác nhau: Đích danh, giá trung bình tháng/thời điểm, Giá nhập trước xuất trước.

· Lập các báo cáo thuế GTGT, hỗ trợ kết xuất các báo-dữ liệu về thuế ra chương trình thuế của tổng cục thuế hoặc kết xuất dữ liệu ra EXCEL,WORLD…

PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Sơ đồ tổng quát:

1459799_665734210205771_758847786487639879_n.png


Tổng quan: Việc quản lý hàng tồn kho gồm các công việc quản lý việc nhập, xuất, tồn kho; quản lý lô (Tuổi kho); quản lý bản đồ kho. Kiểm soát về giá trị, số lượng việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ.

Những điểm chính:

· Quản lý lô: Với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng có quản lý theo date đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ về mặt thời gian nhằm đưa ra các chính sách bán hàng và sản xuất một cách phù hợp.

· Quản lý bản đồ kho: Trong thực tế để quản lý hệ thống kho hàng và các loại vật tư có thể kiểm soát được việc nhập xuất tồn vật tư. Với phần mềm Meliasoft 2012 bạn không cần phải mất nhiều thời gian và công sức mà công việc tìm kiếm cũng như theo dõi vật tư được thực hiện một cách đơn giản giống như việc bạn tìm kiếm thông tin trên một bản đồ.

· Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển Phiếu xuất lắp rá bằng máy tính.

· Quản lý hạn mức hàng, tuổi tồn kho. Theo dõi tồn kho phiếu/lô hàng nhập. Quản lý nhập/xuất kho theo nhiều tiêu thức. Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất và mức tồn kho tính ra kế hoạch hàng mua.

· Tính giá vốn tự động theo phương pháp: Giá đích danh, Giá bình quân gia quyền, giá bình quân thời điểm, Giá nhập trước xuất trước. Có giải pháp cho kiểm kê định kỳ.

· In báo cáo:

PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CCDC

Tổng quan: Quản lý tài sản (TSCĐ, CCDC) về số lượng, giá trị đến người và bộ phận sử dụng. Theo dõi biến động tài sản về khấu hao, phân bổ, lắp thêm,...

Hỗ trợ, tác nghiệp: Bộ phận kế toán, tài sản, Ban Lãnh đạo.

Những điểm chính

· Lập và in chi tiết tài sản, Phiếu biến động tài sản, Phiếu xuất dùng CCDC, Ghi nhận biến động CCDC.

· Theo dõi chi tiết tài sản theo nhóm, nguồn vốn hình thành, bộ phận, mục đích sử dụng, người quản lý….

· Theo dõi biến động tài sản (lắp thêm, tháo dỡ, ghi giảm, khấu hao, Thanh lý…) qua các thời kỳ sử dụng.

· Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân bổ vào chi phí. Tình trạng sử dụng CCDC tại các bộ phận...

· Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn. Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.

· Tính phân bổ giá trị CCDC vào chi phí các kỳ.

· In báo cáo: Thẻ tài sản, sổ tài sản,…..

· Liên kết dữ liệu: Số liệu với phân hệ “Kế toán tổng hợp”.

PHÂN HỆ CHI PHÍ GIÁ THÀNH

Sơ đồ tổng quát:
10731062_665734183539107_1635472182930064904_n.png


Tổng quan: Với phân hệ này MELIASOFT trợ giúp các doanh nghiệp tính chính xác chi phí để sản xuất ra một sản phẩm, công trình hoặc chi phí thực hiện một hợp đồng/đơn hàng bằng cách tự động tập hợp và phân bổ chi phí vào sản phẩm.

Những điểm chính:

· Tập hợp được nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất – Cân đối nguồn lực (vật tư, nhân công, thiết bị..)

· Lập và in Phiếu nhập thành phẩm. Nhập thông tin vào đơn hàng. Ghi nhận số lượng sản phẩm dở dang.

· Khai báo định mức (kế hoạch) tiêu hao vật tư, tỷ lệ phân bổ chi phí sản phẩm/công trình/đơn hàng/hợp đồng.

· Tập hợp, theo dõi chi phí xuất dùng trực tiếp cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, Công trình, nhóm công trình, hợp đồng/đơn hàng theo từng công đoạn đoạn.

· Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí: Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức và cách thức khác nhau (theo tỷ lệ của doanh thu, số lượng bán, phí phí NVL…).

· Tính và xác định giá trị dở dang trên dây truyền sản xuất theo bán thành phẩm cũng như hoàn nguyên về các yếu tố cấu thành. Tính và xác định giá trị dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Bán thành phẩm dở dang trên dây truyền.

· Tính giá thành cho nhiều loại hình sản xuất khác nhau: Sản phẩm công nghiệp, Giá thành cho các công trình xây lắp (dùng cho Xây dựng), Giá thành cho hợp đồng/đơn hàng (dùng cho thương mại/xây dựng).

· Tính giá thành theo các phương pháp: Phương pháp định mức, trực tiếp, loại trừ, phân bước, hệ số.

· Tự động cập nhật giá thành vào các phiếu thành phẩm, các đơn hàng/hợp đồng, công trình. Đồng thời tính và áp giá vốn lại cho các sản phẩm, hàng hóa xuất bán.

PHÂN HỆ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Sơ đồ tổng quát:
10801907_665734220205770_4018228766753011677_n.png


Tổng quan: Trợ giúp việc theo dõi chi tiết, tính các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ và tác nghiệp: Phòng tổ chức, Kế toán, Ban Lãnh đạo.

Những điểm chính:

· Nhập và khai báo ngày/giờ công, giờ làm thêm, hệ số lương, phụ cấp (chức vụ, độc hại..), các khoản thưởng, giảm trừ, tham số tính lương, công thức tính lương, hồ sơ nhân viên….

· Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH-Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau.

· In báo cáo: Bảng lương, Bảng tạm ứng lương, ….

· In sổ kế toán:

· In báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh


PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tổng quan: Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ. Là nơi tập hợp dữ liệu để lên báo cáo tài chính, thuế và quản trị.

Những điểm chính:

· Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn tạo ra các bút toán khoá sổ, kết chuyển, tạo các bút toán định kỳ, chênh lệch tỷ giá tự động.

· Lập các báo cáo thuế “thu nhập doanh nghiệp”, “VAT”, “Tiêu thụ đặc biệt”, “Thu nhập cá nhân” và kết xuất dữ liệu lên “Chương trình hỗ trợ thuế” của Tổng cục thuế.

· In sổ kế toán: Sổ cái, sổ chi tiết, bảng cân đối tài khoản, các sổ nhật ký, sổ chi tiết doanh thu bán hàng…

· In báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: Lãi lỗ, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính

· In báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ, mua vào, bán ra, Báo cáo quyết toán thuế GTGT, Tờ khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập, Bảng kê tình hình nộp thuế…


CHỨC NĂNG HỢP NHẤT DỮ LIỆU


10704118_665734266872432_409357637755242302_n.png


Đối với một Công ty mà có nhiều chi nhánh ở các vùng miền khác nhau thì vấn đề phải làm sao để đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh?

Giải pháp của Meliasoft: Meliasoft 2014 cho phép các đơn vị có nhiều điểm, ở cách xa nhau về mặt địa lý có thể sử dụng chung một hệ thống danh mục từ điển. Một đặc tính nữa, Meliasoft 2014 cho phép nhà quản trị ngồi một chỗ có thể biết được số liệu toàn hệ thống một cách chính xác trên nền tảng đang có tại Việt Nam như ADSL


SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA