Thông tin về kê khai thuế Thu nhập cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi

419 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Đối với doanh nghiệp mới thành lập, việc kê khai thuế cần nắm rõ 3 điều sau:
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý
  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
  – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN và các phụ lục kèm theo (mẫu biểu ban hành Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
  – Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 

Thành viên trực tuyến

 • hardes
 • auyeuch
 • thuongdan
 • kdtb
 • lethiyenhoaaa
 • thường duy
 • Phương Hạ 111
 • tuyet0504

TEXT LINK

Xem nhiều