Phần mềm quản lý bán hàng viết bằng Access giúp quản lý kinh doanh, gửi lên tặng các bạn

  • Thread starter duthaihung
  • Ngày gửi

468680 lượt xem

T

thienquang274

Sơ cấp
9/12/17
1
0
1
30
Bạn ơi! cảm ơn bạn đã chia sẽ phần mềm.
Mình vào xóa dữ liệu để nhập dữ liệu của mình thì sau khi xóa trong phần ViVishop_Database thì nó hiện lỗi như thế này sau khi mình tắt và đăng nhập lại
Set msgVietnamese = New msgUnicode

If Me.txtUser.Value <> "" Then
strSQL = "Select id,password from Employees where user ='" + Me.txtUser.Value + "'"
Set rsLogin = CurrentDb().OpenRecordset(strSQL)
If rsLogin.RecordCount > 0 And txtPwd = rsLogin!Password Then
strSQL = "select sysvalue from SysParam where SysName='InventorySummariseDate'"
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
mDate = rs!sysvalue
rs.Close
If mDate <> "0:00:00" And mDate < CDate(Format(Now(), "dd/mm/yyyy")) Then
Dim i As Date
Dim j, k As Integer
k = 0
j = 100 / IIf(CDate(Format(Now(), "dd/mm/yyyy")) - mDate - 1 <= 0, 1, CDate(Format(Now(), "dd/mm/yyyy")) - mDate - 1)
Me.txtProgress.Visible = True
Me.Repaint
For i = mDate To CDate(Format(Now(), "dd/mm/yyyy"))
Tinhton i
txtProgress = i & " - " & Round(j * k) & "%"
k = k + 1
Me.Repaint
Next
txtProgress = "Xong!"
Me.Repaint
Me.txtProgress.Visible = False
End If
strSQL = "UPDATE sysparam SET sysvalue='" + Format(Now(), "dd/mm/yyyy") + "' WHERE sysname='InventorySummariseDate'"
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL strSQL, dbFailOnError

strSQL = "UPDATE orders SET orderdate= '" + Format(Now, "dd/mm/yyyy") + "' WHERE ordertype=2 AND statusorder=1"
DoCmd.RunSQL strSQL, dbFailOnError
DoCmd.OpenForm "frmHome", acNormal, , , , acWindowNormal
Forms("frmHome").cboCurrentEmployee = rsLogin!id
Forms("frmHome").sbfActiveOrders.Requery
DoCmd.Close acForm, "LoginDialog"
Else

bạn giúp mình với nhé, xin cảm ơn
 
T

thangcuchuoi

Sơ cấp
20/3/18
4
0
1
39
Xin chào các bạn!
Mình đã xem phần mềm và thấy nó rất hay và ý nghĩa, rất cảm ơn tác giả rất nhiều. Mình có 1 chỗ muốn nhờ các bạn giúp đỡ như sau:
" Select Case Me.OpenArgs
Case "frmHome"
Forms("frmHome").sbfActiveOrders.Requery
Forms("frmHome").sbfSalesPivot.Requery
Case "frmPurchasesList"
Forms("frmPurchasesList").Requery
End Select
"
trong đoạn code trên mình không hiểu sự kiện sbfActiveOrders và sbfSalesPivot có ý nghĩa gì? mình tìm khắp không thấy đâu nói. Mong các cao thủ giải đáp giùm mình với!
Xin chân thành cảm ơn.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,268
210
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Xin chào các bạn!
Mình đã xem phần mềm và thấy nó rất hay và ý nghĩa, rất cảm ơn tác giả rất nhiều. Mình có 1 chỗ muốn nhờ các bạn giúp đỡ như sau:
" Select Case Me.OpenArgs
Case "frmHome"
Forms("frmHome").sbfActiveOrders.Requery
Forms("frmHome").sbfSalesPivot.Requery
Case "frmPurchasesList"
Forms("frmPurchasesList").Requery
End Select
"
trong đoạn code trên mình không hiểu sự kiện sbfActiveOrders và sbfSalesPivot có ý nghĩa gì? mình tìm khắp không thấy đâu nói. Mong các cao thủ giải đáp giùm mình với!
Xin chân thành cảm ơn.
nó là query cho nên nó mới có .requery
 
T

thangcuchuoi

Sơ cấp
20/3/18
4
0
1
39
Cảm ơn ban nguoiconxunui đã trả lời mình. Vậy tác dụng của 2 cái sbfActiveOrders và sbfSalesPivot là dùng để làm gì bạn? sao mình tìm tại liệu về nó không thấy. Mình đã nghĩ là tác giả tự viết nhưng cũng không tìm thấy luôn và khi mình gõ lại đoạn code đó theo thứ tự thì danh sách gợi ý các property cũng không hiện ra 2 cái đó. và khi chạy chương trình nó báo lỗi ở đó nên mình không sao sửa được. Bạn giúp mình với
 
T

thangcuchuoi

Sơ cấp
20/3/18
4
0
1
39
nó là query cho nên nó mới có .requery
Cảm ơn ban nguoiconxunui đã trả lời mình. Vậy tác dụng của 2 cái sbfActiveOrders và sbfSalesPivot là dùng để làm gì bạn? sao mình tìm tại liệu về nó không thấy. Mình đã nghĩ là tác giả tự viết nhưng cũng không tìm thấy luôn và khi mình gõ lại đoạn code đó theo thứ tự thì danh sách gợi ý các property cũng không hiện ra 2 cái đó. và khi chạy chương trình nó báo lỗi ở đó nên mình không sao sửa được. Bạn giúp mình với
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,268
210
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Cảm ơn ban nguoiconxunui đã trả lời mình. Vậy tác dụng của 2 cái sbfActiveOrders và sbfSalesPivot là dùng để làm gì bạn? sao mình tìm tại liệu về nó không thấy. Mình đã nghĩ là tác giả tự viết nhưng cũng không tìm thấy luôn và khi mình gõ lại đoạn code đó theo thứ tự thì danh sách gợi ý các property cũng không hiện ra 2 cái đó. và khi chạy chương trình nó báo lỗi ở đó nên mình không sao sửa được. Bạn giúp mình với
nó tương đương (frmHome Subform for Orders History) update

À mấy cái này nằm trên frmHome, mấy cái .requery thì các form nó update lại dữ liệu thôi.
 
T

thangcuchuoi

Sơ cấp
20/3/18
4
0
1
39
nó tương đương (frmHome Subform for Orders History) update

À mấy cái này nằm trên frmHome, mấy cái .requery thì các form nó update lại dữ liệu thôi.
cảm ơn bạn nhiều! giờ mình đã hiểu gần như hết họ làm gì rồi. Bây giờ mình có 1 câu hỏi khác là: trong file down về có 2 file là form và table, cách tách chúng ra từ file gốc mình đã hiểu. bây giờ làm sao có thể lại gộp chúng lại sau khi đã tách ra như vậy?
Xin cảm ơn trước các bạn nhé!
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,268
210
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
cảm ơn bạn nhiều! giờ mình đã hiểu gần như hết họ làm gì rồi. Bây giờ mình có 1 câu hỏi khác là: trong file down về có 2 file là form và table, cách tách chúng ra từ file gốc mình đã hiểu. bây giờ làm sao có thể lại gộp chúng lại sau khi đã tách ra như vậy?
Xin cảm ơn trước các bạn nhé!
Đơn giản thì dùng chức năng Import
 
H

hungamazon

Sơ cấp
27/4/18
1
0
1
35
có ai chỉ minh cách sửa link với .(Khi bạn mở chỗ có code ra bạn vào mục table của file bạn sẽ thấy một danh sách các bảng được link từ file dữ liệu.Dể nhận biết đó là bảng link bạn sẽ thấy có mũi tên chỉ vào tên bảng nhé.Cái này không phải code mà chỉ là thao tác chọn link đến file dữ liệu thôi).
cảm ơn trước có video càng tốt hơn.
 

Thành viên trực tuyến

  • thutrang2805
  • Châu Nguyễn24

Xem nhiều

TEXT LINK