Tạo mã nhân sự dạng NTH99 cho "Ngô Thị Thanh Hoa".

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi

199370 lượt xem

S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
Ta có danh sách nhân sự (Nhân viên cơ quan hay học sinh,. . . ) cần tạo mã. Danh sách được lập tại 2 cột [B:C]
như dưới đây
Mã:
 Họ Đêm        Tên   Mã sẽ tạo
Nguyễn Thu       Ngâm  NTN00
Ngô Văn Thảnh      Nhu   NTN01
Công Tằng Tôn Nữ Minh  Nguyệt CMN00
Cỗ Văn         Ẩn   CVA00
Nguyễn         Đức   NJF00
Dương Quốc       Đông  DQF00
Nhâm Thị        Nhàn  NTN02
Nhã Thị Thu       Na   NTN03
Mã loại này có tính ưu việt của nó so với các loại mã khác ở tính trực quan & tương tác rất cao; Gán kết giữa người quản lí & chịu quản lí tốt hơn.
Nó cho ta dễ dàng lập danh sách tìm kiếm theo họ hay theo tên của hàng loạt nhân sự (NS)

Để tạo mã này, macro cần thực hiện các bước:
Lấy lần lượt 3 chữ cái đầu của:
1: Chữ cái đầu của họ
2. Chữ cái đầu của từ cuối của trong [Họ Đệm]
3. Chữ cái đầu của tên NS
(*) Trường hợp NS chỉ có họ & tên như Hà Tăng, ta thêm vô 'J' chính giữa (Để đảm bảo độ dài của mã luôn bằng nhau, giãm trùng lắp mã,. . .)
Cũng để giảm trùng lắp ta thay 'Đ' bỡi 'F' (vì nó gần 'D' trên bàn fím & hiếm khi thấy nó trong tên tiếng Việt)

Bước tiếp sau sẽ là đổi/bỏ các đấu tiếng Việt nếu có
Để vậy ta xài hàm người dùng như vầy:
PHP:
Function LoaiDauTV(ByVal Txt As String) As String
 Dim Charcode(), ResTxt(), I As Long, Tmp As String
 
 Tmp = UCase$(Txt)
 Charcode = Array(7862, 7860, 7858, 7856, 7854, 7852, 7850, 7848, 7846, 7844, 7842, 7840, 258, 195, 194, 193, 192 _
 , 7878, 7876, 7874, 7872, 7870, 7868, 7866, 7864, 202, 201, 200, 7882, 7880, 296, 205, 204, 272 _
 , 7990, 7906, 7904, 7902, 7898, 7896, 7894, 7892, 7890, 7888, 7886, 7884, 416, 213, 212, 211, 210 _
 , 7920, 7918, 7916, 7914, 7912, 7910, 431, 360, 218, 217, 7928, 7926, 7924, 7922, 221)
 
 ResTxt = Array("A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A" _
 , "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "I", "I", "I", "I", "I", "F" _
 , "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" _
 , "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y")
 For I = 0 To UBound(Charcode)
 Tmp = Replace(Tmp, ChrW(Charcode(I)), ResTxt(I))
 Next
 BoDauTV = Tmp
End Function
Bước kế tiếp là ta cần fân biệt giữa các mã có fần 3 kí tự đầu giống nhau bỡi các kí số (hay kí tự, nếu nhiều)
Như vậy ta có mã NS luôn gồm 5 kí tự; trong đó 3 chữ cái đầu (mình gọi là fần đặc tính) luôn là kí tự; Còn lại ( tạm gọi là fần định trị) thường là 2 kí số. (Với danh sách HS của 1 trường gồm >1.500 HS, fần định trị chỉ cỡ 15-17 là cùng)
Chuyện này sau bài tiếp các bạn có thể tự chiêm nghiệm.
 
Sửa lần cuối:
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
Macro chính:
PHP:
Dim sTxt$, aSplit, Arr
Dim Rws As Long

Sub TaoMa5()
 Dim Rng As Range, Arr()
 Dim J&, Rws&, ViTri As Byte
 Dim Ho$, Ten$, HoDem$
 On Error Resume Next
 
 Sheets("Ch08").Select
 Rws = [b2].CurrentRegion.Rows.Count
 Arr() = [b2].Resize(Rws, 2).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 1)
 [d1].Value = "Mã NV"
 For J = 1 To UBound(Arr())
 Ho = Left(Trim$(Arr(J, 1)), 1)
 If Ho = "" Then Exit For
 dArr(J, 1) = LoaiDauTV(Ho)
 HoDem = LTrim$(Arr(J, 1))
 If InStr(HoDem, " ") < 1 Then
 dArr(J, 1) = dArr(J, 1) & "J"
 Else
 dArr(J, 1) = dArr(J, 1) & LoaiDauTV(Left(TachTen(HoDem), 1))
 End If
 Ten = Left(LTrim$(Arr(J, 2)), 1)
 dArr(J, 1) = dArr(J, 1) & LoaiDauTV(Ten) & "00"
 Next J
 [d2].Resize(J).Value = dArr()
 gpeTM
End Sub
Mã:
Sub gpeTM()
'Macro Tang Fàn Dinh Tri Cua Các Ma Trùng:'
 Dim Cls As Range, sMa As String, Num As Integer
 Const Ba0 As String = "00"
 Columns("B:D").Select
 'Sáp Xép Theo Cot [D]'
 Selection.Sort Key1:=Range("D2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("c2"), Order2:=xlAscending _
 , Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
 For Each Cls In Range([d3], [d3].End(xlDown))
 If Left(Cls.Value, 3) <> Left(Cls.Offset(-1).Value, 3) Then
 sMa = Left(Cls.Value, 3)
 Else
 Num = CInt(Right(Cls.Offset(-1).Value, 2)) + 1
 Cls.Value = sMa & Right(Ba0 & CStr(Num), 2)
 End If
 Next Cls
End Sub
PHP:
Hàm để lấy từ cuối của [Họ & Đêm]
Function TachTen(HoTen As String) As String
 Dim ViTri As Byte
 
 HoTen = Trim(HoTen)
 If HoTen = "" Then
 TachTen = ""
 Else
 ViTri = InStrRev(HoTen, " ", Len(HoTen))
 If ViTri = 0 Then
 TachTen = HoTen
 Else
 TachTen = Mid(HoTen, ViTri + 1)
 End If
 End If
End Function
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: quick87
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
SỬ DUNG MÃ NS ĐỂ TÌM KIẾM, SỬA ĐỔI HAY BỔ SUNG & NHẬP MỚI DỮ LIỆU.​

Trong 1 danh sách nhân sự đủ nhiều, phần đặc tính của mã NS (nêu ở bài trước) sẽ có trùng nhau.
& chuyện thể hiện hay tìm kiếm danh sách trùng này là dễ dàng.
Trong file kèm theo là việc ứng dụng công tác tìm kiếm danh sách trùng đó trên 1 Form; Thể hiện kết quả lên 1 ListBox
Tiếp theo ta có thể sửa hay cập nhật 1 nội dung nào đó. (Ở trong file là cập nhật hay bổ sung mã đơn vị/bộ fận cho 1 đương sự cụ thể.)
Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có quyền nhập mới dữ liệu cho 1 nhân viên mới nhập/nhận vô cơ quan

Xin các bạn xem & trãi nghiệm theo file đính kèm & chúc thành công!
 

Đính kèm

 • Like
Reactions: quick87
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
Ở bài đăng 1 ta thấy danh sách nhân sự được tách làm 2 thành tố; 1 là họ đệm & 2 là tên của nhân sự;
Trong thực tế, nhiều lúc ta gặp danh sách dữ liệu [Họ tên] chỉ trong 1 cột, như:
PHP:
Dương Quốc Huy
Bùi Xuân Thắm
Đỗ Lê Ngọc Minh
Nguyễn Việt Hồng
Lê Thị Thơm
Điều đó buộc ta fải thay đổi nội dung macro; Nội dung thay đổi đó thể hiện trong macro sau:
PHP:
Sub Ma_HoTen()
 Dim J As Long
 Dim Tmp As String, Ma As String
 
 Sheets("Ch08").Select
 Rws = [ab2].CurrentRegion.Rows.Count
 For J = 2 To Rws
 If Cells(J, "AB").Value = "" Then
 Exit For
 End If
 Ma = BoDauTV(Left(Cells(J, "AB").Value, 1))
 sTxt = TachTen(Cells(J, "AB").Value) 'Tên'
 Tmp = Replace(Cells(J, "AB").Value, " " & sTxt, "")
 If InStr(Tmp, " ") < 1 Then
 Ma = Ma & "J"
 Else
 Tmp = Left(TachTen(Tmp), 1)
 Ma = Ma & BoDauTV(Tmp)
 End If
 sTxt = BoDauTV(Left(sTxt, 1))
 Cells(J, "AC").Value = Ma & sTxt & "00"
 Next J
 Cells(1, "AC").Value = "Mã"
 gpeSX Columns("AB:AC")
End Sub
Mã:
Sub gpeSX(Rng As Range) 'Macro Tang Fàn Dinh Tri Cua Các Ma Trùng:'
 Dim Cls As Range, Rg0 As Range: Dim sMa As String, Num As Integer
 Rng.Select
 If Rng.Columns.Count = 2 Then
 Set Rg0 = [ac2]
 ElseIf Rng.Columns.Count = 3 Then
 Set Rg0 = [D2]
 End If
 Selection.Sort Key1:=Rg0, Order1:=xlAscending, Key2:=Rg0.Offset(, -1), Order2:=xlAscending _
 , Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
 Set Rg0 = Rg0.Offset(1)
 For Each Cls In Range(Rg0, Rg0.End(xlDown))
 If Left(Cls.Value, 3) <> Left(Cls.Offset(-1).Value, 3) Then
 sMa = Left(Cls.Value, 3)
 Else
 Num = CInt(Right(Cls.Offset(-1).Value, 2)) + 1
 Cls.Value = sMa & Right("0" & CStr(Num), 2)
 End If
 Next Cls
End Sub
& hàm để loại bỏi dấu tiếng Việt:
PHP:
Function BoDauTV(ByVal Txt As String) As String
 Dim Charcode(), ResTxt(), I As Long, Tmp As String
 
 Tmp = UCase$(Txt)
 Charcode = Array(7862, 7860, 7858, 7856, 7854, 7852, 7850, 7848, 7846, 7844, 7842, 7840, 258, 195, 194, 193, 192 _
 , 7878, 7876, 7874, 7872, 7870, 7868, 7866, 7864, 202, 201, 200, 7882, 7880, 296, 205, 204, 272 _
 , 7990, 7906, 7904, 7902, 7898, 7896, 7894, 7892, 7890, 7888, 7886, 7884, 416, 213, 212, 211, 210 _
 , 7920, 7918, 7916, 7914, 7912, 7910, 431, 360, 218, 217, 7928, 7926, 7924, 7922, 221)
 
 ResTxt = Array("A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A" _
 , "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "I", "I", "I", "I", "I", "F" _
 , "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" _
 , "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y")
 For I = 0 To UBound(Charcode)
 Tmp = Replace(Tmp, ChrW(Charcode(I)), ResTxt(I))
 Next
 BoDauTV = Tmp
End Function
 
Sửa lần cuối:
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
MÃ HÓA SỐ LIỆU CHỈ NGÀY THÁNG NĂM THÀNH CHUỖI CÓ ĐỘ DÀI LUÔN 3​

Vì dụ ta có ngày #07/11/2017#; Ta cần viết hàm chuyển đổi ngày này thành chuỗi "GA7" biểu diễn tương ứng với ngày cụ thể đề ra

Nội dung hàm tự tạo này gồm các câu lệnh như dưới đây:
Mã:
Function MaNTN(Optional Dat As Date)
 Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
 If Dat = 0 Then Date = Date
 MaNTN = Mid(Alf, (Year(Dat) - 2000), 1)
 MaNTN = MaNTN & Mid(Alf, 1 + Month(Dat), 1) & Mid(Alf, 1 + Day(Dat), 1)
End Function
 
QDuc

QDuc

Thành viên thân thiết
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
& đây là cách thức tạo mã dạng "ABC**"
Xin mời các bạn tham khảo trong file
(Chủ yếu dùng công thức)
 

Đính kèm

BQT trực tuyến

 • Viet Huong
  Viet Huong
  TV Ban Quản Trị / Admin
 • MINA
  MINA
  TV Ban Quản Trị / Admin

Thành viên trực tuyến

 • toilaaido
 • HaiTam
 • chichi333
 • Viet Huong
 • MINA
 • Huyền Mia

Xem nhiều

TEXT LINK