Cách xác định và kết chuyển lỗ trong kỳ

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

46368 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Chi tiết được quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính
1. Cách xác định các khoản lỗ được kết chuyển
- Xác định thu nhập tính thuế: Bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.
Công thức:

Thu nhập
tính thuế

=

Thu nhập
chịu thuế

-

(Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
[TBODY] [/TBODY]
Trong đó:
· Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.
· Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác
Theo quy định tại điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
Cách xác định Lỗ - Lãi trong kỳ như sau:

Thu nhập tính thuế

=

((Doanh thu

-

Chi phí được trừ)

+

Các khoản
thu nhập khác)

-

Thu nhập được miễn thuế
[TBODY] [/TBODY]
- Nếu thu nhập tính thuế > 0 tức là doanh nghiệp Lãi, các bạn có thể chuyển lỗ từ kỳ trước sang.
- Nếu Thu nhập tính thuế < 0 tức là doanh nghiệp Lỗ, vì Lỗ nên không cần phải chuyển lỗ sang.
2. Cách kết chuyển lỗ theo quy định
Quy định tại điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó nguyên tắc chuyển lỗ như sau:
- Chỉ kết chuyển lỗ khi có lãi.
- Số lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục (Tối đa bằng số lãi của năm chuyển).
- Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Nguồn: Kế toán Thiên Ưng
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • nguyenvy321
  • thuongdan
  • Tralaiemyeu
  • hardes
  • kdtb
  • lethiyenhoaaa

TEXT LINK

Xem nhiều