Bản tin VBPL đợt 1 tháng 4/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Ưu đãi miễn, giảm thuế - Theo Công văn số 1100/TCT-PCCS ngày 21 tháng 03 năm 2007 của TCT, trường hợp một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/11/2006 sau ngày Nghị định 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và có hoạt động sản xuất thép cán cao cấp thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì công ty đó được áp dụng mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế phải nộp 09 năm tiếp theo và không cần phải điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đầu tư.

Hướng dẫn chính sách thuế - Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Đồng thời, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT.

Theo đó, trường hợp một công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp bữa ăn giữa ca cho công nhân. Công ty trả tiền suất ăn theo hợp đồng và thu lại tiền điện, nước và tiền xử lý nước thải của doanh nghiệp cung cấp bữa ăn giữa ca cho công nhân thì khi thu tiền điện, nước và xử lý nước thải công ty lậpp hoá đơn cho doanh nghiệp cung cấp bữa ăn giữa ca. Việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào đối với công ty đó không phải phân bổ cho phần doanh thu không chịu thuế của dịch vụ xử lý chất thải.

Doanh nghiệp cung cấp bữa ăn trưa cho công nhân sử dụng hoá đơn mà công ty đó đã giao để kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT và đưa vào chi phí hợp lý để tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Theo Công văn số 1172/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007).

Lệ phí trước bạ xe khuyến mại – Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài,… có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo quy định phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp được nêu theo quy định của pháp luật).

Đồng thời, tài sản là hàng hoá được phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, trường hợp một công ty mua 20 xe ô tô để khuyến mại cho khách hàng mua nhà (hoặc nền nhà), công ty không đăng ký quyền sở hữu đối với những chiếc xe này thì công ty đó không phải nộp lệ phí trước bạ. Tổ chức, cá nhân nhận xe do được khuyến mại phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định. (Theo Công văn số 1175/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007).

Thuế đối với tiền đền bù – Khi di dời địa điểm theo quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ kinh phí di dời và được đền bù những tài sản trên đất mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi đã trừ các khoản chi phí có liên quan (nếu có) thì doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN mà hạch toán vào lợi nhuận hoạt động khác, sau đó kết chuyển tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp khoản hỗ trợ kinh phí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các khoản chi phí có liên quan thì doanh nghiệp được hạch toán như một khoản lỗ.

Trường hợp một công ty di dời, giải toả cơ sở sản xuất theo quy hoạch của nhà nước và được UBND có quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ giải toả, thì khoản tiền bồi thường, hỗ trợ giải toả công ty nhân được sẽ được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. (Theo Công văn số 1170/TCT/PCCS ngày 27 tháng 3 năm 2007 của TCT).

Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu –Theo quy định hiện hành, thì thuế suất 0% áp dụng với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân.

Theo quy định trên, trường hợp công ty Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng cho thuê kho để chứa nguyên liệu và thành phẩm phục vụ cho sản xuất kinh doanh và kho này năm ngoài khu chế xuất mà doanh nghiệp đang hoạt động thì dịch vụ thuê kho này là dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. (Theo Công văn số 1176 TCT/PCCS ngày 27 tháng 3 năm 2007 của TCT).

Xử lý thuế GTGT chưa khấu trừ khi chuyển địa điểm - Đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển trụ sở nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc nộp thừa thuế thì được khấu trừ thuế hoặc bù trừ khi kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương nơi cơ sở chuyển đến. Cơ sở kinh doanh phải lập bản tổng hợp về số thuế phát sinh, số thuế đã nộp thừa gửi cục thuế xác nhận làm căn cứ kê khai tính thuế, nộp thuế với cơ quan thuế nơi cơ sở kinh doanh chuyển đến.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp một công ty chuyển trụ sở từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận có phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì được khấu trừ hoặc bù trừ khi kê khai, nộp thuế tại cục thuế tỉnh Bình Thuận. Công ty phải lập bản tổng hợp về tình hình kê khai, nộp thuế năm di chuyển theo quy định gửi Cục thuế TP Hồ Chí Minh xác nhận để làm căn cứ kê khai tính thuế, nộp thuế với tỉnh Bình Thuận. (Theo Công văn số 1196/TCT-DNK ngày 27 tháng 3 năm 2007 của TCT).

Chi phí hợp lý – Theo quy định hiện hành, tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng điều kiện: tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

Do đó, tài sản là sân golf để phục vụ việc vui chơi giải trí của khách hàng không thu tiền không phải là tài sản sử dụng vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nên không được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệ. Các chi phí liên quan để phục vụ khách hàng chơi golf cũng được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 1188/TCT-PCCS ngày 27 tháng 3 năm 2007 của TCT).

Chi phí đại hội cổ đông thường niên – Theo quy định hiện hành, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý.

Theo đó, trường hợp các công ty cổ phần có các khoản chi trả cho các cổ đông tham gia đại hội cổ đông thường niên dưới hình thức bằng quà hoặc bằng tiền, khoản chi này được quy định trong quy chế kinh doanh của công ty, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định và nằm trong mức khống chế theo tỷ lệ quy định ở trên thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 1099/TCT-PCCS ngày 21 tháng 03 năm 2007).

Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm - Ngày 27 tháng 03 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm được quy định như sau: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỷ đồng, nhân thọ: 600 tỷ đồng, môi giới bảo hiểm: 04 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải luôn duy trì mức vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định và phải được bổ sung tương xứng với nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ được hưởng lãi theo thoả thuận với ngân hàng nơi ký quỹ. Mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp bằng 2% vốn pháp định…

Khoản tiền dùng để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ không thấp hơn 25% tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và được gửi tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, đối với nhân thọ là 5%...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính - Ngày 08 tháng 03 năm 2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Pháp lệnh này bãi bỏ các quy định về quản chế hành chính của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực thì chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản chế hành chính, trường hợp đang xem xét áp dụng biện pháp quản chế hành chính thì chấm dứt việc xem xét, trường hợp đã ra quyết định mà chưa thi hành thì huỷ bỏ quyết định đó, trường hợp quyết định đang được thi hành thì chấm dứt việc thi hành.
Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm - Ngày 27 tháng 03 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoặc liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài muốn được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cần phải được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép và phải đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cần có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ USD (hoặc đã hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm gần nhất) và không vi phạm các quy định pháp luật trong vòng 3 năm liền kề gần nhất.

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công khai những thông tin về doanh nghiệp như: tên, địa chỉ trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động, họ tên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, số Giấy phép và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh doanh trên các báo hàng ngày của Trung ương và địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong 5 số báo liên tiếp.

Mọi thay đổi trong nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm này đều phải được sự đồng ý của Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy định về sĩ quan, hạ sĩ quan - Ngày 26 tháng 03 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo đó, sĩ quan Công an nhân dân được xét kéo dài tuổi phục vụ khi có đủ các điều kiện sau đây: Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan hoặc đơn vị khác trong Công an nhân dân thực sự có nhu cầu, có phẩm chất tốt, sức khoẻ tốt, tự nguyện và có một trong các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ sau: cán bộ nghiên cứu khoa học trong Công an nhân dân có chức danh giáo sư, phó giáo sư, trình độ tiến sĩ...; Cán bộ trong Công an nhân dân đang tham gia vào chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực công tác của Công an nhân dân… Việc kéo dài tuổi phục vụ có thể thực hiện một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm nhưng thời hạn tối đa không quá 5 năm...

Sĩ quan Công an nhân dân được kéo dài tuổi phục vụ thì thôi giữ chức vụ quản lý, chỉ huy. Trường hợp đặc biệt, đối với sĩ quan giữ chức vụ do bổ nhiệm có thời hạn và được kéo dài tuổi phục vụ được cấp có thẩm quyền quyết định thì vẫn được giữ chức vụ quản lý, chỉ huy cho đến hết thời hạn bổ nhiệm...

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành được miễn thi tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được sắp xếp làm việc phù hợp chuyên môn nghiệp vụ, được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển khi thi tuyển công chức...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vé máy bay điện tử - Ngày 22 tháng 03 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết điịnh số 18/2007/QĐ-BTC về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử.

Theo đó, vé điện tử được khởi tạo bảo đảm không được sửa đổi (do hệ thống xuất vé điện tử khống chế) nhưng có thể được huỷ theo thời hạn quy định của Hãng hàng không do chính người khởi tạo huỷ hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Khi huỷ số vé điện tử thì thông tin của vé điện tử đó vẫn được lưu trữ trong hệ thống và chuyển sang trạng thái huỷ…

Vé điện tử giao dịch trực tiếp với khách hàng tại quầy bán vé: Dữ liệu vé điện tử của tổ chức cung cấp vé điện tử, vé điện tử (tờ hành trình/phiếu thu được in ra) kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển của khách hàng phải lưu giữ...

Tổ chức cung cấp vé điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin vé điện tử, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng vé điện tử theo cấu trúc và định dạng của cơ quan thuế và của cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. Đảm bảo thông tin phải được lưu giữ đầy đủ, đúng thời hạn lưu trữ và phải đảm bảo đọc được khi cần thiết…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Cơ quan tiến hành xác minh tài sản - Ngày 22 tháng 03 năm 2007, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và người được xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội…

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ

 • Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21 tháng 03 năm 2007 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
 • Nghị định số 49/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 • Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
 • Nghị định số 44/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thủy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
 • Nghị định số 42/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân.
 • Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2007 của CP về xây dựng ngần đô thị.
 • Thông tư số 556/2007/TT-TTCP ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TTCP về việc hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội,Hội đồng nhân dân.
 • Thông báo số 54/TB-VPCP ngày 22 tháng 03 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
 • Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 21 tháng 03 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
 • Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước.
 • Công văn số 1554/VPCP-KG ngày 23 tháng 03 năm2007 của VPCP về việc thời hạn hiệu lực của tiêu chuẩn ngành.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 1163/QĐ-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước của Công ty sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Lạng Sơn (nay là Công ty cồ phần sản xuất và thương mại Lạng Sơn).
 • Quyết định số 1148/QĐ-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư Nam Định (nay là Công ty cổ phần nhập khẩu - đầu tư Nam Định).
 • Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ.
 • Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử.
 • Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.
 • Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • Thông tư số 20/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng chi phí thăm dò, khai quật khảo cổ khi cải tạo, xây dựng công trình.
 • Công văn số 4302/BTC-CST ngày 29 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc danh mục kèm theo Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15/03/2006.
 • Công văn số 4246/BTC-CST ngày 28 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phép số 1929/GPĐC2.
 • Công văn số 4184/BTC-CST ngày 27 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc tập hợp chi phí chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 4043/BTC-CST ngày 23 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc vướng mắc về thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với hàng nông sản.
 • Công văn số 4021/BTC-CST ngày 23 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc đề nghị báo cáo cụ thể về quyết toán thuế.
 • Công văn số 4020/BTC-CST ngày 23 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc ưu thuế suất thuế GTGT đối với dv cẩu và vận tải.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 1210/TCT-TS ngày 29 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 1209/TCT-PCCS ngày 29 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 1208/TCT-PCCS ngày 29 tháng 03 năm 2007 của TCT gửi Công ty cổ phần Thương mại Thiên Đức về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 1207/TCT-PCCS ngày 29 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thu lệ phí trước bạ đất của Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe thành phố Hà Nội.
 • Công văn số 1206/TCT-PCCS ngày 29 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 1196/TCT-DNK ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc xử lý thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển địa điểm trụ sở.
 • Công văn số 1189/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chi phí hợp lý tính thuế TNDN.
 • Công văn số 1188/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chi phí hợp lý.
 • Công văn số 1187/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 1185/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu tiền SDĐ đối với đất ở và đất nông nghiệp.
 • Công văn số 1176/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 1175/TCT-TS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ xe khuyến mại.
 • Công văn số 1174/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN.
 • Công văn số 1173/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp chủ DNTN chết.
 • Công văn số 1172/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc hướng dẫn chính sách thuế.
 • Công văn số 1171/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 1170/TCT-PCCS ngày 27 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế đối với tiền đền bù hỗ trợ đất bị thu hồi.
 • Công văn số 1166/TCT-HTQT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc giải quyết hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam – Thuỵ Sỹ.
 • Công văn số 1160/TCT-HTQT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc vi phạm về hoá đơn.
 • Công văn số 1159/TCT-PCCS ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc xử lý phạt thuế TNDN.
 • Công văn số 1158/TCT-PCCS ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chứng từ đối với các khoản chiết khấu.
 • Công văn số 1156/TCT-DNK ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Sơn Lâm về việc hướng dẫn kê khai thuế.
 • Công văn số 1151/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc địa điểm hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 1135/TCT-PCCS ngày 23 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc nghĩa vụ thuế đối với Trung tâm thể dục thể thao.
 • Công văn số 1107/TCT-PCCS ngày 21 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc xử phạt VPHC trong việc chậm đăng ký thuế bổ sung.
 • Công văn số 1101/TCT-PCCS ngày 21 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.
 • Công văn số 1100/TCT-PCCS ngày 21 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi miễn, giảm thuế.
 • Công văn số 1099/TCT-PCCS ngày 21 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chi phí đại hội cổ đông thương niên.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 1767/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập về sửa chữa sau đó tái xuất.
 • Công văn số 1765/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc kiểm tra chất lượng PTVTNK.
 • Công văn số 1763/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc xác nhận nợ thuế.
 • Công văn số 1752/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT.
 • Công văn số 1714/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc cung cấp dữ liệu giá xe ô tô.
 • Công văn số 1708/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 1706/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 03 năm2007 của TCHQ về việc xử lý nợ phạt chậm nộp.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 03 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia.
 • Quyết định số 12/2007/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 03 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11/2006/QĐ-NHNN ngày 17/3/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng
 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 23 tháng 03 năm 2007 của BLĐTBXH về việc ban hành quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.
 • Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BTNMT về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ số toạ độ quốc tế WGS-84 và Hệ số toạ độ quốc gia VN-2000.
 • Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BTNMT về việc ban hành Quy định về báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Quyết định số 04/2007/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước" ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ
 • Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết qủa thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Thông tư liên tịch số 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW ngày 22 tháng 03 năm 2007 của TTCP-BNV-UBKTTW về việc hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.
 • Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam.
 • Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng.
 • Thông báo số 1541/TB-BTM ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Bộ Thương mại về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch.
 • Công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 23 tháng 03 năm 2007 của BGDĐT về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2007.
 

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic3
 • daongocnam0603
 • bui tan hai
 • xediengiatot
Xem nhiều