Xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi

4078 lượt xem

Lặng Yên

Lặng Yên

Thành viên thân thiết
24/9/14
5,453
1,496
113
27
Quận Tân Bình
Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ


Hành vi vi phạmHình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
* Nội dung bắt buộc trên hóa đơn:
Quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC
* Hóa đơn không nhất thiết phải đầy đủ nội dung bắt buộc:

Quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Không bị xử phạt nếu tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định
- Phạt cảnh cáo nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng
Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định (Điều 29, Thông tư số 39/2014/TT-BTC) - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.
Lập hóa đơn không đúng thời điểm (Điểm a, Khoản 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)- Phạt cảnh cáo nếu vi phạm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt 4.000.000đồng
Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định ( Điểm d, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC)- Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn
Ví dụ: Công ty X có nhiều cơ sở bán hàng. Công ty X phân chia các quyển hóa đơn đặt in cho các cơ sở bán hàng. Cửa hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hóa đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). Nhân viên bán hàng của cửa hàng Y đã sử dụng quyển thứ 2 trước (hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn). Sau khi sử dụng một số hóa đơn mới phát hiện ra, cửa hàng Y tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn thứ 2 cho đến hết và hủy (không dùng) quyển thứ nhất.
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế- Phạt cảnh cáo nếu tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.
Ví dụ: Nhà thầu A mua hóa đơn do Cục thuế B đặt in vào ngày 01/4/2014 nhưng khi lập hóa đơn để giao cho khách hàng Nhà thầu A lại ghi ngày trên hóa đơn là ngày 28/3/2014. Nhà thầu A đã kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn đã lập nêu trên vào kỳ khai thuế tháng 3/2014 thì nhà thầu A bị xử phạt cảnh cáo.
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kêPhạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.
* Loại hóa đơn được hướng dẫn ở khoản 2, Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC
- Phạt cảnh cáo nếu bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ Xử phạt theo pháp luật về kế toán (có thể phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)
Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.Người bán không bị phạt tiền.
Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ)Người bán bị phạt cảnh cáo.
Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế Xử phạt theo từng lần mất hoá đơn (Mỗi lần phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng)
Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê Xử phạt người bán theo quy định trên
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.Xử phạt cảnh cáo
Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.Phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 20.000.000đồng
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn)
* Quy định tại: điều 22+23 Thông tư 39/2014/TT-BTC
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
[TBODY] [/TBODY]
Lưu ý: Mức phạt tiền ở trên áp dụng với tổ chức. Cá nhân bằng 1/2 tổ chức. Hộ gia đình bằng cá nhân

Nguồn tham khảo:
- Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014
- Khoản 4, Khoản 5, Điều 11, Thông tư 176/2016/TT-BTC, ngày hiệu lực 15/12/2016


Xem đầy đủ mức phạt: http://tuvan.webketoan.vn/143/
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Hương0902
N

Nt Hang

Sơ cấp
27/9/16
80
6
8
25
Chị ơi chị có thể cho em hỏi em lỡ tay đục lỗ hóa đơn bên trái mất chữ " số " trong chữ " mã số thuế " có sao không ạ? có bị phạt không chị? em lo quá :(
 
leshin

leshin

Thành viên thân thiết
11/10/16
696
132
43
Cái này t nghĩ không sao, bởi do mình đục lỗ chứ không phải ghi sai hay thông tin không đúng sự thật, :D
Chị ơi chị có thể cho em hỏi em lỡ tay đục lỗ hóa đơn bên trái mất chữ " số " trong chữ " mã số thuế " có sao không ạ? có bị phạt không chị? em lo quá :(
 
  • Like
Reactions: Nt Hang
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,363
636
113
54
Chị ơi chị có thể cho em hỏi em lỡ tay đục lỗ hóa đơn bên trái mất chữ " số " trong chữ " mã số thuế " có sao không ạ? có bị phạt không chị? em lo quá :(
Lo chi vớ vẫn
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên thân thiết
21/10/15
697
238
43
Mình bị 1 hóa đơn bên xây lắp.
ND hóa đơn: Thanh toán khối lượng hoàn thành theo HĐ số .....
ĐVT: Đồng.

Mình thấy Bị sai đơn vị tính rồi, nhưng bắt bên bán họ làm biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh bị tạt cho mấy tạt vì bào đơn vị tính đó ko sai.
Nhưng căn cứ theo Hợp Đồng thì không tồn tại cái đơn vị tính là Đồng
Vậy cho hỏi trong trường hợp này mình đúng hay kế toán bên bán đúng.
Nếu mình đúng nhưng họ ko hợp tác xuất HĐ điều chỉnh cho mình thì HĐ đó có bị loại không (giá trị là 1 tỷ cả VAT)
Minh có đọc VB nhưng chưa thấy văn bản nào ghi cụ thể vụ sai đơn vị tính cả.
 
T

Thanh Tam 87 12

Thành viên thân thiết
26/10/16
131
21
18
32
Cái này thì có đơn vị thì ghi đồng, có đơn vị thì không ghi nhưng cả 2 đều chưa thấy bị phạt hay bảo là bên nào sai bên nào đúng, còn đúng về logic thì không ghi bỏ trống đvt
 
T

Thanh Tam 87 12

Thành viên thân thiết
26/10/16
131
21
18
32
:D Nếu không phạt nhiều thì chắc là đại lý thuế không phát triển được đâu nhỉ, nửa muốn chế độ thông thoáng hơn cho dân giàu nước mạnh nhưng trong sâu thẳm cũng muốn luật pháp chế độ ngày càng chặt hơn (chẳng hạn kê khai thuế theo tuần), có phải nghề kế toán thuế tha hồ hốt bạc không
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Thành viên thân thiết
24/9/14
5,453
1,496
113
27
Quận Tân Bình
Đã cập nhật thêm thông tư 176/2016/TT-BTC hiệu lực từ 15/12/2016 nha mọi người
 
T

thuyduong8511

Thành viên thân thiết
1/11/10
279
34
28
34
TpHCM
"Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê"
Vậy trường hợp hóa đơn xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài thì sao ạ? Theo em tìm hiểu thì hóa đơn này cũng chỉ lập để ghi nhận doanh thu nhưng không gửi cho bên nước ngoài, vậy cũng bị phạt nữa hay sao Lặng Yên???
 
P

Phượng3hy

Sơ cấp
5/12/16
31
1
8
27
anh/chị cho e hỏi cái biên bản thu hồi hóa đơn kiêm biên bản hủy hóa đơn là ntn đấy ạ???
e mới vào nghề nên chưa rõ mong các a/c giúp đỡ, e cảm ơn!
 
leshin

leshin

Thành viên thân thiết
11/10/16
696
132
43
Có mẫu đó e ơi :D
 
leshin

leshin

Thành viên thân thiết
11/10/16
696
132
43
E tìm mẫu BB hủy HĐ theo mẫu của theo TT39/2014 nhé e :D
 

Thành viên trực tuyến

  • vyvy1808
  • aosominam1
  • Vu Sakura

Xem nhiều

TEXT LINK