MẪU BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ BẰNG TIẾNG ANH

  • Thread starter lan01072015
  • Ngày gửi

20837 lượt xem

L

lan01072015

Sơ cấp
1/7/15
51
7
8
32
Chào anh/chị!

Anh/chị có mẫu biên bản cấn trừ công nợ bằng tiếng anh cho e xin mẫu với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,189
486
83
The Capital
Chào anh/chị!

Anh/chị có mẫu biên bản cấn trừ công nợ bằng tiếng anh cho e xin mẫu với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ
Hỏi bác google ấy, nhiều mà, một mẫu tham khảo nhé:
ANNEX OF SALE CONTRACT NO. 01/AC-GFS/2012
BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
No/Số: 01/2012
Date/ngày:30/10/2012
This is signed between:
PARTY A: thông tin tên công ty
(Beân A) Địa chỉ :
Represented by (Đại diện):MR. / Director ( Giám đốc)
Hereinafter called: the seller
Dưới đây gọi là bên bán
PARTY B : Thông tin công ty
(Beân B) Địa chỉ
Represented by (Đại diện):Mr. NGUYEN TRAN ANH TUAN / Director ( Giaùm ñoác)
Hereinafter called: the buyer
Dưới đây gọi là bên mua
PARTY C: DPC FOOD CO., LTD
(Beân C) 28/56 MOO 1, KOKKARM, MUANGSAMUTSAKORN 74000, THAILAND
Represented by (Đại diện ): / Director ( Giaùm ñoác)
Hereinafter called: the assigned personal partnership payer
Dưới đây gọi là bên được ủy quyền thanh toán
This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions:
Bên A , Bên B , Bên C cùng ký vào bản xác nhận công nợ với nội dung như sau:
I:IMPLEMENTATION VALUE (GIÁTRỊTHỰC HIỆN):
The sale contract of 01/AC-GFS/2012dated October 01, 2012 with value: 19,250 USD. Total implementation value in this annex is 8,754 USD ( Say US dollar : Eight thousand seven hundred fifty four dollar
Hợp đồng cố 1/AC-GFS/2012 ngày 01/10/2012 trị giá là 19,250 USD. Trong đó, Tổng cộng trị giá thực hiện đối với bảng xác nhận công nợ này là 8,754USD( Viết bằng chữ : Tám ngàn bảy trăm năm mươi bốn đô la mỹ)
II: PAYMENT TERMS (THANH TOÁN):
Party C agree to complement amounts 8,754 USD to party A which party B has not paid for party A yet.
Bên C đồng ý cấn trừ công nợ mà bên B chưa thanh toán cho bên A , tổng số tiền là 8,754 USD
III. GENERAL TERMS (THỎA THUẬN CHUNG)
This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of 01/AC-GFS/2012, dated October 01, 2012. Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day.
This annex is made in 3 copies of equal value, each hold 1 copy, and comes into effect since the signing date.
Biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng số 01/AC-GFS/2012, ngày 01 tháng 10 2012. Các điều khoản và điều kiện kèm theo hợp đồng nói trên, nhưng không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn.
Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, và có hiệu lực từ ngày ký
For and on behalf of Party A
Đại diện bên A
For and on behalf of Party B
Đại diện bên B
TRADING PROMOTION CO., LTD
Mr. NGUYEN HUU DUY
SEAFOODS CORP
Mr. NGUYEN TRAN ANH TUAN
[TBODY] [/TBODY]
For and on behalf of Party C
Đại diện bên C
DPC FOOD CO., LTD
[TBODY] [/TBODY]
 
C

camtrinhag

Sơ cấp
22/1/17
5
0
1
29
Hỏi bác google ấy, nhiều mà, một mẫu tham khảo nhé:
ANNEX OF SALE CONTRACT NO. 01/AC-GFS/2012
BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
No/Số: 01/2012
Date/ngày:30/10/2012
This is signed between:
PARTY A: thông tin tên công ty
(Beân A) Địa chỉ :
Represented by (Đại diện):MR. / Director ( Giám đốc)
Hereinafter called: the seller
Dưới đây gọi là bên bán
PARTY B : Thông tin công ty
(Beân B) Địa chỉ
Represented by (Đại diện):Mr. NGUYEN TRAN ANH TUAN / Director ( Giaùm ñoác)
Hereinafter called: the buyer
Dưới đây gọi là bên mua
PARTY C: DPC FOOD CO., LTD
(Beân C) 28/56 MOO 1, KOKKARM, MUANGSAMUTSAKORN 74000, THAILAND
Represented by (Đại diện ): / Director ( Giaùm ñoác)
Hereinafter called: the assigned personal partnership payer
Dưới đây gọi là bên được ủy quyền thanh toán
This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions:
Bên A , Bên B , Bên C cùng ký vào bản xác nhận công nợ với nội dung như sau:
I:IMPLEMENTATION VALUE (GIÁTRỊTHỰC HIỆN):
The sale contract of 01/AC-GFS/2012dated October 01, 2012 with value: 19,250 USD. Total implementation value in this annex is 8,754 USD ( Say US dollar : Eight thousand seven hundred fifty four dollar
Hợp đồng cố 1/AC-GFS/2012 ngày 01/10/2012 trị giá là 19,250 USD. Trong đó, Tổng cộng trị giá thực hiện đối với bảng xác nhận công nợ này là 8,754USD( Viết bằng chữ : Tám ngàn bảy trăm năm mươi bốn đô la mỹ)
II: PAYMENT TERMS (THANH TOÁN):
Party C agree to complement amounts 8,754 USD to party A which party B has not paid for party A yet.
Bên C đồng ý cấn trừ công nợ mà bên B chưa thanh toán cho bên A , tổng số tiền là 8,754 USD
III. GENERAL TERMS (THỎA THUẬN CHUNG)
This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of 01/AC-GFS/2012, dated October 01, 2012. Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day.
This annex is made in 3 copies of equal value, each hold 1 copy, and comes into effect since the signing date.
Biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng số 01/AC-GFS/2012, ngày 01 tháng 10 2012. Các điều khoản và điều kiện kèm theo hợp đồng nói trên, nhưng không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn.
Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, và có hiệu lực từ ngày ký
For and on behalf of Party A
Đại diện bên A
For and on behalf of Party B
Đại diện bên B
TRADING PROMOTION CO., LTD
Mr. NGUYEN HUU DUY
SEAFOODS CORP
Mr. NGUYEN TRAN ANH TUAN
[TBODY] [/TBODY]
For and on behalf of Party C
Đại diện bên C
DPC FOOD CO., LTD
[TBODY] [/TBODY]
em xin cảm ơn anh/chị nhiều ạ
 
H

Huyền Cọt

Sơ cấp
13/3/17
4
0
1
28
Hỏi bác google ấy, nhiều mà, một mẫu tham khảo nhé:
ANNEX OF SALE CONTRACT NO. 01/AC-GFS/2012
BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
No/Số: 01/2012
Date/ngày:30/10/2012
This is signed between:
PARTY A: thông tin tên công ty
(Beân A) Địa chỉ :
Represented by (Đại diện):MR. / Director ( Giám đốc)
Hereinafter called: the seller
Dưới đây gọi là bên bán
PARTY B : Thông tin công ty
(Beân B) Địa chỉ
Represented by (Đại diện):Mr. NGUYEN TRAN ANH TUAN / Director ( Giaùm ñoác)
Hereinafter called: the buyer
Dưới đây gọi là bên mua
PARTY C: DPC FOOD CO., LTD
(Beân C) 28/56 MOO 1, KOKKARM, MUANGSAMUTSAKORN 74000, THAILAND
Represented by (Đại diện ): / Director ( Giaùm ñoác)
Hereinafter called: the assigned personal partnership payer
Dưới đây gọi là bên được ủy quyền thanh toán
This comes into effect the first annex of the signed contract between Part A, Party B and Party C on the following terms and conditions:
Bên A , Bên B , Bên C cùng ký vào bản xác nhận công nợ với nội dung như sau:
I:IMPLEMENTATION VALUE (GIÁTRỊTHỰC HIỆN):
The sale contract of 01/AC-GFS/2012dated October 01, 2012 with value: 19,250 USD. Total implementation value in this annex is 8,754 USD ( Say US dollar : Eight thousand seven hundred fifty four dollar
Hợp đồng cố 1/AC-GFS/2012 ngày 01/10/2012 trị giá là 19,250 USD. Trong đó, Tổng cộng trị giá thực hiện đối với bảng xác nhận công nợ này là 8,754USD( Viết bằng chữ : Tám ngàn bảy trăm năm mươi bốn đô la mỹ)
II: PAYMENT TERMS (THANH TOÁN):
Party C agree to complement amounts 8,754 USD to party A which party B has not paid for party A yet.
Bên C đồng ý cấn trừ công nợ mà bên B chưa thanh toán cho bên A , tổng số tiền là 8,754 USD
III. GENERAL TERMS (THỎA THUẬN CHUNG)
This Annex is an indispensable part of the signed Sale contract of 01/AC-GFS/2012, dated October 01, 2012. Other terms and conditions attached to the said contract, but not mentioned in this Annex still remain validity until the expiration day.
This annex is made in 3 copies of equal value, each hold 1 copy, and comes into effect since the signing date.
Biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng số 01/AC-GFS/2012, ngày 01 tháng 10 2012. Các điều khoản và điều kiện kèm theo hợp đồng nói trên, nhưng không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn.
Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, và có hiệu lực từ ngày ký
For and on behalf of Party A
Đại diện bên A
For and on behalf of Party B
Đại diện bên B
TRADING PROMOTION CO., LTD
Mr. NGUYEN HUU DUY
SEAFOODS CORP
Mr. NGUYEN TRAN ANH TUAN
[TBODY] [/TBODY]
For and on behalf of Party C
Đại diện bên C
DPC FOOD CO., LTD
[TBODY] [/TBODY]
CTY MÌNH (BÊN A) MUA HÀNG (BÊN B), (BÊN B) LẤY HÀNG CỦA (BÊN C). GIỜ MÌNH MUỐN LÀM BIÊN BẢN THỎA THUẬN 3 BÊN THỂ HIỆN (BÊN A) THANH TOÁN TIỀN CHO THẲNG (BÊN C). BẠN CÓ BIÊN BẢN THỎA THUẬN 3 BÊN CHO MÌNH XIN VỚI AH! gmail: huyenphamthi91@gmail.com
 
Minhtran87

Minhtran87

Sơ cấp
7/11/18
1
0
1
32
  • Minhtran87

    Minhtran87

Mình cũng giống trường hợp của bạn này. Cho mình xin mẫu với được không?
Email: tranvanminh18@gmail.com
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK