Cột mốc thời gian báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Thread starter Đam mê kế toán
  • Ngày gửi
Đ

Đam mê kế toán

Guest
6/12/14
1
0
1
35
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN - Một công việc kế toán phải báo cáo theo kỳ

Trong thời gian vừa qua, có nhiều sự thay đổi về Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn, có thời điểm thì báo cáo theo THÁNG, có thời điểm lại báo cáo theoQUÝ

Nhiều bạn kế toán HOANG MANG không biết là doanh nghiệp mình báo cáo

theo tháng, hay theo quý. Và nếu theo tháng, thì báo cáo đến khi nào?

Trong bài viết này, Cương Nguyễn sẽ hệ thống lại cho các bạn cột mốc THỜI GIAN

để các bạn biết được doanh nghiệp mình báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như

thế nào nhé, theo THÁNG hay theo QUÝ

- Từ 30/12/2002: Kê khai theo THÁNG, chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau. (Thông tư 120/2002/TT-BTC)

- Từ 23/08/2007: Kê khai theo THÁNG, chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau (Công văn 11335/BTC-TCT)

- Từ 01/01/2011: Kê khai theo QUÝ, chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. (Thông tư 153/2010/TT-BTC)

- Từ 12/06/2013:
Kê khai theo THÁNG, chậm nhất vào ngày 30 của tháng tiếp sau hoặc cùng với thời gian nộp hồ sơ thuế GTGT (Áp dụng với doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng). (Công văn số 7527/BTC-TCT, và Công văn số 4261/TCT-CS)

- Từ 01/07/2013: Kê khai theo QUÝ, chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. (Thông tư 64/2013/TT-BTC)

- Từ 01/06/2014: Kê khai theo QUÝ, chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo THÁNG.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 thángkể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. (Thông tư 39/2014/TT-BTC)

- Từ 01/09/2014: Kê khai theo QUÝ, chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo THÁNG. (Bãi bỏ quy định nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng với Doanh nghiệp mới thành lập)

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

==> KẾT LUẬN

- Doanh nghiệp các bạn thành lập vào thời điểm nào Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn của văn bản tại thời điểm đó.

- Kể từ ngày 01/09/2014, tất cả các doanh nghiệp được chuyển sang báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo QUÝ (Trừ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo THÁNG)

- Doanh nghiệp các bạn nếu đã Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo THÁNG, sẽ không phải Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo QUÝ nữa.

Ví dụ: Thăng Long group thành lập vào tháng 10/2013, theo hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT, Thăng Long group sẽ phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo THÁNG từ thời điểm thành lập đến hết tháng tháng 08/2014 (Trong thời gian đó vì đã báo cáo theo tháng rồi, sẽ không phải báo cáo theo quý nữa – Theo Công văn số 4261/TCT-CS). Đến tháng 09/2014, Thăng Long group sẽ chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo QUÝ (Báo cáo từ quý 3/2014)

Chia sẻ đề nghị ghi rõ nguồn: Cương Nguyễn đập chai – 0973.102.887
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều