Cần các bạn giải hộ bài tập KTQTe gấp!!!!

  • Thread starter thoayeu
  • Ngày gửi
T

thoayeu

ĂnRau má phá đường tàu đê
7/7/09
200
2
18
38
Hà Nội
Mình đang đi làm, vừa học vừa làm nên rất vất vả. Có bài tập về kế toán quốc tế khó quá, các bạn sinh viên có ai làm được thì giúp mình với, mình xin cám ơn và hậu tạ.
Đề bài
Công ty Manatee bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009, bán thiết bị và đồ dùng văn phòng cho các cơ quan, tổ chức tại thành phố New Jersey và các khu vực lân cận theo hợp đồng với điều kiện 2/10, n/30. Công ty khóa sổ kế toán
theo từng tháng . Cuối ngày 30/11/2012, số dư trên sổ Cái của một số tài khoản như sau:

- Phải thu khách hàng:

653.000$

- Thương phiếu phải thu:

333.000$

Thương phiếu phải thu bao gồm:

Ngày phát hành

Tổ chức phát hành

Mệnh giá

Thời hạn

Lãi suất

16/10

Công ty Mr.Bear

24.000$

60 ngày

8%

25/10

Công ty Pope

39.000$

60 ngày

10%

30/11

Tập đoàn Quackers

270.000$

6 tháng

8%
[TBODY] [/TBODY]
Trong tháng 12 có một số nghiệp vụ diễn ra tại Manatee như sau:
Ngày 02. Bán hàng cho công ty Pope chưa thu tiền 26.900$.
Ngày 07. Bán hàng cho công ty Cinan 119.000$. Phía công ty Cinan đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán ngay 19.000$ (Cinan đã chuyển tiền ngay sau khi trừ phần chiết khấu 2% được hưởng trên số thanh toán ngay), còn lại phát hành thương phiếu mệnh giá 100.000$ để cam kết thanh toán, thời hạn 90 ngày, lãi suất 10%.
Ngày 15. Nhận đủ khoản tiền thanh toán thương phiếu từ công ty M.Bear.
Ngày 24. Nhận thông báo từ công ty Pope rằng họ chưa thể thanh toán khoản nợ như trong giấy hẹn. Qua nhận định và đánh giá ban đầu của kế toán thanh toán thì Pope vẫn có thể có khả năng trả nợ trong tương lai.
Ngày 31. Công ty thanh toán thương phiếu của tập đoàn Quackers trước hạn bằng cách bán thương phiếu này cho ngân hàng Ocean với lãi suất chiết khấu được thỏa thuận 10%.

1. Hãy ghi sổ Nhật Ký Chung và sổ Cái cho các nghiệp vụ trên, đồng thời thực hiện các bút toán điều chỉnh cho khoản lãi thƣơng phiếu phải thu tại ngày 31/12.

2. Trong quá khứ, hơn 80% khách hàng mua chịu của công ty đều tận dụng khoản chiết khấu bằng cách trả tiền sớm trong thời hạn 10 ngày của hóa đơn. Theo báo cáo, số lƣợng khách hàng của công ty thanh toán vào những ngày cuối cùng của hợp đồng bắt đầu gia tăng trong năm ngoái. Năm nay cho thấy rằng chƣa đến 60% khách hàng thanh toán sớm để đƣợc hƣởng khoản chiết khấu. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, năm nay sẽ là năm đầu tiên công ty phải thực hiện trích lập dự phòng cho nợ xấu. Ủy ban tài chính của công ty yêu cầu đƣợc cung cấp thêm thông tin về

việc thu hồi tiền từ các khoản phải thu khách hàng. Và một báo cáo đã đƣợc đệ trình vào cuối ngày 31/12/2012 như sau:
Số dƣ hiện tại của tài khoản phải thu khách hàng M ($), đƣợc phân tích về thời hạn thanh toán và khả năng thu hồi nhƣ sau:

Tỷ lệ phần trăm

Thời hạn thanh toán

Khả năng không thể thu hồi

61%

Chƣa đến hạn

2%

18%

Quá hạn chƣa đến 30 ngày

6%

12%

Quá hạn từ 30

đến 60 ngày

10%

5%

Quá hạn từ 61

đến 120 ngày

12%

2%

Quá hạn từ 121 đến 180 ngày

27%

2%

Quán hạn trên 180 ngày

67%
[TBODY] [/TBODY]
(a). Hãy xác định giá trị của M ?
(b). Hãy lập “Bảng thời hạn thanh toán của các khoản phải thu khách hàng” chia theo nhóm các khoản phải thu và theo gợi ý như bảng sau:

Số ngày quá hạn

Chỉ tiêu

Tổng

Chưa đến

1-30

31-60

61- 120

121-180

Lớn hơn

hạn

180

Khoản

phải thu

M

M * 61%

khách

hàng

%

không

2%

thể

thu

hồi

Giá

trị

M * 61%

nợ

xấu

* 2%

ƣớc tính
[TBODY] [/TBODY]
(c). Dựa vào kết quả câu (b), hãy ghi sổ Nhật ký bút toán trích lập dự phòng cho nợ khó đòi của công ty vào ngày 31/12/2012.
(d). Hãy đề xuất các hoạt động mà công ty Manatee nên làm để cải thiện tình trạng hiện tại của các khoản nợ phải thu khách hàng.
 

Thành viên trực tuyến

  • Phạm Phương Thảo2210
  • P.T.Quyen

Xem nhiều