Hỗ trợ giúp em bài bảng cân đối này

  • Thread starter Như3214
  • Ngày gửi

4239 lượt xem

Như3214

Như3214

Sơ cấp
31/1/19
3
0
1
21
Có số liệu về doanh thu, chi phí của công ty BH trong tháng 12/20x1 như sau:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 700.000.000
- Thuế xuất khẩu và tiêu thụ đặc biệt trong quá trình bán hàng 3.000.000
- Hàng bán bị trả lại 20.000.000
- Giảm giá hàng bán 15.000.000
- Chi phí bán hàng 24.600.000
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 30.400.000
Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/20x1 của đơn vị
 
Như3214

Như3214

Sơ cấp
31/1/19
3
0
1
21
Bảng cân đối kế toán
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK