Cách thức bẫy lỗi trong VBA với hàm Erl()

 • Thread starter SA_DQ
 • Ngày gửi

991 lượt xem

S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
Em muốn bẫy lỗi trong code như sau:
Mã:
Sub PasteToVisibleRows()
Dim Nguon As Range, Dich As Range
Dim J As Long, W As Long

1 Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon Vùng Copy ", Type:=8)
2 Set Dich = Application.InputBox(prompt:="Chép Dên:(Chú Ý: Chi Chon 1 Ô Dâu Tiên Cua Vùng Dán Nhé", Type:=8)
3 For J = 1 To Nguon.Rows.Count
  Do Until Not Dich.Offset(W).Rows.Hidden
    W = W + 1
  Loop
  Nguon.Rows(J).Copy Destination:=Dich.Offset(W)
  W = W + 1
Next J
End Sub
Khi hộp Input box hiện ra và hỏi "Chọn Vùng Copy"; nếu em không muốn chọn và bấm cancel thì bị lỗi
Em muốn khi bấm Cancel thì thoát luôn code, nhờ các anh/chị hướng dẫn thêm. Em cảm ơn!
Ở đây có thể có lỗi ở 1 trong 2 dòng lệnh (đã được đánh số 1 & 2)
Ta có thể thực hiện việc bạn iêu cầu theo macro sau:
PHP:
Sub Paste_to_Visible_Rows()
Dim Nguon As Range, Dich As Range
Dim i As Long, r As Long
Dim MsgB As String

On Error GoTo LoiCT
1 Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon Vung Copy ", Type:=8)
2 Set Dich = Application.InputBox(prompt:="Chep Den: (luu Ý: Chi Chon 1 Ô Dâu Tiên Cua Vùng Cân Dán:", Type:=8)
3 For i = 1 To Nguon.Rows.Count
  Do Until Not Dich.Offset(r).Rows.Hidden
    r = r + 1
  Loop
  Nguon.Rows(i).Copy Destination:=Dich.Offset(r)
  r = r + 1
Next i
Err_:      Exit Sub
LoiCT:
If Err = 424 Then
  MsgB = Choose(Erl, "Vùng Copy", "Vùng Dán", "GPE.COM")
  MsgBox "Cân Chon " & MsgB , , "GPE.COM Xin Luu Ý!"
  Resume Err_
Else
  On Error Resume Next
End If
End Sub
 
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
451
45
28
62
HCM city
Thêm 1 ví dụ nữa các bạn có thể tham khảo:
PHP:
Sub ViDuLoiVoiDongLenhDanhSo()
   Dim dblNum As Double, dblRnd As Double
1  On Error GoTo Loi_CT
   Randomize
2  dblRnd = Rnd()
3  Select Case 10 * dblRnd
    Case Is < 2
4    dblNum = 2 / 0
5   Case Is < 4
6    dblNum = 4 / 0
7   Case Is < 6
8    dblNum = 6 / 0
9   Case Is < 8
11   dblNum = 8 / 0
12  Case Else
13   dblNum = 10 \ 0
   End Select
14  Exit Sub
Loi_CT:
15 MsgBox "Sô Ngâu: " & Format(dblRnd, "0.###0") & "..." & vbCrLf & _
    "Loi Tai Dòng: " & Erl & vbCrLf & _
      "Mã Loi [" & Err.Number & "] " & Err.Description, vbCritical
End Sub
 

BQT trực tuyến

 • Viet Huong
  Viet Huong
  TV Ban Quản Trị / Admin
 • MINA
  MINA
  TV Ban Quản Trị / Admin

Thành viên trực tuyến

 • HaiTam
 • Đoàn Minh Nhật 1993
 • thienthien9x
 • Nukita13506
 • Viet Huong
 • MINA
 • Phần mềm FAST

Xem nhiều

TEXT LINK