có phải đóng BHXH cho người lao động ký hợp đồng khoán việc

  • Thread starter hoacotu0792
  • Ngày gửi

60073 lượt xem

H

hoacotu0792

Cao cấp
2/6/16
336
14
18
27
Mọi người cho em hỏi từ năm 2018 những lao động ký hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không ạ?
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Thành viên thân thiết
24/9/14
5,453
1,496
113
26
Quận Tân Bình
Hợp đồng lao động mới đóng bảo hiểm.
 
aavvnguyen

aavvnguyen

Thành viên thân thiết
16/12/11
302
120
43
27
HCM
Mọi người cho em hỏi từ năm 2018 những lao động ký hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không ạ?
I - ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:
1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
1.4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu (trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH các tỉnh);
1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
1.6. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ 01/01/2016);
1.7. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
1.8. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH.
2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018).
3. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Thành viên thân thiết
25/10/09
1,693
937
113
TP.Hồ Chí Minh
Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

– Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công cho cá nhân không có tư cách pháp nhân làm đại diện ký hợp đồng giao khoán nhân công:

+ Có phải nộp bảo hiểm không?

+ Có phải nộp thuế không?nộp các loại thuế nào đối với trường hợp giao khoán này?

***Trường hợp: Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm công nhân

– Công ty có ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thi công công trình, thời gian thi công kéo dài tùy từng công trình. Khi thì kéo dài 15 ngày khi thì kéo dài hơn 1 tháng.

– Chúng tôi ký kết với đại diện của một nhóm công nhân, thanh toán hợp đồng hoàn thành chúng tôi đều khấu trừ 10% thuế TNCN và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu cá nhân có nhu cầu.

– Như vậy hồ sơ để hợp lý chi phí thuê khoán nhân công bao gồm những gì để được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN và đối với hợp đồng giao khoán trên 1 tháng chúng tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội cho cá nhân đại diện kinh doanh hay những nhân công thuộc nhóm này hay không?

***Về thuế TNCN:

Tại điểm a, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC & Tại điểm i, Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

= > Nội dung:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

***Về Luật thương mại:

Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005

= > Nội dung:

Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh

***Về thuế TNDN:

Tại khoản 1 Điều 4 (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Tại khoản 2.4 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/ /2015

+++ Điều kiện để tính chi phí hợp lý doanh nghiệp

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

= > Theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công các công trình thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này. Để các khoản chi hợp đồng thuê khoán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì Công ty của Độc giả cần có những hồ sơ sau:

+ Hợp đồng giao khoán;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) của người lao động;

+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành;

+ Bảng chấm công;

+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;

+ Chứng từ chi tiền;

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

***Về Bảo hiểm:

Tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 ngày 20/11/ 2014 hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 01/2018

Tại Điều 15, Điều 16 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

= > Nội dung:

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

= > Theo đó:

– Trường hợp Công ty có hợp đồng với người lao động theo các hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điều 16 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 thì người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.

– Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng giao khoán công việc với đại diện nhóm công nhân không theo hợp đồng lao động thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 nêu trên.

***Chi tiết tham khảo tại: http://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap.
 
dvthanh0109

dvthanh0109

Thành viên thân thiết
12/4/18
5
1
3
20
Câu hỏi khá là hay đấy đúng với mục địch mình cần
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều