Tạo Form nhập liệu cho table kèm điều kiện

  • Thread starter nktien
  • Ngày gửi

216124 lượt xem

N

nktien

Sơ cấp
18/1/15
1
0
1
28
Mình có một bảng hoa_don(mahd, makh, ngaylaphd) mình muốn tạo một form để nhập liệu có các trường trong bảng kèm theo các điều kiện sau:
mahd tự động tăng
mahd không được để trống, nếu trống thì hiện thông báo
mahd không được để trùng, nếu trùng thì hiện thông báo
ngaylaphd tự động lấy ngày hiện tại

Cách mình làm như sau:
Trong form tạo các textbox có tên (mahd, makh, ngaylaphd)
đặt source ngaylaphd = date() để lấy ngày hiện tại
Mình viết code kèm cmdNhap để nhập hóa đơn như sau:
Private Sub cmdNhap_Click()
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("hoa_don")
rs.AddNew
rs(0) = mahd
rs(1) = makh
rs(2) = ngaylaphd
rs.Update
End Sub
còn phần điều kiện mình không biết làm ntn, nhờ các bạn giúp đỡ, mình không biết rõ lập trình.
Xin cảm ơn!!!
 
O

ongke0711

Sơ cấp
11/7/07
43
15
8
44
HCM
Để cho mahd tự động tăng thì bạn dùng cách đếm số dòng trong bảng hoa_don, sau đó +1, gán số đó cho field mahd & text & date mà bạn muốn.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim sott as Integer
Dim sohd as String


Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("hoa_don")

If Not rs.EOF Then
rs.MoveLast
sott = rs.RecordCount
End If

sohd=date() & "-" & [TenKH] & sott 'Thêm ngày, tên khách hàng + số thứ tự vào mahd


rs.AddNew
rs(0) = sohd
rs(1) = makh
rs(2) = ngaylaphd
rs.Update
End Sub
 
  • Like
Reactions: mtlup4ever
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,270
210
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
muốn mã hóa đơn không trống thì gắn key cho nó là gắn pri key là nó khỏi trùng luôn
 
T

tngocanh74

Sơ cấp
24/1/15
2
0
1
29
cái này mình lam oai mà hk dk hichic
 
X

xuxu_thutrang

Sơ cấp
25/1/15
1
0
1
29
có cách nào dễ hiu hk bn@@
 
lai vu anh duy

lai vu anh duy

Sơ cấp
26/8/17
1
0
1
30
Mình có một bảng hoa_don(mahd, makh, ngaylaphd) mình muốn tạo một form để nhập liệu có các trường trong bảng kèm theo các điều kiện sau:
mahd tự động tăng
mahd không được để trống, nếu trống thì hiện thông báo
mahd không được để trùng, nếu trùng thì hiện thông báo
ngaylaphd tự động lấy ngày hiện tại

Cách mình làm như sau:
Trong form tạo các textbox có tên (mahd, makh, ngaylaphd)
đặt source ngaylaphd = date() để lấy ngày hiện tại
Mình viết code kèm cmdNhap để nhập hóa đơn như sau:
Private Sub cmdNhap_Click()
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("hoa_don")
rs.AddNew
rs(0) = mahd
rs(1) = makh
rs(2) = ngaylaphd
rs.Update
End Sub
còn phần điều kiện mình không biết làm ntn, nhờ các bạn giúp đỡ, mình không biết rõ lập trình.
Xin cảm ơn!!!
Mình dùng access 2016 dùng code đó mà nó chạy lại ko ra nhỉ. nó báo lỗi.mình mới làm những công việc cần access nên quay lại tự học lại.Nhờ bạn chỉ giáo
 

Thành viên trực tuyến

  • mca

Xem nhiều

TEXT LINK